26 maart 2015

JAARVERSLAG 2014 PVDA AFDELING LANSINGERLAND

Met twee verkiezingen kan het verslagjaar 2014 worden gekenmerkt als een redelijk druk jaar door de vele activiteiten die in dat kader werden georganiseerd. De aftrap van het verkiezingsjaar, waarin gemeenteraadsleden werden gekozen en leden voor het Europese Parlement, begon met de traditionele nieuwjaarsreceptie eind januari. Voorzitter Naushad Boedhoe en Lutz Jacobi van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer spraken de leden en andere genodigden toe. De deelname van de PvdA aan de regering zorgde afgelopen jaar binnen de partij regelmatig voor onrust. Een aantal hervormingen moest, zoals afgesproken in het Regeerakkoord, worden doorgevoerd. De peilingen bleven laag en teleurstellend, ondanks het feit dat de PvdA-ministers bij het grote publiek goed scoorden. Op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen kwam de fractie met twee leden in de gemeenteraad en als gevolg van de college-onderhandelingen raakte de PvdA-Lansingerland zijn wethouderspost kwijt.

Op 18 november 2014 is ons lid Joop Brink overleden. Hij werd 93 jaar en was vele jaren een actief en betrokken lid van onze partij. Tijdens de ALV van 24 november werd een minuut stilte in acht genomen om Joop Brink te herdenken.

Verkiezingen

Er is een korte en krachtige verkiezingscampagne gevoerd, zowel voor de gemeenteraad als voor het Europees Parlement. Het campagneteam bestond uit zo’n 15 enthousiaste leden, die goed zichtbaar waren bij de verschillende activiteiten in de drie kernen. Naast straatacties en ledenbijeenkomsten werden drie werkbezoeken georganiseerd voor Kamerleden en een kandidaat EP-lid. De afdeling mocht zich zelfs verheugen op het bezoek van Minister Ploumen van Internationale handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze bezoeken leverden heel wat extra publiciteit op met foto’s en artikelen in de lokale kranten.

Wat betreft de uitslag kan worden gesteld dat, gezien de inzet van de vele vrijwilligers, de actieve campagne, de gerealiseerde publiciteit en het goede werk van fractie en wethouder, een beter resultaat terecht geweest zou zijn. Bij de gemeenteraadsverkiezingen hadden we de pech, dat we een paar stemmen te kort kwamen voor een restzetel, waardoor de PvdA Lansingerland op twee zetels kwam. Bij de verkiezingen voor het EP bleven we stabiel op drie zetels. De grote teleurstelling was echter dat de PvdA uiteindelijk buiten het College bleef en daardoor geen wethouder mocht leveren.

Ledenvergaderingen

Afgelopen jaar werden twee Algemene Leden Vergaderingen georganiseerd die per keer door zo’n 30 leden en belangstellenden werden bezocht. In de voorjaars-ALV werd teruggeblikt op het verloop en de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en werd door Astrid Oosenbrug, ons eigen Tweede Kamerlid, de stand van zaken in Den Haag doorgenomen. Zij gaf een boeiend en interessant doorkijkje over het wel en wee in politiek Den Haag.

Voor de najaars-ALV had het bestuur Michiel Servaes uitgenodigd. Hij is buitenlandwoordvoerder in de PvdA-fractie en besprak met de afdeling de probleemgebieden in de wereld. In zijn spreekbeurt ging Michiel in op o.m. het conflict in Oekraïne en zijn recente voorstel om over te gaan tot het erkennen van Palestina.

PvdA-congressen en -ledenraadplegingen

Afgelopen jaar is er één partijcongres geweest en drie politieke ledenraadplegingen. Tijdens de ALV’s afgelopen jaar is daar uitvoerig over gerapporteerd.

Vergadering PvdA-gewest Zuid-Holland

In de gewestelijke vergaderingen waren afgelopen jaar vooral de verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten en de Waterschappen van groot belang en het vaststellen van de kieslijsten daarvoor. Op de kieslijst voor Provinciale Staten staan helaas geen kandidaten uit onze gemeente. Daarentegen heeft de PvdA Lansingerland wel twee kandidaten voor het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en één kandidaat voor het Hoogheemraadschap Delfland.

Ombudsteam PvdA-Lansingerland

In het verslagjaar is onder leiding van Ingrid Tuinenburg, samen met Marga van der Sar en René van den Heuvel veel werk verzet om ook in Lansingerland een ombudsteam van de grond te krijgen. Het ombudsteam kan een belangrijke rol vervullen bij o.m. het voorkomen of oplossen van problemen die gepaard gaan met de overdracht van de uitvoering van een aantal wettelijke regelingen van Rijk naar Gemeente. Per 1 januari jl. is het ombudsteam van start gegaan met Jaap Wolf als coördinator.

Bestuurssamenstelling

In het verslagjaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de bestuurssamenstelling:

Voorzitter:                         Naushad Boedhoe

Secretaris:                         Raymond Tans, tevens afgevaardigde congres en politieke ledenraad

Penningmeester:           Marga van der Sar

Bestuurslid:                      Greet Wijs, tevens afgevaardigde Gewest Zuid-Holland

Bestuurslid:                      René van den Heuvel tevens campagnecoördinator (tot 1 juni 2014)

PvdA-Lansingerland fractie

Na de verkiezingen voor de gemeenteraad is de fractie teruggegaan van drie naar twee leden, te weten Gerard Bovens (tevens fractievoorzitter) en Petra Verhoef. Zij worden actief terzijde gestaan door Ingrid Tuinenburg en Sam de Groot die ook lid zijn van gemeentelijke commissies.

Een goed team met kwaliteit, inhoud en een jeugdige uitstraling. Belangrijke zaken afgelopen jaar waren de perikelen rond de HSL, de decentralisatie van een aantal rijkstaken naar de gemeente, schuldenproblematiek.

Via de weekbrief brengt de fractie verslag uit over de politieke actualiteit. Het weekverslag is een must voor iedereen die op de hoogte wil zijn/blijven van het gemeentelijke politieke klimaat.

Leden

De PvdA-Lansingerland heeft op dit moment 109 leden. Afgelopen jaar mochten we 7 nieuwe leden verwelkomen. Twaalf leden hebben hun lidmaatschap opgezegd of zijn verhuisd.

Raymond Tans

Secretaris PvdA-Lansingerland

Berkel en Rodenrijs, 18 februari 2015

Ledenvergadering PvdA Lansingerland

Ledenvergadering PvdA Lansingerland