24 augustus 2017

PVDA FRACTIE AAN HET VAKANTIEWERK: PERIODE 10 JULI – 25 AUGUSTUS 2017

Dit vierentwintigste weekverslag in 2017, aflevering 440 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen zomervakantie. Want we zaten natuurlijk niet stil. Dat had u wellicht al via de media begrepen. Het was de periode waarin wij schriftelijke vragen stelden aan het college over Rotterdam The Hague Airport, over de A16-Rotterdam, over de mogelijke verkoop van Eneco aandelen en over de toegankelijkheid van evenementen voor mensen met een beperking. Het was ook de periode waarin de raad zich informeerde over de ontwikkelingen rond het Laurens verzorgingshuis Sint Petrus in Berkel, de zomerdienstregeling van Metro E het nodige stof deed opwaaien en de bouw van station Lansingerland-Zoetermeer een stevige sprong vooruit maakte. Ook het college zat natuurlijk niet stil zoals blijkt uit dit treffende filmpje: https://m.youtube.com/watch?v=G3JH0JChyhU

De foto’s bij dit weekverslag tonen beelden van de Vlinderstrik, de Bergboezem en de bouw van de brug over de A12 die het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer moet gaan dragen.

MOET LANSINGERLAND DE AANDELEN IN ENECO VERKOPEN?

Op zaterdag 8 juli 2017 berichtte dagblad De Telgraaf ‘Gemeente willen cashen’. Het betreft de mogelijke verkoop van in gemeentelijke handen zijnde Eneco-aandelen nu dit bedrijf gesplitst is. Lansingerland blijkt 3.38% van het aandelenkapitaal in handen te hebben. De waarde van het bedrijf wordt door de Telegraaf geschat op 2.5-2.9 miljard. Verkoop van deze aandelen kan Lansingerland volgens onze schatting zo’n 100 miljoen euro gaan opleveren. Maar ook andere opties zijn mogelijk. Zoals het bestuurlijke grip blijven houden als aandeelhouder op het gesplitste Eneco daar waar het gaat om het veilig stellen van het duurzame karakter van dit bedrijf. Bij verkoop verliest de gemeente een structureel geraamde, jaarlijkse dividendopbrengst van 2-3 miljoen. Er ontstaat dan dus een gat in de meerjaren gemeentebegroting. Het lijkt de PvdA-fractie verstandig dat het college haar visie op het in te nemen standpunt over ‘houden of afbouwen’ direct aan de raad & inwoners kenbaar maakt en zich, zoals tot op heden het geval is, niet beperkt tot het geven van informatie over het proces. Bovendien lijkt het de PvdA-fractie voor de hand liggen dat over een beslissing met zo’n grote lokale en regionale maatschappelijke impact er brede burgerparticipatie plaatsvindt. Burgerparticipatie is immers hét kroonjuweel van het huidige college. De PvdA fractie stelde hierover aan het college op 13 juli de volgende schriftelijke vragen:

 1. Kent het college het artikel in de Telegraaf dd. 8 juli 2017 met als titel ‘Gemeenten willen cashen’?
 2. Het college heeft tot op heden de raad vooral geïnformeerd over het proces & over informatie met betrekking tot het afwegingskader om het aandelenbelang in Eneco ‘te houden of af te bouwen. Op 13 september 2017 is een door het college ingebracht bespreekpunt in de raadscommissie Algemeen Bestuur gepland. Welk standpunt overweegt het college aan de raadscommissie te gaan presenteren gezien het, volgens de Telegraaf, reeds ingenomen standpunt van de grootaandeelhouders (ruim 48%) Rotterdam & Den Haag? Welke ruimte ziet het college nu nog voor een eigen standpunt als het gaat om ‘houden of afbouwen’?
 3. Is overleg door het college met de raadscommissie op 13 september niet veel te laat? Ligt het gezien de urgentie niet voor de hand om al eind augustus een extra commissievergadering hierover te houden?
 4. Klopt de becijfering van de PvdA-fractie dat het geheel afbouwen van het 3.38% aandelenpakket van de gemeente Lansingerland onze gemeente een bedrag van rond de 100 miljoen euro kan gaan opleveren?
 5. Is het college bereid om bij de voorbereiding van de besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering op 31 oktober 2017 over ‘houden of afbouwen’, net als in 2014 bij de besluitvorming over de invulling van de toen voorgenomen bezuinigingen, burgerparticipatie toe te passen over de mogelijk te maken keuzes?
 6. Zo ja, hoe stelt het college zich deze burgerparticipatie voor en zo neen, waarom niet?

Onze vragen waren goed voor een artikel in de Telegraaf van 15 juli “PvdA’er breekt lans voor Eneco”. Zie hiervoor:

http://www.telegraaf.nl/dft/28646511/__PvdA_Lansingerland_wil_niet_te_snel_cashen_met_Eneco__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitter&apw_campaign=868965cc9672e5181d8ca0453a27d348 Ook de lokale media besteedden veel aandacht aan onze vragen.

Inmiddels hebben de colleges van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht besloten hun aandelen te gaan verkopen. Hun totale aandelenpakket bedraagt meer dan de helft van het totale pakket. De vraag is wat wijsheid is. Moet Lansingerland het voorbeeld van deze gemeenten volgen en ook het aandelenpakket in de aanbieding doen of moet onze gemeente toch proberen via het blijven van aandeelhouder grip te houden op de toekomstige koers van Eneco? Eneco staat bekend als een zeer groen & innoverend energiebedrijf. De verkoop in het verleden van Nederlandse energiebedrijven aan buitenlandse energie-reuzen zoals het Zweedse Vattenfal en het Duitse RWE hebben niet echt goed uitgepakt voor de broodnodige innovatie van de productie van energie. Moeten we wel door blijven gaan met het privatiseren van overheidsbedrijven? Zijn er creatieve alternatieven mogelijk? Zie de kritische kanttekeningen op: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2188340-wordt-groene-eneco-overgenomen-door-grijze-energiereus.html en de oproep tot crowd funding op: https://greencrowd.nl/project/eneco-burgerparticipatie

Deze crowd funding begint al aardig te lopen getuige het verhaal op de website van Binnenlands Bestuur op 22 augustus: http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/crowdfunding-eneco-gaat-als-een-dolle.9569410.lynkx?utm_source=NB_BB_bb20170821a_dagelijks_dinsdag&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=22-08-2017&mt=9VDkNhowfTBjnDCoWtc0iw&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002

Wat de PvdA fractie betreft is een open & kritisch debat over de voors & tegens van verkoop van Eneco aandelen nodig. Er moet geïnventariseerd worden welke reële alternatieven er in plaats van verkoop beschikbaar zijn. Dat vraagt om goede informatie aan de raad en een stevig debat. Het college heeft inmiddels aangekondigd hierover op 5 september een beeldvormende avond ten behoeve van de raad te willen houden. Op 26 oktober komt deze kwestie in de raadsvergadering aan de orde.

Het college reageerde op 1 augustus 2107 op onze vragen. Kennelijk door de ook bij het college bestaande zomerdienstregeling bereikte dit antwoord onze fractie pas deze week op 21 augustus.

Het college vindt de planning voor beeldvorming en besluitvorming in september en oktober niet te laat: “Wij beogen samen met de Raad een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces te doorlopen en de planning is hierop afgestemd. Wij zien dus geen reden om een extra commissievergadering in augustus 2017 voor te stellen. Op dit moment heeft het college ook nog geen standpunt ingenomen”.

Het college wil nog geen antwoord geven op onze vraag of eventuele verkoop zo’n 100 miljoen gaat opleveren: “Zoals bij u bekend bestaat het gehele traject rondom het aandeelhouderschap Eneco uit twee fasen. Wij verwijzen hiervoor naar voornoemde brief van 23 juni 2017 met het Consultatiedocument. Fase 1 is het nemen van een principebesluit over de vraag ‘houden of afbouwen’. Afhankelijk van de uitkomst van fase 1 zal mogelijk fase 2 van start gaan. Fase 2 betreft dan het daadwerkelijke transactieproces wat kan resulteren in een concreet bod of in de financiële contouren van een voorgestelde beursgang. Op dat moment is er dus concreter zicht op de uiteindelijke waarde van het te verkopen aandelenpakket en is duidelijk of dit voor onze gemeente meer of minder dan EUR 100 miljoen kan opleveren”.

Het college voelt ook niet voor de door ons gevraagde burgerparticipatie: “Het consultatiedocument bevat alle relevante aspecten en overwegingen waarmee de 53 gemeentelijke aandeelhouders het principebesluit kunnen nemen. Burgerparticipatie levert op dit specifieke onderwerp geen extra toegevoegde waarde. Wij verwijzen u hiervoor naar de beslisboom burgerparticipatie (bijlage 6 van de nota Burgerinitiatief en burgerparticipatie). Deze visie wordt overigens breed gedeeld door de andere gemeentelijke aandeelhouders.

Zie voor het complete antwoord: https://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201746-pvda-betr-houden-of-verkopen-aandelen-eneco_87778.html

WORDEN DE MOTIES OVER DE A16-ROTTERDAM WEL UITGEVOERD DOOR HET COLLEGE?

Op dinsdag 1 augustus heeft de Raad van State alle ingediende bezwaren met betrekking tot de aanleg van de A16-Rotterdam afgewezen. Zie:

https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=1067&summary_only=&category_id=8

De aanleg van deze autosnelweg kan nu definitief van start gaan. In het najaar van 2015 nam de raad van Lansingerland een zevental moties aan die allen in het teken stonden van een goede inpassing van de A16-Rotterdam. Zo vroeg de raad aan het college om er bij het Rijk op aan te dringen dat eventuele aanbestedingsvoordelen geïnvesteerd worden in de optimale inpassing van de A13/A16 (met name t.a.v. Park De Polder, geluidsschermen N209 bij Wilderszijde) en ook om in de aanbesteding een gunningscriterium op te nemen waarbij een inschrijver extra punten kan scoren voor een lagere ligging van de kruising van de A13/A16 met de N471. Met een lagere ligging wordt bedoeld een verlaging van ten minste 2 meter. Ook werd het college opgedragen om met de minister van l&M overeen te komen dat co-creatie bij het aanlegproces de vorm is waarop aan de noodzakelijke brede burgerparticipatie gestalte zal worden gegeven.

Het college kreeg van de raad de opdracht hier voortvarend mee aan de slag te gaan. Een optimale ruimtelijke inpassing van de nieuwe weg is voor de inwoners van de gemeente Lansingerland van groot belang. Sindsdien is de raad van Lansingerland slechts mondjesmaat door het college geïnformeerd over de voortgang m.b.t de uitvoering van deze moties. De fractie van de PvdA Lansingerland heeft daarom op 3 augustus aan het college vragen gesteld over de precieze stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de volgende zeven moties.

Raadsvergadering 21.09. 2015

M 2015-016: Verzoekt het college om Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te verzoeken maatregelen te nemen om de toename van de nadelige verkeerseffecten op de N209, N471 en de N472, ten gevolge van de ingebruikname van de A13/A16, te verlichten.

M 2015-17: Draagt het college op om met de minister van l&M overeen te komen dat co-creatie bij het aanlegproces de vorm is waarop aan de noodzakelijke brede burgerparticipatie gestalte zal worden gegeven.

M 2015-18: Draagt het college op om ervoor zorg te dragen dat eventuele aanbestedingsvoordelen geïnvesteerd worden in de optimale inpassing van de A13/A16 (met name t.a.v. Park De Polder, geluidsschermen N209 bij Wilderszijde)

Raadsvergadering 12.10.2015

M 2015-19: Draagt het college op:

 1. Ervoor zorg te dragen dat Lansingerland niet opdraait voor eventuele extra te maken kosten veroorzaakt door slijtage na intensief gebruik van Tweelaags ZOAB-fijn;
 2. Ervoor zorg te dragen dat het Rijk de tweelaags ZOAB-fijn door intensief onderhoud de geluiddempende kwaliteit van de weg op peil wordt gehouden;
 3. Er voor zorg te dragen dat de “Saldo-Nul eis” van doorslaggevende betekenis blijft bij toekomstige besluitvorming rondom een eventuele vervanging van het tweelaags ZOAB-fijn.

M 2015-20: Verzoekt het college bij de minister er op aan te dringen om in de aanbesteding een gunningscriterium op te nemen waarbij een inschrijver extra punten kan scoren voor een lagere ligging van de kruising van de A13/A16 met de N471. Met een lagere ligging wordt bedoeld een verlaging van ten minste 2 meter.

M 2015-21: Verzoekt het college om zo spoedig mogelijk samen met de omwonenden en andere belangstellenden te starten met het opstellen van een inrichtingsplan voor het gebied van en rond de kruising van de A13/A16 met de N471 en hiermee niet te wachten op de voltooiing van de A13/A16.

M 2015-22: Verzoekt het college om de minister op te roepen alle innovaties, die tot verbeteringen leiden van geluid, luchtkwaliteit, zicht en duurzaamheid in het algemeen (zoals bij het project Afsluitdijk) gedurende de gehele aanlegperiode van de A13/A16, actief te volgen en indien van toepassing te gebruiken bij de aanleg van de A13/A16.

De PvdA-fractie is heel benieuwd naar de reactie van het college!

STEUN VAN PROVINCIALE STATEN VOOR BRR-ADVIES OVER TOEKOMST LUCHTHAVEN?

De website van de VVD-Zuid-Holland publiceerde op 4 juli te volgende bericht: De provincie Zuid-Holland steekt de hand uit naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het college wil binnenkort in gesprek gaan om schriftelijke afspraken te maken over de samenwerking met het vliegveld. Die toezegging heeft het college gedaan aan de VVD-Statenfractie. De handreiking was nodig, omdat Zuid-Holland zich de afgelopen tijd niet als een serieuze gesprekspartner voor de luchthaven had opgesteld. De provincie liet een verkenner, Joost Schrijnen, een advies schrijven over de toekomst van RTHA, maar nam vervolgens slechts delen van zijn advies over. “Terwijl het rapport van Schrijnen een zorgvuldig opgesteld compromis is”, zegt VVD-Statenlid Rense Weide. “Daar kun je niet selectief in shoppen, want dan valt de samenhang weg. Gelukkig wil de provincie nu alsnog afspraken maken met RTHA om dit waardevolle advies integraal uit te voeren.” Zie: https://zuidholland.vvd.nl/nieuws/23109/provincie-reikt-rotterdam-the-hague-airport-toch-de-hand

 De reactie van de Gedeputeerde lijkt de PvdA-fractie op gespannen voet te staan met het, mede door de provincie opgestelde en door een meerderheid van de raad van Lansingerland ondersteunde advies van de BRR. Daarin werd besloten om het advies van de Verkenner juist niet integraal uit te voeren maar een knip te leggen in de uitvoering. De vrijkomende geluidsruimte na de eventuele verplaatsing van de helikopters moet volgens het BRR-verhaal apart voorwerp van besluitvorming zijn daar waar het gaat om de beschikbaar te stellen geluidsruimte. De PvdA Lansingerland steunde het advies van de Verkenner. De PvdA wil van het college weten wat Gedeputeerde Staten nu precies met het advies van de BRR wil gaan doen en stelde hierover op 5 juli de volgende vragen:

 1. Onderschrijft het college van Gedeputeerde Staten het advies van de BRR over de toekomst van RtHA of schaart zij zich toch achter het integrale advies van de Verkenner?
 2. Zo neen, hoe is dan de uitspraak op de website van de VVD Zuid-Holland te duiden dat: “de provincie gelukkig alsnog afspraken wil maken met RTHA om dit waardevolle advies integraal uit te voeren”.

Volgens het college antwoord is er niets aan de hand en ging Provinciale Staten, de VVD-fractie incluis, zonder moties en amendementen akkoord met het advies van de BRR. Zie: https://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201744-van-pvda-over-steun-van-provincie-voor-brr-advies-rtha_87436.html Blijft natuurlijk de vraag hoe het uitgesproken persbericht van de VVD fractie zich verhoudt met hun stemgedrag tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Voor de echte liefhebbers is hier het beeldverslag van deze vergadering te zien: https://zuid-holland.notubiz.nl/vergadering/291522/statencommissie%20Verkeer%20en%20Milieu%2007-06-2017

Overigens zet Rotterdam The Hague Airport de aanvraag om het aantal vluchten te kunnen uitbreiden gewoon door: http://www.ad.nl/delft/vliegveld-na-de-zomer-pas-aanvraag-indienen~a1b72944/ De PvdA fractie is heel benieuwd hoe het nieuwe Kabinet met deze aanvraag zal omgaan. Nemen zij het advies van de Verkenner over of omhelzen zij het verhaal van de BRR? Of komt er toch nog een alternatief uit de bestuurlijke hoge hoed?

PVDA BLIJFT KNOKKEN VOOR TOEGANKELIJKHEID VAN EVENEMENTEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Op 3 juli 2017 stelde de PvdA-fractie schriftelijke vragen aan het college over de toegankelijkheid van evenementen voor mensen met een beperking. De centrale vraag was: “Wil het college voorwaarden stellen aan organisatoren van een evenement met betrekking tot de toegankelijkheid van hun evenement?” Het college gaf daarop aan dat dit niet kan. “De voorwaarden en beperkingen met betrekking tot een evenementenvergunning mogen volgens het college slechts strekken tot de bescherming van het belang waarmee de vergunning is vereist (algemeen beginsel van behoorlijk bestuur: specialiteitsbeginsel, neergelegd in art. 3:4 lid 1 Algemene wet bestuursrecht) en zijn juridisch afdwingbaar. De APV ziet op de openbare orde en veiligheid (OOV). Gelet op dit doel is het de burgemeester niet toegestaan om niet-OOV-gerelateerde voorwaarden, zoals de toegankelijkheid van een evenement, aan de vergunning te verbinden”. Zie voor de vragen en de antwoorden: https://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201743-pvda-betr-evenementenvergunningen-met-voorwaarden-over-toegankelijkheid-voor-mensen-met-een-beperking_87316.html

Op 25, 26 en 27 augustus biedt het college het evenement “10 jaar Lansingerland” in het AMG. Schmidtpark aan de inwoners aan. Voor dit evenement heeft het college een budget van 180.000 euro uitgetrokken. Het spreekt voor de PvdA-fractie voor zich dat alle inwoners van Lansingerland daaraan kunnen meedoen. Ook mensen die van een rolstoel gebruik maken, met een rollator lopen, met een scootmobiel rijden of slechtziend zijn. En vergeet ook de kinderwagens en buggy’s niet! De PvdA-fractie wilde via vragen dd. 25 juli van het college weten welke concrete maatregelen er genomen gaan worden om dit evenement voor alle inwoners van Lansingerland daadwerkelijk toegankelijk te laten zijn. Ook wil de PvdA-fractie weten of het college bereid is te onderzoeken of er een oplossing gevonden kan worden voor de formele bezwaren die het volgens het college momenteel onmogelijk maken om in een evenementenvergunning voorwaarden te stellen met betrekking tot de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het is goed wanneer het college tenminste probeert om de bestaande praktijk meer in lijn te brengen met het in 2016 geratificeerde VN-verdrag handicap. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/positie-mensen-met-een-beperking-verbeteren-vn-verdrag-handicap Sinds 1 januari 2017 staat in de wet een norm voor algemene toegankelijkheid. Volgens de PvdA-fractie vallen daar ook evenementen onder. Een en ander bracht ons tot de volgende aanvullende schriftelijke vragen:

 1. Welke concrete maatregelen gaat het college nemen om het evenement “10 jaar Lansingerland” voor alle inwoners van Lansingerland daadwerkelijk toegankelijk te laten zijn?
 2. Is het college bereid om te onderzoeken of er een oplossing gevonden kan worden voor de formele bezwaren die het volgens het college momenteel onmogelijk maken om in een evenementenvergunning voorwaarden te stellen met betrekking tot de toegankelijkheid voor mensen met een beperking?
 3. Deelt het college de visie van de PvdA-fractie dat de sinds 1 januari 2017 bestaande wettelijke norm van ‘algemene toegankelijkheid’ ook dwingende gevolgen moet hebben voor evenementen?

Vlak na het stellen van deze aanvullende vragen kregen wij van de Haagse PvdA fractie de brief van hun college dd. 27.06.2017 over de wijze waarop het college van Den Haag uitvoering wil geven aan een door de Haagse raad aangenomen motie ter zake. De inhoud van deze brief komt deels overeen met wat het college van Lansingerland in haar reactie op onze vragen van 3 juli stelde maar bevat één belangrijke zin die in de Lansingerlandse versie niet voorkomt: “Ten slotte zullen wij in de evenementenvergunning als standaardvoorschrift opnemen, dat het evenemententerrein toegankelijk is voor mensen met een (lichamelijke) handicap”. Anders dan Lansingerland beweert, legt Den Haag dus wel degelijk dit voorschrift aan organisatoren van evenementen op. De PvdA fractie heeft inmiddels aan wethouder Simon Fortuyn gevraagd hoe dit kon gebeuren. De wijze van reageren van het college van Lansingerland komt wel erg knullig over. Het laatste woord hierover is nog niet gesproken.

Het college reageerde op 8 augustus op onze vragen. Het is de moeite dik waard om de reactie van het college op onze vragen helemaal te lezen. Het begin van het antwoord tekent de houding van het college. Onze vraag: “Welke concrete maatregelen gaat het college nemen om het evenement “10 jaar Lansingerland voor alle inwoners van Lansingerland daadwerkelijk toegankelijk te laten zijn?” Antwoord van het college: “Het college treft geen concrete maatregelen. Wel stimuleren wij de optimale toegankelijkheid van het evenement en in dit verband bespraken wij de toegankelijkheid van het evenement met de organisatie in diverse overleggen. De organisatie zorgt voor invalidentoiletten en het terrein is nagenoeg drempelloos. Verder verzochten wij de organisatie om het gras extra kort te maaien en om twee invalidenparkeerplaatsen vrij te houden. Het evenemententerrein is voor alle inwoners van Lansingerland goed bereikbaar via het verharde Pluk van de Pettefletpad”. Let wel, het betreft een eigen gemeentelijk feest dat de inwoners liefst 180.000 euro gaat kosten en dan beperk je je tot ‘stimuleren’. De complete collegereactie is te vinden op: https://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201747-pvda-betreffende-toegankelijkheid-10-jaar-lansingerland_88078.html

BEELDVORMING OVER TOEKOMST HUIZE SINT PETRUS IN BERKEL

Op 29 juni nam de raad unaniem een motie aan waarin het college opgeroepen werd om iedere denkbare vorm van invloed in te zetten om druk uit te oefenen op zowel Stichting Laurens als het Zorgkantoor om Huize st. Petrus open te houden, om hiervoor samen op te trekken met in ieder geval de gezamenlijke ouderenbonden en de cliëntenraad van Huize st. Petrus en om deze motie en de gevoelens van de Raad op krachtige wijze onder de aandacht te brengen van zowel Stichting Laurens als het Zorgkantoor. De motie had te maken met berichten dat er plannen zijn om Huize Sint Petrus te gaan sluiten. Dit veroorzaakte de nodige beroering bij bewoners, familieleden, ouderenbonden, omwonenden die gebruik maken van de dienstverlening van Sint Petrus en mensen die op de wachtlijst staan.

Afgelopen woensdagavond hield de commissie Samenleving een beeldvormende bijeenkomst waarin vertegenwoordigers van Laurens, Zorgkantoor DSW en het college van Lansingerland toelichting gaven over wat er momenteel precies speelt. Voor Laurens was de voorzitter van de raad van bestuur de woordvoerder, voor Zorgkantoor DSW Dick Pons en voor het college wethouder Ankie van Tatenhove. Het is goed dat alle (politiek) betrokkenen beschikken over dezelfde feitelijke informatie nu de geruchtenstroom rondwaart en de ongerustheid toeneemt.

Volgens een door het college verstrekt overzicht komt het actuele zorgaanbod van Laurens aardig overeen met de actuele vraag naar intramurale zorg in Lansingerland. De actuele vraag betreft 320 personen terwijl het aanbod 360 personen omvat. In dit aanbod zijn de huidige 97 plaatsen in Sint Petrus opgenomen maar nog niet de 56 plaatsen die dit najaar in De Stander in Bergschenhoek beschikbaar komen. De vraag naar intramurale zorg zal de komende 20 jaar naar nu verwacht ongeveer gaan verdubbelen. Dit hangt samen met het groeiende aantal 80-plussers de komende jaren. Op basis van de huidige cijfers is ongeveer 15% van de 80-plussers op enig moment aangewezen op intramurale zorg. Deze zorg is inmiddels uitsluitend voorbehouden aan mensen met een hoog zorg-zwaarte pakket (ZZP). Ouderen met een lagere ZZP die in het verleden ook een beroep konden doen op wonen & zorg in het bejaardenoord dat Sint Petrus ooit was, zijn nu aangewezen op zorg thuis. Deze verandering gaat niet zonder slag of stoot. Organisaties zoals Laurens komen er (mede) door in de financiële problemen en er ontstaat grote onzekerheid bij de huidige bewoners en van mensen die op de wachtlijst staan. Bovendien rijst de vraag of zorg aan huis voor mensen met een op zich een lage ZZP-indicatie in alle gevallen wel voldoende is.

Het werd dinsdagavond een boeiende en constructieve bijeenkomst is de bomvolle trouwzaal van het Gemeentehuis (leden van de cliëntenraad, medewerkers, familieleden van bewoners, vrijwilligers en commissie & raadsleden van CDA, D66, WIJ, ChristenUnie, Leefbaar 3B en PvdA). Bezuinigingen, zo bleek uit het verhaal van het Zorgkantoor, brengen het aantal in het kader van de WLZ gefinancierde zorg terug van 417 in 2013 naar 341 in 2019. Dit heeft gevolgen voor Sint Petrus, mede omdat er nieuwe capaciteit in de Stander/Oranjehoek van 56 nieuwe bedden beschikbaar komt. Waarom die extra capaciteit er precies moest komen, werd niet duidelijk. Waarschijnlijk heeft het te maken met optimistische planningen in een eerder decennium. De wereld van de zorg is inmiddels compleet veranderd. Laurens, Zorgkantoor en college werken momenteel intensief samen aan een creatieve oplossing die zij ‘Wonen met zorg 3.0”noemen. Het idee is om een aantal van de 96 wooneenheden in Sint Petrus die niet meer door de WLZ gefinancierd zullen worden, om te vormen tot zelfstandige & beschermde woonvormen waarbij de zorgcomponent door de WMO gefinancierd zullen worden. De bewoners van deze woningen kunnen terugvallen op de zorg van Sint Petrus. Ook het aanbod voor de aangrenzende ouderenwoningen kan zo gehandhaafd worden (restaurant, vrijwilligers). Het Zorgkantoor is bereid om wat meer WLZ bedden te blijven financieren dan eerder aangegeven. Laurens, Zorgkantoor en college zijn zeer enthousiast over dit plan en gaan het verder uitwerken in een concreet businessplan. Voordeel is ook dat, mocht het aantal ouderen zoals verwacht met een WLZ indicatie gaan stijgen, Sint Petrus capaciteit beschikbaar heeft. Sluiting zou een stevige kapitaalsvernietiging betekenen. Het 3.0 verhaal werd door de aanwezigen voorzichtig positief ontvangen. Velen waren gekomen in de overtuiging dat Sint Petrus dicht moest dus het 3.0 plan viel goed. Wel zijn er vragen op welke manier mensen zo mogelijk worden verplaatst van Sint Petrus naar bijvoorbeeld de Stander. Laurens zegde een optimale zorgvuldigheid toe. Wat opviel was de grote openheid en ook kwetsbaarheid waarmee de mensen van Laurens en Zorgkantoor spraken. Dat viel goed. Na een intensieve discussie rondde voorzitter Gerard Bovens de bijeenkomst af. Er komt goede communicatie voor alle betrokkenen over het plan en de uitvoering, zo werd toegezegd. Ook de raadscommissie zal op de hoogte gehouden worden. Ook met Laurens gaat het inmiddels een stuk beter. Vincent Maas sprak over “Lente voor Laurens”.

 

TOT SLOT

De zomerdienstregeling van Metrolijn E veroorzaakte de nodige ophef. Die begon al op 3 juli en duurde tot 21 augustus. Liefst zeven weken dus. Bovendien ging de NS-lijn Rotterdam-Den Haag er vanwege onderhoud in de periode 14-20 augustus ook nog eens uit. Gevolg: overvolle metro’s in de spits en veel terecht gemopper. Dit moet in 2018 écht anders. De zomerdienstregeling moet wat ons betreft helemaal van de baan. Er werden vragen door de VVD & D66 fracties gesteld en Jan Pieter Blonk, onze raadsvertegenwoordiger in de adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio zal deze kwestie agenderen voor de volgende bijeenkomst van deze commissie in oktober. Ook in de zomerperiode blijft onze regio druk: toerisme, woon-werkverkeer en recreatie vragen om OV dat ook tijdens de zomermaanden volgens de normale frequentie blijft rijden. Zie ook: http://www.ad.nl/rotterdam/schrap-de-zomerdienst-van-het-ov~a0582ce6/

Op zaterdag 19 augustus werden er 31 liggers geplaatst over de volle breedte van de A12. Deze liggers moeten het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer gaan dragen. Iedere ligger weegt liefst 170 ton. Een enorme operatie dus die veel belangstelling trok. Ook de PvdA was er natuurlijk bij. Met de aanleg van deze brug over de A12 is Zoermeer een stukje dichterbij Rotterdam komen te liggen. Midden in de Metropoolregio en op het grondgebied van Lansingerland wordt station Lansingerland-Zoetermeer vanaf december 2018 een belangrijke OV schakel tussen de regio’s Rotterdam en Den Haag. Onze bewondering voor het bouwteam dat intensief werkt aan de bouw van dit station. De hele operatie verliep vlekkeloos en sneller dan volgens de planning voorzien. Voor ons was ’t het absolute hoogtepunt van het feest 10 jaar Lansingerland! Zie ook onze foto’s en het volgende fraaie filmpje:  https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=M7cNJx2HQqE

Wat deden wij in 2016 in dezelfde periode? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/08/25/400ste-weekverslag-van-de-pvda-lansingerland/ Het was toen ons 400ste jubileum weekverslag. Onze centrale, nog steeds geldende boodschap: “De Lansingerlandse politiek zit in een tussenfase. De kop is er af maar hoe nu verder? Concrete politieke doelen ontbreken, het zijn (financiële) processen die de klok slaan. Dat kan zo niet langer anders neemt onze omgeving de regie over. Samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven een nieuwe versie van de toekomstvisie “Lansingerland op weg naar 2040” maken, is broodnodig”.

Aanstaand weekend wordt ’10 jaar Lansingerland’ feestelijk en hopelijk ook voor iedereen toegankelijk gevierd in het AMG. Schmidtpark. Volgende week maandagavond hebben we weer fractieoverleg. Woensdagavond is er een beeldvormende bijeenkomst over de toekomstplannen voor de Snip in Bleiswijk. Ook werken wij dan aan het nieuwe PvdA verkiezingsprogramma 2018-2022 dat in september in concept gereed moet zijn. In november neemt onze ledenvergadering hierover het definitieve besluit. Net als over onze kandidatenlijst trouwens.

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van 21 augustus. Het betreft de wekelijkse column vaan René Cuperus die deze week de titel “Duitse politiek is binnenlandse politiek” draagt. Het citaat: “Als het waar is dat Brusselse EU-politiek feitelijk Nederlandse binnenlandse politiek is geworden, dan geldt dat in ongeveer gelijke mate voor Duitse politiek. Met enig gevoel voor theater kun je stellen dat kernbeslissingen over onze economie en nationale democratie in Berlijn worden voorbereid. Dat gegeven vertaalt zich nog volstrekt onvoldoende in aandacht en betrokkenheid bij Duitse politiek”. Einde citaat. Mooie overweging voor al diegenen die denken dat op een lokale partij stemmen in maart 2018 echt zoden aan de bestuurlijke dijk zet!

Tot de volgende week!

PvdA fractie Lansingerland, 25 augustus 2017