10 april 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 1 – 5 APRIL 2013

Dit twaalfde weekverslag in 2013, aflevering 263 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was vanwege Pasen een korte week waarin Astrid Oosenbrug haar maiden speech hield in de Tweede Kamer, de contouren van de nieuwe Bibliotheek in Lansingerland zich openbaarden, onze PvdA website problemen, net als de winterse temperaturen, in alle hevigheid aanhielden, de antwoorden van de Staatssecretaris op de Tweede Kamervragen over de HSL pas uiterlijk op 30 april te verwachten zijn en er weer een beetje nieuws te melden is van het gemeentelijke financiële front.

MAIDEN SPEECH VAN ASTRID OOSENBRUG: “JA, DAAR STA IK DAN…!”

Afgelopen dinsdagavond stond op de agenda van de Tweede Kamer de wijziging van Burgerlijk Wetboek en de Wet Gemeentelijke Burgeradministratie (GBA) in verband met het wijzigen van de voorwaarden van verandering van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte. Mannen die zich vrouw voelen en vrouwen die zich man voelen (zgn. transgenders) kunnen voortaan hun geslacht gemakkelijker laten omzetten in hun geboorteakte. Dat werkt dan ook door in reisdocumenten en diploma’s. De Tweede Kamer ging dinsdagavond in meerderheid akkoord met de voorstellen hiervoor van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie). Alleen de PVV en SGP waren tegen. De transgenders hoeven niet langer een operatie of hormoonbehandeling te hebben gehad en onvruchtbaar te zijn. Alleen een deskundige moet de overtuiging van een transgender erkennen. Dan kan de burgerlijke stand de wijziging doorvoeren, zonder dat er een rechter aan te pas komt. Een belangrijk onderwerp dat nog eens aan importantie won omdat Astrid Oosenbrug de PvdA woordvoerster in dit dossier is en bovendien haar officiële maiden speech in de grote zaal van de Tweede Kamer over deze wetswijziging ging. Astrid haar complete bijdrage zonder interrupties aan dit debat.

Hier volgt haar verhaal: “Ja, daar sta ik dan, 195 dagen nadat mijn hele wereld voor de zoveelste keer op zijn kop stond…! Na een onstuimige jeugd besloot ik rond mijn 15e voor mezelf te gaan zorgen, ging op kamers, zocht en vond een baan en kwam langzaam tot rust. Uiteraard ging daar een heel leven aan vooraf met dagen dat ik mezelf vervloekte omdat ik een meisje was, jongens hadden het zoveel makkelijker… dacht ik. Hoe ouder ik werd, hoe meer ik mezelf ging accepteren, het jongensachtige verdween en soms werd ik zelfs aangesproken als “dame”. Eind jaren 90 ontdekte ik mijn passie, Internet, wat een magische wereld, ik raakte via discussie en chatgroepen aan de praat met verschillende mensen en de wereld leek ineens veel groter te zijn, maar stiekem ook weer heel klein en divers. Tijdens een avondje in de kroeg ontmoette ik voor het eerst de mensen die ik via Internet had leren kennen en zo kwam ik voor het eerst in mijn leven in gesprek met transgenders en weer ging er een hele nieuwe wereld voor me open.

Want het zal je maar gebeuren, dat je niet af en toe verzucht, was ik maar een jongen… maar dat het is wie je bent, dat je je gevangen voelt in het lichaam van een vrouw of vice versa. Daarom ben ik blij met de wetswijziging zoals die hier voor ons ligt, de eisen voor het doorvoeren van geslachtswijziging in het GBA zijn achterhaald en te bewerkelijk. Door een goed administratief alternatief te bieden wordt aan deze bezwaren tegemoet gekomen. Op dit moment hecht ik er nog aan dat aan de geslachtsnaamverandering een verklaring van een gespecialiseerde deskundige vooraf gaat. Wel wil ik de staatssecretaris vragen om de wet binnen zijn termijn te evalueren en als het goed blijkt te werken er  een volgende stap kan worden gezet en de kring van deskundigen kan worden verbreed. De deskundige bepaalt immers niet iemands gender identiteit –  dat weet alleen de betrokken persoon zelf – maar de deskundige bevestigt dat de overtuiging tot het andere geslacht te behoren bij de betrokken persoon bestaat en dat die persoon wilsbekwaam is.

Kinderen weten vaak al op een jongere leeftijd dan 16 jaar of zij van een ander geslacht willen zijn dan in hun paspoort staat. Ook omdat het wetsvoorstel niet langer vereist dat er onomkeerbare medische veranderingen moeten plaatsvinden en de geslachtsnaamverandering “slechts” administratief (en wel omkeerbaar)  is, wil ik de staatssecretaris vragen hier goed naar te kijken en naar deze kinderen te luisteren, want je geslacht mag er nooit toe leiden dat je gepest wordt of dat je in angst moet leven, bang dat je geheim ontdekt wordt omdat je je ergens moet legitimeren.

Voorzitter, ik rond af, deze wijziging kan op de steun van de PvdA rekenen, we willen de staatssecretaris dan ook complimenteren omdat hij zo voortvarend aan de slag is gegaan met dit dossier!

Wij, haar oude maatjes & collega’s in de raad van Lansingerland feliciteren Astrid van harte met haar prachtige maiden speech over een thema dat velen raakt en zoveel kan betekenen voor mensen die op zoek zijn naar hun identiteit om zo zeker en veilig in het leven te kunnen staan. Een onderwerp dat “onze” Astrid op het lijf geschreven staat!

Het debat is terug te zien op: http://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/de-behandeling-van-wijziging-boek-1-bw

TOEKOMSTBESTENDIGE BIBLIOTHEEK

Afgelopen dinsdagavond was er een gezamenlijke presentatie van onze gemeente en de Bibliotheek Oostland over de plannen voor een “toekomstbestendige bibliotheek”. De wereld van de bibliotheek verandert snel. Veranderingen in de Bibliotheekwet, de oprukkende digitalisering in onze samenleving, de andere rol van de bibliotheek in het lokale en sociale domein, de druk van de komende bezuinigingen op het Gemeentefonds, het nieuwe subsidiestelsel van onze gemeente en de noodzaak om in te blijven spelen op de vraag van de klant brengen nieuwe uitdagingen en vragen met zich en natuurlijk ook de noodzaak om daar pro-actief op in te spelen. Dat wil de bibliotheek ook graag, zo bleek wel tijdens deze presentatieavond.

Directeur Petra Togni van de Bibliotheek Oostland constateerde dat uit een gehouden experttraject is gebleken dat de bibliotheek voor de jeugd t/m 18 jaar moet blijven. Er zal door de bibliotheek voor de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland een basis en een pluspakket ontwikkeld worden waaruit deze gemeenten op basis van een doorgerekend producten en dienstenaanbod kunnen gaan kiezen wat zij van de Bibliotheek Oostland willen gaan afnemen. Voor Lansingerland ligt er volgens Petra Togni een bezuiniging van 3 ton op een huidige totaal begroting van 1 miljoen euro in het verschiet. Dat brengt dus forse keuzes maken door de raad van Lansingerland met zich. “De bibliotheek Oostland heeft de hoogste eigen inkomsten van Noord en Zuid Holland. Oostland heeft 23000 leden, 340.000 bezoekers en 350 activiteiten per jaar”.

Volgens de bibliotheek betekent dit dat er in Lansingerland in totaal een enkele volwaardige bibliotheek in Berkel centrum overblijft. De vestigingen in de huidige vorm in Bergschenhoek en Bleiswijk zullen de komende jaren dicht moeten. Wel blijven er in deze kernen speciale servicepunten voor jongeren bestaan. Die zullen wellicht “embedded” worden in bestaande voorzieningen ter plaatse. De bibliotheek wordt tevens “schoolmediatheek”. De scholen krijgen in feite de sleutels van de bibliotheekvestigingen in handen. Volwassenen die lid van de bibliotheek willen blijven, moeten in de toekomst een kostendekkend tarief gaan betalen. Dat is het gevolg van het nieuwe gemeentelijke subsidiebeleid dat geen prioriteit meer geeft aan het financieren van voorzieningen aan “zelfredzamen”. Het idee is dat deze groep verder gaat reizen om hun boeken te gaan lezen of gaat betalen voor bezorging aan huis. Petra Togni gaf aan dat deze koerswijziging “1.5 tot 2 ton leengeld minder zal gaan betekenen”. Helder is dat de veranderende rol van de bibliotheek in het sociale en educatieve domein verder uitgediept moet gaan worden. In een notitie van het college van Lansingerland van 24 januari 2013 (T13.00821) worden deze uitdagingen op een rijtje gezet. Behalve op de jeugd tot 18 jaar moet de bibliotheek zich vooral gaan richten op kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een taalachterstand, mensen met een minimuminkomen en mensen met psychosociale, verstandelijke en/of psychiatrische beperkingen met als inzet het bijdragen aan het zelfstandig functioneren en participeren in onze samenleving door deze kwetsbare doelgroepen.

Goed nieuws is dat het Fonds voor Cultuurparticipatie eind maart 2013 een bedrag van 230.000 euro heeft toegekend aan het samenwerkingsverband van Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Bibliotheek Oostland ten behoeve van het programma “Cultuureducatie met kwaliteit voor het primair onderwijs”. Dat past prima bij de hiervoor aangegeven koers. Bovendien is er ook samenwerking met de muzische vorming en het muziekonderwijs in onze gemeenten.

Deze ontwikkeling brengt natuurlijk spanning met zich met betrekking tot de in het oorspronkelijke coalitieakkoord van 2010 vastgelegde lijn dat “het voorzieningenniveau in onze drie kernen zoveel mogelijk in stand gehouden zal worden, in het bijzonder in Bleiswijk”. Het recent verschenen Bestuurskracht Onderzoek Lansingerland” (BKO) dat volgende week op de agenda staat van de raadscommissie Algemeen Bestuur, zegt hierover op pagina 30-31: “Daar ligt dus een specifieke opgave die in mindere mate voor de andere kernen geldt. In het licht van de financiële positie van de gemeente en de vermindering van de groei van de gemeente, moet men zich wel realiseren dat het op niveau houden van voorzieningen niet altijd kan betekenen dat voorzieningen blijven in de huidige vorm en inhoud. Versobering zal nodig zijn om toch een voorziening in stand te houden en daarbij zal het ook kunnen zijn dat een voorziening blijft gewaarborgd op de schaal van de gemeente en niet noodzakelijkerwijs ook op de schaal van de afzonderlijke kernen”.

Verderop in dit BKO wordt aangegeven dat wij inzichtelijker moeten maken “op welke manier een besluit impact heeft op de kernkwaliteiten van Lansingerland (natuurkwaliteit, kernenkwaliteit en knooppuntkwaliteit) en dat daarbij inzichtelijk is dat die kernkwaliteiten vaak op gespannen voet met elkaar staan (meer nadruk op de ene kwaliteit betekent minder nadruk op andere kwaliteiten)”.

Wijze woorden van het BKO onderzoeksteam die ook met betrekking tot de toekomst van, ook, het bibliotheekwerk actueel zijn. Ons college stelt in het raadsvoorstel over dit BKO dan ook voor om “uit te spreken dat de prioriteit ligt bij de aanpak van de financiële problematiek en bij burgerparticipatie/klantoriëntatie”. Het college constateert daarbij terecht dat “in de slotconferentie voor alle in- en extern betrokkenen over het BKO de financiële problematiek en burgerparticipatie/klantoriëntatie als prioriteit naar voren kwamen. Het is belangrijk om op deze twee speerpunten de komende tijd vooral de aandacht te richten”. Een oproep van collegezijde tot versmalling van de politieke agenda dus. En wat ons betreft terecht. Wij zijn heel benieuwd of de raad in de volle breedte dit gevoel van urgentie ook zo beleeft. Dat zal de komende weken moeten blijken.

VERTRAGING IN BEANTWOORDING KAMERVRAGEN EN TOEZENDING METINGEN HSL

Een niet blij makende brief van 4 april van staatssecretaris Wilma Mansveld aan de Tweede Kamer mede naar aanleiding van de schriftelijke Kamervragen van vorige week met de volgende inhoud:  

Op 28 maart 2013 ontving ik een verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu om de rapportage(s) inzake metingen ten aanzien van geluid- en trillinghinder aan de HSL-Zuid ter hoogte van Lansingerland voor het notaoverleg MIRT van 8 april 2013 aan uw Kamer te doen toekomen. Ook heb ik vragen van de leden Hoogland, De Rouwe, De Boer en Dik-Faber aangaande dit onderwerp mogen ontvangen. Ik verwacht een dezer dagen de definitieve rapporten te ontvangen. Op basis van deze rapporten vindt afstemming met de geluidexperts van de gemeente Lansingerland plaats. Ik wil de rapportage(s) – vier in getal – met een begeleidende beleidsbrief aanbieden aan uw Kamer. In de beleidsbrief zal ik tevens op de gestelde vragen ingaan. Gezien het bovenstaande is het niet mogelijk om de rapporten voor 8 april aan u te doen toekomen. Uiterlijk 30 april 2013 ontvangt u de rapporten en de beantwoording van de gestelde vragen”.

Laat staatssecretaris Mansveld de Kamerleden Duco Hoogland (PvdA) en Betty de Boer (VVD) nu in de kou staan? Zie foto. Duco Hoogland reageerde op onze zorgen als volgt: “de HSL Zuid gaat in verband met de vertraging van de beantwoording apart door de Kamer besproken worden met de staatssecretaris. De vraag is of er een apart Algemeen Overleg (AO) met de staatssecretaris komt of dat de Kamer het in een verzamel AO gaat bespreken. Dit procedurevoorstel moet nog aan de orde komen”. Wij horen dus binnenkort verder. Zeker is wel dat wij eind deze maand weten hoe het resultaat van de geluidsmetingen er precies uit ziet en hoe de staatssecretaris gaat reageren op de Kamervragen die, gecoördineerd door de PvdA, door vier partijen zijn ingediend (VVD, CDA, CU en PvdA).

FINANCIEEL EXTREEM ZWAAR WEER

Donderdagavond was er ook een openbare bijpraat bijeenkomst over onze tocht op weg naar de Kadernota 2013. Het is een barre tocht want de vooruitzichten zijn heel somber. Rijksbezuinigingen, extra renten op voorzieningen in verband met mindere resultaten in ons grondbedrijf en en verliesnemingen op onze grondexploitaties maken dat er in 2014 een tekort op de gemeentebegroting zal ontstaan van 7 miljoen euro. In 2017 loopt dit op naar 15 miljoen. Dat is 15% van onze totale gemeentebegroting en een enorme klap op het vrij besteedbare budget van onze gemeente. Er wordt momenteel gewerkt aan een pakket bezuinigingsmaatregelen waarbij het gemeentelijke takenpakket is ingedeeld in de sectoren ruimte, samenleving en dienstverlening. Per sector is een globaal pakket aan bezuinigingsopties die oplopen van licht naar midden en zwaar in kaart gebracht. Die worden nog van precieze cijfers en maatschappelijke gevolgen voorzien. Het pakket “zwaar” brengt een totale ontmanteling van het gemeentelijke beleid met zich. Alleen het meest minimale blijft over. dan is er geen geld meer voor de sport of cultuur en moeten mensen die op WMO maatregelen zijn aangewezen het goeddeels zonder de gemeente gaan doen. Globale doorrekening leert dat het pakket lichte bezuinigingen ongeveer 4 miljoen euro oplevert en het pakket “zware bezuinigingen” over de volle breedte zo’n 13 miljoen euro per jaar.

Los van bezuinigingen is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid van lastenverzwaring. Een maximale verhoging tot 150% van het landelijke gemiddelde levert zo’n 6.3 miljoen euro per jaar extra aan inkomsten op. Een lichtere variant 1.3 miljoen. Te verwachten is bovendien dat in 2015 de reinigingsrechten omlaag kunnen vanwege een nieuwe afval ophaalcontract. Mogelijk dat dit bedrag in het totale plaatje meegenomen kan worden.

Met dit overzicht aan bezuinigingen en lastenverhogingen zijn wij er nog lang niet. Er moet ook nog eens goed gekeken worden naar de rek die er bijvoorbeeld in allerlei administratieve & boekhoudkundige regels zit. Die zijn geschreven in een andere tijd dan waar wij nu in zitten. Maar ons rijk rekenen is er absoluut niet bij. Lansingerland zit in heel zwaar weer. Laten wij daar met zijn allen van doordrongen zijn. De coalitie zal nu, als het even kan samen met de oppositie en ook nog met een verkiezingsjaar in het verschiet, moeten gaan bewijzen wat echte bestuurskracht in de praktijk betekent. Ons idee is dat nu direct de bittere pil slikken en schoon schip maken, de basis is voor een snel algeheel financieel herstel en een verder gezond Lansingerland. De politieke kunst is om wonen, ondernemen en werken in onze gemeente aantrekkelijk, bereikbaar en betaalbaar te houden. En ons niet uit de markt te prijzen als een compleet uitgeklede en dure gemeente. Dat is onze echte uitdaging. Op 18 april is de volgende openbare bijpraat bijeenkomst. Zelf de bijeenkomst van donderdag 4 april bekijken? Kijk dan op: http://player.companywebcast.com/gemeentelansingerland/20130404_1/nl/Player

EN VERDER

Afgelopen dinsdagavond was er ook een presentatie over de stand van zaken in onze Stadsregio. Dit naar aanleiding van de zojuist gepresenteerde begroting voor 2014. Het is maar de vraag of die begroting in de praktijk nog zal worden uitgevoerd want de regering wil nog steeds af van deze WGR-plus regio’s. Maar een wetsontwerp is er nog niet. Zie: www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/04/03/uitstelbrief-verzoek-om-reactie-over-uitkomsten-bestuurlijke-conferentie/uitstelbrief-verzoek-om-reactie-over-uitkomsten-bestuurlijke-conferentie.pdf Dat wordt dus allemaal heel erg kort dag. De Stadsregio Rotterdam heeft al met al heel veel voor Lansingerland betekend. In de afgelopen 10 jaar is maar liefst 350 miljoen euro (mede) in onze gemeente geïnvesteerd. Denk maar aan RandstadRail en de ZoRo-busbaan, talloze wegen, fietspaden en fietsvoorzieningen en het Hoekse park en het AMG Schmidtpark. Het geeft nog maar weer eens aan hoezeer de “Knooppuntkwaliteit en natuurkwaliteit” van Lansingerland verweven zijn met de ontwikkelingen in onze Stadsregio en toekomstige Metropoolregio. Daar ligt onze grote kracht. Ook als het om meer banen en duurzame werkgelegenheid gaat: “Lansingerland Werkt”.

Het college stuurde ons afgelopen week naar aanleiding van het debat in de commissie Ruimte van maart over het Mobiliteitsplan het volgende bericht: “In de commissievergadering van 18 maart 2013 is gesproken over de huidige en toekomstige verkeerscirculatie in Berkel. Daarbij hebben wij u toegezegd om een procesvoorstel te doen betreffende de bespreking van de verkeerscirculatie in relatie tot het mobiliteitsplan. Hieronder treft u ons voorstel aan. Tijdens de commissiebijeenkomst zijn uiteenlopende vragen gesteld over het mobiliteitsplan variërend van de vraag of de analyse nog actueel is, vragen over de effectiviteit van de maatregelen tot aan de juistheid van de fasering. U heeft vooral uw zorgen kenbaar gemaakt over de leefbaarheid en bereikbaarheid van Berkel, zowel nu als in de toekomst. Zoals wethouder De Paepe al heeft aangegeven hechten wij zeer aan draagvlak voor de ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkeling in onze gemeente. Daartoe stellen wij voor om tijdens de presentatieavond van 23 april een toelichting te geven op het mobiliteitsplan waarin het eindbeeld, de maatregelen en de fasering van het plan aan u worden toegelicht. Daarbij richten wij ons vooral op de (vracht) auto en de fiets in Berkel, met Berkel noord en het centrum als gebiedsgerichte aandachtspunten. Tijdens die avond zullen wij tevens inhoudelijke voorstellen aan u presenteren die een oplossing bieden voor de ervaren overlast in Berkel noord. Daarnaast zullen we ingaan op de bereikbaarheid van Berkel centrum. Teneinde de mogelijkheid te bieden voor bestuurlijke bespreking zullen wij de voorstellen in een brief opnemen en die agenderen voor de commissievergadering van 15 mei. Mocht de bespreking leiden tot concrete wijzigingsvoorstellen, dan zullen wij de consequenties daarvan zo snel mogelijk onderzoeken”.Onze fractie ziet veel relatie met de door ons tijdens de commissievergadering door Sam de Groot ingebrachte suggesties. De voorgestane lijn van het college lijkt ons dan ook een goede.

TOT SLOT

Volgende week is het weer commissieweek. Speciale aandacht vragen verschillende verkeerszaken in de commissie Ruimte van woensdagavond (Mobiliteitsplan, Sterrenweg en verkeersveiligheid rond scholen aan de Berkelse Boterdorpseweg) en donderdagavond het Bestuurskrachtonderzoek en de begroting van de Stadsregio. De commissie Samenleving op dinsdagavond spreekt vooral over het actualiseren van een aantal verordeningen. Woensdagavond is er de tweede bijeenkomst die wij samen met de VVD organiseren over de toekomst van Bleiswijk centrum. De ontwikkeling van een modern kernen beleid wordt steeds meer een zaak van het burgerinitiatief en dat willen wij graag praktisch aanzwengelen en ondersteunen. Aanstaande maandagavond is de derde bijeenkomst van onze PvdA Lansingerland Leergang die helemaal in het teken staat van “Omgaan met media & communicatie”. De week daarop (maandagavond 15 april) is er weer een bijeenkomst van het netwerk “Lansingerland Leeft”. Op de agenda presentaties over de buurtgerichte aanpak van 3B-Wonen, de stand van zaken met betrekking tot het Vrijwilligers Informatiepunt en een update door wethouder Ruud Braak over de stand van zaken in ons Lansingerlandse sociale domein.

Het citaat van de week komt uit het Boekenweek geschenk 2013 “De Verrekijker” van Kees van Kooten. Dit verhaal speelt zich voor een belangrijk deel af in de oorlogsdagen van 1940 in Berkel en Rodenrijs. Wonderlijk genoeg is dit goedgeluimde boekje aan de aandacht van onze geliefde wethouder Cultuur ontsnapt want anders had hij allang deze befaamde auteur voor een Staatsbezoek aan Lansingerland uitgenodigd, het ereburgerschap aangeboden en waarschijnlijk zelfs een plantsoen naar hem vernoemd. In bijlage een foto van de aan te bevelen plek voor dit plantsoen.

Het citaat van deze week komt van pagina 30: “Toen ik in die brief de bekende maar altijd weer bevreemdende plaatsnaam Berkel en Rodenrijs las, zag ik onwillekeurig Annie M.G. Schmidt voor me, die daar ooit een bungalow heeft laten bouwen. Vervolgens bedacht ik dat u het misschien wel leuk zou vinden om een klein spelletje fictie mee te spelen. Wanneer u immers heeft gelezen dat die verzonnen Jaap Treurniet een zojuist opgetrokken bungalow in Berkel en Rodenrijs beloert en daar een sigaretten rokende vrouw ziet zitten typen zoudt u, naar ik hoop, kunnen denken: Haar naam staat er niet bij, maar daar wordt waarschijnlijk Annie M.G. Schmidt mee bedoeld”. Prachtig is ook de brief van het Hoofd Regelingsbureau dd. 1 augustus 1940 aan de vader van Kees van Kooten die in de mobilisatie tijd in Berkel en Rodenrijs dienstdeed: “Door den heer J.Treurniet, wonende te Berkel en Rodenrijs is een eisch tot schadevergoeding ingediend voor een veldkijker ter waarde van f 9.75, welke door U van genoemde heer gevorderd is. In verband hiermede wordt van U per omgaande bericht ingewacht. 1. op wiens last de vordering is geschied. 2. waar de bedoelde veldkijker is gebleven”. En dan volgt de hilarische tocht van Kees van Kooten door het oude en nieuwe Berkel en Rodenrijs op zoek naar de oorsprong van dit verhaal. Wat had zijn vader destijds eigenlijk precies misdaan? Past er schuld & schaamte of juist niet? Leest u vooral zelf zijn zoektocht naar het kernenbeleid van eertijds tijdens de oorlogsdagen van 1940 in het toen nog dorpse Berkel en Rodenrijs.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 5 april 2013

Al onze eerdere weekverslagen zijn nog te vinden op http://www.prod.pvda.asp4all.nl/berkel