4 februari 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 1 – 5 FEBRUARI 2016

Dit vijfde weekverslag in 2016, aflevering 380 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij overleg hadden met de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg over een gezamenlijke aanpak van de P+R problematiek bij de Metrostations, onze fractie op bezoek ging bij het Moskee bestuur en wij schriftelijke vragen stelden over de zondagsopening van winkels in de Berkelse Westpolder. Het was ook de maandelijkse raadscommissieweek met een bescheiden agenda. Vooral in het oog sprongen de aanpassing van de lokale APV en de transformatieagenda voor het sociale domein.

MEER GELD EN MEER TIJD VOOR DE TRANSFORMATIE SOCIALE DOMEIN

Afgelopen donderdag stond het ombouwproces van het sociaal domein op de agenda van de commissie Samenleving. Tijdens dit debat dat in het teken stond van een raadsvoorstel van het college (zie: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=235e02e6-5548-4ae1-a80e-8e88674c5583&FoundIDs=&year=2016 ) kwam Petra Verhoef met het volgende verhaal.

De transformatie die moet plaatsvinden in het sociale domein heeft als ultiem doel om op een nieuwe manier, meer passend bij de inwoner in kwestie, hulp en ondersteuning te geven. Het gaat vaak om kwetsbare kinderen, volwassenen en ouderen, die zonder deze hulp en ondersteuning geen inkomen hebben en niet meer zelfstandig kunnen wonen of deelnemen aan de maatschappij.

Zo’n ingrijpende verandering in het sociale domein moet zijn afgestemd op de behoeften van de kwetsbare inwoners op de lange termijn. We moeten dus een nieuw, toekomstbestendig systeem opbouwen, samen met de juiste commerciële en maatschappelijke partners. We krijgen de kans om zo’n transformatie in het sociale domein te doen maar één keer, dus we moeten het goed doen. Dat vraagt om het doen van goede analyses van trends in de behoeften voor hulp en ondersteuning, op basis van allerlei gegevens die er al liggen (bijv. “big data”).

Het vraagt ook om zoveel mogelijk gebruik maken van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld over vorming van sociale netwerken, over factoren die gedrag en motivatie van mensen beïnvloeden en over nieuwe ICT hulpmiddelen, die bijvoorbeeld structuur in een dag brengen van mensen met psychische problemen of een seintje geven wanneer iemand die alleen woont niet dagelijks ‘incheckt’.

Het vraagt ook om een uitbreiding van collectieve voorzieningen ten opzichte van de maatwerkvoorzieningen, van meer lichte zorg en ondersteuningen ten opzichte van zwaardere zorg, klusjesdiensten enz.

Terwijl we zullen werken aan het opzetten van de gewenste getransformeerde hulp en ondersteuning, zullen we deels nog gebruik maken van het oude systeem en zal natuurlijk een groot deel van de gespecialiseerde voorzieningen gewoon nodig blijven. De ambtenaren willen voortvarend aan de slag gaan, zoals ook toegelicht in levendige presentatieavonden en inspiratiesessies. Het college legt ons daartoe nu de transformatie-agenda ter goedkeuring voor:

Op basis van de zojuist genoemde argumenten, wil de PvdA fractie graag het volgende aan de commissie voorleggen ter discussie:

 1. De geschetste transformatie-agenda, van trend-analyse tot aan de aanbestedingen is veel te kort: we moeten er geen 2 jaar maar minstens 4 jaar voor uittrekken.
 2. We moeten meer budget reserveren voor de transformatie. En daarmee bedoelen we niet de kosten voor het proces, maar voor de daadwerkelijke hulp en ondersteuning. We moeten accepteren dat er een periode zal zijn waarin de oude en nieuwe hulp en ondersteuning nog parallel bestaan, terwijl meer collectieve voorzieningen, zoals inloopcentra voor ouderen, klussenservice en IT systemen worden opgebouwd. De eerste 3 tot 5 jaar moet er dus geld bij, pas daarna zullen de gewenste besparingen zichtbaar worden. Dit gaat om tonnen extra per jaar.
 3. We moeten de tijd nemen om trends in de behoeften van kwetsbare inwoners op lange termijn duidelijk te krijgen. Big data kunnen hierbij helpen. Daartoe moeten we samenwerken met andere gemeenten en kennisinstituten.
 4. Moderne technieken en kennis moeten direct worden opgenomen in de innovaties. Die nieuwe technieken en innovatieve business modellen moeten goed kunnen worden opgeschaald en robuust zijn. De vele ideeën uit de inspiratiesessies moeten we op basis van dit soort criteria beoordelen en verder zoveel mogelijk bestaande, succesvolle modellen uit andere gemeenten of sectoren overnemen.
 5. De maatschappelijke partners moeten we veel meer meenemen in het proces en invulling van de transformatie. Dus niet alleen via inspiratiesessies.
 6. De kracht van ‘eigen kracht’ wordt in de notitie overschat. Maatwerk, een passende oplossing voor de cliënt, moet leidend zijn. Zelf dingen regelen, bijv. via sociale netwerk, kan daar natuurlijk een onderdeel van zijn.
 7. De Lansingerlandse, integrale aanpak in het sociale domein lijkt inderdaad een succesfactor. Echter, naar onze mening kan een versterking van de afdeling sociale zaken tot nog beter resultaat leiden. Schuldenproblematiek of laag inkomen is immers vaak de oorzaak van vele problemen. Succesvolle hulpverlening valt of staat met de oplossing van de financiële problemen.
 8. Bij het meten van succes moeten we inderdaad zoveel mogelijk kijken hoe het gaat met de cliënt zelf, zoals het stuk ook aangeeft. We zouden moeten onderzoeken hoe dit beter gemeten en gerapporteerd kan worden, naast het monitoren van welzijn/zelfstandigheid op populatieniveau. Ingewikkelde effectrapportages van aanbieders worden dan mogelijk minder relevant.

Kortom, de transformatie zal een proces zijn van vallen en opstaan, waarbij we moeten durven te experimenteren met innovatieve oplossingen op basis van de nieuwste ICT en kennis. Voor een goede, toekomstbestendige transformatie is er meer tijd en meer geld nodig. Er moet een nieuwe, meer realistische planning en dito budget komen. Tot zover het verhaal van Petra Verhoef.

Parkeergarage Westpolder bijna klaar!

Parkeergarage Westpolder bijna klaar!

Er ontspon zich in de raadscommissie een levendig debat waarbij meerdere partijen te kennen gaven dat een langer transformatieproces dan twee jaar en ook een extra financiële impuls in de toekomst actueel kan worden. Zij vonden dat dit dan te zijner tijd op basis van concrete ontwikkelingen zou moeten blijken. Hun standpunt ging minder ver dan dat van de PvdA maar paste wel in onze denklijn: timmer de boel nu wat tijdlijn en financiële lijn betreft niet helemaal dicht maar geef nu al ruimte voor toekomstige ontwikkelingen. In de aanloop naar de commissievergadering hebben wij nog overwogen om in de raadsvergadering een motie of amendement in te dienen maar gezien het verloop van de commissievergadering oordeelde Petra dat hier sprake was van een goed compromis. Ook voor de PvdA is dit raadsvoorstel, net als voor andere fracties in de raad, dus een hamerstuk. Wethouder Heuvelink meldde nog dat de samenwerkende regiogemeenten m.b.t. het budget jeugdzorg 2015 , anders dan eerder werd voorspeld, geen geld tekort komen maar juist (een beetje) overhouden.

Winkelhart Westpolder

Winkelhart Westpolder

PVDA OVERLEG MET WETHOUDER PEX LANGENBERG VAN ROTTERDAM

Afgelopen maandag overlegden het Rotterdamse PvdA raadslid Barbara Kathmann en Gerard Bovens met de Rotterdamse wethouder, tevens voorzitter van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio, over knelpunten en oplossingen met betrekking tot de P+R capaciteit rond de Metro E stations. Het overleg was bedoeld om informatie uit te wisselen en om te bezien of er een gezamenlijk draagvlak bestaat om dit vraagstuk onder de loep te nemen. Ook wethouder Langenberg ziet de forse groei van het aantal Metro-E reizigers. Nu zijn dat er al 40.000 reizigers per dag en met de verdere groei van de noordrand van Rotterdam, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp zit een stijging tot 50.000 reizigers er zeker in. De P+R capaciteit voor in het bijzonder auto’s bij de stations Meijersplein, Rodenrijs, Westpolder, Pijnacker centrum en Nootdorp heeft de maximale grens inmiddels wel bereikt. Rotterdam werkt bovendien aan een eigen parkeernota waarin ook betaald parkeren op P+R Meijersplein (2 euro p/d bij gebruik van de Metro) als optie wordt voorgesteld. Wethouder Langenberg voelt, net als de PvdA Rotterdam & Lansingerland, wel wat voor een integrale aanpak op Metropoolregio niveau waarin alle oplossingsrichtingen gezamenlijk worden bestudeerd (waaronder uitbreiding van de P+R capaciteit bij de bestaande stations en/of een extra station met ruime P+R mogelijkheden). Het is van belang om de Rotterdamse parkeernota af te stemmen met de integrale aanpak van de P+R problematiek bij de stations aan de noordkant van de stad. Net als trouwens aan de oostkant van Rotterdam (P+R Capelsebrug in Capelle a/d IJssel). Een punt van actie voor het Rotterdamse college & de raad. Van belang is op niet al te lange termijn ook de agendering in de Adviescommissie Vervoersautoriteit bestaande uit raadsleden. Daar moet wel een goed verhaal aan ten grondslag liggen.

Hoe ziet het totale PvdA Lansingerland verlanglijstje m.b.t P+R, fiets en OV in relatie met de stations er nu uit?

 1. Studie door Metropoolregio en betrokken gemeenten naar knelpunten & oplossingen m.b.t. de capaciteit van alle P+R’s bij Metro E stations;
 2. Studie naar P+R knelpunten bij de bushaltes langs de ZoRo-buslijn i.v.m. de start van NS station Bleizo;
 3. Herstel in december 2016 van ZoRo-bushalte Bonfut in de Rodenrijse Zoom in oude glorie (scheelt auto’s op P+R Rodenrijs). Beluister hierover ook: Gerard Bovens in de bres voor de Bonfut – YouTube
 4. Met spoed aanbrengen van verlichting langs het drukke Landscheidingsfietspad richting station Rodenrijs en station Bleizo;
 5. Hogere frequentie van Metro E in de spits (wordt nu geregeld);
 6. Bewaakt fietsparkeren bij de Metro E stations (is in de maak);
 7. Ook Metro E vervoer in de nachtelijke uren in het weekend;
Ingang winkelcentrum Westpolder noordzijde

Ingang winkelcentrum Westpolder noordzijde

 SUPERS OP ZONDAGMORGEN BIJ DE BUREN VROEGER OPEN DAN HIER

De nieuwe Jumbo-supermarkt in de Berkelse Westpolder folderde recent huis aan huis dat deze super op zondag al vanaf 10.00 uur open is voor het winkelende publiek. De CDA-fractie was er als de kippen bij en stelde vast dat dit in strijd is met de huidige verordening van 2013.. Die zegt dat winkels pas vanaf 12 uur op zondag open mogen gaan. Dat was de Jumbo ontgaan dus de burgemeester kon niet anders dan hen daarop wijzen. De bedrijfsleider van de Jumbo was de openingstijden op zondag in de gemeente Westland gewend en daar is het open gaan op zondag 10 uur geen enkel probleem. Het college stuurde er op zondagmorgen zelfs een ambtenaar op af om te controleren of deze winkel echt op zondagmorgen 10 uur gesloten bleef. Wat blijkt, is dat de supers in aanpalende wijken van buurgemeenten gewoon op zondagochtend vroeg open zijn. Waarom gelden daar andere maatstaven dan in Lansingerland?

Onze fractie stelde daarom afgelopen week aan het college de volgende schriftelijke vragen:

 1. Is het college bekend dat er op elke zondagmorgen in de vlak bij Lansingerland gelegen wijken Pijnacker-Keijzershof en Zoetermeer Rokkeveen supermarkten vanaf 10.00 uur of zelfs vroeger open zijn?
 2. Is het college beducht voor het verdwijnen van koopkracht vanuit de wijk Berkel Westpolder richting de op nauwelijks 2 kilometer afstand gelegen wijk Pijnacker-Keijzershof?
 3. Zo neen, waarom maakt het college zich dan wel zorgen over een mogelijke uitbreiding van het winkelbestand bij Rotterdam The Hague Airport?
 4. Deelt het college de mening van de PvdA fractie dat een bruisende stationsomgeving in de Berkelse Westpolder (eerste Metro op zondag rond 8.00 uur) juist pleit voor een vroege opening van winkels?
 5. Kan het college uitleggen waarom de opening van de super in de Westpolder wél tot verstoring van de zondagsrust leidt en de opening van station Westpolder om 8.00 uur niet?
 6. Ligt het niet voor de hand om ook t.a.v. dit thema burgerparticipatie toe te passen? Wat vinden de bewoners van de wijk hiervan?
 7. Is het college bereid om met een voorstel voor verruiming van de winkeltijden-regeling te komen of wacht het een initiatief uit de raad af?

De PvdA fractie is heel benieuwd naar de reactie van het college. Via de sociale media blijkt dat deze kwestie volop leeft in de jonge Vinex-wijk Westpolder.

Moskee in Berkel centrum

Huidige Moskee in Berkel centrum

OP BEZOEK BIJ MOSKEE EL-FATH

Dinsdagavond brachten Petra Verhoef en Gerard Bovens een bezoek bij het bestuur van de Moskee vereniging El-Fath. De moskee in Berkel centrum. Het was een plezierig en open gesprek waarin wij gezamenlijk stil stonden bij de recente beschuldigingen dat deze moskee zich bij het organiseren van benefieten ten behoeve van de fondsenwerving van de nieuwe moskee zich had ingelaten met sprekers die haat zaaiende boodschappen verkondigen. Deze beschuldigingen berusten niet op waarheid, aldus de Moskee vereniging in een persbericht. Ook het college distantieerde zich in een reactie op vragen van de Leefbaar 3B fractie van deze aantijgingen. El-Fath hoopt dat de nieuwe Moskee, die gebouwd wordt naast de scholen op Wilderszijde, eind 2017 voor gebruik gereed is. De bouw vindt plaats in fases. Voor elke fase wordt onder de gelovigen geld ingezameld. Er zijn nu nog twee fases te gaan. De voorlaatste fase start op korte termijn. Wanneer de nieuwe moskee in gebruik is hoopt het bestuur dat er een ontmoetingsplaats gaat ontstaan voor moslims en niet moslims. Er moet volgens hen door de Moskee gemeenschap meer geïnvesteerd worden in de maatschappelijke netwerken die er nu al zijn. El-Fath was actief betrokken bij de noodopvang avn vluchtelingen in de Sterrenhal en levert ook vrijwilliger aan maatjesprojecten. Het contact met de burgemeester en de vak-wethouders is goed. Zorg is de tijdelijke huisvesting. Mogelijk moet de moskee al in juli van de huidige plek aan de gemeentewerf verhuizen omdat er daar dan gebouwd gaat worden. Er wordt nu gezocht voor een tijdelijke accommodatie totdat de nieuwe moskee klaar is. Daarover zijn zij met het college in overleg. Het zou voor de Moskee vervelend zijn wanneer zij hun kerkelijke activiteiten tijdelijk zou moeten staken. Ook de fondsenwerving kan dan in de problemen komen.

Wij stonden tijdens het overleg uitvoerig stil bij de vraag hoe moslims het huidige maatschappelijke klimaat in ons land ervaren. Er zijn berichten in de media over jongeren van Marokkaanse of Turkse komaf die in Nederland geboren zijn maar zich nu niet meer thuis voelen in Nederland. Zij voelen zich afgewezen en eenzaam en somber over hun toekomst. Het geloof is voor hen een vlucht en soms slaan zij dan door in radicalisering. Het moskee bestuur onderkent deze zorgen maar gaf ook aan niet de indruk te hebben dat deze problematiek onder jongeren in Lansingerland breed bestaat. Wellicht is er toch een verschil tussen opgroeien in de grote stad en in een kleinere gemeente als Lansingerland. Ook de sterkere maatschappelijke positie van vele moslims in Lansingerland zou wel eens van positieve invloed kunnen zijn.

DSC06113

APV OP DE SCHOP VAN BOB

De PvdA fractie is positief over het voorstel van het college om de actualisatie aan te grijpen om tegelijkertijd te onderzoeken in welke mate deregulering kan worden toegepast op de APV. Dat vertelde Ingrid Tuinenburg woensdagavond in de commissie Algemeen Bestuur. In het voorstel ( zie: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=824761e3-d444-4fb8-a6c9-1edda78d04d1&FoundIDs=&year=2016 ) wordt de gemeente Hollandse Kroon genoemd, die onder de noemer ‘Voor de een, voor de ander’ een fors aantal artikelen uit de APV heeft geschrapt zodat alleen die regels die betrekking hebben op veiligheid nog opgenomen zijn. Dit vanuit de overtuiging dat aanspreken op gedrag beter werkt dan regels. De genoemde voordelen in het voorstel wegen ons inziens zwaarder dan de nadelen, wij zijn dan ook zeker positief over optie 1 in het raadsvoorstel waarin deze richting wordt aangegeven.

Het tweede scenario, artikelsgewijs de APV aanpassen, heeft echter het grote voordeel dat deze meer ruimte biedt voor inbreng van burgers, politie en andere belanghebbenden, conform het nieuwe BOB model dat de raad hanteert. Nadeel hier kan zijn dat er een traag proces optreedt, aanbeveling is dan ook om deze benadering niet over een te lange periode uit te smeren, maar zoveel waar mogelijk de artikelen gezamenlijk te behandelen. Met die kanttekening gaat de voorkeur van de PvdA fractie uit naar optie 2. En met Ingrid Tuinenburg een meerderheid in de raad. Het college gaat nu aan een raadsvoorstel werken.

Berkel Weidebuurt

Berkel Weidebuurt

TOT SLOT

Vorige week berichtten wij over de financiële nood bij Mika Thuiscoach: https://lansingerland.pvda.nl/2016/01/29/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-25-29-januari-2016/ Begin deze week is het faillissement aangevraagd. Het gaat in Lansingerland om de begeleiding van 14 personen. Voor de korte termijn is deze hulpverlening niet in het geding. Maatschappelijke organisaties zoeken op dit moment naarstig naar een oplossing voor zowel cliënten als voor het personeel. Wethouder Van Tatenhove is daarover hoopvol gestemd.

Wat deden wij in week 5 in 2015? Zie daarvoor: https://lansingerland.pvda.nl/2015/02/05/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-2-6-februari-2015/ Het was toen een echte sneeuwweek. Ook toen ging het over burgerparticipatie en de stand van zaken met betrekking tot de decentralisatie in het sociaal domein. En het mobiliteitsplan natuurlijk!

Begin februari 2015. Winter bij bushalte Offenbachplantsoen Berkel

Begin februari 2015. Winter bij bushalte Offenbachplantsoen Berkel

Volgende week is er een vergadering van het presidium. Op 11 februari is er de hoorzitting over het Mobiliteitsplan. Daarvoor hebben zich al meer dan 15 inwoners gemeld. Sam de Groot doet namens de PvdA fractie aan deze hoorzitting mee.

Het citaat van deze week is een documentaire over de oud-burgemeester van Rotterdam Bram Peper. Prachtig gemaakt door Ferry de Groot en RTV Rijnmond journalist Jan Roelof Visscher:  http://www.rijnmond.nl/tv/programma/55/De-Groot-en-de-grote-Rotterdammers/aflevering/1667

Dit beeldverhaal is echt dik de moeite van het bekijken waard!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 5 februari 2016

Nieuwe OBS De Klip in Berkel Westpolder

Nieuwe OBS De Klipper in Berkel Westpolder

Bouwen in de Westpolder

Bouwen in de Westpolder

Hoe zo 'neem de fiets!' Doen we allang!

Hoezo ‘neem de fiets!’ Doen we allang!

Good old Julianastraat Berkel centrum

Good old Julianastraat Berkel centrum