5 maart 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 1 – 6 MAART 2015

Dit 8ste weekverslag in 2015, aflevering 342 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de fiets centraal staat, wij aanvullende vragen stelden aan het college over meer maatwerk OV-chipkaart, de door I&M georganiseerde bijeenkomst om mee te denken over oplossingen voor de HSL-overlast plaats vond en onze tuinbouw veel aandacht kreeg tijdens een vanwege de verkiezingen van 18 maart georganiseerd debat in Berkel en Rodenrijs.

PVDA WIL FIETS-DELTAPLAN

GroenLinks (ere wie ere toekomt) heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Zuid-Holland de beste plannen voor de fiets. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Fietsersbond: http://www.fietsersbond.nl/de-feiten/politiek/statenverkiezingen-2015/zuid-holland#.VPR8kO90zIW Maar GroenLinks wordt op de voet gevolgd door de PvdA.  De programma’s van GroenLinks en PvdA behoren ook landelijk tot de vier allerbeste programma’s. Reden te meer om ook als PvdA Lansingerland zélf bouwstenen aan te reiken voor zo’n Fiets-Deltaplan. Hier volgen onze ideeën!

Wat is er Hollandser dan een Deltaplan en wat is er Hollandser dan fietsen? De combinatie ‘fiets & Deltaplan’ ligt zo voor de hand dat de terechte vraag niet het ‘waarom?’ is maar ‘waarom pas nu?’ Lokale, regionale en provinciale overheden buigen zich inmiddels al decennia over de vraag hoe de steeds groter wordende vraag naar mobiliteit te stroomlijnen. Meer autosnelwegen, meer provinciale wegen, meer lokale wegenplannen, ze zij er allemaal. Intussen staat ook het openbaar vervoer niet stil. De aanstaande Metropoolregio kent inmiddels een goed OV-knooppunten systeem met goed aansluitende bus en tramlijnen. Stap voor stap moeten alle verstedelijkte en niet verstedelijkte regio’s in onze provincie zo’n goed werkend OV-Knooppunten-systeem krijgen. Met goede P+R voorzieningen voor zowel auto als fiets. Deze gedachte is inmiddels breed geaccepteerd. De meeste lagere overheden, stadsregio’s oude stijl en de provincie zijn graag bereid om hier hun steentje aan bij te dragen. Het is een kwestie van bestuurlijk volhouden, plannen maken en blijven investeren.

Waarom dan een Deltaplan fiets? De fiets past toch al prima in het bestaande beleid? In vele regio’s is er sprake van de aanleg van snelfietspaden, goede fietsparkeervoorzieningen bij OV-knooppunten & bus, tram en metrohaltes en krijgt de fietsveiligheid prioriteit. Er is meestal sprake van goede bestuurlijke samenwerking en het aantal mensen dat op de fiets naar het werk gaat stijgt nog steeds. Toch is een Deltaplan fiets meer dan ooit nodig en is het juist nu het moment om dit idee op de bestuurlijke agenda te plaatsen.

Eigenlijk denken wij nog heel klassiek over het vervoer per fiets. De fiets is in het denken van menigeen nog steeds ondergeschikt aan het vervoer per auto. De afgelopen decennia is ongelofelijk veel geïnvesteerd in moderne auto-infrastructuur maar voor de fiets was te weinig plek. Miljoenen inwoners van onze provincie werken binnen een straal van 25 kilometer van hun werk. Dat is nu nog vaak meer dan een uur fietsen en afzien over slechte & niet verlichte fietspaden, rare rotondes, hinderlijke stoplichten en smalle en slecht onderhouden fietspaden. De techniek van de fiets stond echter niet stil. De elektrische fiets rukt snel op. Eerst als een recreatief speeltje voor ouderen maar inmiddels ook ontdekt door vele jongeren die merken dat je in ons verstedelijkte gebied met de fiets sneller op de plek van bestemming bent, je bovendien lekker in beweging bent en niet tegen allerlei parkeerproblemen aanloopt. Je bent optimaal flexibel met zo’n fiets. En het weer valt het in dit land meestal ook wel mee. De auto als statussymbool loopt op zijn eind. Met 10% minder autoverkeer ben je alle files kwijt. Dat is haalbaar via de fiets.

Waar wij met zijn allen naar toe moete is dat wij over het fietsverkeer op dezelfde manier moeten gaan denken als over het autoverkeer. Een Deltaplan fiets zal daarbij helpen. Waarom geen aparte fietspaden voor snel en langzaam fietsverkeer, mooi landschappelijk ingepaste snelfietspaden waar goede ontwerpers voor tekenen, fietsers bij stoplichten in stedelijke gebieden altijd voorrang en/of een groene golf en een apart fietsrijtuig in de metrostellen? Op de fast-ferry’s werkt dit allang zo dus waarom niet in de metro’s, RandstadRail en NS regiovervoer? Het is toch bizar dat je in de spits niet met de fiets in het OV mag?

Een Deltaplan fiets zal ook technische ontwerpers en stedenbouwkundigen gaan inspireren. Zo creëer je een nieuwe, mondiaal uitstralende markt, die vergeleken kan worden met onze innovatiekracht op het gebied van waterbeheersing en tuinbouw. Er is nog zoveel te bedenken als het gaat om energiezuinige fietsverlichting langs fietspaden, vormgeving van fietspaden geschikt voor ieder type fietser, goede fietsenstallingen, betere samenhang met het OV, nieuwe verkeersgeleidingssystemen om al het fietsverkeer veilig & efficiënt op zijn bestemming te krijgen en natuurlijk de fietskleding. Innovatief ontwerper Daan Roosegaarde, nummer 5 op de top 100 van duurzaamste mensen in Nederland, ontwierp een fietspad waarvan de belijning overdag licht opslaat en het vervolgens ‘s nachts weer prijsgeeft. Het is maar een voorbeeld van wat nu al technisch kan. De fiets als de banenmaker van de toekomst!

Wie moet dit ingewikkelde vraagstuk trekken? Wie moet de neuzen de goede kant op zien te krijgen. Het Deltaplan fiets wordt geen zaak van bestuurlijk opleggen. Dat gaat niet werken. Die tijd is voorgoed voorbij. Het wordt een kwestie van agenderen, plannen maken, enthousiasmeren, meezeilen op de veranderende tijdgeest. Kortom bestuurders, ondernemers en inwoners winnen voor het plan. Daar kan de provincie Zuid-Holland een handje bij helpen mits het een goede samenwerkingsrelatie aangaat met de Metropoolregio en de andere gebieden in onze provincie. Slim omgaan met de provinciale structuurvisie en een provinciaal fietsfonds kan natuurlijk ook een handje helpen. De PvdA kan hierbij, ook vanwege het goede netwerk met de gemeentelijke overheden een prima trekkersrol vervullen. Wij van de PvdA Lansingerland doen zeker mee. De provinciale Statenfractie komt deze week met een prachtig plan om het fietsparkeren compleet te verbeteren. De tijd is er rijp voor, waar wachten we nu nog op? Op de fiets!

DSC03805

RET WIL MEEDENKEN OVER MEER MAATWERK OV-CHIPKAART

In het antwoord op onze vragen van 6 januari 2015 (http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201503-pvda-betr-maatwerk-chipkaart_64777.html) waarin wij verzochten naar een breed onderzoek over de vraag in hoeverre het OV-chipkaart aanbod aansluit bij de wens van de reiziger naar meer flexibiliteit in het OV aanbod, antwoordde het college op 16 februari 2015 ons dat er al in 2012 onderzoek is gedaan door een internationaal specialist. Het college: “Dit onderzoek bracht geen kansrijke opties naar voren met nieuwe abonnementen voor reizigers die zowel aantrekkelijker zijn (en dus tot meer OV gebruik leiden) als de kostendekkingsgraad in stand houden”. Volgens de RET zijn de antwoorden op onze vragen niet door hen geleverd, zo meldde de RET vorige week aan de PvdA fractie.

Wij stelden dus aan het college de afgelopen week een paar aanvullende vragen: Klopt dit? Zo ja, waarom is er aan de RET niet om een reactie gevraagd c.q. bij de beantwoording betrokken? Zo ja, waarom heeft het college de PvdA fractie in deze niet volledig en juist geïnformeerd?

Desgevraagd vertelde de RET aan de PvdA fractie ook dat zij voorstander zijn van nieuwe OV-chipkaart producten. Zij zijn graag bereid mee te werken aan nieuwe klantproposities die door de nieuwe technische mogelijkheden van de OV-chipkaart mogelijk zijn geworden. Onze vraag: Is uw college hiervan op de hoogte? Is het college bereid om alsnog samen met de Vervoersautoriteit/Metropoolregio en in goed overleg met de regionale vervoersbedrijven een onderzoek te (laten) doen bij de bij reizigers mogelijk levende vraag naar meer flexibiliteit in het OV-chipkaart aanbod?

Wij zijn zeer benieuwd naar de reactie van het college op onze vervolgvragen. Hopelijk zoekt het college nu wél contact met de RET zélf!

20150303_200617

AGRO VERKIEZINGSDEBAT VAN LTO NOORD

PvdA lijsttrekker Hillebrand: Belemmeringen wegnemen en voorlopers de ruimte geven

Dinsdag 3 maart organiseerde LTO Noord, een belangenorganisatie voor de Land- en tuinbouw het AGRO verkiezingsdebat in ’t Manneke te Berkel en Rodenrijs. Voor onze partij nam Ron Hillebrand, lijsttrekker en fractievoorzitter voor de PvdA in de Provinciale Staten deel. Aan de hand van verschillende stellingen werd intensief gediscussieerd en op de PVV en de SP na waren alle partijen present. Raymond Tans, onze afdelingssecretaris en landbouw specialist, was er natuurlijk bij.

Sprekend over het mogelijk toepassen van bovenwettelijke maatregelen in de provincie was onze lijsttrekker Ron Hillebrand, klip en klaar: “Het is heel belangrijk om de belemmeringen voor de voorlopers in de land- en tuinbouw weg te nemen en om hen de ruimte te geven om op een innovatieve en duurzame manier te produceren. De rest volgt dan vanzelf of haakt af en is extra regelgeving niet nodig.” In dit kader wees hij ook op Lansingerland, dat een belangrijk tuinbouwgebied heeft met bedrijven die aan de top van de wereld meedraaien. “Als die bedrijven naast hun geothermiebron een windmolen willen neerzetten om daarmee nog duurzamer en milieuvriendelijker te produceren en als regelgeving dit belemmert, dan moeten we kijken hoe we die regelgeving aan kunnen passen” zo zei Ron Hillebrand. Over de natuurdoelen en de Europese regelgeving die daarvoor is gesteld gaf hij aan dat die natuurlijk moeten worden nageleefd, omdat we die met elkaar zo hebben afgesproken.

Verder kwamen nog aan de orde onderwerpen als zoet/zoutwater, verkoop van provinciale gronden aan de boeren en de overlast door weidevogels en natuurlijk de vraag of de koeien in de wei moeten.

DSC03812

MEEDENKEN OVER HSL MAATREGELEN

Afgelopen donderdagavond mochten de inwoners van Lansingerland meedenken met het ministerie I&M over aanvullende maatregelen die het geluid van de treinen op het HSL spoor moeten gaan verminderen. Deze bijeenkomst vond een maand later plaats dan aanvankelijk gepland. Wij zijn dan ook erg benieuwd of de einddatum van het participatieproces in mei en de daarop volgende besluitvorming door de staatssecretaris in juni 2015 nog wel gehaald kunnen gaan worden.

Volgens I&M werken de transparante geluidschermen niet goed omdat zij geluid weerkaatsen en leveren zij meer geluidsoverlast op dan bij de bouw werd verwacht. Volgens I&M kunnen raildempers of aangepaste geluidschermen soelaas gaan bieden.

De bijeenkomst in Berkel Westpolder vond plaats in het kader van het participatieproces dat door de Tweede Kamer via een motie van Duco Hoogland (PvdA) & Betty de Boer (VVD) bij de staatsecretaris is afgedwongen. De staatsecretaris heeft op voorhand een kaderstellend budget van maximaal 70 miljoen beschikbaar gesteld om alle knelpunten langs het HSL spoor in Nederland op te lossen. De meeste knelpunten zitten overigens in Lansingerland. Wat ons betreft gaat het vooral om een bestuurlijk onderhandelingstraject. Sam de Groot gaf al eerder aan dit geen probleem te vinden: “Dat geeft ruimte aan wethouder Fortuyn om in te springen op het financiële openingsbod van de staatsecretaris. Dus wethouder, pak deze ruimte, neem de regie en geef leiding!”

Ongeveer 200 inwoners van Lansingerland waaronder Sam de Groot & Gerard Bovens kwamen op deze bijeenkomst af. De heer Biesheuvel, de door staatssecretaris Mansveld aangewezen voorzitter van het participatieproces was door persoonlijke omstandigheden afwezig, werd vervangen door communicatie en proces mensen van I&M met weinig of geen ervaring in dit heikele dossier. Geen directeur generaal of zo. Deze vertegenwoordigers kregen geen greep op een aantal boze aanwezigen die deze bijeenkomst zag als mosterd na de maaltijd en geen mooie verhalen meer wilde van Pro-Rail en I&M maar eindelijk oplossingen wilde. Zij waren kwaad over het feit dat staatsecretaris Mansveld kaders voor oplossingen had aangegeven zonder inspraak vooraf. Na 5 jaar HSL herrie waren zij het wel zat.

Sam de Groot en Gerard Bovens hadden niet de indruk dat I&M de situatie vooraf goed had ingeschat en het programma hadden ingericht op de boosheid die verwacht mocht worden. Met wethouder Fortuyn was over de organisatie vooraf geen overleg geweest. De wethouder vertelde ons dat bij uitstek een I&M aangelegenheid te vinden. In feite ontplofte de plannen voor burgerparticipatie en mee laten denken over oplossingen donderdagavond in het gezicht van I&M. Die hebben nu een nog groter probleem dan voor de start van het door de staatssecretaris besloten participatieproces. Dat zit nu al muurvast dankzij de knullige organisatie van I&M. De rekening voor de vervolgschade voor het proces zal zeker op tafel van I&M moeten worden gelegd. Het was donderdagavond van I&M zijde echt een aanfluiting!

Na veel over en weer gepraat werd per saldo toch besloten het participatieoverleg in handen te leggen van de stichting Stop de Herrie HSL. Mogelijk dat er zich nog een aantal belangstellenden bij zullen gaan aansluiten. Van belang is dat zich bij dit gezelschap vanuit de samenleving ook iemand voegt die verstand heeft van ingewikkelde bestuurlijke en politieke processen en die bovendien het vertrouwen heeft van de inwoners.

In kleine kring zal samen met wethouder Simon Fortuyn nu naar oplossingen moeten worden gezocht. Dat zoeken naar oplossingen zal nu vooral het karakter van onderhandelingen moeten krijgen. Voor de staatsecretaris is de snelheid van de treinen bespreekbaar. Wanneer je als bestuurder een maximaal budget van 70 miljoen voor oplossingen noemt, weet je ook dat dit bedrag geen eindbod kan zijn. Vanaf 2018 rijden er naast de TGV’s alleen gewone Intercity treinen op het HSL spoor met een maximum snelheid van 200 km per uur. Die dienstregeling zit minder vast dan in de oorspronkelijke plannen. Ruimte zat voor een compromis over de snelheden dus. Zeker wanneer er een deel van het tracé overkapt kan gaan worden en de schermen op peil worden gebracht.

DSC03802

BESTUURLIJKE ADFSTEMMINGSGROEP A13/A16 WIL MEER TIJD

De Bestuurlijke Afstemmingsgroep A13/A16 (BAG) waarin behalve Rijkswaterstaat en de provincie ook de wethouders Langenberg van Rotterdam en Fortuyn van Lansingerland vertegenwoordigd zijn, wil op dit moment nog geen uitspraken doen over het pakket van oplossingen voor een zo goed mogelijke inpassing van de A13/A16. Eerder was voorzien dat dit op 9 maart zou gebeuren maar het ziet er nu naar uit dat de leden van de BAG zich pas in de tweede helft van april kunnen gaan uitspreken over het pakket aan inpassingsmaatregelen.

Deze vertraging wordt vooral veroorzaakt door het feit dat alle relevante informatie die nodig is om te kunnen beoordelen of ‘saldo nul’ wordt gehaald, nog niet op tafel ligt. Daarvoor is een optimaliseringslag en aanvullend onderzoek nodig. Het Lansingerlandse college berichtte afgelopen woensdag aan de raad dat “op de meeste locaties langs het tracé saldo nul qua geluid wordt gehaald maar op een paar locaties nog niet. Onderzoek is nodig naar mogelijke oplossingen om op alle locaties saldo nul geluid te behalen. Daarom wordt de komende periode gebruikt voor een laatste optimalisatieslag voor saldo nul geluid. Op basis van de resultaten van de optimalisatie zal een keuze worden voorgelegd waarbij uiteraard ook het beschikbare budget zal worden betrokken”.

Zo wordt volgens het college ook recht gedaan aan het standpunt van de gebiedstafels die gezamenlijk aangegeven hebben absolute prioriteit toe te willen kennen aan saldo nul.

Wat dit voor de bestuurlijke planning precies gaat betekenen, is nog onduidelijk. Binnenkort zal de BAG zich hierover buigen, inclusief het betrekken van de gebiedstafels.

Onduidelijk is nog wat er gebeurt met saldo nul daar waar het fijnstof betreft en wat de passage over ‘beschikbaar budget’ betekent in relatie tot de mogelijke noodzaak van 50-80 miljoen extra om saldo nul ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

DSC03800

TOT SLOT

Aanstaande maandagmiddag gaan wij in het kader van de PvdA campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de Waterschappen Delfland en Schieland & Krimpenerwaard op bezoek bij de innovatieve tuinbouw van Lansingerland. Samen met PvdA kandidaten voor Provinciale Staten, Eerste Kamer & Waterschappen en leden van de Tweede Kamer, van onze lokale fractie en van ons afdelingsbestuur gaan wij op bezoek bij de grote rozenteler Meeuwisse & ook bij Green Q. Dit uitgebreide bezoek wordt georganiseerd door onze afdelingssecretaris Raymond Tans. De PvdA wil opnieuw laten zien de innovatie tuinbouw-partij bij uitstek te willen zijn.

Maandagavond is er fractieoverleg. Dinsdag gaat de adviesclub van raadsleden uit de Rotterdamse en Haagse regio die de economische poot van de Metropoolregio moet gaan steunen van start en woensdagavond is er een vergadering van ons afdelingsbestuur.

Verder is het ook commissieweek. Woensdag is de commissie Ruimte met aandacht voor de nieuwe verordening Woonruimteverdeling en natuurlijk de A13/A16 en HSL. Donderdagavond is de raadscommissie Samenleving met op de agenda de sluiting van de Prins Mauritsschool in Berkel Noord en de beëindiging van de samenwerking met Vestiga waar het op de fraudeopsporing WWB gaat. Natuurlijk worden wij ook bijgepraat over de stand van zaken m.b.t. de drie grote decentralisaties. Daarover hebben wij trouwens nog een aantal schriftelijke vragen van Petra Verhoef uitstaan.

Een welgevuld weekje dus!

Een tussenstand met betrekking tot de echte start van ons PvdA Ombudsteam Lansingerland. Zoals het er nu naar uitziet gaan wij op dinsdag 7 april van 18. 30 tot 19.30 uur in de Bibliotheek Oostland vestiging in Berkel van start met onze wekelijkse spreekuren. Meer nieuws volgt binnenkort op onze speciale website pagina!

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van woensdag 4 maart. Peter de Waard vraagt zich in zijn column af: “Moet provincie Buinen redden?” Zijn verhaal gaat over de teloorgang van dichtbij huis voorzieningen in dorpscentra: “Het electoraat is soms nog aanzienlijk hypocrieter dan de politici. De mensen kopen, vermaken, informeren en coifferen zich ergens anders en roepen daarna dat er geen lokale voorzieningen zijn en dat de lokale politici er een puinhoop van maken. Maar alleen als het eigen belang in het geding is, verdiept men zich in het lokale leven en de politiek. Zolang er geen windmolen via een artikel 19 procedure in de achtertuin wordt gepland, interesseert de meeste burgers de gemeente geen snars. Ook de oproep om de regionale kranten te redden komt veelal vanuit een ivoren toren – of van mensen die zelf de krant niet lezen, in de grote stad naar de kapper gaan en zich nooit op het plaatselijke voetbalveld laten zien. Nu moet de provincie als suikeroom de toekomst van de kranten veiligstellen, de lokale clubs redden en voor een pinautomaat plus kruidenier zorgen”.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 6 maart 2015

DSC03811

DSC03801