7 september 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 1 – 8 SEPTEMBER 2017

Dit zesentwintigste weekverslag in 2017, aflevering 442 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was opnieuw een rustige politieke week waarin het college de fietsbroeken weer omruilde voor de bestuurderskledij en Simon Fortuyn de ploegleider van de Leefbaar 3B equipe werd. Het was ook de week waarin wij voorstelden om ZoRo-buslijn 170 in december 2018 door te trekken naar Rotterdam The Hague Airport en Schiedam. Verder werkten wij mee aan ons verkiezingsprogramma en probeerden wij voor ogen te krijgen wat de beeldvormende avonden over het al dan niet aandeelhouder blijven van Eneco, de vliegroutes van en naar Rotterdam The Hague Airport en de aanpak van het wijkgericht werken in Lansingerland voor nieuws toevoegt aan datgene wat wij al eerder publiceerden. En natuurlijk gaat het deze week ook een beetje over #PvdAnders

De foto’s bij dit verslag tonen uitbreiding van de jubilerende Koppert in Rodenrijs, het tuinbouwgebied tussen Berkel Noord en Bleiswijk en de huidige situatie bij station Rodenrijs. Onze gelukwensen voor Michiel Muis en Simon Fortuyn die gekozen zijn als lijstrekker voor respectievelijk D66 en Leefbaar 3B bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

TREK ZORO-BUS 170 DOOR VANAF STATION RODENRIJS NAAR ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT EN SCHIEDAM

Er ligt een plan om in de toekomst de huidige ZoRo-busverbinding Rodenrijs-Zoetermeer, die voor een groot deel over een vrij liggende busbaan loopt, te gaan vervangen door een lightrail verbinding. Het idee is om deze lightrail bij het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer te laten aansluiten op de RandstadRail/sneltram uit Zoetermeer/Den Haag en op het NS-spoor naar Gouda/Utrecht en Den Haag. Dit plan, dat ook door de gemeente Zoetermeer van harte gesteund wordt, gaat natuurlijk veel geld en tijd kosten. Een nieuwe lightrail verbinding sluit aan bij de stijgende vraag naar snel en comfortabel openbaar vervoer, maakt de bouw van nieuwe woningen en de ontwikkeling van bedrijvigheid aantrekkelijk en zorgt voor een goede verbinding tussen verschillende OV-knooppunten en belangrijke bestemmingen aan de noordrand van Rotterdam.

Het gaat nog jaren duren voordat zo’n lightrail verbinding er is. De PvdA-fractie stelt voor om vanaf december 2018, wanneer het station Lansingerland-Zoetermeer in bedrijf is, de bestaande ZoRo-buslijn 170, die dit nieuwe station gaat aandoen, vanaf het huidige eindpunt station Rodenrijs door te trekken naar Rotterdam The Hague Airport en vervolgens via de bedrijventerreinen in Overschie & Spaansepolder naar Schiedam Centraal Station. Een belangrijk knooppunt voor de Metroverbindingen naar Spijkenisse en naar Hoek van Holland. Om dit mogelijk te maken zou het huidige fietstunneltje bij station Rodenrijs aangepast moeten worden. De rest van de noodzakelijke infrastructuur ligt er al. Er moet dan gereden gaan worden met elektrische gelede bussen die veel meer capaciteit en comfort beiden dan de huidige. De PvdA-fractie is heel benieuwd naar de reactie van onze lezers en natuurlijk ook van de bestuurders van Zoetermeer, Rotterdam, Schiedam en de Metropoolregio.

Zie ook het MIRT eindrapport over de bereikbaarheid van onze regio: https://www.mirt-rotterdamdenhaag.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/873080.aspx

EN VERDER

Stand van zaken wijkgericht werken. Afgelopen dinsdagavond was er een beeldvormende bijeenkomst over de stand van zaken met betrekking tot het wijkgerichte werken. De bedoeling was om ‘beelden op te halen voor de toekomst’. Het project Wijkgericht werken loopt al sinds 2012 en is een product van de toen vastgestelde nota Burgerparticipatie. Er is vooruitgang maar de stapjes zijn nog klein. Lansingerland telt 45 wijken maar in slechts 5 wijken is deze aanpak echt van de grond gekomen. Die zijn goed voor 127 zelfbeheer initiatieven. Ook Buurttoezicht doet het goed. Om wijkgericht werken tot wasdom te brengen, is ‘vertrouwen’ nodig van de bewoners van de wijk in de gemeente. De relatie tussen wijk & gemeente begint bij leren kennen, begrijpen, waarderen, respecteren en tenslotte, vertrouwen. Relatieopbouw staat centraal bij de aanpak. Het bepaalt de effectiviteit. Feit is dat na een kleine 3 jaar werken de relatie tussen gemeente en bewoners in het algemeen nog niet veel verder is gekomen dan ‘begrijpen’. Elk incident waar de gemeente bij betrokken is en dat breed aandacht krijgt in de media werpt dit proces weer terug. Dat is een gegeven. Vanuit de Raad kwam een pleidooi om wijkgericht werken uit te breiden tot het sociale domein. Weliswaar koos Lansingerland niet voor wijkteams in de zorg maar dat laat een wijkgerichte aanpak natuurlijk onverlet. De raad mist ook een integrale aanpak. Is wijkgericht werken wel volledig geïntegreerd in het gemeentelijke apparaat of blijft het hangen bij een beperkt aantal medewerkers van Beheer & Onderhoud? Tenslotte wil de Raad zien welke concrete stappen er genomen gaan worden om wijkgericht werken verder uit te breiden. Welke instrumenten zijn er te ontwikkelen voor wijken waar het leven ‘druk, druk’ is zoals in de Vinex-wijken waar wijkgericht werken niet van de grond komt. Wekt het concept van een terugtredende overheid daar eigenlijk wel? De PvdA-fractie is benieuwd naar de uitwerking van de tijdens deze beeldvormende bijeenkomst gedane aanbevelingen en gesignaleerde knelpunten.

Gemeentehuis Lansingerland & Eneco zijn goede buren!

Eneco aandeelhouderschap. Die zelfde avond was er ook een beeldvormende bijeenkomst over het Eneco aandeelhouderschap. Wij berichtten over ons standpunt over het al dan niet verkopen van de Eneco aandelen al uitgebreid in onze weekverslagen 24 & 25. Wat de PvdA Lansingerland betreft verkopen wij onze aandelen niet. Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat inmiddels 70% van de aandelen in handen van de betrokken 53 gemeenten klaar staan voor de verkoop. De planning is dat alle 53 gemeenten voor 31 oktober een principe besluit voor verkoop geven. Dan is er nog geen informatie over de prijs waar tegen wordt verkocht. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 moeten de nieuwe raden een definitief besluit nemen. Het principebesluit is niet vrijblijvend maar helder werd wel dat de nieuwe raden politieke afwegingen kunnen hebben om af te gaan wijken van hun principebesluit. Aan het definitieve besluit hangt dus het prijskaartje vast en ook het voorwaardenpakket waaronder verkocht mag worden. Daarin kunnen kwaliteitsvoorwaarden worden opgenomen die het duurzame karakter van Eneco moeten veilig stellen. Landelijke wetgeving moet borgen dat Eneco niet in handen valt van buitenlandse bedrijven gevestigd in niet goed bekend staande landen die een negatieve invloed kunnen hebben op de levering van energie aan Nederlandse huishoudens en bedrijven. Niet duidelijk werd hoe de Regering dit in de praktijk de nationale belangen kan veilig stellen. Wetgeving is geduldig maar hoe breng je de handhaving ook op langere termijn in de praktijk? Hoe borg je het publieke belang, ook op langere termijn? Is het niet veel beter om de voor onze samenleving zo vitale energievoorziening in overheidshanden te blijven houden? Hebben al die eerdere privatiseringen over het algemeen goed uitgepakt als het gaat om de belangen van burger & staat? Komt het publieke belang ook zonder het publieke aandeelhouderschap goed tot zijn recht? Wat is de zeggenschap van een minderheidsaandeelhouder en wat haalt de gemeente Lansingerland zich op de hals wanneer het besluit om tóch aandeelhouder te blijven? Wat ons betreft een ondergeschikte vraag aan de principiële: Is het verantwoord om zo’n groot publiek belang (energievoorziening & duurzaamheid) in een periode waarin het energie transitieproces van start is gegaan, nu al uit handen te geven aan private (buitenlandse) kopers? De PvdA Lansingerland vindt van niet. Wordt in de commissie Algemeen Bestuur op 4 oktober met voor de PvdA Petra Verhoef en Sam de Groot als woordvoerders vervolgd!

Hoe gaat het verder met de knip in de Noordeindseweg? Dinsdag meldde het college dat op dit moment de planvorming voor het inrichten van de Noordeindseweg als 30 km/h/weg ambtelijk wordt opgestart. Dit inclusief de verbinding naar de rotonde Oostmeerlaan/Planetenweg. Het college belooft ook in gesprek te gaan met de bewoners. De planvorming loopt volgens de in 2016 aangegeven planning, zo blijkt uit ons weekverslag van 8 juli 2016: https://lansingerland.pvda.nl/2016/07/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-4-8-juli-2016/ Goed om even te lezen wanneer u wilt weten hoe het ook al weer precies zat met de besluitvorming met betrekking tot de knip in de Noordeindseweg in maart 2016. Zie ook het alternatieve mobiliteitsplan van de PvdA-fractie dat het in de raad niet haalde maar aan actualiteit nog steeds niet heeft ingeboet. Zo de Raad van State al akkoord gaat (er zijn vele bezwaren te verwachten), zal de knip niet voor 2020/2021 verwijderd zijn. Begrote kosten: 1 miljoen euro.

Hoe zit het met de vliegpatronen van en naar Rotterdam The Hague Airport? Afgelopen dinsdag was er ook een beeldvormende bijeenkomst van de raad over de vliegpatronen van en naar onze luchthaven. Daar was grote belangstelling van onze inwoners voor. Aan de presentaties en discussie deden een inwoner mee die gedurende een jaar de geluidsmetingen en vliegroutes bij hield en hiervan een overzicht presenteerde. Er waren ook bijdragen van de luchthavendirectie, van de IL en T, de dienst die zorgt voor het toezicht en de handhaving van de regelgeving, van DCMR en van de Luchtverkeersleiding Nederland. Sam de Groot was namens onze fractie aanwezig. Zijn bevindingen:

  1. Het was een goede bijeenkomst, voldoende ruimte om het vliegveld en het vliegen van alle kanten te belichten, wat zijn de problemen, waar kunnen oplossingen liggen. Sam dankt alle partijen die energie hebben gestoken in deze bijeenkomst;
  2. Geluidsoverlast wordt wettelijk gemeten op basis van berekeningen. Ook het handhaven gaat van berekeningen uit. Wij zien dit bij vliegveld maar ook bij de A16 Rotterdam, HSL en N209. Inwoners snappen dit wel maar tegelijkertijd is het erg onbevredigend wanneer er heel laag een vliegtuig overvliegt en niemand dit kan verklaren of er iets mee (tegen) doen. Wordt het dus niet eens tijd de echte overlastbeleving veel meer in kaart te brengen. Technologie om dit te doen is er en is ook betaalbaar geworden. Waarom geen 2500 meetpunten voor geluid in plaats van de huidige 6? Mogelijk kunnen we er wettelijk en in de handhaving nog niets mee maar meer technologie helpt wel om een veel beter beeld te krijgen van de echte overlast. Een goede verklaring helpt ook, wanneer er een noodgeval was of iets dergelijks.
  3. Het Piaggio vliegtuig blijft een plaaggeest, vooral als deze geen lijnvluchten doet maar als lesvliegtuig rondjes cirkelt. RtHA heeft gevraagd om in het luchthavenbesluit hier iets tegen te doen maar de vraag is of dit juridisch kan. Een betere oplossing is om alle hobby en les vluchten te weren van de luchthaven, dit past niet in de Randstad. De provincie Zuid Holland of I&M moeten hier iets aan doen, wat ons betreft snel. Niemand zit immers te wachten op rondcirkelende vliegtuigjes boven dichtbevolkt gebied.
  4. De routes van & naar Schiphol liggen vast in regels, die van RtHA (nog) niet en dus kan er ook niet gehandhaafd worden wanneer er van de routes afgeweken wordt. Het wordt tijd dat het ministerie I&M opdracht krijgt dit te doen. Nu kan er alleen maar op de totale overlast gehandhaafd worden.
  5. Volgens de inwoner van Lansingerland die de aftrap deed kan er ten aanzien van de volgende thema’s nog veel verbeterd worden: (DCMR) Transparantie terugkoppelingen, het grote aantal n.a. terugmeldingen, dubbele meldingen, wachttijd van 3 dagen tot terugmelding, uitleg vliegroutes die afwijken van de standaard vliegroutes, opbouw website formulier keuzemogelijkheden, (RtHA) betere uitwisseling gegevens RtHA naar DCMR, meer gebruik maken van de open ruimte in plaats van over de bebouwing, (CRO) de omgang met en nazorg richting frequente melder. Goede adviezen die wat onze fractie betreft perfect aansluiten bij de wens om de governance rond RtHA sterk te verbeteren en veel dienstbaarder te laten zijn aan de vragen & wensen van omwonenden. Zonder een sterk verbeterde governance zal het tobben blijven als het gaat om de relatie RtHA en omgeving.

Wat deden we in het recente verleden aan RtHA? Zie bijvoorbeeld ons plan van aanpak in weekverslag 12 van 2017: https://lansingerland.pvda.nl/2017/04/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-april-2017/ en het daarop volgende weekverslag 13.

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2015? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/09/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-31-augustus-4-september-2015/ Het was toen de week waarin de Rotterdamse raadscommissie Verkeer de inpassingsplannen met betrekking tot de A13/A16 afwees, wij aan het college vragen stelden over de ook in Lansingerland aantrekkende nieuwbouw van woningen, de maandelijkse raadspresentatieavond plaats vond en wij ons voorbereiden op de jaarlijkse Berkelse Braderie. Een jaar later ging het in dezelfde periode over het bezoek dat minister Stef Blok aan Lansingerland bracht en over de vraag hoe effectief de burgerparticipatie in de gemeente Lansingerland eigenlijk is. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/09/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-5-9-september-2016/

Aanstaande zaterdag gaan wij naar de feestelijke opening van ’t Web nieuwe stijl in Bleiswijk en zondagmiddag gaan wij bij onze collega’s van de PvdA Zoetermeer ‘kennis maken’ met het kandidaten-duo Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk voor het PvdA voorzitterschap. Ook de andere kandidate Nelleke Vedelaar zal daar aanwezig zijn. De PvdA-fractie Lansingerland is niet geheel onbevooroordeeld, zoals u al gemerkt hebt. U ook niet? Help Astrid & Gerard dan een handje en like hun Facebook pagina #PvdAnders.

Gerard Bovens over #PvdAnders: “Prachtig initiatief! Twee super actieve & betrokken mensen die elkaar perfect aanvullen. Mensen die de waarden van de sociaal democratie uitdragen en die ook praktisch vertalen. Die dichtbij de PvdA leden staan en bereid zijn om er op uit te trekken. Het hele land door. Dat hebben zij de afgelopen maanden al goed laten zien. Mensen ook die zelf het initiatief genomen hebben om zich te kandideren. Die niet gevraagd zijn door zittende bestuurders. Die de noodzaak & kansen van de sociaal democratie anno 2017 zien en een partij in de knel weer springlevend kunnen maken door het steunen en enthousiasmeren van ideeën uit de samenleving . Mensen ook die spreken op basis van eigen ervaringen. Zo weet Astrid uit eigen ervaring maar al te goed hoe het is om aan de kant te komen te staan, wat het aan durf en doorzettingsvermogen kost om er maatschappelijk weer bovenop te komen. Hoe politiek lokaal en nationaal werkt. Hoe je nieuw elan zoekt en vindt om de PvdA weer op de rails te krijgen. Dit type mensen hebben we als PvdA keihard nodig! Steun dus hun kandidatuur als duovoorzitters! En kijk verder op www.PvdAnders.nl & de Facebookpagina #PvdAnders“.

Gerard Oosterwijk & Astrid Oosenbrug

Aanstaande maandag is er weer een fractievergadering. Wij bereiden dan de maandelijkse raadscommissieweek voor. De agenda’s zijn te vinden op: https://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/ Interessant zijn: de toekomst van het Berkelse Dijkje, de lethargie die het college toont ten aanzien van de inpassing van de A16 Noord (zie weekverslag 25) en de uitwerking van een tweetal beleidsaccenten in het sociaal domein. Verder die week op donderdag de opening van de nieuwe Melanchthon Business school in Bleiswijk.

Het citaat van deze week komt uit de wekelijkse column van oud Robeco topman en hoogleraar Jaap van Duijn. Het gaat over Eneco. Het citaat: “Nutsbedrijven zijn rustige, defensieve en goed renderende beleggingen. Alleen al om die reden is het niet slim van de gemeenten om hun aandelen te willen verkopen. Maar er zijn natuurlijk ook nog heel andere belangen in het geding. Eneco is de meest duurzame energieleverancier en doet het heel wat beter dan Nuon en Essent, die na de verkoop steeds minder groen zijn geworden. Als ze het op de stadhuizen laten afweten, zijn er altijd nog de burgers. Er is nu een initiatief, onder de naam Eneco Burgerparticipatie, met als doel Eneco via crowdfunding in publieke handen te houden. Het benodigde bedrag zal niet gehaald worden, maar politieke partijen kunnen wel beïnvloed worden. Tenslotte zijn er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen”. Einde citaat. Het hele verhaal van Jaap van Duijn is in de bijlage te lezen. Doe er uw voordeel mee. Het is ons op het rode & duurzame lijf geschreven!

Tot de volgende week!

PvdA-fractie Lansingerland, 8 september 2017