13 oktober 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 10 – 14 OKTOBER 2016

Dit tweeëndertigste weekverslag in 2016, aflevering 407 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Er is een verslag over onze themabijeenkomst “Vanzelfsprekend samen”, over de bijeenkomst van de ASD over de clientondersteuning in het maatschappelijke domein en over de officiële opening van de Regenboogoversteek in de Berkelse Herenstraat op Coming Out Day. De foto’s tonen het mooie Rottemerengebied, de opening van de Regenboogoversteek in de Herenstraat en de thema avond over Vanzelfsprekend samen.

BOEIENDE PVDA BIJEENKOMST OVER VANZELFSPREKEND SAMEN

Ter afronding van de Week van de Toegankelijkheid hield de PvdA fractie op maandagavond 10 oktober een boeiende avond over inclusief werken, wonen en ontspannen in Lansingerland, oftewel vanzelfsprekend samenleven. Drie sprekers uit Lansingerland en één spreker uit Rotterdam vertelden aan de hand van hun eigen ervaringen wat vanzelfsprekend samen in de praktijk betekent. De opkomst was met 40 aanwezigen prima.

Ruud Schoonebeek, manager P&O van Koppert Biological Systems beet het spits af met een presentatie over zijn ervaringen met werving en aanname van mensen met een beperking. Maaike Logtenberg, coördinator van de Van Oldenbarnevelthoeve, vertelde over het ontstaan van dit kleinschalige wooninitiatief in Berkel voor mensen met een beperking en de relatie met de inwoners van Lansingerland. Marianne Dijkshoorn, oprichter van adviesbureau Welkom Toegankelijkheid & Evenementen, sprak over het belang van toegankelijkheid van de openbare ruimte en haar ervaringen hiermee in Lansingerland. Tenslotte was er aandacht voor een inspirerend initiatief uit Rotterdam van Stichting BONT: BONTe BuurtLoket. Floor Brouwer  vertelde over de rol van het BONTe BuurtLoket in de wijk. Ingrid Tuinenburg was de gespreksleider tijdens deze avond.

Ruud Schoonebeek vertelde dat er bij Koppert in Rodenrijs nu 325 mensen werken. Wereldwijd zijn het er meer dan duizend. Koppert wil in 2017 zo’n 7 mensen met een beperking in dienst hebben. Het bedrijf staat zeer open voor de komst van mensen met een beperking. Op alle niveaus in de organisatie zijn daartoe programma’s ontwikkeld. Op alle afdelingen is onderzocht welke functies er mogelijk zijn, eventueel via job carving of functies kleien. Aanvankelijk was het overleg met de gemeente Lansingerland intensief. Dit is nu wat opgedroogd. Koppert hanteert de slogan dat “kennis de sleutel is tot succes”. Dat geldt ook het in dienst nemen van mensen met een beperking. Schoonebeek schetste een proces van vallen en opstaan. De praktijk is weerbarstig. Regelgeving werkt vaak niet mee. Per saldo is het aantal mensen in dienst lager dan oorspronkelijk beoogd. De doorstroom blijkt groot te zijn. Koppert gaat stug door maar gaf wel aan dat het oude detacheringssysteem via de sociale werkvoorziening in de praktijk eigenlijk een prima instrument was. Niet helder is of detacheringsplaatsen ook mee tellen bij de quota die het bedrijfsleven door de regering is opgelegd: in totaal 125.000 plaatsen in 2025 in de marktsector waarvan er volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma in juli al 21000 gerealiseerd zijn.

IMG_2058

Maaike Logtenberg beschreef de Van Oldenbarnevelthoeve als één groot netwerk die klokje rond voor deze woonzorgvoorziening op het Berkelse Oudeland actief is. Het gaat om 50 vrijwilligers, bestuursleden, fondsenwervers, andere maatschappelijke organisaties, politieke partijen/college van B&W en vele donateurs en bedrijven die letterlijk een steentje bijdragen om de Van Oldebarnevelthoeve in de lucht te houden. De zorgkosten worden via de PGB’s van de 8 bewoners betaald. De woonkosten via Wajong-uitkeringen en huurtoeslagen. Het is financieel passen en meten geblazen omdat bijvoorbeeld de PGB’s achterblijven bij de loonstijgingen. Maar dankzij de sterk interactieve opzet van de Van Oldenbarnevelthoeve lukt het om rond te komen. Mensen en initiatieven aan je binden is belangrijk voor én het maatschappelijk draagvlak en de financiële en maatschappelijke continuïteit. Maaike noemde het: ‘Interacteren met Lansingerland”. Zij had nog een paar tips voor nieuwe initiatieven: begin op tijd, betrek de gemeente, lokale politiek en bedrijfsleven er van meet af aan bij, reken het initiatief goed door en reken vooral conservatief, zoek personeel met passie, leer van bestaande initiatieven en betrek de gemeenschap om je heen er van meet af aan bij. En ook wel een beetje: ‘bezint eer ge begint!’

IMG_2060

Marianne Dijkshoorn vertelde over de drie centrum-schouwen die plaatsgevonden hebben om de toegankelijkheid van de drie winkelcentra te onderzoeken. De resultaten van deze schouwen waarbij ook mensen met een beperking betrokken waren, worden nu verwerkt. Het is goed dat verantwoordelijk wethouder Fortuyn en zijn ambtelijke staf zich actief inzetten om de toegankelijkheid te verbeteren. De toegankelijkheid van winkels en horeca verdient extra aandacht. In Berkel centrum beschikt pas één restaurant over een invalidentoilet. In Bergschenhoek centrum kloppen de afmetingen van de invalidenparkeerplaatsen niet. De toegankelijkheid van het gemeentehuis is nog een fors probleem maar daar wordt nu aan gewerkt. Marianne wees op het pas geleden door Nederland geratificeerde VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap. Slecht voorbeeld: in een ziekenhuis hoefden alleen de openbare ruimten toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Niet de ruimten voor het personeel. Ook de grote zaal van de Tweede Kamer was oorspronkelijk niet rolstoel toegankelijk. Mensen kunnen nu bij het College voor de Rechten van de Mens een klacht indienen over slechte toegankelijkheid. De daaropvolgende aanbevelingen moeten opgevolgd worden. Dit kan gevolgen hebben voor overheden en ondernemers. Haar advies: neem toegankelijkheid standaard mee bij de planvorming wanneer het op nieuwe projecten of vervanging van oude projecten gaat.

IMG_2063

Floor Brouwer bracht een enthousiaste presentatie over het ‘Bonte Buurt Loket” dat in Rotterdam Kralingen-Crooswijk is ontstaan. Het gaat om dienstverlening voor de buurt door jongeren met een verstandelijke handicap die niet meer naar school gaan, dit onder begeleiding van studenten. Het project bestaat 7 jaar en er doen 117 jongeren aan mee. 50% komt uit Rotterdam en 50% uit de regio. Ook uit Lansingerland. De deelnemers zijn gemiddeld 17 jaar, de begeleiders 21 jaar, het bestuur 22 jaar en de Raad van Toezicht 31 jaar, Het Bonte Buurt Loket biedt dagbesteding & werk, logeren en beleven. Het gaat om boodschappenservice, schoonmaakservice, kook & bakservice n een hondenuitlaat centrale. Ook zijn er services op aanvraag tegen een kleine vergoeding. Floor Brouwer vertelde het verhaal van een zwaar autistische en verstandelijk gehandicapte jongere. Hij versnippert10 zakken papier per dag, dus 50 pakken in de week. Het papier wordt aangeleverd door bedrijven. De papiersnippers gaan vervolgens naar het dierenasiel waar de konijnen heel blij mee zijn. Zie: www.bontebuurtloket.nl & www.stichtingbont.nl  Gerard Bovens sprak met Floor af binnenkort eens een kijkje te komen nemen om te bezien of Bont ook in Lansingerland nog beter op de kaart kan worden gezet.

IMG_2067

Gerard Bovens rondde de thema-avond, die onder de uitstekende leiding van Ingrid Tuinenburg stond, af. Hij schetste de rode rijn in de vier verhalen. Bij alle vier de sprekers stond het ‘Vanzelfsprekend samen’ centraal. Initiatieven bloeien dankzij een onorthodoxe en creatieve aanpak. Veel geld, energie en maatschappelijke betrokkenheid wordt gegenereerd door een interactieve, open aanpak. Daarmee krijgen deze initiatieven een groot draagvlak. Voor Gerard gaat het om een emancipatieproces met vallen en opstaan. Het hebben van een beperking is relatief. 50 jaar geleden liep tuinder Koppert in Rodenrijs tegen de beperking aan dat hij allergisch was voor chemische bestrijdingsmiddelen. Hij ging met biologische bestrijdingsmiddelen aan de slag en vormde zo de basis voor Koppert Biological Systems die slechts 50 jaar later mondiaal marktleider is voor biologische gewasbescherming. Het gaat om eerlijke kansen en om rechtvaardigheid. Waarden die deze thema-avond volop voor het voetlicht kwamen!

IMG_2055

OVERLEG MET PVDA. ZUID HOLLAND

Afgelopen woensdag had Gerard Bovens een bijpraat overleg met PvdA Statenlid Metin Celik die het provinciale verkeer & vervoer in zijn portefeuille heeft. Metin is de succesvolle initiatiefnemer van het weekend nachtvervoer via de ferry’s die de Drechtsteden bedienen. Dit weekend nachtvervoer per ferry gaat in december 2016 van start. Wij praatten bij over onze wens om ook weekend nachtvervoer via metrolijn E te krijgen. Daar gaat weliswaar niet de provincie maar de Metropoolregio over. Metin Celik steunt de PvdA Lansingerland in hun wens voor metro nachtvervoer in de weekends.

De PvdA Lansingerland leert graag van de ervaringen van Metin Celik in de Drechtsteden. Wat opvalt, is dat de exploitant van de nacht ferry’s in de Drechtsteden zich heel wat soepeler en meer meedenkend opstelt dan de RET. Die lijkt eerst extra geld te willen zien van de Metropoolregio.

De PvdA Zuid Holland steunt de aanpak van onze fractie m.b.t. de toetsing van de uitbreidingsplannen van Rotterdam The Hague Airport. Die staat beschreven in ons weekverslag 31 van vorige week. Eerst de onderzoeksresultaten en de rapportage van de Verkenner afwachten en dan pas de zorgvuldige oordeelsvorming waarbij de geluidsoverlast voor omwonenden en de noodzaak voor het economische vestigingsklimaat in onze regio belangrijke afwegingsfactoren zijn.

DSC07727

ASD THEMA AVOND OVER CLIENTONDERSTEUNING

Afgelopen dinsdag organiseerde de ASD Lansingerland een prima thema bijeenkomst over de onafhankelijke clientondersteuning in het sociale domein. Petra Verhoef was er namens onze fractie bij. Er waren twee interessante inleidingen: van Mariette Teunissen van Zorg Belang Zuid-Holland en van Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad.

Mariette Teunissen sprak over de wettelijke verplichting voor clientondersteuning. Die strekt zich uit over het levens brede terrein van het sociaal domein. De ondersteuning moet onafhankelijk zijn, gratis en beschikbaar zijn voor alle inwoners waarbij het belang van betrokkene uitgangspunt is. Er is een informatieplicht gemeente. Opvallend is dat de website van onze gemeente hier geen duidelijkheid over geeft. Ook de zoekfunctie geeft geen informatie. MEE is door de gemeente ingekocht als onafhankelijke clientondersteuner. De rol van MEE kan per gemeente verschillen. In Lansingerland zit MEE niet in het indicatieproces dus kan als onafhankelijk worden gezien. Hierover verschilden de meningen tijdens deze bijeenkomst wel.

Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad: Deze cliëntenraad gaat alleen over cliënten in de sociale zekerheid, niet in de zorg. In de Participatiewet staat recht op onafhankelijke ondersteuning niet in de wet. Daar was wel voor gepleit maar dit is niet gelukt. Wel bestaat er weer actie om dit alsnog te regelen. De gemeente is gehouden om een en ander te regelen. Een verordening maken is nodig. Sommige gemeenten hebben dit al gedaan. Een verordening is ook in het belang van gemeenten zelf. Het voorkomt een heleboel heisa, vragen ed. Sociale diensten hebben hierbij voordeel, het werkt efficiënter, scheelt heleboel tijd. Een verordening verankert het recht. Er is controle door de Raad. Hij pleitte zelfs voor een aparte nota op onafhankelijke clientondersteuning. Van der Meer benadrukte ook dat re-integratie budget de laatste jaren enorm is afgenomen.

De reactie van wethouder Van Tatenhove: Ambtenaren hebben de opdracht om informatie over clientondersteuning te geven op alle terreinen van het sociaal domein. Er wordt ook steeds meer gebruik van gemaakt. Volgens de wethouder is het prettig als iemand een clientondersteuner meebrengt, zeker ook bij de sociale dienst. De wethouder claimde dat cliënten binnen Participatiewet ook aanspraak kunnen maken op clientondersteuning,

Reactie hierop vanuit de zaal: ‘Er is hierover weinig bekendheid, zo blijkt in de praktijk en ook bij ervaringsdeskundigen. Cliënten in de sociale zekerheid weten helemaal de weg niet. Er wordt ook geen aandacht aan besteed omdat het niet in de wet staat’.

Hoe vindt een organisatie als Mee de cliënten die zij ondersteunen? Het blijkt bij hen vooral om hun traditionele “oude” doelgroep cliënten te gaan die dan  via via weer andere cliënten aanbrengen. Dit staat haaks op hetgeen de wethouder aangaf, namelijk dat ambtenaren op alle terreinen van het sociaal domein actief informatie geven over de mogelijkheid tot onafhankelijke clientondersteuning.

Volgens de Landelijke Cliëntenraad bestaan er enorme verschillen tussen de gemeenten. Dit is erg verwarrend. De PvdA moraal van dit verhaal: maak als de wiedeweerga een Lansingerlandse verordening om de onafhankelijke clientondersteuning voor het hele sociale domen, dus inclusief de Participatiewet, te borgen en zorg er voor dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Kijk als voorbeeld naar gemeenten die dit al gedaan hebben. Mocht het college dit niet zelf regelen dan komt onze fractie wel met een amendement.

Verder gaf de wethouder aan dat de pilot met Take Care, ook een vorm van clientondersteuning, goed loopt en dat men een definitief aanbod gaat doen. Er zijn meerdere partijen die zich willen aansluiten. De PvdA fractie hoort evenwel uit het maatschappelijke veld signalen dat er sprake is van ‘concurrentievervalsing’. Reden te meer om op korte termijn hierover schriftelijke vragen aan het college te gaan stellen. Petra Verhoef zal dit doen.

IMG_2080

 OFFICIELE OPENING REGENBOOGOVERSTEEK IN BERKEL CENTRUM

Dinsdagochtend 11 oktober 2016, werd de Regenboogoversteek aan de Herenstraat in Berkel onthuld. Het bestaande zebrapad is aan weerskanten kleurrijk uitgebreid in het kader van de Coming Outday. Wethouder Simon Fortuyn verzorgde deze onthulling samen met commissielid Marko Ruijtenberg van GroenLinks, de initiatiefnemer. Ook PvdA Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug was samen met Gerard Bovens van de partij. In de zomer van 2014 was de PvdA de eerste fractie in de raad van Lansingerland die Coming Out Day op de agenda van de raad zette. Na veel volhouden kregen we het in 2015 voor elkaar dat de Regenboogvlag bij het Gemeentehuis gehesen werd. Wij van de PvdA waarderen de inzet van wethouder Fortuyn in deze zeer. De andere leden van het college hebben tot op heden helaas nog geen acte de presence gegeven op Coming Out Day.

IMG_2085

TOT SLOT

Volgende week is het herfstvakantie. Het volgende weekverslag 33 verschijnt op vrijdag 28 oktober. Op maandag 24 oktober gaat de PvdA fractie weer aan de slag. Op die dag is er fractieoverleg ter voorbereiding van de begrotingscommissie op 25 oktober. Sam de Groot is dan onze woordvoerder. Die week is er ook een grote Metropoolregio bijeenkomst in het Provinciehuis in Den Haag over ‘the Roadmap next economy’. Gerard Bovens gaat hier naar toe. Op donderdag 27 oktober is de maandelijkse raadsvergadering met opnieuw een beperkte agenda.

Wat deden we precies twee jaar geleden in dezelfde week in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/10/16/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-13-17-oktober-2014/ thema’s van toen komen ook nu nog vertrouwd over.: we vroegen als eerste politieke partij in Lansingerland om de Regenboogvlag op 10 oktober 2015 voor de eerste keer te gaan hijsen bij het Gemeentehuis, we hadden in die week een gesprek met de BNG-bank over de financiële zorgen van gemeenten die problemen hebben met hun grondbedrijf, het ging toen over de bouw van station Bleizo en wij gingen op bezoek in Rodenrijs-West om de parkeeroverlast in deze wijk in ogenschouw te nemen.

DSC07716

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van zaterdag 8 oktober. Het komt uit het verhaal ‘Weggepoetste waarheid’, een gesprek met Kees Kraaijeveld, directeur van de Argumentenfabriek’. Het citaat: ‘We hebben de waarheid gewoon nodig, ook heel praktisch. Het streven naar het ware is wat ons bindt. Alleen voor wie naar waarheid zoekt, is het inhoudelijk interessant te debatteren. Vergeten we de waarheid, dan kunnen we ons net zo goed helemaal terugtrekken in de comfortabele filterbubbles van het eigen gelijk. Dan versplintert de samenleving. Als we de zoektocht naar de waarheid blijven relativeren, als we blijven ontkennen dat er zoiets bestaat als een meer of minder waar en als we experts koppig als onze gelijke blijven zien, dan zullen paranoia en wantrouwen nog meer de overhand krijgen. En met het verlies van onze high trust samenleving verdwijnen ook alle politieke, sociale, culturele, juridische en economische voordelen die daarbij horen. Dit mogen we niet laten gebeuren. Alleen met de waarheid hoog in het vaandel kunnen we samenleven in een maatschappij waarin we elkaar kunnen we vertrouwen. In trust we trust’.

Tot over 14 dagen!

Fractie PvdA Lansingerland, 14 oktober 2016

DSC07699

DSC07703

DSC07719

DSC07718

DSC07695

DSC07709

DSC07795