PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 10 – 15 DECEMBER 2017

14 december 2017

Dit negenendertigste weekverslag in 2017, aflevering 455 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij vragen stelden aan het college over de ‘zorgval’ in de ouderenzorg, het college een besluit nam over de vroegere zondagsopening van winkels op 24 & 31 december en de Rode PvdA kaarsjes actie in de drie winkelcentra aanstaande zaterdag voor de deur staat.

KOMT ZORGVAL IN OUDERENZORG OOK IN LANSINGERLAND VOOR ?

Dagblad Trouw en tv-programma ‘De Monitor’ besteedden in het weekend van 9 & 10 december 2017 uitgebreid aandacht aan de zogenaamde ‘zorgval’ in de ouderenzorg. “De Monitor ”is te vinden op: https://www.npo.nl/de-monitor/10-12-2017/KN_1692669

Een zorgval treedt op wanneer een oudere met bijvoorbeeld dementie meer hulp nodig heeft dan de gemeente via de WMO of de zorgverzekeraars via de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen bieden. Het gaat dan om 24 uurs-zorg. Wanneer vervolgens een indicatie voor een verpleeghuis verkregen wordt, vervalt direct de zorg van WMO & Zvw en verhuist de zorg naar de Wet Langdurige zorg (Wlz). Wanneer de betreffende cliënt op een wachtlijst terecht komt, kunnen er voor een korte of langere periode vervelende situaties ontstaan. Minder uren zorg aan huis bijvoorbeeld en ook het wegvallen van de vertrouwde hulpverleners aan huis, wanneer de betreffende thuiszorg organisatie geen Wlz erkenning heeft, en ook de komst van een andere casemanager. Bovendien kan de eigen bijdrage stijgen. Ook mantelzorgers kunnen voor grote problemen komen te staan omdat de bestaande hulp aan huis verminderd wordt.

Trouw spreekt ook van het fenomeen “de Wlz induwen”. Daar wordt onder verstaan dat sommige gemeenten ten aanzien van ouderen met een grote en dure zorgvraag bewust aansturen op een opname in een verpleeghuis.

Er blijken volgens Trouw in de praktijk grote verschillen tussen de regio’s bestaan. Sommige regio’s spreken over 20% van de cliënten van de casemanagers. Om hoeveel mensen het precies in Nederland gaat, is opvallenderwijs niet bekend. De PvdA-fractie vraagt zich af over de ‘zorgval’ ook in Lansingerland voorkomt en stelt daarom de bijgaande schriftelijke vragen aan het college.

Petra Verhoef stelde hier op 11 december de volgende vragen over aan het college:

  1. Is er ook in Lansingerland sprake van een ‘zorgval’ in de ouderenzorg?
  2. Zo ja, over welke aantallen ging het in 2017?
  3. Ingeval van ‘ja’, is het college bereid om, in overleg met de uitvoerders van de Wlz & Zvw, voor de betreffende cliënten een oplossing op maat te zoeken waardoor het niveau van zorgverlening aan huis, de eigen bijdrage en de hulpverleners niet veranderen in afwachting van een plaatsing in een verpleeghuis?
  4. Is het college bereid om zo’n ‘oplossing op maat’ (mede) te financieren via de WMO?
  5. Is het fenomeen “de Wlz induwen” ook praktijk in Lansingerland?

Medio januari 2018 worden de antwoorden van het college verwacht. Onze fractie is heel benieuwd!

KAALSLAG BIJ LANSINGERLANDSE CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE ACCOMMODATIES

In onze weekverslagen berichtten wij geregeld over de bewuste kaalslag die het college pleegt op onze maatschappelijke en culturele accommodaties. Het liefst wil het college alle in gemeentelijk eigendom zijnde gebouwen die nu zorgen voor ontmoeting, cultuur en andere maatschappelijke doelstellingen, van de hand doen. De PvdA fractie heeft hierover met steun van Leefbaar 3B en GroenLinks op 2 november 2016 een motie ingediend waarin het college werd opgedragen om “de twee panden uit het gemeentelijke vastgoed, “De Snip” en “Pectoes” in Bleiswijk voorlopig niet te verkopen in afwachting van besluitvorming door de raad in de tweede helft van 2018 over de definitieve bestemming van deze panden die gebaseerd is op een integrale visie met betrekking tot maatschappelijke voorzieningen en vastgoedbeleid”. Omdat het college toezegde deze beide panden niet te verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming door de raad werd de motie door ons ingetrokken.

Zo langzamerhand gaat het om een lange lijst: behalve om De Snip en om het gebouw van Pectoes speelde in 2016 ook de sluiting van ontmoetingscentrum voor ouderen De Smitshoek, de aanvankelijke weigering van het college om mee te denken over de komst van het Berkelse Cultuurhuis in de Oudelandsehof (een motie van de PvdA voorkwam erger) en sinds kort ook de dreigende sluiting van het roemruchte jongerencentrum Rotonde op het Berkelse Hogeland. Vorig jaar speelde het drama van Scouting Bleiswijk (voorheen Cranenborgh), waarbij uiteindelijk de Scouting zélf de eigen ondergang voorkwam. Ook de Kledingbank in Bergschenhoek dreigt binnenkort te moeten gaan sluiten omdat de subsidie wordt ingetrokken.

Er zit een opvallend patroon in. Het college onderstreept in de media en op de eigen website voortdurend het belang van maatschappelijke initiateven zoals “Samen aan de slag! en het belang van burgerparticipatie. Het maakt goede sier met het collegeprogramma 2014-2018 dat “Delen, Durven, Doen’ heet. De praktijk is er echter één van kaalslag & frustraties. Maatschappelijke & culturele organisaties hebben hun handenvol aan gesprekken met de gemeente over hun voortbestaan. Het college leeft in twee werelden: aan de ene kant de eigen dromen over hoe mooi Lansingerland eruit moet gaan zien & aan de andere kant de onverbiddelijke en creativiteit slopende bureaucratie. Dit moet in de periode 2018-2022 écht anders! De PvdA fractie gaat ervoor!

Zie over de gang van zaken met betrekking tot Rotonde het afstandelijke relaas van wethouder Van Tatenhove over Rotonde in het beeldverslag van de laatste commissie Samenleving vanaf moment 3.35 uur: https://channel.royalcast.com/lansingerland/#!/gemeentelansingerland/20171207_1 Natuurlijk proberen wij (via Petra Verhoef) contact te krijgen met het bestuur van Rotonde om precies in beeld te krijgen wat er speelt. In een volgend weekverslag komen wij daarop zeker terug!

WINKELS & STANDPLAATSEN MOGEN OP ZONDAG 24 & 31 DECEMBER AL OM 09.00 UUR OPEN!

De winkeliersverenigingen hebben een verzoek ingediend voor extra winkelopenstelling van 09:00 tot 12:00 uur op de zondagen 24 en 31 december 2017, voorafgaand aan de reguliere openstelling van 12:00 – 19:00 uur. Leefbaar 3B vroeg begin deze week aan het college c.q. de burgemeester een gedoogbesluit te nemen om de openstelling van winkels op de zondagen 24 en 31 december 2017 van 09:00 uur tot 12:00 uur mogelijk te maken, zodat dan de winkels die dagen van 09:00 uur tot 19:00 uur open kunnen zijn en de standplaatsen ook hun plek kunnen innemen. Er is in de raad een meerderheid die dit initiatief steunt. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-8-december-2017/

Afgelopen dinsdag besloot het college om de opening van winkels en standplaatsen op zondag 24 & 31 december van 08.00-12.00 uur te gedogen. Niet bekend is of alle collegeleden vóór dit besluit gestemd hebben. Het college gaat hiermee zelfs een uurtje verder dan door de raad, de fractie van Leefbaar 3B voorop, gevraagd werd. De overwegingen van het college om een gedoogbesluit te nemen, zijn interessant. Het college stelt vast dat de raad, door de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van de geldende winkeltijdenregeling op zondag uitdrukkelijk aan zich zelf te houden, buiten spel is komen te staan omdat de tijd om als raad zo’n besluit nog te nemen te kort is. In feite blijft er geen andere optie open dan te gedogen. Bovendien geldt een ontheffing alleen voor winkels en niet voor de houders van standplaatsen die voor dezelfde vraag staan.

De overwegingen van het college: “Het college is over het algemeen bevoegd, maar niet verplicht om te handhaven tegen overtredingen van wettelijke voorschriften. Het college is in bijzondere gevallen bevoegd om van handhaving af te zien. In dat geval gedoogt het college, al dan niet onder voorwaarden, dat in strijd met een wettelijk voorschrift wordt gehandeld. In de afweging om wel of niet tot gedogen over te gaan neemt het college het bijzondere karakter van de (feest)dagen mee. Het college onderkent dat met het gedogen van de vervroegde zondagopenstelling van de winkels en het toestaan van standplaatsen op zondag meerdere belangen zijn gediend. Het stimuleren van de lokale economie, het versterken van de concurrentiepositie van de ondernemers en het imago van de gemeente, het beantwoorden aan de behoefte van de consument en het spreiden van het winkelend publiek zijn hierin zwaarwegende argumenten. Bovendien ligt het accent van handhaving in de laatste twee weken van het jaar op het tegengaan van jeugdoverlast, vernielingen en vuurwerkoverlast. Deze belangen rechtvaardigen dan ook het besluit van het college om bij wijze van uitzondering vervroegde openstelling van de winkels en het innemen van standplaatsen op deze twee zondagen te gedogen”. Einde citaat.

Het college geeft bovendien ook nog aan dat er een ontheffing mogelijk is voor 1e en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag. Het college is bevoegd om ontheffing te verlenen van het verbod om op 1e en 2e kerstdag en Nieuwjaarsdag een winkel vóór 12 uur en na 19 uur open te hebben. Winkeliers kunnen een verzoek om ontheffing indienen bij de afdeling V&H, team Veiligheid en APV. Aan een dergelijk verzoek zijn leges (€ 220,-) verbonden.

Wat ook opvalt is de passage over het feit dat de handhavingscapaciteit in de laatste weken van het jaar beperkt is. “De prioriteit van handhaving en toezicht ligt bij toezicht op de buitenruimte en het voorkomen van jeugdoverlast, vernielingen en overlast door vuurwerk. Door handhaving op zondagochtend in te zetten zijn de handhavers elders op piekmomenten niet inzetbaar”, aldus het college. Volstrekt waar en wat daarbij ook nog meespeelt, is dat handhaving van dit type overtredingen niet behoort tot de door de raad vastgestelde handhavingsprioriteiten. Een winkelier die een keertje op een mooie zondagochtend de vrijheid neemt om de deur van zijn winkel wat eerder open te doen, kan dit waarschijnlijk ongestraft doen. Tenzij er bijvoorbeeld een raadslid om de hoek woont die tegen de zondagsopening is en dit meldt. Dan moet het college achteraf wel reageren. Anders kraait er geen haan naar. Zie dit voorbeeld uit 2016: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-1-5-februari-2016/ (Supermarkt Westpolder).

De PvdA fractie is erg blij met dit goed onderbouwde gedoogbesluit. Wat de PvdA betreft staat de bestuurlijke poort nu wijd open om de huidige gemeentelijke verordening, die de zondagopening van winkels regelt, helemaal te schrappen. Nu mogen winkels op zondag open zijn tussen 12.00-19.00 uur. Zie: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Lansingerland/307715/307715_1.html

Tot zaterdag 16 december!

AANSTAANDE ZATERDAG PVDA RODE KAARSJESDAG IN DE DRIE WINKELCENTRA

 Op zaterdag 16 december gaat de PvdA Lansingerland de straat op met de ‘Rode Kaarsjes’ actie. Van 10.30-15.00 uur zijn wij te vinden in de winkelcentra van Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs.

 Om 10.30 uur zijn wij in Bleiswijk centrum , om 12 uur in Bergschenhoek centrum en om 13.30 uur in Berkel centrum. Kom vooral even bij ons buurten!

 Ook in 2013 was er een Rode Kaarsjes actie vlak voor kerst. Een impressie van toen is hier te vinden: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/een-rood-kaarsje/

Daar is ook anno 2017 geen speld tussen te krijgen! #Hetmoetanders

 TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2015? Het was toen de week waarin er een landelijk debat ontstond over de beperkte ruimte en de overvloed aan regels die de Participatiewet aan de gemeenten oplegt. Dit loopt de succesvolle transformatie stevig in de weg. Gemeenten spraken toen van een “schijndecentralisatie” die de integrale samenwerking tussen WMO, Jeugdzorg en Participatie stevig in de weg loopt. Inmiddels is er nog maar weinig veranderd. De Participatiewet functioneert nog steeds een soort strafkolonie. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-7-11-december-2015/

Onze agenda. Aanstaande maandag is er weer een fractieoverleg. Dinsdagavond staat in het teken van de beeldvorming en donderdagavond staat in het teken van de laatste raadsvergadering van 2017. Voor de agenda’s van dinsdag 19.12 en donderdag 21.12, zie: https://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/

Holland Rail Terminal: Een zeer informatief filmpje over de Holland Rail Terminal (HRT) die moet komen op het bedrijventerrein Klappolder en het aanpalende bedrijventerrein Bleizo in Bleiswijk is te vinden op: https://youtu.be/gyv5f5WCgAs De HRT is een ondernemersinitiatief voor een railterminal voor goederenoverslag van onder andere versproducten in trailers. De locatie voor de HRT-terminal is bedrijventerrein Klappolder met uitrijsporen op bedrijventerrein Bleizo te Bleiswijk. De versproducten gaan per spoor naar het achterland (Duitsland, Polen, China, et cetera) toe. ProRail denkt positief mee.

Citaat van deze week. Het citaat van deze week komt uit de NRC. Bij het ‘groenste kabinet ooit’ wint asfalt het van spoor”, kopt deze krant op 10 december. Het citaat: Deze maandag bespreekt de Tweede Kamer de MIRT-brief en de verdeling van gelden voor asfalt, spoor en waterwegen uit die extra 2 miljard. Van Nieuwenhuizen trekt de komende jaren 700 miljoen euro uit voor ‘verkeersknelpunten’ en de aanleg van duizend kilometer nieuwe wegen, staat in een begeleidend schrijven aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Van Veldhoven stelt daar 170 miljoen tegenover voor extra opstelplekken voor treinen. Asfalt heeft prioriteit, lijkt de impliciete boodschap. Verklaarbaar ook, gezien de politieke en maatschappelijke druk om meer wegen te bouwen. Zeker nu de economie aantrekt en het aantal files toeneemt. Maar dit kabinet afficheert zich ook als het ‘groenste kabinet ooit’. Het is de vraag of het ministerie van Infrastructuur met al die aandacht voor nieuwe wegen daar de komende periode een rol van betekenis bij speelt”.

Het hele artikel is te lezen op: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/10/asfalt-wint-het-van-spoorlijnen-a1584450 De uitkomst van de bestuurlijke overleggen over de Mirt is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/08/uitkomst-bestuurlijke-overleggen-mirt De PvdA fractie vindt dat het OV in onze Metropoolregio er maar bekaaid uit komt. Veel te weinig extra geld voor de broodnodige nieuwe lightrail & metroverbindingen waaronder Metro E.

Tot de volgende week voor het laatste PvdA weekverslag van 2017!

Fractie PvdA Lansingerland, 15 december 2017

PvdA weekverslag verschijnt altijd! Weer of geen weer!