15 april 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 11 – 15 APRIL 2016

Dit veertiende weekverslag in 2016, aflevering 389 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin er politiek niet veel gebeurde. Dat mocht na al die intensieve weken wel eens! Wel was er deze week de belangrijke hoorzitting en het rondetafelgesprek door de raadscommissie Samenleving over het collegevoorstel voor de huisvesting en begeleiding van asielgerechtigden en de officiële opening van de bewaakte fietsenstalling bij station Berkel Westpolder.

HOORZITTING & RONDETAFELGESPREK ASIELGERECHTIGDEN VOL NUANCES

Donderdagavond was er in vergadercentrum Rehoboth in Berkel een door de raad gehouden hoorzitting en rondetafelgesprek over het door het college opgestelde raadsvoorstel over de integrale aanpak van asielgerechtigden in Lansingerland, de wachttijd voor sociale huurwoningen en de alternatieve huisvesting. Daarmee wordt de huisvesting van een 40tal alleenstaande asielgerechtigden in het voormalige zorgcentrum Hergerborch bedoeld. Het raadsvoorstel is te vinden op: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=6c6df19b-a766-4bd8-a1f2-ff90084f949d&FoundIDs=&year=2016 De raadscommissie Samenleving besloot in de vergadering van 17 maart j.l. om nog geen debat te voeren over dit raadsvoorstel. Een meerderheid van de raad (Leefbaar 3B, CDA, VVD, Partij Neeleman en PvdA) wilde in het kader van het nieuwe BOB-model eerst zelf aan beeldvorming doen over de vraag wat maatschappelijke organisaties, die voor de concrete opvang en begeleiding moeten gaan zorgen, en ook de inwoners, van dit voorstel en de mogelijke alternatieven vinden. De fractie van Leefbaar 3B diende daartoe een ordevoorstel in dat door een meerderheid werd overgenomen.

Los van de beeldvormende bijeenkomst van de raad van donderdagavond 14 april hield het college op hun beurt op 9 maart een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis om de reacties van de inwoners op hun voorstel te horen en met de inwoners in gesprek te gaan. Ook een aantal fracties was actief. Zo organiseerden de ChristenUnie & VVD fracties op 10 maart een drukbezochte debatavond in Rehoboth Berkel waaraan twee van hun Kamerleden meededen. Ook de PvdA organiseerde op 14 maart met betrokkenheid van hun Tweede Kamerfractie ook in Rehoboth een themabijeenkomst. Eind vorig jaar waren er ook nog eens drie inloopbijeenkomsten in onze drie kernen over de mogelijke noodopvang van asielzoekers. Wij zitten nu in de fase waarin de gemeenteraad een besluit moet gaan nemen over dit vraagstuk. Dat gebeurt op 26 mei. Daaraan gaat een commissievergadering Samenleving van 12 mei waarin aan oordeelsvorming over het voorstel wordt gedaan vooraf.

Op de bijeenkomst in Rehoboth kwamen zo’n 100 mensen af. Tijdens de hoorzitting spraken 11 inwoners van Lansingerland in en hadden leden van de raadscommissie Samenleving vervolgens de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Het werd een avond vol nuances. Tegen de huisvesting van asielgerechtigden in Lansingerland en in Hergerborch in het bijzonder was slechts een enkeling. Wel vroegen velen zich af of 40 alleenstaande asielgerechtigden niet te veel was. Zij pleitten voor een goede mix van nieuwe bewoners. Ook stelden zij vragen over het beheer en het toezicht in en om het gebouw.

Tijdens het vlot lopende rondetafelgesprek kwamen belangrijke thema’s als wonen, veiligheid, en meedoen aan de samenleving door middel van werk, begeleiding & zorg uitgebreid aan de orde. Aan dit rondetafelgesprek deden vertegenwoordigers van woningcorporatie 3B-Wonen, Politie, Vluchtelingenwerk, Wijkvereniging Berkel Dorp en de leden van de raadscommissie Samenleving mee. Ook Ondernemend Lansingerland, Huurdersvereniging Lansingerland en het COA waren voor dit rondetafelgesprek uitgenodigd maar zij zagen van deelname af. De COA stuurde donderdagavond nog een mail waarin men zich bereid verklaarde eventuele vragen van raadsleden alsnog schriftelijk te willen beantwoorden.

Het werd het eerste rondetafelgesprek van de raad in de geschiedenis van de gemeente Lansingerland en het smaakte naar meer. BOB op zijn best. De vragen en opmerkingen van de insprekers kwamen volop aan bod en werden door de deelnemende organisaties meestal adequaat beantwoord. Sterk waren de bijdragen van de politie en van de wijkvereniging Berkel centrum. De vertegenwoordiger van deze vereniging gaf aan dat vele bewoners van Berkel dorp ongerust zijn over de komst van 40 statusgerechtigden naar Hergerborch maar hij was graag bereid om tijdens de komende ledenvergadering samenwerking tussen zijn vereniging, 3B-Wonen, Vluchtelingenwerk, Politie en andere maatschappelijke organisaties te bepleiten bij de organisatie van de opvang en de begeleiding van de nieuwkomers. De politie vertelde dat er in de lange geschiedenis van opvang van statusgerechtigden in Lansingerland niet of nauwelijks sprake is geweest van grote problemen. “Voor de Politie is artikel 1 van de Grondwet aan de orde waarbij het gelijkheidsbeginsel voor iedereen die op ons grondgebied verblijft, geldt. 200 nieuwe statusgerechtigden op 60.000 inwoners geeft de betrekkelijkheid aan”.

De raadscommissie Samenleving spreekt zoals hiervoor vermeld op donderdag 12 mei over het raadsvoorstel. Dan is de oordeelsvorming aan de orde: wat vinden wij van het raadsvoorstel. Op donderdag 26 mei is de besluitvormende raadsvergadering. Dan zal blijken of een meerderheid van de raad het collegevoorstel steunt om voor het jaar 2016 voor 200 asielgerechtigden in Lansingerland woonruimte beschikbaar te stellen. Dat kan via in de inzet van 40 sociaal bereikbare huurwoningen plus de ongeveer 40 appartementen voor alleenstaanden in Hergerborch óf via de inzet van ongeveer 50 sociaal bereikbare huurwoningen zónder de inzet van Hergerborch. Een mix zoals vele aanwezigen afgelopen donderdagavond voorstelden, kan natuurlijk ook. Probleem kan zijn dat 3B-Wonen dan de exploitatie van Hergerborch niet zeker kan stellen. Maar dat mag niet de primaire doelstelling zijn bij de afwegingen door de raad.

Natuurlijk kan het ook zijn dat een meerderheid van de raad het uiteindelijk wil laten bij de opvang van de voor 2016 wettelijk verplichte 35 huurwoningen ten behoeve van 140 asielgerechtigden. Maar dat is zeker niet de keuze van de PvdA fractie. Wij zijn voor de opvang van 200 asielgerechtigden in 2016. Over de wijze waarop nemen wij nog een definitief standpunt in.

Landelijk is er een groot probleem ontstaan. De taakstelling voor het eerste half jaar van 2016 is, volgens de Volkskrant van afgelopen woensdag, om 23000 asielgerechtigden te huisvesten. Momenteel verblijven er 44000 mensen in asielzoekerscentra ’s. Van die 23000 mensen hebben er inmiddels pas 8200 een woning gekregen. 15000 asielgerechtigden moeten nog door de gemeenten gehuisvest worden. Het risico dat er opnieuw naar het middel van noodopvang moet worden gegrepen, is reëel aanwezig.

DSC06451

FIETSENSTALLING STATION WESTPOLDER OFFICIEEL GEOPEND

Woensdagmiddag is de bewaakte fietsenstalling bij station Westpolder officieel geopend. Er is plaats voor 550 gratis fietsplekken. De fietsenstalling wordt gerund door mensen met een werkervaringsplaats. Er is een contract voor 3 jaar met de exploitant http://biesieklette.nl/ De bezettingsgraad van de fietsenstalling Berkel Westpolder is nu 55%. Bij station Rodenrijs ligt die wat hoger: 78%. Het is de bedoeling dat er bij station Rodenrijs ook een proef met een bewaakte fietsenstalling zal worden gehouden. Belangrijke financier is de Metropoolregio met een bescheiden bijdrage van de gemeente. Eind april gaat het parkeerdek van parkeergarage voor auto’s open. Dan er daar plaats voor 200 auto’s.

Wat jammer was, was dat de opening gepland stond voor 14.00 uur in de middag. Dan is iedereen aan het werk of naar school en de omgeving van station Westpolder erg leeg. Het was veel leuker geweest wanneer de opening al om 7.30 uur had plaatsgevonden met veel inwoners op weg naar school & werk erbij aanwezig. En met koffie & broodjes voor onderweg natuurlijk en met direct radioverslag van verslaggeefster Jelle Gunneweg van RTV Rijnmond. Dan gaat zo’n prachtige fietsenstalling pas echt leven. Nu waren er vooral veel bobo’s aanwezig.

Officiële opening fietsenstalling station Berkel Westpolder

Officiële opening fietsenstalling station Berkel Westpolder

Opening fietsenstalling station Berkel Westpolder

Opening fietsenstalling station Berkel Westpolder

LEGE RAADSAGENDA’S & VOLLE AGENDA’S VAN RAADSLEDEN, HOE KAN DAT?

In de periode augustus 2015 – april 2016 zijn er in totaal 12 raadsvergaderingen geweest waaronder de bijeenkomst waarin de burgemeester geïnstalleerd werd. Gedurende deze 9 maanden telde de raadsvergaderingen slechts 12 échte bespreekpunten waarvan 4 het ontwerp Tracebesluit A13/A16 betroffen. Drie raadsvergaderingen in deze periode moesten het zonder bespreekpunten doen. Ook voor de komende maanden zit er nog weinig in de pijplijn. Het college is niet erg productief wanneer het gaat om politiek interessante en spraakmakende voorstellen. Dit is op zich niet verrassend gezien het matte karakter van het coalitieakkoord 2014-2018. Wat opvalt, is dat de raad het op haar beurt wél erg druk heeft. Door ambtenaren verzorgde presentatieavonden, klankbordgroepen over A13/A16 en andere grote mobiliteitsdossiers, presidiumvergaderingen, agenda overleggen voor de raadscommissies, hoorzittingen, inspiratiesessies, vertegenwoordigingen in verbonden partijen stapelen zich op naast het werk voor de eigen partij. Het gaat dan om fractievergaderingen, werkbezoeken, regio & landelijk overleg, afdelingsbestuur & ledenvergaderingen. En niet te vergeten de contacten met inwoners die vragen hebben, zich zorgen maken of anderszins aankloppen bij een raadslid.

Wethouders laten niet of nauwelijks hun gezicht zien bij al die raadsactiviteiten. Met uitzondering van Simon Fortuyn die wél actief is via bijvoorbeeld klankbordbijeenkomsten. De overige wethouders zie je als oppositiepartij eigenlijk alleen tijdens formele bijeenkomsten zoals raadscommissie- en raadsvergaderingen. Daarbuiten is er geen of vrijwel geen (informeel) overleg met hen. Zo heeft de PvdA fractie sinds juni 2014, het moment dat dit college aantrad, nog nooit op hun uitnodiging informeel om de tafel gezeten met de wethouders die het sociale domein in hun portefeuille hebben. Dat is nogal vreemd gezien de energie die onze fractie van meet af aan in dit belangrijke thema investeert. De informatievoorziening en verantwoording aan de raad door deze wethouders is onder de maat. Vaak wordt tijdens vergaderingen teruggevallen op breedsprakige en belerende verhalen. Vandaar ook onze ‘Code Oranje in het sociaal domein’, een actie die in het teken staat van betere informatievoorziening en antwoord op onze vragen. De reactie van de beide wethouders was illustratief. Zij reageerden door tijdens de raadscommissievergadering oranje kleding te dragen.

Wij geloven overigens niet dat dit pure onwil is. Het heeft waarschijnlijk veel meer te maken met hun persoonlijke rolopvatting waarin geen plaats is voor intensief overleg met oppositiepartijen om een zo groot mogelijk draagvlak voor hun voorstellen te krijgen. De raad is voor hen ver weg. Dat is slecht voor de bestuurskracht van Lansingerland.

Zwemles in de Windas

Zwemles in de Windas

VRAGEN AAN OMBUDSTEAM PVDA LANSINGERLAND? BEL OF MAIL ONS!

Loopt u vast in een woud van regels en wetten? Voelt u zich onrechtvaardig behandeld door een gemeentelijke instantie of heeft u een probleem met het energiebedrijf of uw woningcorporatie? Dit zijn maar enkele vragen waar mensen tegen aan kunnen lopen. Het Ombudsteam van de PvdA Lansingerland ondersteunt u in het zoeken naar een oplossing voor uw probleem (op het gebied van wonen, inkomen, werk, gezondheid, onderwijs, zorg etc.). U kunt ook bij ons terecht als u van mening bent dat u onvoldoende antwoord vindt bij officiële instanties. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 06-19618730. Spreek dan naam en telefoonnummer in dan belt het Ombudsteam snel terug, indien gewenst maken we dan een afspraak met twee leden van het ombudsteam. Mailen kan vanzelfsprekend ook: ombudsteampvdall@gmail.com

Privéterrein van 59000 inwoners

Privéterrein van 59000 inwoners

TOT SLOT

Wat stond er vorig jaar in weekverslag 14? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/04/16/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-13-17-april-2015/ Ook toen liep Petra Verhoef de Rotterdamse Marathon succesvol uit, stelden wij vragen over de wachttijd voor sociaal bereikbare huurwoningen en vroegen wij ons af waar de herplaatsing van het Berkelse carillon bleef. Onderwerpen die nog steeds heel actueel zijn!

Petra Verhoef liep haar derde Rotterdam Marathon in een persoonlijke recordtijd!

Petra Verhoef liep haar derde Rotterdam Marathon in een persoonlijke recordtijd!

PvdA raadslid Petra Verhoef liep afgelopen zondag alweer voor de derde keer de Rotterdam Marathon. Zij liep een persoonlijk record van 04.38 uur. Daarmee verbeterde zij haar tijd van vorig jaar van 04.48 uur met liefst 10 minuten. Ook collega GroenLinks raadslid Ivana Citterbartova deed mee. Haar prachtige eindtijd was 04.25 uur. De PvdA fractie feliciteert Ivana & Petra, buren in de raadsvergadering, van harte!

Volgende week is de laatste week voor het mei-reces van de raad. Maandagavond hebben wij fractieoverleg, woensdagavond is er een presentatie over de gehouden onderwijsenquête en donderdag de maandelijkse raadsagenda met vooralsnog weinig op het programma.

Het citaat van deze week komt uit de onderwijsbijlage TIJD van dagblad Trouw van zaterdag 9 april. In een interview zegt Jacob Eikelboom (42, hbo-docent Nederlands) het volgende: “In de vijftien jaar dat hij nu lesgeeft, heeft Jacob zijn leerlingen steeds gestimuleerd hun gedachten en opvattingen te verwoorden. De meningen vliegen om zijn oren, steevast gevolgd door: ‘Dat mag ik toch vinden? Ik mag toch zeggen wat ik wil?. Daar heb ik recht op’. Jaco wordt er wanhopig van, want het lukt bijna niet meer om jongeren met elkaar in gesprek te laten gaan. ‘Meer dan goedkope meningen zijn het vaak niet. We hebben een monster gecreëerd’, meent hij. ‘En ik heb er zelf aan bijgedragen uit eindeloos respect voor allerlei culturen. Nu verfoei ik het’.

Hij heeft weleens hbo-klassen van dertig studenten, van wie 25 openlijk en vaak streng gelovig; moslim, hindoe, katholiek. Jongvolwassenen, die conservatiever zijn dan hun ouders, zeker de derde generatie Turken en Marokkanen. Op z’n minst opmerkelijk, in Amsterdam, de stad van Vrijheid, van Spinoza die er ooit de Verlichting predikte. Zelf noemt Jacob zich trouwens niet gelovig. Wel antireligieus. Religie mag het nooit voor het zeggen krijgen in het maatschappelijk leven, vindt hij”

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 15 april 2016

DSC06452

Annie MG Schmidtpark

Annie MG Schmidtpark

Parkeergarage Berkel Westpolder

Parkeergarage Berkel Westpolder

Bouwen in Bergschenhoek

Bouwen in Bergschenhoek