15 januari 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 11 – 15 JANUARI 2016

Dit tweede weekverslag in 2016, aflevering 377 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Dit weekverslag bevat een overzicht van de belangrijkste debatten in de voorbije raadscommissieweek, een wonderlijk verhaal over een vermiste spitsbus, de actuele stand van zaken met betrekking tot het nieuwbouwen in Lansingerland en een verhaal over de gemeente Pijnacker-Nootdorp die het goede voorbeeld geeft als het gaat om het regelen van betaalbare multifunctionele sociaal culturele huisvesting in handen van de samenleving zelf. In dit weekverslag ook een uitnodiging voor onze nieuwjaarsreceptie op maandagavond 18 januari.

SPITSBUS 174 IS ZOEK: STUDENTEN GEDUPEERD

Buslijn 174 verbindt Hillegersberg-Schiebroek met Bergschenhoek, Berkel, Pijnacker, Delft TU-wijk en Delft centrum. Van maandag tot vrijdag rijdt deze bus overdag om de 30 minuten. Zo is het een belangrijke verbinding voor bijvoorbeeld jongeren die in Delft HBO of universitair onderwijs volgen. Tot december 2015 was er niets aan de hand maar na de start van de nieuwe dienstregeling in het begin van die maand bleek dat de frequentie van deze bus richting Delft precies in de ochtendspits was teruggebracht. De dienstregeling bij de halte Berkelseweg laat zien dat er een bus vertrekt om 6.31, 6.49, 7.20, 8.03 en vervolgens om 8.33 uur. Daarna is er een gewone 30 minuten frequentie. Juist in de ochtendspits rijdt de bus niet om het half uur maar om de drie kwartier. Er rijdt per saldo dus een bus minder in de spits. Studenten op weg naar Delft klagen intussen over deze verminderde dienstverlening omdat zij nu veel eerder op pad moeten op weg naar de collegebank om op tijd voor de eerste lessen te zijn. De RET berichtte ons dat ‘spitsbus zoek’ veroorzaakt wordt door het drukke ochtendverkeer in de Berkelse Westpolder en de N470. De bussen lopen rond de Stationsingel en op de N470 in de ochtendspits forse vertraging op. Door de rijtijden wat op te rekken en één bus te laten vervallen, wil de RET orde op zaken stellen. Maar dit wel ten koste van de buspassagier op weg naar Delft. De PvdA fractie wil graag de ervaringen van de spitsbus 174 reizigers, waaronder dus vele studenten, horen. Misschien kunnen wij hier dan wat aan doen. Meldt uw ervaringen via bovens49@hetnet.nl

“Spitsbus zoek’ laat ook zien dat het Mobiliteitsplan Berkel volstrekt geen compleet overzicht biedt van de grote verkeersproblemen die Berkel en Rodenrijs momenteel telt. Stap voor stap komen de echte problemen boven water. Zo wordt ook duidelijk dat de nieuwe Naardermeerstraat die de Oostmeerlaan verbindt met de Noordeindseweg en Wilgenlaan eigenlijk te smal is voor vrachtverkeer. En dat terwijl deze weg juist mede was bedoeld als verbindingsweg richting het bedrijventerrein aan de kop van de Wilgenlaan. De lijst wordt steeds langer! Zie ook ons weekverslag 1 van 2016.

Gerard was dus op de fiets! :-)

Gerard Bovens was dus op de fiets! 🙂

AANPAK WIJKGERICHTE AANPAK BLIJFT BEHELPEN

Woensdagavond debatteerde de commissie Algemeen Bestuur over de collegeplannen met betrekking tot de wijkgerichte aanpak. Ingrid Tuinenburg was onze woordvoerder. Wijkgericht werken wil de zelfredzaamheid, de sociale cohesie en het nabuurschap vergroten, maar ook het eigenaarschap versterken door de regie in handen van inwoners te leggen. In het kader hiervan mist de PvdA de CDA-motie ‘Right tot Challenge, gericht op beheer en onderhoud buitenruimte. De PvdA is positief over de Right tot Challenge en stelde ook voor dit recht te verbreden naar het sociale domein. Dit laatste sluit ook goed aan bij de noodzaak tot het versterken van het sociale netwerk van inwoners als gevolg van bezuinigingen. Waarom vormt de Right to Challenge geen onderdeel van het actieprogramma, vroeg Ingrid zich af.

Het belang van burgerparticipatie en wijkgericht werken wordt breed gedeeld. In de notitie lopen naar onze mening echter soms zaken door elkaar die echt verschillend zijn: het een gaat over het betrekken van inwoners bij de aanpak en organisatie van de gemeente en het andere gaat over het faciliteren en stimuleren van initiatieven van inwoners. Wanneer wij naar het eerste kijken, dan blijkt uit de evaluatie van het jaar van de burgerparticipatie dat vooral het inbedden van burgerparticipatie in de gemeentelijke organisatie aandacht behoefde. De PvdA fractie heeft in november 2014 hier een motie over ingediend waarin wij opriepen om de beslisboom burgerparticipatie alsnog standaard te gebruiken bij het opstellen van alle B&W voorstellen en prioriteit te geven aan de personele en budgettaire inzet van burgerparticipatie bij de voorbereiding & uitvoering van alle gemeentelijke programma’s. De vraag is in hoeverre hier nu ook personele en budgettaire ruimte voor is vrij gemaakt Er is budget nu beschikbaar voor een coördinator wijkgericht werken, waarom is niet gekozen voor een coördinator burgerparticipatie, bij de evaluatie in 2014 was hier geen budget voor maar nu is er blijkbaar wel die ruimte.

Tenslotte nog een suggestie: in de notitie wordt gesteld dat er weliswaar al veel gebeurt binnen de gemeente Lansingerland maar dat de bekendheid hierover, het stimuleren van nieuwe initiatieven vergroot moet worden, daarnaast moet de flexibiliteit van de organisatie vergroot worden. Zowel de communicatie over als de oplossingen en invulling voor het vergroten lijken sterk zendergericht, is het een idee ook hierover in gesprek te gaan met de inwoners? Wat vinden zij hiervan? De focus lijkt vooral te liggen op beheer en onderhoud en binding in de wijk via die weg, kunnen zij zich hier ook in vinden of hebben zij andere speerpunten?

Wethouder Fortuyn beloofde de door de raad gemaakte opmerkingen nog eens goed te zullen overwegen. De wethouder werkt nu aan het compleet maken van de notitie. Daarna moet de raad er een definitieve klap op geven.

Molen winkelcentrum Westpolder Berkel

Molen winkelcentrum Westpolder Berkel

Delftse Poort Hofplein Rotterdam

Delftse Poort Hofplein Rotterdam

PIJNACKER-NOOTDORP VOORBEELD VOOR LANSINGERLAND

Het college van Lansingerland presenteerde in april en oktober 2015 hun visie op de toekomst van de sociaal culturele accommodaties in onze gemeente. In eerste instantie wilde het college deze accommodaties bijna allemaal afstoten maar daar stak de raad een stokje voor. Veel aandacht was er voor het voortbestaan van ’t Web in Bleiswijk. In eerste aanleg wilde het college dit afstoten. Er kwam in het kader van de Alliantiefabriek een maatschappelijk initiatief om de toekomst van dit sociaal cultureel centrum met podium toch veilig te stellen waar het college zich bij aansloot. De fracties van PvdA & Leefbaar 3B probeerden in het najaar 2015 via een amendement het eigendom en de verdere exploitatie over te dragen aan de initiatiefgroep. De overdracht zou tegen het symbolische bedrag van 1 euro moeten gebeuren. Raad en college vonden in meerderheid dit te prematuur en wezen ons amendement af. Te verwachten is dat een soortgelijke discussie zal gaan spelen over gebouw de Snip dat in het centrum van Bleiswijk gelegen is. Daar zijn onder meer de Bibliotheek, het gemeentelijke loket, het Bleiswijkse museum en Humanitas gevestigd. Ook op dit pand rustten torenhoge kapitaallasten. En ook dit pand biedt mooie kansen voor initiatieven uit de samenleving. Het ligt voor de hand dat ook hier maatschappelijke initiatieven bereid zullen zijn de exploitatie van de gemeente over te nemen mits er een overdracht om niet zal plaatsvinden. De PvdA fractie hoopt dat er in 2016 een doorbraak wordt bereikt.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp geeft intussen in samenwerking met de bibliotheek Oostland het goede voorbeeld. Het betreft het voor een symbolisch bedrag overnemen van het sociaal cultureel centrum aan de Prins Hendrikstraat in Pijnacker, de buren van de bibliotheekvestiging in de Julianalaan ter plaatse. Door het gebouw een open verbinding te geven met de bibliotheek ontstaat er een verzamelgebouw, dat met recht een sociaal-cultureel huis kan worden genoemd: een centrum waar iedereen terecht kan voor educatie, cultuur, lezen, advies en recreatie. Een plaats waar iedereen welkom is, van jong tot oud, ziek of gezond, zelfredzaam of kwetsbaar. Een plek die verbindt. Mensen die elkaar in het dagelijks leven misschien wel voorbij lopen, ontmoeten elkaar hier. Culturen ontmoeten elkaar.

Mensen uit de dagbesteding van GGZ  DOEL en Ipse de Bruggen vinden hier een nuttige invulling. Zij bemannen het sociaal café. Opknapkosten én huurkosten kunnen laag gehouden worden omdat alle partijen meehelpen met  verven, roosteren en andere hand en spandiensten. De gemeente Pijnacker-Nootdorp zet zich in door de kosten van de renovatie van de buitenste schil op zich te nemen zoals de dakbedekking en het vervangen van de kozijnen.

Kortom, college van Lansingerland, ga eens praten met onze buren! Lansingerland barst van de mensen die samenwerking en huisvesting zoeken om hun dromen waar te maken. Te vaak stranden die nu nog. Denk maar aan ouderen die een ontmoetingsplek zoeken. Algemene voorzieningen die veel kunnen gaan opvangen wat zich nu nog in handen van de maatwerk-zorg bevindt.

DSC06015

GEMEENTEN BAAS OVER EIGEN ICT

In december 2015 berichtten wij over ons plan om de ideeën van een aantal gemeenten om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van de gemeentelijke ICT op de agenda te zetten van de commissie Algemeen Bestuur. De PvdA fractie was nogal teleurgesteld over de matte beantwoording door het college van onze raadsvragen hierover. Het hele verhaal is te vinden op: https://lansingerland.pvda.nl/2015/12/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-7-11-december-2015/ Waar het de PvdA om gaat is dat het college een stapje harder gaat lopen dan ‘het met interesse volgen van de ontwikkelingen’ bij de gemeenten die zich hebben aangesloten bij de coöperatie van gemeenten die ‘baas willen worden over de eigen ICT’. Dit past bij een gemeente als Lansingerland die de ‘eigen kracht’ en de ‘zelfredzaamheid’ richting de eigen inwoners met verve predikt. Het college van Woerden is bij monde van de ook ons welbekende wethouder Tymon de Weger en zijn collega Yolan Koster graag bereid om het college van Lansingerland bij te praten over hun initiatief. Op een landelijk budget van 1.2 miljard in een markt die nu nog oligopolistisch van aard is, is immers het nodige te besparen.

Afgelopen woensdag boog de raadscommissie Algemeen Bestuur zich op ons verzoek over deze materie. Gerard Bovens gaf aan dat het de PvdA fractie niet zozeer ging om de vraag of het oprichten van een coöperatie de panacee voor alle gemeentelijke ICT-kwalen is maar veeleer om het op de agenda van college en raad zetten van een vraagstuk waarvan de contouren en uitkomsten nog pril zijn maar waarvan wel zeker is dat dit binnenkort voor gemeenten steeds belangrijker gaat worden. Denk ook maar aan de uitvoering van de Tweede Kamer moties van onder meer Astrid Oosenbrug over de introductie van open  standaarden. Het is van belang om als gemeente Lansingerland nu al te rade te gaan bij gemeenten die al stappen zetten. Dat vonden college en raad ook. Wethouder Fortuyn zegde toe om informeel contact te leggen met het college van Woerden om hierover bij te praten. Daar is de PvdA fractie blij mee. Wordt dus vervolgd!

Nog even wachten!

Nog even wachten!

LEKKER BOUWEN IN EN AAN LANSINGERLAND

Wethouder Albert Abee meldde afgelopen woensdagavond in de raadscommissie Algemeen Bestuur dat er in Lansingerland in 2015 liefst 460 woningen gebouwd zijn. Dat is aanzienlijk weer dan de 400 nieuwe huizen die oorspronkelijk zijn voorzien. De wethouder meldde voor 2016 en verder ook een goede voortgang in de ontwikkeling van de wijk Parkzoom 3 in Bergschenhoek. Daar worden (hoera!) ook 10 starterswoningen gebouwd van 140.000 euro en 20 woningen met een prijs van 180.000 euro. Er is ook plaats voor 20 huizen die aan de allerhoogste duurzaamheidsvoorwaarden voldoen. Het is te verwachten dat deze progressie in de bouw zich ook in 2016 zal voortzetten. De 500 door de PvdA fractie bij de behandeling van de begroting 2016 voorziene nieuwe huizen lijken dus gehaald te gaan worden. Ook onze verwachting dat Lansingerland in 2025 klaar met bouwen is en de 70.000 inwoners zal hebben bereikt, komt steeds meer dichterbij. Dat deze ontwikkeling een positief effect zal gaan hebben op de Kadernota 2016 die in juni verschijnt, ligt voor de hand.

In 2009 heeft de raad het visie-document ‘Lansingerland op weg naar 2040’ vastgesteld. Nu de financiële crisis achter ons ligt en we weer hard aan het bouwen zijn geslagen, staan wij als gemeente voor nieuwe uitdagingen. Het is daarom van belang om deze nota te actualiseren op basis van een nieuw politiek-maatschappelijk debat. De PvdA fractie vroeg bij de rondvraag van de commissie Algemeen Bestuur of het college nut en noodzaak onderschrijft van een actualisering en zo ja, wanneer is er een voorstel te verwachten over de planning & aanpak. Dat doet het college gelukkig. Zij komt binnenkort met een plan van aanpak richting de raad.

Letterlijk Westerwater

Westerwater

WELKOM OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE PVDA LANSINGERLAND

De openbare PvdA Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op maandag 18 januari vanaf 20 uur in partycentrum ’t Manneke aan de Leeweg in de Berkelse Westpolder. Gastspreker is dan burgemeester Pieter van de Stadt. Iedereen is van harte welkom!

ONDERZOEK REKENKAMER OVER ‘AFSPREKEN EN AANSPREKEN IN HET SOCIALE DOMEIN’

De raad boog zich donderdagavond over het Rekenkamerrapport “Afspreken en aanspreken, sturing op prestaties in aanbestedingen sociaal domein’. Aan de raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen. Petra Verhoef was de PvdA woordvoerder in het debat. Het rapport van de Rekenkamer laat weer zien dat er een groot optimisme heerst bij het college rondom de transitie en transformatie. Men nam zich voor om al in 2016 de resultaten van de opdrachtgevers in het sociale domein te meten en aan de raad te rapporteren, terwijl hierover in veel gevallen niets was vastgelegd in de overeenkomsten met de aanbieders, bijvoorbeeld via prestatieafspraken. En blijkbaar komen de resultaten ook niet aan bod in de evaluatiegesprekken met de aanbieders.

Iedereen heeft het graag over de resultaten, maar het begint natuurlijk met de input, namelijk de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de diensten die worden geleverd, taakvelden die worden gedekt, etc. Deskundigheid van de uitvoerders en duidelijke kaders bepalen immers het succes. Over deze input zijn helaas ook geen duidelijke afspraken gemaakt. Het college kan dit natuurlijk deels vergoelijken door de enorme tijdsinvestering en hindernissen die de decentralisaties met zich meebrachten: het opzetten van de systemen, het toeleiden naar ondersteuning of zorg en het moeizaam uitwisselen van gegevens. Dat is begrijpelijk, maar aan de andere kant is het ontbreken van minimale concrete afspraken op het input niveau (klachtenrapportage, klanttevredenheidsonderzoek) onbegrijpelijk.

Tot slot blijken de sturingsmogelijkheden voor het college minimaal, omdat vergoeding voor opdrachtnemers niet is gekoppeld aan bereikte resultaat. Waar het college graag sancties voor cliënten vastlegt, bijvoorbeeld in de Participatiewet, vond men dat bij de opdrachtnemers blijkbaar niet nodig.

Wat betreft de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport: die voor de korte termijn kunnen we steunen. Die gaan over verbeteren van de input. Bij de aanbevelingen voor de lange termijn, die gaan over de resultaten en sturen daarop, hebben wij vraagtekens: Het college heeft met de transformatie een verschuiving van minder curatief naar meer preventief voor ogen. Daar kunnen op hoofdlijnen doelstellingen worden gesteld die misschien op populatieniveau of doelgroep niveau kunnen worden gemonitord, maar zijn de resultaten werkelijk SMART te meten per aanbieder? Creëren we niet een schijnsysteem dat suggereert dat er gestuurd kan worden, terwijl de juiste indicatoren ontbreken? Wat vinden de andere fracties hiervan?

Kortom, het college heeft nog een forse inhaalslag te maken als het gaat om het input-verhaal op orde te krijgen. De PvdA fractie denkt dat het niet realistisch is om te veronderstellen dat het output-verhaal al in 2016-2017 op orde is. De druk op het ambtelijk apparaat is hoog. Ze moeten te veel ballen tegelijk in de lucht houden. Prioriteit voor de PvdA heeft de inhoud van het sociale domein. Dat moet eerst op orde.

Na een langdurig & levendig debat (de commissie Samenleving debatteert liever met elkaar dan het vragen stelt aan het college) kon de commissie zich unaniem verenigen met de hoofdconclusies van de Rekenkamer. De aanbevelingen van de Rekenkamer zullen betrokken worden bij de verdere stappen die genomen moeten worden in het transformatieproces Sociaal Domein, zo luidde het slot-compromis. Het raadsvoorstel is nu een hamerstuk in de raadsvergadering van 28 januari.

Het volledige Rekenkamerrapport is te vinden bij: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=4b29f992-ef15-442d-8068-19830caeb242&FoundIDs=&year=2016

Overvol parkeerterrein Metro E station Rodenrijs

Overvol parkeerterrein Metro E station Rodenrijs

 TOT SLOT

Wat deden wij in de tweede week van 2015? Zie daarvoor: https://lansingerland.pvda.nl/2015/01/15/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-januari-2015/ Ook toen stond de toegankelijkheid van Berkel centrum prominent op de agenda van de raad. Nu precies één jaar later gaat het Tweede Kamerdebat over het voorstel van PvdA’er Otwin van Dijk om alle bedrijven en overheden wettelijk te verplichten om hun organisatie of bedrijf toegankelijk te maken voor gehandicapten. Zie: http://nos.nl/artikel/2080001-toegankelijkheid-gehandicapten-voor-bedrijven-niet-verplichten.html

Volgende week maandagavond is er, zoals gezegd, de jaarlijkse PvdA Nieuwjaarsreceptie. Dinsdagavond is er een bijeenkomst van het presidium van de gemeenteraad en woensdagavond een raadsmeeting over het plan om tot verdere dereguleringsmaatregelen te komen.

Het citaat van deze week komt uit een column van Peter de Waard in de Volkskrant van 12 januari. De column heeft als intrigerende titel ‘Is erfpacht niet een liberaal ideaal?’ Het citaat: “Tussen 1870 en 1900 verdubbelde de bevolking van Amsterdam van 260 duizend tot 520 duizend. Gevolg: snel stijgende grondprijzen, verpaupering, krottenwijken en ongelijke kansen. De liberaal Willem Treub, die van 1893 tot 1896 wethouder (van onder meer Publieke Werken) in Amsterdam was, besloot daarop de erfpacht in te voeren. Geen persoon zou ‘zonder enige verdienste of arbeid’ meer het eigendom van grond mogen worden gegund. “Naar mate er zich meer mensen op een bepaalde plaats opeen hopen, zal de grond waar dit geschiedt, in waarde stijgen. Deze grond, behoort in handen van de plaatselijke bevolking te zijn, omdat zij aan deze plaatselijke bevolking haar waarde te danken heeft. Het privaat eigendomsrecht op zulke terreinen geeft de eigenaar niet het recht zich ten koste van de gemeenschap, te verrijken’, zo stelde de liberaal. Er zaten toentertijd nog niet eens socialisten in de gemeenteraad.”

Ergens is er in het liberalisme kennelijk iets misgegaan…..

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 15 januari 2016

DSC05992

DSC05932

Spitsbus 174 loopt vast in Berkelse Westpolder

Spitsbus 174 loopt vast in Berkelse Westpolder