15 november 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 11 – 15 NOVEMBER 2013

Dit alweer 37ste weekverslag in 2013, aflevering 287 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de maandelijkse raadscommissieweek waarin opnieuw de positie van de minima in onze gemeente veel aandacht kreeg, er landelijke media aandacht was voor de PvdA betrokkenheid bij het financiele herstelprogramma van Lansingerland en het aantal inschrijvers voor een starterswoning in de Berkelse Oranjewijk het aantal beschikbare huizen aanzienlijk overtrof.

INKOMENSONDERSTEUNING OPNIEUW OP AGENDA RAAD

Vorige week, in weekverslag 36, berichtten wij dat de raad unaniem ons amendement steunde om voor 2014 direct 22.500 euro beschikbaar te stellen om de collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met een WWB uitkering uit te breiden met een extra keuzeoptie. Afgelopen dinsdag stond de nota Inkomensondersteuning op de agenda van de raadscommissie Samenleving. Ook deze nota behoeft enige reparatie van onze kant omdat, om budgettaire redenen, de langdurigheidstoeslag voor mensen in de bijstand met 155 euro gekort is. Extra gelden van rijkswege maken het inmiddels mogelijk om deze korting te repareren en ook anderszins extra geld beschikbaar te stellen voor de inkomensondersteuning. Dat past prima in de door de raad gedane uitspraak dat deze extra rijksgelden ‘waar noodzakelijk’ hiervoor zullen worden ingezet.

De nota Inkomensondersteuning laat een accentverschuiving naar jongeren zien. Dat is volgens onze woordvoerder Sam de Groot een goede zaak  Kinderen mogen niet de dupe worden van deze crisis. “Het feit dat meer mensen gebruik maken van deze voorziening is iets waar wij niet omheen kunnen, er wordt solidariteit verwacht en daar staan wij ook voor”. Volgens Sam de Groot moet een ieder die het kan meedoen aan de samenleving maar wel vanuit de gedachte dat het van niemand een keuze om in de situatie te komen dat er een beroep gedaan moet worden op inkomensondersteuning. Er moet hierbij ook vooral gedacht worden aan de gezinnen met kinderen, zij mogen hier niet de dupe van worden.

Sam de Groot: “De PvdA ziet een verlaging van de langdurigheidstoeslag met 15.000 euro als zeer onwenselijk, wij zakken zo door de bodem heen van wat wij beschaving noemen. In feite vragen wij onze minima om de armoede te onder elkaar te verdelen omdat er meer gebruik van wordt gemaakt dan verwacht. De armen moeten maar solidair met elkaar zijn, deze vorm van solidariteit past ons niet”. Sam de Groot kondigde tijdens deze commissievergadering dan ook aan om in de raadsvergadering van 28 november een amendement in te dienen  met als doel een deel van de extra rijksgelden in te zetten om de verlaging van de langdurigheidstoeslag terug te draaien. Hij gaat ook overleggen met de andere fracties over de vraag of zij ons idee delen om ook extra geld ten laste van dit extra budget vrij te maken voor ZZP’ers in de knel (30.000 euro) en de resterende 25.000 euro te reserveren voor de verwachte extra vraag naar inkomensondersteuning. Ook andere varianten zijn natuurlijk welkom.

De raadscommissie Samenleving toonde zich afgelopen dinsdag zeer betrokken bij de problemen die mensen in Lansingerland door de economische crisis ondervinden. Wij  hebben er dus alle vertrouwen in dat een PvdA amendement om het gehele extra rijksbudget ten behoeve van inkomensondersteuning in te zetten het in de raad wel zal gaan redden.

zaterdag i9 november in lansingerland 008

Wethouder Ruud Braak bij opening startersbeurs

GROTE BELANGSTELLING VOOR STARTERSWONINGEN

Zoals bekend start binnenkort de bouw van 16 starterswoningen met een prijs vanaf 140.000 euro in de Berkelse Oranjestraat. Afgelopen zaterdag 9 november was er een woonbeurs in het Gemeentehuis die onze wethouder Ruud Braak opende en waar belangstellenden zich konden laten informeren en ook konden inschrijven. Ruud Braak was als raadslid hier al 10 jaar mee bezig. Op deze beurs kwamen zeer velen af. Het waren vrijwel allemaal inwoners van Lansingerland. Zaterdagmiddag stond de teller van het aantal jonge mensen dat zich had ingeschreven al op 50. Dit aantal zal inmiddels ongetwijfeld verder zijn opgelopen. Het laat zien dat er veel vraag is in Lansingerland naar dit type woningen. Ook andere projectontwikkelaars in andere wijken zien inmiddels kansen om goedkope en mooie starterswoningen te gaan bouwen. Zij zien een combinatie met de bouw van duurdere woningen tot 200.000 euro. Daar is nog steeds redelijk vraag naar. Op deze wijze is het mogelijk om te bouwen binnen de financiele grenzen die de grondexploitaties stellen. Van het subsidiëren van goedkope starterswoningen via een te lage grondprijs is dus absoluut geen sprake. Wij weten dat het college met projectontwikkelaars volop aan de slag is gegaan om hen te bewegen deze slag in het denken te maken. Dat is even trekken maar er komt nu beweging in. Dankzij de ontwikkeling in de Oranjestraat lijkt een doorbraak nu echt in het verschiet te liggen. Het heeft ‘even’ geduurd maar het resultaat is er nu wel naar! 

Sloop oude centrum Bergschenhoek van start

Sloop oude centrum Bergschenhoek van start

PVDA TWEEDE KAMERLEDEN OP DE BRES VOOR LANSINGERLAND

In ons weekverslag 36 berichtten wij over de schriftelijke vragen die de Kamerleden Manon Fokke en Albert de Vries (PvdA) dd. 6 november 2013 stelden aan de ministers van Binnenlandse zaken en Infrastructuur en Milieu over de actuele situatie waarin gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de financiele in verkeren. Zij gingen daarin expliciet in op de situatie waarin ondermeer Lansingerland verkeert en vroegen de betrokken ministers te reageren op de door ons voorgestelde plannen om tot herstel van onze financiele situatie te komen. Ons bericht werd afgelopen woensdag ook opgepikt door het ook in Den Haag veel bekeken website van Binnenlands Bestuur: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/verzoek-om-haagse-hulp-gemeenten-met.9162533.lynkx?utm_source=BB%202013-11-13&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws

Wij weten dat wethouder Marc van Dijk binnenkort een gesprek zal hebben met de VVD Kamerfractie om ook hen te bewegen achter het herstelplan van Lansingerland te gaan staan. Wij hopen dat ook de CDA, D66, GroenLinks en Christen Unie fracties in Lansingerland hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer zullen gaan benaderen. Laat zien dat wij als landelijke partijen veel meer kunnen dan lokale partijen. Laat ook zien dat juist wij als landelijke partijen met een groot bestuurlijk netwerk het verschil maken voor de toekomst van Lansingerland!

Gemeentehuis gezien vanaf  Schiebroekseweg

Gemeentehuis gezien vanaf Schiebroekseweg

 COMMISSIE RUIMTE MAAKTE HET WEER LAAT EN SOMS OOK BONT!

Don van Doorn bekleedde afgelopen woensdagavond onze spitspositie in de raadscommissie Ruimte die er, zoals gebruikelijk, weer eens goed voor ging zitten. Rond de klok van 0.30 uur mocht hij weer naar huis (net als de dag er op na afloop van de commissie Algemeen Bestuur, trouwens). De bonte agenda van deze commissie stond in hoofdzaak in het teken van nieuwe bestemmingsplannen.

Er was ook een wonderlijk initiatief van de Leefbaar 3B en CDA fracties die, gesteund door een landschapsarchitect, met het plan kwamen om het oude lint-gebiedje tussen de Leeweg en de Klapwijkseweg nabij de rotonde Oudelandselaan te gaan verfraaien met, uiteraard, enige nieuwbouw. Don van Doorn vroeg zich af welk algemeen belang met dit initiatief eigenlijk gediend was? “Staat dit gebied in brand of gaat dit om de wens van één iemand?”, was de welhaast retorische vraag die Don stelde. Wij weten dat omwonenden helemaal niet zitten te springen om nieuwbouw in dit gebied. De meeste omwonenden willen juist geen verdere bebouwing om de huidige sfeer handhaven. Zij herinneren aan een eerder door de gemeente gedane uitspraak dat dit dijkje niet bebouwd zal gaan worden. Dit buurtje is volgens hen juist heel rustiek en ook populair bij fietsers, hardlopers en wandelaars uit de nieuwe Vinex buurten die er om heen liggen.

Kortom, het Leefbaar 3B & CDA plan moet wat hen en ook ons betreft dus direct afgeschoten worden. De reactie van omwonenden; “Wanneer dit plan door het CDA en Leefbaar 3B wordt geagendeerd op de raadsvergadering, zullen de bewoners van de Leeweg zeker massaal gebruik gaan maken van de inspraak mogelijkheid en in verweer komen”.

Don van Doorn was ook kritisch over het bestemmingsplan Hoeksepark West omdat wij in dit gebied wel ruimte zien voor een goede horeca vestiging en een bedrijf dat een Pitch& Putt (golf)baan in dit gebied wil gaan exploiteren  In de reactie van het college zag Don opnieuw niet de positieve grondhouding terug die nodig is om samen met een enthousiaste ondernemer tot een goed vergelijk te komen. De beperkingen die het college inbrengt zorgen er namelijk voor dat een levensvatbaar bedrijf niet mogelijk is. Don riep het college dus nogmaals op om er met de ondernemer uit te komen. De wethouder gaat daar nu in mee en ziet aan de hand van nieuwe informatie van de betreffende initiatiefnemer nieuwe kansen waarover hij in gesprek wil gaan. Daarbij zal nadrukkelijker dan voorheen gekeken worden naar de randvoorwaarden die nodig zijn om een levensvatbaar bedrijf te ontwikkelen. Met deze toezegging was het bestemmingsplan Hoeksepark West een hamerstuk in de raad van eind november. Dat gold ook het plan om het beheer van het Groenzoom gebied Europees te gaan aanbesteden. Het was een lange discussie maar het resultaat is goed mits wij wel de voortgang goed blijven volgen. Deze aanpak is nieuw en kwetsbaar dus een goede monitoring uit de raad is nodig.

Om het helemaal compleet te maken, stelde Don nog een rondvraag over het afstoten van de opslagruimte van de jaarlijkse Jeugdspeelweek in Bleiswijk: Op 12 november heeft het bestuur van de Jeugdspeelweek Bleiswijk van de behandelend ambtenaar vernomen dat zij in het voorjaar van 2014 uit hun, door de gemeente beschikbaar gestelde, opslagloods worden gezet. Het betreft een loods aan de Hoekeindseweg 98a. Hiermee wordt het bestuur ten tijde van hun jubileumjaar voor de tweede maal in korte tijd onaangenaam verrast en voor forse uitvoeringsproblemen geplaatst. Vraag aan het college is welke gedachte en motivatie er achter dit besluit zit en waarom hij er niet voor heeft gekozen om samen met het bestuur van de Jeugdspeelweek naar een alternatieve oplossing te zoeken. Bijvoorbeeld in de rol van intermediair binnen het grote gemeentelijke netwerk dan wel faciliterend door een ruimte te zoeken binnen het gemeentelijke gebouwenbestand?  De Jeugdspeelweek in Bleiswijk is één van de meest succesvolle burgerinitiatieven en komt volledig door lokale vrijwilligers tot stand. Het kan, mag en zal toch niet zo zijn dat zij op deze wijze met al hun materiaal op straat komen te staan. Don van Doorn kan zich niet voorstellen dat er geen passende oplossing te bedenken is. Wij zijn benieuwd naar de spoedige reactie van het college.

Nieuwe rotonde Bergweg Zuid-Boterdorpseweg

Nieuwe rotonde Bergweg Zuid-Boterdorpseweg

TOT SLOT

Donderdagavond stond de Najaarsnota 2013 op de agenda van de commissie Algemeen Bestuur. Vorm & inhoud & cyclus van Voorjaarsnota, Kadernota, Programmabegroting, Najaarsnota en Jaarrekening zien er goed uit. Daar kunnen vele gemeenten een puntje aan zuigen alhoewel dit nog niet door een ieder in de raad zo beleefd wordt. Het college van Lansingerland legt het hele jaar door heel veel beleids- en financiele informatie op tafel. Paradox is dat hoe transparanter je bent des te kwetsbaarder je wordt voor dat enkele raadslid dat denkt dat die zee aan informatie vooral dient om te verhullen.

Wij maken ons zorgen over de budget ontwikkeling van het programma Onderwijs. Inmiddels geven wij jaarlijks anderhalf keer zoveel aan onderwijs uit dan wij van het rijk ontvangen (9 miljoen uitgaven tegen 6 miljoen rijksbijdrage). Het is goed dat het college eens precies gaat analyseren hoe dit komt. Zijn de omstandigheden in Lansingerland zo bijzonder dat een extra financiele onderwijs impuls voor het onderwijs noodzakelijk is of is er iets anders aan de hand? “Kan dit budgetniet terug gebracht worden tot de hoogte van het rijksbudget?”, was de vraag die Gerard Bovens stelde. Ook wethouder Marc van Dijk had zich deze vraag inmiddels gesteld zodat het college nu zelf gaat onderzoeken hoe de onderwijsvork nu precies in de financiele steel zit.

Volgende week dinsdag is de maandelijkse presidiumvergadering en woensdagavond een presentatie over het Jeugdsportfonds. Ook bezoeken wij samen met de D66 fractie de Provinciale Statenfracties van D66 en PvdA om bij te praten over de financiele perikelen van Lansingerland en onze mogelijke herstelplannen. Maandag 25 november om 20 uur is de openbare PvdA Ledenvergadering waarin ons verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen worden vastgesteld. Lees er alles over op: https://lansingerland.pvda.nl/verkiezingen-2014/

Ook op onze website een persoonlijk verslag van Raymond Tans over het PvdA kandidaat lijsttrekkersdebat voor de Europese verkiezingen dat vorige week woensdag in Rotterdam werd gehouden:  https://lansingerland.pvda.nl/2013/11/14/lijsttrekkersdebat-europese-verkiezingen-rotterdam/

Het citaat van de week past prima bij de inzet van Sam de Groot voor een betere inkomensondersteuning voor mensen in de financiele knel. Het is een verhaal van Peter Giessen in de Volkskrant van 9 november;: “Als we de gedachte accepteren dat talent geen eigen verdienste is, dat maatschappelijke posities slechts voor een beperkt deel op eigen kracht worden veroverd, kunnen we het belang van status en succes relativeren. Daardoor zullen mensen die minder talent hebben niet meer als losers in een hoek worden gezet. Ruimte voor een hernieuwd optimisme zal slechts ontstaan als elke burger zich beschermd en gewaardeerd weet door het grotere geheel van de samenleving”. Mooier kan zelfs Sam de Groot het niet zeggen!

 Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 15 november 2013

N209 ter hoogte van Schiebroekseweg verbreed

N209 ter hoogte van Schiebroekseweg verbreed

 

Nieuwe viaduct & fietspad langs N209 Bergweg Zuid

Nieuwe viaduct & fietspad langs N209 Bergweg Zuid