15 januari 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 12 – 16 JANUARI 2015

Dit 2de weekverslag in 2015, aflevering 336 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raadscommissie Ruimte zich op ons initiatief boog over de toegankelijkheid van de openbare ruimten voor mensen met een beperking, de komst van de A13/A16 de gemoederen opnieuw stevig bezig hield, de raadscommissie Samenleving informatie kreeg over de start van de grote decentralisaties in het sociale domein, Lansingerland een economische stedenband aanging met een Chinese stad en staatsecretaris Mansveld de aftrap gaf voor het participatieproces dat moet gaan leiden tot een oplossing voor de HSL geluidsoverlast.

TOEGANKELIJKHEID MOET VEEL BETER

Afgelopen dinsdag sprak de raadscommissie Ruimte uitvoerig over de door Sam de Groot ingebrachte gedachtewisseling over de toegankelijkheid van het openbare gebied voor mensen met een beperking. Wat hieraan vooraf ging, staat te lezen in onze weekverslagen 40 & 41 van 2014: https://lansingerland.pvda.nl/2014/12/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-8-12-december-2014/

Een van deelnemers aan onze excursie van 3 december 2014, Monique Kops die zelf gebruik maakt van een rolstoel en woonachtig is in het Carré aan de Oudelandselaan, sprak in tijdens de raadscommissie. Zij vertelde de commissieleden uitvoerig welke obstakels je tegen komt wanneer je je per rolstoel wilt verplaatsen van de Oudelandselaan naar het Berkelse winkelcentrum. De aanleiding om in gesprek te gaan met de PvdA fractie was een ongeval dat één van haar medebewoners was overkomen. Die sloeg met haar rolstoel om toen zij de brug bij de Berkelse winkelpassage wilde oprijden. Monique was niet alleen. Zij werd vergezeld door een tweetal medebewoners die ook rolstoel afhankelijk zijn, familieleden, een begeleidster van Middin en een cameravrouw die filmopnamen maakte voor het huisjournaal van Middin.

Sam de Groot voerde namens de PvdA fractie het woord. Zijn verhaal ging over “Begrip,  aandacht en actie”. Begrip: Het gaat niet alleen over mensen met een beperking maar ook over ouderen, mensen met kinderwagens, mensen die tijdelijk minder valide zijn. In Nederland wordt uitgegaan dat 10 tot 12% van de mensen minder mobiel is, dit gaat in Lansingerland dus om 6000 mensen. Ook zij willen zelfredzaam zijn en graag meedoen met onze maatschappij. Maar dat moet dan wel kunnen.

Het gaat om grote dingen maar ook om kleine, dingen waar je, als je geen beperking hebt letterlijk aan voorbijloopt of overheen kijkt. Kleine obstakels kunnen een reis tot niet te overbruggen hindernisbaan maken.  We moeten dan denken aan te steile stoepen, te smalle stoepen, hindernissen in de vorm van fietsen, auto’s en reclameborden. Het feit dat je in een rolstoel niet over een net iets te hoog hegje of een geparkeerde auto heen kunt kijken om veilig over te kunnen steken. Maar ook bijvoorbeeld het ontbreken van een fatsoenlijk gehandicapten toilet. Laatste voorbeeld is bijvoorbeeld het afgesloten pad voor mensen met een beperking bij station Westpolder. Het is er wel alleen er staat een hek voor.

Begrip is ook nodig bij onze medebewoners en winkeliers. Mensen mogen geen toegang geweigerd worden omdat ze een hulphond hebben (en dat is wel gebeurd), ook een beetje inlevingsvermogen als het even iets langer duurt bij een kassa of bij het pakken van iets uit een vak (omdat je er even niet zo goed bij kunt of de ander niet goed kan horen).

Aandacht: Wij geven als raad te weinig aandacht aan de toegankelijkheid. Ongetwijfeld past het ambtelijk apparaat de goede normen toe en ooit is in Bleiswijk wel initiatief genomen tot verbetering maar het is duidelijk weggezakt. Het begint bij aandacht van ons maar wij moeten ook initiatief nemen om dit probleem onder de aandacht te brengen van onze inwoners en bedrijven. Aandacht bij de besluitvorming maar ook bij dagelijks beheer en onderhoud en bijvoorbeeld bij onze eigen website met betrekking tot de toegankelijkheid van het gemeentehuis.

Actie: De PvdA fractie wil een beoordeling van de bestaande inrichting van de openbare ruimte en goed advies bij nieuwe inrichtingsplannen, een structurele actie in de vorm investeringen en beheer en onderhoud, overleg met zorgcentra over knelpunten en de belangrijke routes en op korte termijn oplossen van knelpunten in het centrum van Berkel. Tot zover het inleidende verhaal van Sam de Groot.

Onze fractie kreeg van de meeste fracties veel bijval. GroenLinks vond dat Lansingerland geheel rolstoelvriendelijk moet worden. De ChristenUnie gaf aan dat een goede toegankelijkheid essentieel is om volwaardig te kunnen participeren. D66 was het volmondig eens met de noodzaak van begrip en aandacht en hield een pleidooi om kennis over toegankelijkheid vooral onder de doelgroep zelf te vergaren. De CDA fractie vroeg zich af of wij wat zouden kunnen leren van de ervaringen in andere gemeenten, WIJ Lansingerland en de VVD fractie ondersteunden ons initiatief volmondig en de Partij Neeleman hield een warm pleidooi voor een gehandicapten toilet in Berkel centrum.

Wethouder Fortuyn vond een goede toegankelijkheid vanzelfsprekend. Vanaf 2013 wordt er van gemeentewege gebruik gemaakt van de leidraad voor openbare ruimten. In de periode daarvoor was dat minder het geval. Zijn idee is om bij wijkschouwen samen met mensen met een beperking te onderzoeken waar aanpassingen nodig zijn. Kleine aanpassingen zoals het snoeien van een heg of een betere verbinding tussen brug en straat kunnen gemeld worden via internet en worden vervolgens opgepikt door de wijkbeheerder van de afdeling Beheer en Onderhoud. Naar de situatie in Berkel centrum moet nog eens apart gekeken worden. Dat gebied is nog volop in ontwikkeling. Hij is graag bereid om het gesprek aan te gaan om te bezien of wensen van mensen met een beperking in de verdere planvorming kunnen worden ingepast. Sam de Groot vroeg tenslotte of de wethouder bereid was om over een aantal maanden de raad te informeren over zijn bevindingen. De wethouder sprak van “een lopend proces”. Aan concrete toezeggingen wilde hij zich nog niet binden.

Wij spraken met de bewoners van het Carré en de mensen van Middin af dat wij binnenkort met hen om de tafel zullen gaan zitten om de raadscommissievergadering te evalueren. Niet onmogelijk is dat wij verder in dit jaar met een initiatief raadsvoorstel zullen komen om deze problematiek meer planmatig in beeld te brengen en van oplossingen te voorzien. Wordt vervolgd!

DSC03325

Voor de aanvang van het debat over toegankelijkheid

VEEL GEDOE OVER DE A13/A16

Liefst zes insprekers lieten zich afgelopen dinsdagavond tijdens de raadscommissie Ruimte horen over de A13/A16. Het ongenoegen over de manier waarop Rijkswaterstaat omgaat met de inbreng van de gebiedstafels, waarin bewoners en bedrijven hun wensen over de aanleg en inpassing van deze weg kunnen inbrengen, is groot. De bewonersgroep Rodenrijs West meldde dat hun plan om de kruising van N471 met de A13/A16 via een tunnel en niet via een viaduct aan te leggen door Rijkswaterstaat ter zijde was geschoven. Bewoners van het Ommoordse Veld aan de andere kant van de Rotte vertelden dat hun idee om de A13/A16 vanaf de tunnel onder de Rotte van een glazen kap te voorzien, ook niet was overgenomen. Bewoners en bedrijven aan de Wildersekade willen een betere ontsluiting richting Rotterdam omdat hun woningen en bedrijven opgesloten dreigen te gaan worden door de afsluiting van de Bonfut en de nieuwe rijksweg. De brede klacht was dat Rijkswaterstaat de burgerparticipatie niet serieus neemt. Zij gaan gewoon hun eigen gang, volgens de teleurgestelde bewonersgroepen.

Sam de Groot, onze woordvoerder in dit dossier, kreeg bij wethouder Fortuyn opnieuw niet helder wat zijn rol in dit verhaal precies is. De aanleg van de A13/A16 is een rijks aangelegenheid. De minister I&M stelt voor de aanleg van deze weg een miljard euro beschikbaar. Leidend voor de minister is dat de weg aan de wettelijke eisen voldoet. Willen de omliggende gemeenten meer dan moeten zij het daartoe benodigde budget zelf ophoesten. Dankzij, vooral, de gemeente Rotterdam is hiervoor 100 miljoen euro beschikbaar. Mocht de minister dankzij een gunstige aanbesteding minder dan een miljard nodig hebben voor de aanleg van de weg dan wordt dit bedrag toegevoegd aan de 100 miljoen die extra beschikbaar is.

Wethouder Fortuyn en wethouder Langenberg van Rotterdam zijn lid van de Bestuurlijke Adviesgroep (BAG) die de aanleg begeleidt. Zij geven volgens ons aan Rijkswaterstaat advies over de plannen en maatregelen die Rijkswaterstaat in petto heeft. Ook dus over de keuzes die Rijkswaterstaat maakt over de Wildersekade, de vraag of er een tunnel of viaduct komt bij de N471 en over het aanbrengen van een glazen kap op het Ommoordse Veld. Wethouder Fortuyn is (noodgedwongen?) nogal mistig over zijn concrete rol in deze bestuurlijke afstemmingsgroep. Niet helder is of hij weet heeft van de besluiten die Rijkswaterstaat na overleg met de BAG heeft genomen en wat zijn precieze rol daarbij was.

Tijdens de raadscommissie Ruimte werd duidelijk dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan de zogenaamde Nul-meting waartoe door de raden van Rotterdam en Lansingerland vorig jaar besloten is. Beide raden vinden dat de komst van de rijksweg geen verslechtering mag opleveren ten opzichte van de situatie van nu als het gaat om het geluid en de luchtkwaliteit. De gemeenten Rotterdam & Lansingerland en DCMR zullen zorgen voor de controle & validering van de gedane nul-meting. Dan ontstaat er ook eindelijk inzicht in de vraag in hoeverre de meetgegevens, die gebaseerd zijn op de plannen van Rijkswaterstaat die gebaseerd zijn op de wettelijke regels, afwijken. De resultaten komen volgende maand februari beschikbaar. Dat was nieuw voor de raadscommissie.

Wat niet duidelijk werd, is wat het verwerpen door Rijkswaterstaat van de plannen van de verschillende gebiedstafels nu precies betekent. Het kan zijn dat Rijkswaterstaat de door de gebiedstafels voorgelegde wensen op een andere manier wil invullen dan de betreffende bewonersgroepen concreet hebben voorgesteld. Eigenlijk kun je als raad pas tot een oordeel komen wanneer je de beschikking krijgt over het totale traject plan, inclusief de weging van alle ingediende projectvoorstellen, de oplossingen en alle meetgegevens inclusief de gevalideerde nul-meting. Ons verhaal is nog niet compleet en goeddeels gebaseerd op de reacties van de boze bewonersgroepen. Nu als raad al boze brieven schrijven aan de Tweede Kamer dat Rijkswaterstaat een zooitje maakt van de burgerparticipatie zoals CDA en D66 willen, heeft volgens Sam de Groot weinig zin. Sterker nog, voor hetzelfde geld schiet je je als raad in de politieke eigen voet want de raad heeft te weinig informatie over wat er zich in de BAG precies afspeelt. Wij moeten nu bestuurlijk zorgvuldig opereren anders scheppen wij verwachtingen bij onze inwoners die wij als raad nooit kunnen waarmaken.

De PvdA fractie wil een compleet beeld om tot een kaderstellend oordeel te kunnen komen. Dat krijgen wij begin april. Volgens planning zullen de raden van Rotterdam en Lansingerland eind mei 2015 een definitief besluit moeten nemen over de zogenaamde afsprakenkaart & de uitgangspunten voor een inpassingsovereenkomst. Dat is heel, heel kort dag. In deze periode willen wij intensief afstemmingsoverleg plegen met de Rotterdamse PvdA fractie (Barbara Kathmann en onze woordvoerder in de Tweede Kamer Duco Hoogland.

Natuurlijk kan het zijn dat de afsprakenkaart en inpassingsovereenkomst niet voldoen aan onze wensen die er ten aanzien van de inpassing, leefbaarheid & milieu bestaan. Dat hebben we een gigantisch probleem met I&M. Als raad tegen de voorstellen stemt is uiteraard mogelijk maar de minister beslist. Niet wij als raden van Rotterdam en Den Haag. Zover is het echter nog niet. Nu eerst als fractie het complete beeld rond zien te krijgen. Voor Sam de Groot is het van groot belang dat de milieu onderzoeken ook een beeld geven van de onzekerheden op het gebied van geluid en luchtkwaliteit waarover nu nog geen definitieve afspraken kunnen worden gedaan. Dat is bij de aanleg van de HSL niet gebeurd en daar plukken we nu nog de wrange vruchten van. Wordt vervolgd!

DSC03326

Monique spreekt in naast de ChristenUnie fractie

STAATSSECRETARIS MANSVELD GEEFT KADERS AAN BURGERPARTICIPATIE HSL

Afgelopen week heeft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer bericht dat zij een budget met een bandbreedte van 50 tot 70 miljoen euro een reëel uitgangspunt vindt voor een gesprek met de tien gemeenten en hun inwoners die last hebben van de geluidsoverlast van de HSL. Over dit budget zal ongetwijfeld door de betrokken gemeentebestuurders en de deelnemers aan het participatieproces onderhandeld worden. Mansveld vindt dat de vervoersprognose, waarop het oorspronkelijke Tracébesluit gebaseerd was, nu niet meer klopt. Zouden de criteria van toen nu toegepast worden dan zou een bedrag van 200 miljoen euro nodig zijn om de overlast voor 633 woningen op te lossen. Maar ook bij de geactualiseerde scenario’s blijven er overschrijdingen bestaan. Hiervoor is er een vijftal scenario’s uitgewerkt met een bijbehorende inschatting van kosten. Deze maand geeft de staatsecretaris de aftrap via een bestuurlijk overleg waaraan ook wethouder Fortuyn zal deelnemen. In februari en daarna volgen de bijeenkomsten met omwonenden onder leiding van voorzitter Pieter Jan Biesheuvel. Zij zullen gezamenlijk de mogelijke oplossingen met elkaar bespreken. Begin mei 2015 wordt Mansveld geïnformeerd over de resultaten van het participatieproces waarna het definitieve maatregelenpakket vóór juni kan worden vastgesteld overeenkomstig de motie De Boer/Hoogland.

Het is verstandig om als raad tot juni afstand te nemen van dit participatieproces. Raadsdebatten over de randvoorwaarden die de staatssecretaris in haar brief aan de Tweede Kamer formuleert, zijn tot medio 2015 wat ons betreft taboe en uitsluitend een aangelegenheid voor de bestuurders en deelnemers aan het participatieproces. Wordt wat ons betreft komt er dus pas in juni 2015 een vervolg. Zie ook: www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/01/13/maatregelen-afweging-geluidaanpak-hsl/maatregelen-afweging-geluidaanpak-hsl.pdf

DSC03316

ECONOMISCHE STEDENBAND MET YANGLING IN CHINA

Onze fractie vindt het positief dat, na de ondertekening van de letter of intent in 2012, het nu komt tot een economische stedenband met Yangling. Het economische belang van de Greenport voor Lansingerland en voor Nederland is enorm groot, zo vertelde Ingrid Tuinenburg afgelopen woensdag in de raadscommissie Algemeen Bestuur.

De Greenport, met al haar innovatieve bedrijven, zorgt ervoor dat Lansingerland een aantrekkelijke vestigingsplaats is en levert daarmee direct en indirect een belangrijke bijdrage bij aan de werkgelegenheid. Door het innovatieve karakter van de tuinbouwbedrijven kiezen ook bijvoorbeeld onderzoeksinstituten en andere kennisintensieve bedrijven voor Lansingerland. De beoogde Stedenband, die aanstaande zondag wordt aangegaan, past ook prima ins ons verkiezingsprogramma.

De PvdA fractie vindt dat de stedenband met Yangling goed past in de profilering van Lansingerland internationaal. Het zou daarnaast mooi zijn als de Greenport mede hierdoor ook nationaal nog meer op de kaart zou komen te staan. Want het gebeurt toch nog regelmatig dat gedacht wordt dat Lansingerland ergens in Overijssel ligt ofwel dat men onze gemeente kent door de grondproblematiek, maar het zou toch veel mooier zijn als de eerste associatie met Lansingerland in plaats hiervan de Greenport is. Hierbij dan ook een oproep aan het college om deze stedenband ook te gebruiken om de positionering en profilering vd Greenport in Nederland te versterken!

DSC03319

Nieuwbouw Hoekeindseweg Bleiswijk

STATION BLEIZO EIND 2018 OPEN

Afgelopen woensdagavond sprak de raadscommissie Algemeen Bestuur ook over een raadsvoorstel dat de bedieningsovereenkomst en realisatieovereenkomst van de vervoersknoop Bleizo moet gaan bezegelen. De PvdA fractie stelde bij monde van Ingrid Tuinenburg positief te zijn over het feit dat met deze stap de realisatie van Station Bleizo weer een stuk dichterbij komt. We zijn blij met de voortvarendheid op deze voor ons zeer belangrijke ontwikkeling. Deze bedieningsovereenkomst en realisatieovereenkomst komen volgens de PvdA fractie overeen met de collegebrief aan de raad over de stand van zaken m.b.t. station & vervoersknoop Bleizo van 17 juni 2014 en met het raadsbesluit van december 2013 over de grondexploitatie Bleizo. Wat ons betreft gaat het dus om een formaliteit. Een hamerstuk in de raad dus.

Bij de vaststelling van het noodzakelijke budget voor de realisering van de vervoersknoop van 123 miljoen is ook rekening gehouden met de verlenging van de ZoRo-busbaan tussen de Berkelse Munnikenweg en de vervoersknoop. Maar nog niet met de verlichting van het fietspad over de Landscheiding vanaf de Berkelseweg in Bergschenhoek tot de vervoersknoop Bleizo. Dit fietspad wordt een belangrijke fietsverkeersader vanaf Berkel en Bergschenhoek richting station. Wethouder Abee zegde toe om de haalbaarheid van verlichting van deze belangrijke fietsverbinding te zullen onderzoeken.

Ingrid vroeg ook of er al iets te zeggen is over de vormgeving van het fietstalud/fietsbrug vanaf de brug over station Bleizo richting Lansingerland. In de eerste presentatie van de architect misten wij deze fietsbrug en fietstalud. Wordt deze wel meegenomen in de volgende presentatie? Wethouder Abee gaf aan dat deze vraag opgepikt is en nu op haalbaarheid zal worden bezien. Wij horen nog. Voor de overgrote meerderheid is dit raadsvoorstel een hamerstuk. Station Bleizo gaat er echt komen en daar is de PvdA fractie reuze blij mee!

DSC03322

LANSINGERLAND MAAKT GEEN BEZWAAR TEGEN PREVENTIEF TOEZICHT PROVINCIE

De raad van Lansingerland moet deze maand een besluit nemen over de vraag of zij bezwaar wil maken tegen het besluit van de provincie ZH om onze gemeente ook in 2015 onder preventief toezicht te plaatsen. Tijdens het debat hierover in de raadscommissie Algemeen Bestuur hield Gerard Bovens het volgende verhaal

De PvdA fractie heeft de brieven over het provinciaal toezicht aan Rotterdam en Lansingerland van medio december 2014 vergeleken. De provincie ZH meldt aan Rotterdam dat er voor alle jaren sprake is van een structureel en reëel tekort. In de meerjarenraming is ook een taakstelling op de eigen organisatie opgenomen welke nog niet op programma niveau is verwerkt en ook nog niet is geconcretiseerd. Provinciaal oordeel: “repressief toezicht”. En dan de brief van het toezicht aan Lansingerland: “Uw begroting is naar ons oordeel niet in evenwicht en in de meerjarenraming heeft u niet aannemelijk gemaakt dat u dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand brengt. Provinciaal oordeel: preventief toezicht.

De PvdA fractie vraagt zich af wat nu precies het verschil is tussen de Rotterdamse & Lansingerlandse situatie. Naar het oordeel van de provincie is er ook in Rotterdam sprake van een structureel en reëel tekort.  Het eindoordeel is echter anders. De kneep zit hem in de woorden “aannemelijk maken dat er in de komende jaren evenwicht tot stand komt”. Dat heeft ook met vertrouwen van de zijde van het provinciebestuur te maken. Maar mogelijk ook met het provinciebestuur zélf dat nogal politiek in de maag zit met hun rol als toezichthouder. Dan is Lansingerland een gemakkelijker object dan Rotterdam om een voorbeeld te stellen.

De PvdA fractie vindt met het college dat Lansingerland een ordentelijke meerjarenbegroting heeft ingediend die het oordeel “repressief toezicht” zeker verdient. De losse eindjes in de begroting zijn procedureel en inhoudelijk goed afgedekt. De provincie past geen oordeel over de opbouw van ons weerstandsvermogen. Bezwaar maken tegen de beschikking van de provincie heeft naar het oordeel van de PvdA fractie weinig zin. Dat zet de verhoudingen verder op scherp en kost alleen maar tijd. Tijd die we beter kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor het aangaan van politiek overleg met onze eigen fracties in Provinciale Staten. Eigenlijk had dit overleg al moeten plaatsvinden in de aanloop naar het debat over de begroting 2015-2018 maar dat ging toen compleet mis. De PvdA vroeg woensdag aan de fracties van CDA, VVD, D66, CU & GL of zij bereid zijn om alsnog de zorg over deze hele gang van zaken over te brengen aan hun eigen fractie in de Staten en om gezamenlijk te werken aan een voor Lansingerland goede politieke oplossing voor nu en de komende jaren. Die bereidheid is er zeker.

Tot zover de bijdrage van Gerard Bovens. Raadsbreed werd besloten om geen bezwaar aan te tekenen. Opvallend blijft de mening van Leefbaar 3B die vindt dat een jaar extra preventief toezicht voor Lansingerland wel een goede zaak is. Onze fractie vindt dit een reuze zwaktebod. Binnenkort gaan wij hierover eens praten met onze Statenfractie.

DSC03321

EERSTE ERVARINGEN MET DE GROTE DECENTRALISATIES

Donderdagavond stond de raadscommissie Samenleving, behalve bij de kennismaking van de nieuwe Adviesraad voor het Sociale Domein (heel veel succes voor voorzitter Sjaak vd Pluijm en zijn team), ook stil bij de eerste gemeentelijke ervaringen met de drie grote decentralisaties die op 1 januari van start zijn gegaan.

Wethouder Van Tatenhove vertelde dat de overgang naar de gemeente Lansingerland tot op heden goed verloopt. Er is nog maar weinig gebruik gemaakt van de verschillende meldpunten. Vragen van inwoners via telefoon en bezoek aan het gemeentehuis leverden weinig problemen op. Zo ook het beeld bij de zorginstanties. Woensdag sprak zij staatssecretaris Van Rijn die erg benieuwd was naar de ervaringen in Lansingerland en graag geïnformeerd wilde worden over mogelijke problemen.

Wethouder Heuvelink onderstreepte dit beeld. Er zijn geen signalen dat mensen de weg niet weten. De technische implementatieproblemen vallen mee. Wel was er een probleem bij de Sociale Verzekeringsbank die aangeleverde gegevens niet had verwerkt. Daar is in voorzien. Binnenkort komt er een brief naar de raad met een budgettair overzicht. Er wordt een tekort voorzien, aldus de wethouder.

Petra Verhoef had namens onze fractie nog een zestal vragen die mede geïnspireerd zijn door eerdere schriftelijke vragen die wij over het implementatieproces stelden. Zie: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201440-pvda-betr-monitoring-transitieproces-decentralisaties_63499.html

  • Hoe zit het met de problemen rond de registratie en gegevensuitwisseling in de jeugdzorg? Antwoord wethouder: Deze registratie is pas per 1 februari landelijk rond. Tot dan wordt er met een schaduwpakket gewerkt.
  • Is de overdracht van gegevens in de jeugdzorg goed verlopen? Reactie wethouder: niet altijd. Ik zal de raad schriftelijk informeren over de stand van zaken.
  • Onze Rekenkamer signaleerde dat het nieuwe jeugdbeschermingsplein expertise mist op het terrein van jeugd GGZ en licht verstandelijk gehandicapten. Is dat echt een probleem? Antwoord wethouder: ik zal schriftelijk informeren.
  • Volgens de nota inkomensondersteuning maakten in 2014 225 personen gebruik van de collectieve zorgverzekering. Beoogd werd dat er in 2015 775 te laten zijn. Hoeveel is het geworden? Antwoord: wethouder zal schriftelijk reageren.
  • Wethouder Heuvelink gaf eerder aan prioriteit te willen geven aan de preventieve jeugdzorg. In de praktijk wordt er echter ongeveer 5% gekort op de aanvraag. Hoe zit dit? Reactie wethouder: Ik kom geld tekort en moet dus lastige keuzes maken.
  • Stel dat de eigen zorgverzekering van iemand met een laag inkomen bepaalde medische voorzieningen niet dekt, komt deze persoon dan in aanmerking voor bijzondere bijstand? Je kunt immers pas aan het einde van het kalenderjaar overschakelen op de collectieve ziektekosten verzekering. Antwoord wethouder: ik zal de PvdA fractie schriftelijk informeren.

Wij zijn reuze benieuwd naar de antwoorden van collegezijde. Zo te horen, zijn er best nog wel wat rafels die enige bestuurlijke hechting behoeven. Die zullen wij intensief blijven volgen!

DSC03320

TOT SLOT

Aanstaand maandag houden we een extra fractieoverleg om al onze lopende zaken nog eens goed op een rijtje te zetten en van een gerichte follow-up te voorzien. Dinsdag is er een extra raadsvergadering waarin de raad overlegt met de commissaris van de Koning over de profielschets van de nieuwe burgemeester. Woensdag werken wij aan de laatste voorbereidingen van ons PvdA Ombudsteam en werken wij mee aan het griffieproject dat moet gaan leiden tot een betere werkwijze van de raad. Ook is er dan een bijeenkomst van ons afdelingsbestuur.

Het citaat van de week is een oproep van ons afdelingsbestuur om toch vooral naar onze nieuwjaarsreceptie te komen. “De nieuwjaarsreceptie is voor iedereen, leden en niet-leden, toegankelijk en vindt plaats op maandag, 26 januari 2015 in zalencentrum REHOBOTH, Wilhelmina straat 2, Berkel en Rodenrijs, van 20.00 – 22.00 uur.

Het programma:

20.00 uur: Welkom en nieuwjaarstoespraak door voorzitter Naushad Boedhoe

20.05 uur: Fractievoorzitter Gerard Bovens kijkt vooruit!

20.10 uur: Officiële startsein van het ombudsteam PvdA Lansingerland door Astrid Oosenbrug, lid van de Tweede Kamer.

20.20 uur: Proost op 2015 en op het ombudsteam.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 16 januari 2015

DSC03315

DSC03324