15 juni 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 12 – 16 JUNI 2017

Dit twintigste weekverslag in 2017, aflevering 436 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raadscommissie zich boog over de Voorjaarsnota 2017 en de Kadernota 2018. Het was ook de week waarin Europa aangaf alsnog strengere normen voor het gebruik van rubberkorrels in sportvelden te willen, de nacht-metro er eindelijk gaat komen en de co-creatie m.b.t de HSL overlast voortstrompelde. Maar het was vooral de week waarin Astrid Oosenbrug & Gerard Oosterwijk aankondigden een gooi te willen gaan doen naar het co-voorzitterschap van de PvdA.

WEEKEND NACHT-METRO GAAT ER NU EINDELIJK KOMEN

Als het aan wethouder Pex Langenberg (D66) van Rotterdam ligt, gaat de nacht-metro in de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag er vanaf 1 januari 2018 eindelijk komen. Dit blijkt uit de Rotterdamse Kadernota en de berichtgeving hierover in het AD Rotterdam van 14 juni. Het Rotterdamse college is bereid bij wijze van experiment 700.000 euro uit te trekken om deze nachtmetro mogelijk te gaan maken. Wat Rotterdam betreft gaat het om een experiment. Een door de Metropoolregio ingesteld onderzoek laat zien dat er voor een nacht-metro zeker een markt is. Het college van Rotterdam hoopt dat ook de regiogemeenten met metrostations, waaronder Lansingerland, bereid zijn om aan dit experiment bij te dragen. Dit wil de PvdA graag (zie hieronder). Het bericht in het AD Rotterdam is te vinden op: http://www.ad.nl/rotterdam/proef-met-nachtmetro-in-weekend~a10e6fa6/ Ander goed nieuws is dat Rotterdam het betaald parkeren bij de P+R terreinen bij de Metrostations schrapt. Dit betekent dat ook de P+R Meijerspleinwaar veel inwoners van Lansingerland parkeren gratis blijft.

De fractie van de PvdA Lansingerland is al sinds begin 2012 intensief bezig om de nachtmetro op de lokale en regionale bestuurlijke agenda te krijgen. Het laatste bericht hierover publiceerden wij op 19 mei 2017. Wij berichtten toen dat “in de Bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit Metropoolregio het RET-rapport over de meerkosten van een nachtmetro ter sprake was gekomen. De uitwerking hiervan wordt meegenomen met toekomstige dienstregelingsvoorstellen. Daarbij geldt wel dat de meerkosten binnen het bestaande OV-pakket opgevangen moeten worden. Dat betekent dat er elders minder OV rijdt. Dit dient integraal afgewogen te worden. Wethouder Simon Fortuyn heeft zich hard gemaakt om de nachtmetro een uur langer te laten rijden in het weekend en de benodigde middelen van 600.000 euro door de Metropoolregio te laten dekken. Zie ook ons PvdA weekverslag 9 van 2017 op https://lansingerland.pvda.nl/2017/03/16/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-13-17-maart-2017/ Het college is van plan om in de concept-zienswijze op de ontwerp Kadernota OV van de Metropoolregio een passage over nachtvervoer op te nemen. Deze wordt naar verwachting in juni aan de commissie Ruimte voorgelegd. De PvdA fractie is al sinds 2012 met de komst van de nacht metro bezig. Het ziet er nu naar uit dat deze droom nu eindelijk werkelijkheid gaat worden!” Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/05/19/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-15-19-mei-2017/ Uiteraard komen wij daar in de commissie Ruimte van juni nog op terug. Ook het financiële lijntje met de Metropoolregio moet warm gehouden worden.

Gerard Bovens vroeg woensdagavond tijdens het debat over de Kadernota of het college van Lansingerland bereid is aan het Rotterdamse experiment mee te betalen. Wethouder Fortuyn ziet dit zitten op basis van een amendement van de raad bij de besluitvorming over de Kadernota. De PvdA fractie denkt aan een bijdrage van 50.000 euro. Ook de fractie van Leefbaar 3B deelt dit idee. We zullen dan ook samen op 29 juni een amendement indienen.

DE BLIK VOORUIT & NIET BLIJVEN HANGEN IN HET VERLEDEN

Eind mei  verschenen de Voorjaarsnota 2017 & Kadernota 2018. Deze nota’s bieden een doorkijkje op de financiële situatie van onze gemeente in het lopende begrotingsjaar en tijdens de komende vier jaren. Het financiële beeld ziet er goed uit. In de periode 2018-2021 is er elk jaar sprake van een voordelig financieel resultaat van ruim 4 miljoen euro. Het college stelt voor om ongeveer een miljoen te besteden aan zogenaamde autonome ontwikkelingen. Dit zijn onvermijdelijke, beleidsarme beslissingen die invloed hebben op de begroting. Ongeveer 1 miljoen euro wil het college jaarlijks gaan uitgeven aan nieuw beleid. Dan blijft er ruim een miljoen over die het college wil aanwenden voor eventualiteiten in het komende jaar. Een buffer. Omdat de algemene reserve blijft groeien, stijgt ook het weerstandsvermogen en de daaraan gekoppelde weerstandsratio van 1.6 in 2018 naar 1.9 in 2021. In 2015 besloot de raad dat een weerstandsratio van 1.2 een mooie doelstelling zou zijn.

De hele Kadernota met het persbericht van het college zijn te vinden op: https://www.lansingerland.nl/zelf-regelen/nieuws_43547/item/lansingerland-verlaagt-lokale-lasten-voor-inwoners_85933.html

Afgelopen donderdag stond de raadscommissie Algemeen Bestuur met Gerard Bovens als onze woordvoerder in het teken van beide nota’s. Petra Verhoef is onze woordvoerder in het afsluitende debat in de raad van 29 juni.

Bouwhuis Zoetermeer

Debat over de Voorjaarsnota

Hierna volgt een overzicht van de inbreng van de PvdA in dit debat

De gemeente Lansingerland bestaat dit jaar 10 jaar. Het college biedt alle inwoners daarom een festival aan. De toegang tot het festival is voor onze inwoners gratis. De kosten voor dit feest, inclusief extra personele ondersteuning, bedraagt € 3 per inwoner. Daar komt nog eens 40.000 euro bij tbv een personeelsfeest. Totale kosten: 200.000 euro. Gerard Bovens vroeg zich af waarom is dit voorstel niet al aan de orde geweest bij het vaststellen van de begroting 2017 in november 2016? Waarom pas nu? Kan het college inzicht geven in de prioriteitstelling m.b.t. de gemaakte afwegingen t.a.v. nieuw beleid in de Voorjaarsnota 2017 & Kadernota 2018? Waarom dit wel en bijvoorbeeld geen uitbreiding van de formatie van het Jeugd en Jongerenwerk, het aanbrengen van verlichting langs het Landscheidingsfietspad of een verdere verlaging van de OZB? Antwoord van het college: In november 2016 beschikten we nog niet over dit voorstel. Wij hebben hier voor gekozen. De exacte afwegingen werden in het debat van woensdagavond niet duidelijk.

De verplaatsing van Welzijn Lansingerland naar De Stander in Bergschenhoek vindt een half jaar later plaats dan aanvankelijk gepland. Hierdoor zijn er volgens het college voor de locatie De Smitshoek extra huurinkomsten van ca. € 45.000. Vraag van de PvdA: Waarom blijft een deel van de Smitshoek niet beschikbaar voor clubs die niet mee kunnen verhuizen naar de Stander? Antwoord college: De verhuizing van Welzijn Lansingerland is een aantal keer uitgesteld. Uiteindelijk heeft Welzijn Lansingerland langer gehuurd van de gemeente (tot mei dit jaar) en in die tijd zijn de geplande activiteiten ook door gegaan. Nu er geen huurder is, zal de Smitshoek gesloten zijn. Het college wil zo snel als mogelijk overeenstemming met de beoogde nieuwe partijen. Daarnaast hebben een aantal partijen die niet mee kunnen naar de Stander al een alternatief gevonden of wordt er gesproken met de partijen over alternatieven. De PvdA vraagt zich af waarom deze extra huurinkomsten niet ingezet t.b.v. overgangsregeling van activiteiten zoals de biljartclub die moeten verhuizen? Reactie college: we zoeken naar maatwerk oplossingen. Op ons concrete voorstel werd niet ingegaan. De PvdA fractie zal, gesteund door de fractie van Leefbaar 3B, op 29 juni met een amendement komen om de meevallende huurinkomsten te gebruiken als frictiebudget voor clubs die plotseling voor hogere huurkosten komen te staan.

Gerard Bovens vroeg zich af waarom Lansingerland de komende jaren niet meer woningen bouwt dan nu gepland? (capaciteitstekort, marktoverwegingen, strategie van projectontwikkelaars?) Antwoord van het college: Zoals bij de presentatie en behandeling van het MPG 2017 in commissie is aangegeven, heeft de gemeente maar beperkte invloed op de bouw van woningen. Het is de markt die het tempo bepaalt. Vanuit de vraagkant, maar ook vanuit de kant van de ontwikkelaars. Als gevolg van de crisis is de capaciteit in de bouw beperkt, de opbouw hiervan heeft tijd nodig. Dit zien we ook terug in de – indicatieve – woningbouwplanning; het aantal opleveringen loopt naar verwachting op vanaf 2019/2020. Het college en de PvdA fractie blijven op dit punt van mening verschillen. Wethouder Abee zegt dat écht alles uit de kast wordt gehaald om het bouwtempo op te voeren. De PvdA fractie blijft het bouwtempo de komende jaren kritisch volgen.

Landscheiding in Rodenrijs

Ook de toekomst van het AMG Schmidtpark stelde de PvdA fractie aan de orde. Om het park beter te laten aansluiten op het gewenste gebruik worden door het college nog een aantal maatregelen onderzocht om dit te bewerkstelligen. Gedacht wordt door het college aan een akoestisch podium voor theater, muziek e.d. (“verbinden door cultuur”), een free run parcours & bootcamp parcours en outdoor fitnesstoestellen (ten behoeve van de sportbeoefening). Ook onderzoekt het college de (bodem)geschiktheid voor het houden van evenementen en de mogelijke investeringen die gedaan moeten worden om het terrein geschikt voor evenementen te maken”. De PvdA vroeg zich donderdagavond af of er ook wordt voorzien in het plaatsen van vaste toiletgroepen, Wifi-spots op hangplekken voor jongeren en meer prullenbakken. Reactie van het college: Met betrekking tot de toiletgroepen wordt momenteel rekening gehouden met de realisatie van een openbare toiletvoorziening in of bij de voorziene horecavoorziening. De afspraken hieromtrent maken, qua beheer en onderhoud, onderdeel uit van de nog niet afgeronde onderhandelingen met de potentiele exploitant. Voorzieningen als Wifi-spots op hangplekken worden meegenomen. Mogelijk worden er in combinatie met de genoemde maatregelen nog wel extra prullenbakken gerealiseerd, dit is afhankelijk van de invulling en inrichting van de voorzieningen en wordt nog nader uitgewerkt. Goed nieuws dus! De PvdA fractie vroeg ook hoe de toegankelijkheid voor mensen met een beperking in AMG Schmidtpark precies geregeld is. Wordt er in evenementenvergunningen expliciet voorwaarden gesteld aan toegankelijkheid? Waarschijnlijk zullen wij op 29 juni een motie indienen om de eis van toegankelijkheid voor mensen met een beperking expliciet te regelen in de evenementenvergunningen.

Bouw station Lansingerland-Zoetermeer schiet al lekker op!

Debat over de Kadernota

Hierna volgt een overzicht van de inbreng van de PvdA in dit debat met Gerard Bovens als woordvoerder.

Gerard wees erop dat Lansingerland nu op een kruispunt staat. De financiële problematiek uit het verleden hoort tot het verleden maar drukt nog steeds te veel op het denken en handelen van raad & college. Het is hét moment om in te gaan spelen op de uitdagingen waar onze gemeente de komende jaren voor zal komen te staan. We blijven groeien en zijn één van de jongste gemeenten van Nederland met een heel belangrijke lokale economie. Zijn onze voorzieningen op peil, is het ambtelijke apparaat voldoende toegerust om al die uitdagingen op te pakken? De PvdA fractie vindt van niet en vindt dat er snel geïnvesteerd moet gaan worden in onze toekomst. Juist in de opmaat naar de verkiezingen in maart 2018 is het nodig om dit debat nu al aan te gaan. Anders lopen we achter de feiten aan. Net als in het recente verleden toen het met ons grondbedrijf helemaal mis ging.

Voor de komende jaren is er volgens het college ruimte om lokale lastenverlichting door te voeren en nieuw beleid vorm te geven. Het college wil qua gemeentelijke lasten gemiddeld scoren in vergelijking met omliggende gemeenten. Gerard Bovens vroeg zich af welk meerjarig concreet stappenplan heeft het college precies voor ogen om de gemeentelijke lasten gemiddeld te laten scoren in vergelijking met omliggende gemeenten. Uit het debat bleek niet dat er zo’n plan al is.

Het college vindt dat er een buffer van 1 miljoen per jaar nodig is om tegenvallers gedurende het jaar op te kunnen vangen. Buiten was het 25 graden en binnen voerde Rayonhoofd Abee het woord. In de Kadernota 2015 is voor de periode 2016-2019 een bedrag van 13 miljoen euro extra bezuinigd om het weerstandsvermogen te versterken. Bovendien worden al 10 jaar lang de positieve resultaten van de jaarrekening in de algemene reserve gestort. De weerstandsratio loopt op tot 1.9 in 2021 terwijl de raad in 2015 een weerstandsvermogen van 1.4 als streefdoel zag. De PvdA fractie gaf aan dat dit structurele buffer-budget van 1 miljoen direct ingezet moet worden voor lastenverlaging en/of nieuw beleid. Zeker is inmiddels dat de mei-circulaire positief gaat uitpakken voor onze gemeente. Dit geld komt bovenop het al ingeboekte positieve begrotingsresultaat van 4 miljoen. Waar wachten we nog op!

De PvdA komt op 29 juni dus met een aantal amendementen waarin deze 1 miljoen niet naar de ‘buffer’ gaat maar naar verdere lastenverlichting en andere intensiveringen zoals de versterking van de gemeentelijke ambtelijke formatie, de uitbreiding van het jongerenwerk en de broodnodige verlichting van het Landscheidingsfietspad. Wethouder Simon Fortuyn gaf desgevraagd aan de noodzaak van versterking van het gemeentelijke apparaat met ons te delen.

Lansingerland telt in 2017 bijna 23000 woonruimten waarvan 4400 sociaal bereikbare huurwoningen (19%). In 2021 zullen er bijna 25000 woonruimten zijn. Om het aantal sociaal bereikbare huurwoningen op het 20% niveau te houden moeten er de komende 5 jaren minstens 600 sociaal bereikbare huurwoningen moeten worden bijgebouwd. Onze vraag; gaat het college deze woningen realiseren? Antwoord van het college op onze eerdere technische vragen : “Onlangs is onderzocht of er in de periode tot 2027 voldoende huurwoningen beschikbaar zijn.. Hierbij is dus niet gekeken naar het % woningen van het totaal, maar naar de behoefte. Met de nieuwbouwplannen die onze gemeente voor de komende periode heeft, zowel in de categorie sociaal als de categorie net boven sociaal, wordt in deze behoefte voorzien”. De PvdA fractie gaf aan dit te betwijfelen. Sloopplannen in Rotterdam, de bevolkingsgroei in Lansingerland en jongeren die naar woningen zoeken, zetten deze markt blijvend onder druk. Het college steekt de kop in het zand. Wethouder Van Tatenhove stelde tijdens het debat de eerdere reactie van het college bij. Er komt een nieuwe regionale discussie waarin de noodzaak van verdere nieuwbouw bovenop de bestaande afspraken zal worden geïnventariseerd. Daarin zal de lokale en regionale behoefte aan de bouw van sociaal bereikbare huurwoningen en woningen voor specifieke categorieën zoals jongeren expliciet worden meegenomen. Het gaat dus niet alleen om de lokale behoefte maar ook om het in beeld brengen de gevolgen van woonbewegingen binnen onze regio en vanuit regio’s (ver) er buiten. De PvdA fractie is blij aan dat  de woonafspraken van 2014 eindelijk vaarwel worden gezegd. Wij blijven het college kritisch en op de voet volgen.

Leefbaar 3B en PvdA zullen op 29 juni ook een amendement indienen om het overschot op het sociale domein in 2016 niet door te sluizen naar de algemene reserve maar (incidenteel) te bestemmen voor doelen binnen het sociale domein zelf. Wat ons betreft gaat het naar de armoedebestrijding & schuldhulpverlening.

Noordeindseweg Berkel

EUROPA WIL STRENGERE NORMEN VOOR KUNSTGRAS, WAT GAAT LANSINGERLAND NU DOEN?

Eind 2016 berichtten wij dat, de PvdA-fractie er een voorstander van is om de zes sportvelden die voorzien zijn van rubbergranulaat op korte termijn te vervangen door veilige alternatieven. Het college was toen nog lang niet zover. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/12/22/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-19-23-december-2016/ Het AD-Rotterdam berichtte op 12 juni dat Europa alsnog strengere normen voor het gebruik van rubber korrels in sportvelden wil. De Europese commissie kiest daarmee voor zekerheid, zo blijkt uit antwoorden op vragen van het Europese parlement. D66 Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy verwacht dat voetbalclubs en gemeenten de korrels met te veel PAK’s nu snel zullen vervangen, ook als ze normaal nog langer waren blijven liggen. Zie: https://zembla.vara.nl/nieuws/europa-wil-schonere-rubberkorrels-op-kunstgras-voetbalvelden De PvdA fractie is heel benieuwd of het college van Lansingerland, de uitspraak van de Europese commissie ten spijt, toch de kop in het van rubber granulaat voorziene zand blijft steken. Zie ook: http://www.ad.nl/buitenland/europa-wil-schonere-korrels-in-kunstgrasvelden~af815596/

Noordeindseweg Berkel

HSL CO-CREATIEPROCES STROMPELT MAAR VOORT

De laatste keer dat de raadscommissie Ruimte écht aan zet was over de geluidsoverlast door de HSL was begin september 2015. Zie ons verslag in: https://lansingerland.pvda.nl/2015/09/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-31-augustus-4-september-2015/

Wethouder Fortuyn publiceerde op 13 juni 2017 trots een filmpje over de stand van zaken anno nu. Zie: https://m.youtube.com/watch?v=x1SH_lvUpuc Wat wethouder Fortuyn afgelopen week meldde, was krek hetzelfde als twee jaar geleden al bekend was. Toen was het optimistische beeld dat binnen 2-3 jaar het geluidsprobleem opgelost zou zijn. Hoe lang dit allemaal gaat duren, is nog niet bekend. Wij gaan er vanuit dat deel 2 van de HSL-vlog van wethouder Fortuyn (of diens opvolger) zo in de zomer van 2019 gaat verschijnen. Wordt vervolgd!

Bijen idylle Berkel Noordpolder

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde week in 2015? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/06/19/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-15-19-juni-2015/ Belangrijke thema’s waren toen de stand van zaken met betrekking tot het mobiliteitsplan Berkel, de nieuwe Woonvisie, de toekomst van onze tuinbouw en de stand van zaken met betrekking tot de grondexploitaties. Vertrouwde thema’s, ook twee jaar verder!

Volgende week maandagavond is er een evaluatiebijeenkomst van de PvdA Lansingerland Leergang 2017, dinsdag is er de commissie Ruimte met een reeks bestemmingsplannen, woensdag de commissie Algemeen Bestuur met een op het oog niet écht spannende agenda en donderdag de commissie Samenleving met een terugblik op de ontwikkelingen in het sociaal domein en op het gebied van de Participatiewet in 2016. De agenda’s zijn te vinden op: https://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/

Gerard Oosterwijk & Astrid Oosenbrug

Het uitgebreide citaat van de week komt uit een persbericht over de campagne voor het voorzitterschap van de PvdA:

“In de warme wijk Puntenburg, dicht bij station Amersfoort, was zondagavond de lokale stamkroeg het decor van een lancering van een campagne met als doel de PvdA ingrijpend te veranderen. Twee kandidaten, Astrid Oosenbrug en Gerard Oosterwijk, gaan als team voor het voorzitterschap van de partij. De daadwerkelijke voorzittersverkiezing is pas na de zomer, maar daar wordt bewust niet op gewacht. Het doel is namelijk om vanaf vandaag zoveel mogelijk PvdA-afdelingen te bezoeken en hen te betrekken bij een nieuw hoofdstuk van de sociaaldemocratie in Nederland.

 De twee kandidaten komen met een programma van 6 concrete voorstellen waarmee ze de PvdA als politieke partij opnieuw definiëren (te lezen op www.pvdanders.nl ). We kunnen zowel de bijeenkomsten als de digitale middelen en sociale media inzetten om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij wat we doen. Het liefst ook mensen van buiten de partij. Dit vraagt niet zo zeer om verandering van de formele structuren als wel om een cultuurverandering, waarin besluiten van onderop worden genomen. De afgelopen jaren domineerde de bestuurlijke reflex om te controleren en dat moet opengebroken worden. De PvdA, met haar 46.000 leden, kan nog veel meer gebruik maken van de macht van de massa om meer te bereiken. Alleen door te vertrouwen op de wijsheid van het collectief en fundamentele discussies aan te jagen en niet te onderdrukken, motiveren we meer mensen om mee te doen.

 Om weer herkenbaar te zijn voor onze kiezers willen we dat de partij en haar vertegenwoordigers meer uitgesproken worden, duidelijkere en hardere keuzes maken en die met passie brengen. De partij moet minder met het verstand communiceren over beleidsvoorstellen en meer communiceren vanuit het gevoel en vanuit wat we willen bereiken. Het hogere doel dat we als sociaaldemocraten nastreven maakt mensen enthousiast, niet welk compromis we met onszelf sluiten om dingen realistisch te houden. Als we dit structureel doorvoeren, ook wanneer we in de regering zitten, is het mogelijk om de kloof tussen wat we zeggen en wat we doen klein te houden.

 Vier handen krijgen meer gedaan dan twee, maar er zit meer achter een tweekoppige kandidatuur. We hebben namelijk een team nodig, van mensen met lef, om de PvdA weer op het rechte pad te krijgen. Wat de kandidaten delen is strijdvaardigheid, gecombineerd met ondernemerschap en een grote realisatiekracht. Juist omdat ze zo van elkaar verschillen, vullen ze elkaar aan qua competenties, expertise, achtergrond en ook achterban.

Astrid Oosenbrug (1968, Rotterdam, woonachtig in Berkel en Rodenrijs)

Staat liever met de poten in de modder, dan dat ze met haar hoofd in de boeken zit. Een no nonsense sociaaldemocraat met een duidelijke mening, die het liefst haar daden laat spreken. Gekenmerkt door haar oprechtheid, die de kiezers zijn gaan missen in de PvdA.   

Is autodidact en als cybersecurity expert sociaal ondernemer in de ICT, maar was tot voor kort Tweede Kamerlid met als portefeuilles ICT bij de overheid en privacy. Was actief in alle lagen van de partij, onder andere als Gemeenteraadslid in Lansingerland, als bestuurslid  van het Roze Netwerk, en als bestuurslid van de Vrouwen in de PvdA.

Gerard Oosterwijk (1984, Deventer, woonachtig in Brussel)

Ondernemende activist, die er plezier uit haalt om samen met anderen sociale initiatieven op te zetten. Legt de lat hoog voor zichzelf en anderen en weet door zijn onuitputtelijke drive veel te bereiken. Innoveert al langer met nieuwe manieren van politiek bedrijven, om daardoor links progressieve mensen en ideeën te mobiliseren.

Is opgeleid als jurist en econoom en werkt als medewerker van de PvdA Eurodelegatie. Is daarnaast initiatiefnemer van vernieuwingsbeweging #kiesvoordetoekomst binnen de PvdA en medeoprichter van Positief Links, de politieke start-up. Was lang actief als vrijwilliger in de partij, naast zijn werk bij ING, als voorzitter van de werkgroep Europa en PES congresdelegatie. Heeft ervaring als voorzitter van een landelijke organisatie, namelijk de Landelijke Studenten Vakbond.

Tot zover het ruime citaat. De PvdA fractie in Lansingerland wenst Astrid & Gerard heel veel succes toe!

Zie voor de landelijke berichtgeving in de media ook: https://www.trouw.nl/democratie/authentiek-oud-kamerlid-gaat-voor-pvda-voorzitterschap~a8676962/ en vervolgens: http://www.volkskrant.nl/binnenland/eerste-twee-kandidaten-voorzitterschap-pvda-melden-zich-al-nog-voor-de-inschrijving-open-is~a4500040/

De beroemde Oosenblokbrug in Rodenrijs vlakbij de fameuze halte Bonfut in Rotterdam!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 15 juni 2017

Zoetermeer City

Oud Zoetermeer Leidsewallen

Watertoren Zoetermeer

Landscheidingsfietspad (nog zonder verlichting)

Waterspeeltuin Floddertje in AMG Schmidtpark: te weinig prullenbakken, nog geen Wi-Fi, geen toiletten en moeilijk toegankelijk voor rolstoelers

Station Rodenrijs