16 mei 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 12 – 16 MEI 2014

Dit 17de weekverslag in 2014 aflevering 310 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij intensief campagne voerde voor de Europese verkiezingen, de nieuwe coalitie het concept coalitieakkoord onthulde, de wethouders voor de komende periode zich presenteerden en het weer de maandelijkse raadscommissieweek was. De foto’s bij dit weekverslagen tonen onze inzet voor Flora Goudappel, onze PvdA kandidate voor het Europese parlement.

OP PAD MET FLORA GOUDAPPEL VOOR EUROPA

In weekverslag 16 van de vorige week berichtten wij over onze campagne voor de Europese verkiezingen op 22 mei. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/05/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-28-april-9-mei-2014/ Wat ons opviel, is dat de PvdA in Lansingerland de enige politieke partij is, op de VVD na, die echt campagne voert voor de Europese verkiezingen. Veel verder dan posters plakken komen andere partijen niet. Dat verbaast ons want Europa is heel belangrijk voor Lansingerland.

Dat bleek temeer tijdens het werkbezoek dat afdelingssecretaris Raymond Tans afgelopen maandag organiseerde bij Bunnik Plants in Bleiswijk. Een internationaal toonaangevend sierteeltbedrijf voor de kweek en handel in potplanten met maar liefst 25 hectares bedrijfsoppervlakte, Aan dit bezoek deden Flora Goudappel, onze Europa kandidate, Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug, wethouder economische Zaken Ruud Braak, afdelingsvoorzitter Naushad Boedhoe en fractievoorzitter Gerard Bovens mee.

Bunnik Plants is in maar liefst 20 Europese landen actief. Voor Bunnik Plants zijn goede banden vanuit Lansingerland met Europa essentieel. Een voorbeeld is de komst van Greenrail. Een overslagstation langs het spoor van Den Haag naar Utrecht ter hoogte van Bleiswijk. Via dit station moeten ooit tuinbouwproducten die nu nog via de weg vervoerd worden (voor Bunnik 7000 containers per jaar) langs het milieuvriendelijke spoor Europa in getransporteerd worden. Maar er zijn nog stevige beren op de weg. Vervoer over de weg is veel goedkoper omdat de vrachtwagenchauffeurs niet via de Nederlandse cao’s worden betaald maar tegen het lage loonniveau van hun thuisland. Dat zorgt voor uitbuiting van deze chauffeurs, verdringing uit de arbeidsmarkt van Nederlandse chauffeurs en een aantasting van het milieu omdat vervoer via de trein nu nog te duur is. Bovendien is het goederenvervoer per trein over de grens gecompliceerd. De snelheid van het treinververvoer is daardoor veel lager dan over de weg. Bunnik schetste hiermee in het kort de enorme verknooptheid van de problematiek en ook het economische, sociale en milieu belang dat ook wij in Lansingerland met Europa hebben.

Afgelopen maandag 12 mei hielden wij in Rehoboth in Berkel een PvdA Politiek café waar Europa kandidate Flora Goudappel en wethouder Ruud Braak inleidingen hielden. De belangstelling was groot. Een kleine dertig inwoners van Lansingerland waaronder drie vertegenwoordigers van de lokale media kwamen luisteren en meepraten.

Voor Flora Goudappel, onze nummer 6 kandidate voor het Europese parlement, inwoonster van Rotterdam en werkzaam als bijzonder hoogleraar en universitair hoofddocent Europees recht, is vooral van belang “Wat Europa voor de burgers betekent. Te zeer staat op dit moment het economische Europa nog in de schijnwerpers. Het sociale Europa moet de komende jaren veel meer gestalte gaan krijgen. Daar wil ik mij voor inzetten”. Flora: “Ik wil mij inzetten voor mensen. Uitbuiting van Polen, Bulgaren en Roemenen op de arbeidsmarkt en huizenmarkt tegengaan en er tegelijk voor zorgen dat mensen in Nederland niet om economische redenen van de arbeidsmarkt worden verdrongen. Een gelijk economisch en sociaal speelveld voor iedereen in Europa is van groot belang. Dat eist een strikte bewaking van de Cao’s en voorkomen van schijnconstructies van het werkgeverschap. Alleen dan gaat Europa voor gewone mensen leven en kun je afraken van al die onzinverhalen die nu over Europa gehouden worden”.

Wethouder Ruud Braak gaf vervolgens een actueel beeld van het belang van Europa voor Lansingerland. Die is nu al groot maar er is in de toekomst nog genoeg te bereiken:

–       Europese gelijkluidende wet- en regelgeving. Zo wensen we bijvoorbeeld dat in elk land eenzelfde interpretatie is van wanneer een product biologisch is.

–       Eén werkwijze voor een CO2-handelssysteem voor alle tuinbouwbedrijven in Europa.

–       Versterking van het Europese Kennisnetwerk voor de tuinbouw.

–       Eenvoudiger op te zetten samenwerkingsverbanden met ruimere mogelijkheden rondom wet- en regelgeving die nieuwe duurzaamheidinitiatieven stimuleren.

–       Gelijke rechten en plichten binnen de transportwereld.

–       Investeringen in een Greenrailterminal zijn nu niet haalbaar door goedkopere arbeid vanuit andere Europese lidstaten. Hierdoor wordt de duurzaamheidslag naar minder vrachtwagens op de Nederlandse wegen niet behaald.

Daarom maakt ook de gemeente Lansingerland zich sociaal & economisch hard voor Europa. “Lansingerland iseen kleine speler van Wereldformaat, die het belang van samenwerken en samen doen op alle niveaus bovenaan heeft staan”, aldus wethouder Ruud Braak.

Zaterdag 17 mei voeren wij van de PvdA Lansingerland vanaf 11 tot 14 uur samen met Flora Goudappel en Astrid Oosenbrug campagne in onze drie winkelcentra. Zie ook onze advertentie in De Heraut van deze week. Aanstaande donderdag 22 mei zijn de Europese verkiezingen. Ga vooral stemmen. En kies vooral voor de PvdA, Flora Goudappel nummer 6 op de kieslijst.

IMG_9605

SAMEN AAN DE SLAG……..

Liefst 52 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart verscheen, na een oorverdovende stilte, dan eindelijk het concept-coalitieakkoord ‘Samen aan de slag’. De titel kwam ons vertrouwd over: de PvdA Lansingerland voerde in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 campagne met als leuze: ‘Aan de slag met de PvdA Lansingerland’. Zo blijven wij ook de komende 4 jaar onze stempel drukken op het lokale bestuur.

Veel van de voorstellen die de nieuwe Leefbaar 3B, CDA, D66 en CU in het concept akkoord doen zijn ons net zo vertrouwd. Feitelijk wordt de politieke lijn van de afgelopen jaren doorgetrokken, zij het hier en daar wel erg simpel geformuleerd. De passage over de aanstaande drie grote decentralisaties doet bijvoorbeeld geen eer aan de enorme impact die deze operatie voor onze samenleving heeft. Verder wordt er nauwelijks meer over grenzen van Lansingerland heen gekeken. Er staats niets concreets vermeld over Metropoolregio, Greenport, innovatie en, actueel, onze Europese kansen. De schijnwerper staat sterk op de traditionele dorpen & kernen gericht en nauwelijks op de collectieve kracht van Lansingerland als belangrijke, midden in het hart van de Metropoolregio gelegen, speler van belang.

De belangrijke, kansrijke relatie met Rotterdam komt niet aan bod. Als het om samenwerking gaat, richt men zich liever in de richting van Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer.

De passage om de Noordeindseweg nabij de Planetenweg voor eenrichtingsverkeer open te stellen is ondoordacht. Er ligt een raadsbede uitspraak van begin 2014 om eerst onderzoeksresultaten af te wachten en het Mobiliteitsplan secuur te evalueren. Wij nemen aan dat de bewoners van de Noordeindseweg dit niet over hun kam zullen laten gaan. Wij zullen hen daarbij zeker steunen.

De intensiteit waarmee voortdurend over de afzonderlijke kernen wordt gesproken (kernwethouders met wijkmanagers per kern, wijkpanels, wijkschouw) valt op. De woorden ‘”dorp, kern & wijk’’ kom je 10-tallen keren tegen, de term ‘gemeente Lansingerland’ nauwelijks, zo signaleerde Petra Verhoef. Het overall beeld is die van het koesteren van de traditie. Niet vreemd voor partijen als CDA, Leefbaar 3B en CU die in sociaal culturele zin gezien conservatief van snit zijn maar opmerkelijk voor D66 die immer pleit voor een open samenleving met de frisse liberale blik naar buiten.

Waar wij echt van geschrokken zijn, is de financiële paragraaf. De beschrijvingen hierin zijn zeer gedateerd, missen concreetheid en speculeren wel erg op mogelijke steun van hogere overheden. Het wordt vooruitschuiven geblazen.

Afgelopen donderdag meldde het AD/RD dat: ‘De nieuwe coalitie van Lansingerland pijnlijke bezuinigingen voor zich uitschuift. Eerst zoekt het draagvlak bij de oppositie en maatschappelijke organisaties’. Beoogd wethouder Jeroen Heuvelink: ‘Wij moeten moeilijke keuzes maken. Daarvoor hebben wij draagvlak nodig bij de oppositie en in de samenleving. Bij te snelle besluitvorming creëren wij onze eigen weerstand”. Het tekort op de begroting van Lansingerland bedraagt in 2015 het bedrag van 11 miljoen, oplopend tot 14 miljoen in 2018.

In ons weekverslag 16 (https://lansingerland.pvda.nl/2014/05/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-28-april-9-mei-2014/ ) berichtten wij over de actuele stand van zaken en de oplossingsrichtingen die direct voor handen zijn. Het huidige, demissionaire college moet in staat zijn om de komende weken een sluitende begroting voor de komende jaren te presenteren. Dat vraagt wel om de moed en daadkracht waarvoor de oude coalitie borg stond en die wij de komende tijd node zullen moeten ontberen. Aan de aanpak van de nieuwe coalitie zal de PvdA lokaal en ook landelijk absoluut niet meewerken.

Waar wij als PvdA ook niet om staan te springen is in het veel tijd gaan investeren in een nieuwe vergaderstructuur. De aanstaande coalitie wil samen met de hele raad op zoek naar een duale vergaderstructuur die meer aansluit bij de gedachte van burgerparticipatie en wijkgericht werken en die meer recht doet aan de duale verhoudingen tussen gemeenteraad en college. Sam de Groot stak zijn licht hierover op en kwam vervolgens tot de volgende conclusie: ‘Een rondje langs de velden laat een boeiend beeld zien. Zo ongeveer alle gemeenten in Nederland experimenteren met deze materie en er zijn even zovele vergaderstructuren te vinden als er gemeenten zijn. Wat vooral opvalt, is dat waar de één de commissiestructuur net afschaft de andere gemeente deze weer invoert. Varianten met inloop, informatie en opiniërende avonden zijn er allemaal te kust en te keur al dan niet in combinatie met voorbereidende commissies.

Er is één wezenlijk vraagstuk waar alle varianten gemakshalve aan voorbij gaan. Wanneer je aan de burger meer aandacht en dus ook tijd wilt besteden, zul je daar als politicus meer tijd voor vrij moeten maken. Het is de vraag of je dat moet formaliseren in een structuur. Werkt dat echt beter? Komen er dan meer mensen? Of dat je dat als politicus zélf moet oppakken. Afstand tussen politiek en burger gaat over de raadsleden zélf, daar moet je zélf iets aan doen. Structuren zijn per definitie gesloten en scheppen vanuit zich zelf afstand. Met het betrekken van de burger kunnen alle politieke partijen morgen beginnen, daar is geen studie of nieuwe structuur voor nodig. Wel veel tijd, enthousiasme, betrokkenheid en, vooral, heel hard werken’, aldus Sam de Groot.

Het zal duidelijk zijn dat nieuwe debatten over duaal opereren en andere vergaderstructuren aan de PvdA Lansingerland niet besteed zullen zijn. Wij gaan dan lekker politiek buiten spelen. Als politici moeten wij nog veel meer tussen & onder de inwoners komen. Hen opzoeken op de plekken & bij de momenten die voor hen er echt toe doen en dan de tijd nemen om met hen te praten. Waarbij wij dan wel de paradox voor ogen moeten houden dat hoe kleiner de afstand is tussen politiek en burger des te groter de kans op teleurstelling wordt wanneer ideeën & voorstellen niet tot uitvoer kunnen worden gebracht, hetgeen dan weer tot grote ontevredenheid en afhaken leidt. Wat de nieuwe coalitie echter voorstelt, is kunstmatig en biedt nooit een representatief beeld van wat er speelt onder (groepen) van inwoners.

Maandagavond 19 mei zijn wij door de nieuwe coalitie uitgenodigd voor, wat zij noemen, een “reflectiebijeenkomst’ over hun concept akkoord. De PvdA Lansingerland zal natuurlijk op hun uitnodiging ingaan maar zeker geen input leveren. Het is immers hún coalitieakkoord en dat willen we vooral graag zo houden!

Wat ons wat betreft het nieuwe wethouders team opvalt is dat noch Leefbaar 3B, noch het CDA in staat bleken te zijn geweest om een wethouder uit eigen lokale kring te leveren. Het is nauwelijks voorstelbaar dat Lansingerland geen geschikte kandidaten van Leefbaar 3B en met name CDA huize telt. Voorstelbaar is wel dat menig geschikte, in Lansingerland wonende kandidaat deze heikele klus niet aandurft. Wij van de PvdA kunnen ze geen ongelijk geven. De instabiliteit zit immers in deze nieuwe coalitie ingebakken.

IMG_9609

POLITIEKE IMPASSE ROND BUITENSPORT DOORBROKEN

Donderdagavond vergaderde de raadscommissie Samenleving langdurig over het finale onderhandelingsvoorstel dat wethouder Ruud Braak na lange en moeizame onderhandelingen deed aan de VLL, de koepel van de buitensport organisaties over de tariefsverhogingen van de huur van de buitensportvoorzieningen. Die impasse loopt al sinds 2008 toen het debat op gang kwam over de harmonisatie van de tarieven vanwege de herindeling. Daarna kwam de introductie van het profijtbeginsel die gekoppeld was aan de bezuinigingen waarvoor de gemeente vanaf 2010 voor kwam te staan. Ruud Braak trapte het debat in de commissie af met een inleidend betoog. Zijn aansprekende verhaal behelst de afronding van zijn werk en geeft een goed beeld waarvoor Ruud de afgelopen jaren stond. Zijn verhaal is daarom integraal in dit weekverslag opgenomen.

Vanavond bespreken wij een voorstel waarmee we wat mij betreft de impasse met de sport hadden kunnen doorbreken. Het college stelt u voor de voorgestelde tariefstijging globaal te halveren. Omdat ik daarmee buiten de door u gestelde kaders treed, leidt dit tot een raadsvoorstel waarover u moet besluiten.

Dit voorstel is besproken met vertegenwoordigers van VLL en door hen aan hun achterban voorgelegd. In de periode tussen het agenderen van dit voorstel en nu is een en ander gebeurd. Op 28 april ontving het college een afwijzende reactie op dit raadsvoorstel. Direct op 29 april heeft het college hierop gereageerd met de strekking: “we willen er uit komen”. In reactie hierop, met een brief van 30 april, kondigde VLL een compromisvoorstel aan. Dit VLL voorstel heb is op 5 mei met hen besproken en heeft afgelopen dinsdag geleid tot een reactie van het college van 13 mei waarin we de voorgestelde systematiek van VLL overnemen echter met een stijgingspercentage van 6,9% in plaats van 5,5%..Helaas geeft VLL in een reactie van 14 aan dit voorstel niet te willen accepteren.

 Vanaf oktober 2011 ben ik wethouder. Onder andere door Leefbaar 3B ben ik gevraagd om deel te nemen aan het college om mee te werken aan het financieel herstel van deze gemeente. Enerzijds door nieuwe besparingen te bedenken en anderzijds om reeds bedachte taakstellingen uit het verleden, zoals op de sport, door te voeren.

Gedurende deze 2,5 jaar waren uw kaders – vrijwel raadsbreed – helder, strak en duidelijk.  En de eerste positieve signalen van financieel herstel door deze maatregelen beginnen gelukkig zichtbaar te worden.  Ik heb dit de afgelopen twee jaar met heel veel bloed, zweet en tranen gedaan.

Ik heb heel wat ambtenaren uit hun slaap gehouden. In het belang van financieel herstel heb ik samen met het college – vooral met heel veel pijn in mijn sociale PVDA hart – moeten ingrijpen op de vele mooie voorzieningen die onze gemeente rijk is. Een kleine bloemlezing

  • De bibliotheken zien hun subsidie met 1/3e afnemen: zij ontvangen € 3 ton per jaar minder per 2017.
  • We stoppen de gehele bijdrage van circa € 2 ton aan combinatiefunctionarissen vanaf 2016.
  • Kunst en Cultuur wordt jaarlijks met 50.000 gekort, oplopend tot  200.000 in 2017. Er rest dan minder dan € 70.000 per jaar.
  • Jeugd- en jongerenwerk (sociëteiten, scouting etc.) zien hun subsidie gehalveerd worden naar in totaal een goede € 200.000,-
  • Kinderopvang- en peuterspeelzaalwerk gaat van € 450.000 in 2014 naar € 300.000 in 2015.
  • Op het nieuwe jeugdhulpbudget wordt € 150.000 bezuinigd. Jongeren krijgen hierdoor minder hulp aangeboden en/of ouders moeten meer bijdragen.
  • Het LEA-budget (Lokale Educatieve Agenda) à € 188.000,- per schooljaar vervalt per 1 januari 2015 geheel. De schoolbesturen primair onderwijs zetten dit in voor schoolbegeleiding, logopedische screening, natuur- en milieueducatie of extra inzetten op schoolmaatschappelijk werk.
  • We hebben vele tonnen bespaard op de WMO voorzieningen, door betere inkoop, versobering en de invoering van een eigen bijdrage/
  • De opbrengst van deze benoemde besparingen had ik zoals u weet willen inzetten voor de kwetsbare burgers en hun naasten. Maar vanwege de financiële positie van Lansingerland heb ik de beoogde € 500.000 niet kunnen investeren in extra ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers, voldoende hulp bij huiselijk geweld, het voorkomen of hulp bij verslavingsproblemen en begeleiding voor individuen en dagbesteding. Deze besparingen zijn ingezet als dekking voor het meerjarentekort.

Ik kan dan ook niet geloven dat er dan sportverengingen zijn die durven voor te stellen om hun taakstellingen bijna volledig terug te draaien. Rijke sportverenigingen die voorstellen om de meevallers die er zijn, lees de besparingen op de kwetsbaren, in te zetten voor de zelfredzame sporters, terwijl er nog steeds zo’n 5 miljoen euro van de gemeentebegroting naar de Sport gaat en in het verleden meerdere miljoen gestoken zijn in de aanleg en aankoop van hun sportcomplexen.

Waarom dreigt VLL met rechtszaken? Omdat we terecht oude contracten actualiseren? Dan moet er weer gemeenschapsgeld ingezet worden voor de inhuur van advocaten i.p.v. voor de inzet voor de kwetsbaren of het financieel herstel?

Hoe kan het zijn dat een vereniging niet begrijpt dat je geen veld gaat vervangen, wanneer je geen zekerheid hebt dat de democratisch vastgestelde huur ook betaald gaat worden?

En als er nu sprake was van noodlijdende sportverenigingen met krakkemikkige clubgebouwen en armlastige leden maar dat is niet het geval. Ik zie nog vele trotse verhalen over de inhuur van trainers, de aankoop van spelers, de groei van het vrouwenvoetbal, de inrichting van kantines of de gelden voor extra luxe watervelden.

Als vrijwillige voetbalcoach zie ik bovendien heel wat verenigingen in deze regio en dan komen wij er echt heel erg goed vanaf. Vaak hoor ik zelfs de opmerking ‘jullie komen uit die gemeente met die prachtige sportcomplexen” . En Ik heb ook nog een jeugdsportfonds opgericht om de mensen die het echt niet meer kunnen betalen te helpen met de bekostiging van het abonnement. Er zijn al 26 jeugdigen die er vorige maand gebruik van hebben kunnen maken.

En toch heb ik de afgelopen tijd geprobeerd er met de VLL uit te komen. Ik heb het college zover gekregen om de besparingen die we konden vinden binnen de portefeuille sport niet naar de algemene reserves te laten gaan zoals afgesproken met de raad, maar te gebruiken om de taakstellingen binnen sport te verlagen. We zijn de VLL daardoor een heel eind tegemoet gekomen. Er is nu nog een verschil van gemiddeld ongeveer euro 25.000,= per jaar tussen het aanbod wat ik (onder voorbehoud van uw goedkeuring) aan de VLL heb gedaan en het laatste aanbod van de VLL. Voor dit voorstel moet er nog steeds incidenteel geld bij. Geld dat niet uit besparingen binnen de sport kan komen maar uit de incidentele voordelen moet komen die ik op andere terreinen heb geboekt.

Ik vind het al heel wat om u überhaupt dit voorstel te doen. Om een dossier schoon aan mijn opvolger over te dragen. En toch dwingt de VLL u nu als raad om nog verder te gaan en ook deze laatste euro 25.000,= te geven. Dus ik hoop dat u vandaag niet met mij verzand in lange discussies over percentages, de kosten van sport, mogelijke besparingen die daar nog te realiseren zijn. Want we hebben als gemeente nog vele besparingen nodig om tot herstel te komen, mochten die überhaupt gerealiseerd kunnen worden.

Ik had vandaag kunnen weggaan als de wethouder die het 6 jaar lange dispuut (volgens de Heraut) heeft opgelost. Die ook deze laatste 25.000,= weg zou geven. Maar ik kan dat niet. Ik kan mezelf niet meer in de spiegel aankijken en hier rondlopen in de gemeente en ouderen uitleggen dat de Sport in Lansingerland belangrijker is dan de kwetsbaren. Dit past volgens mij ook niet bij het motto van het nieuwe college waar gesproken wordt over SAMEN en NAAR VERMOGEN… De sport moet dus ook bijdragen aan het herstel van deze gemeente en zij hebben het vermogen!

Ik hoop dan ook echt dat het nieuwe en het oude college vandaag gezamenlijk laat zien dat we er samen voor gaan, en een einde maken aan dit geschil door een beroep te doen op de betrokkenheid, de menselijkheid en het grote hart van de verenigingen voor deze prachtige Gemeente en hun te vragen dit aanbod van de gemeente te accepteren.

Ik moet er niet aan denken aan een Lansingerland waar je dan misschien wel overal kunt voetballen en hockeyen, maar waar dat ten koste is gegaan van de ondersteuning van een 85 jarige bij de schoonmaak van het huis en het verzorgen van de demente partner.

Tot zover het betoog van wethouder Ruud Braak. De fracties van VVD, WIJ Lansingerland, ChristenUnie, D66, PvdA, Partij Neeleman en GroenLinks steunden het finale onderhandelingsaanbod van de wethouder. Leefbaar 3B & CDA wilden nog een afrondend debat in de raad. Maar feitelijk heeft het voorstel van wethouder Ruud Braak nu al een meerderheid in de Raad van eind mei. Met dit besluit keert de rust eindelijk terug in het sportdossier en kan Ruud zijn opvolger, D66 wethouder Jeroen Heuvelink, gerust aan de slag. En onze Ruud Braak heeft als wethouder zijn moeilijke klus op een werkelijk grandioze manier helemaal geklaard!

DSC00825

GEHEIMHOUDINGSPROTOCOL VASTGESTELD

In Commissie Algemeen Bestuur stond het protocol ‘geheime stukken en besloten vergaderingen’ op de agenda. Een nieuw protocol dat oude richtlijnen moet vervangen om zo duidelijkheid te geven over procedures rondom geheimhouding. Natuurlijk moet geheimhouding alleen in uiterste gevallen worden opgelegd, bijv. wanneer er strategische belangen spelen, zoals grote aanbestedingen. Het protocol opgesteld door ambtenaren en griffie zit volgens de PvdA logisch in elkaar, conform de Wet Openbaarheid Bestuur. De PvdA fractie gaf bij monde van Petra Verhoef aan positief te zijn over het register waarin geheime stukken worden omschreven met reden voor geheimhouding, duur etc. Dit geeft de inwoners belangrijke informatie en past bij een transparant bestuur.

De PvdA stelde voor om niet slechts 1 maal, maar 2 maal per jaar de geheimhouding van stukken in register te bespreken, omdat anders stukken misschien onnodig lang niet in openbaarheid komen. Andere fracties vonden dit een goed idee en de burgemeester gaf aan dit voorstel over te zullen nemen.

Verder vroeg onze fractie ofvooraf getoetst wordt (dus bij aanbieden stuk) op basis van artikel 10 van WOB of er inderdaad sprake mag zijn van opleggen geheimhouding. De griffie legde uit dat zij dit voor hun rekening nemen. Tot slot gaf onze fractie aan dat het onwenselijk is om verschillende procedures te hebben voor bekrachtiging en opheffing van geheimhouding in geval van aanbieden aan deel van raad (bijv. commissie) of hele raad. Bij voorkeur zou de PvdA zien dat geheime stukken naar hele raad gaan, zodat deze in alle gevallen geheimhouding kan bekrachtigen / opheffen.

foto 5

foto 1

foto 4

MINISTER ASSCHER BEZOEKT METAALBEDRIJF IN BERKEL

Er komt in totaal € 34 miljoen beschikbaar voor het sectorplan in de metaalsector. Minister Asscher (PvdA) betaalt daarvan de helft, de rest van het bedrag is afkomstig van werkgevers en vakbonden in de metaalsector. Het geld is bestemd voor onder meer scholing, begeleiding van ontslagen werknemers en extra leerwerkplekken voor jongeren. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en FNV-voorzitter Ton Heerts hebben dat donderdag tijdens een werkbezoek aan het metaalbedrijf Klift dat gevestigd is op het bedrijventerrein Oudeland in Berkel en Rodenrijs bekend gemaakt. Natuurlijk was ook onze wethouder Ruud Braak die sociale zaken, werkgelegenheid& economie in zijn portefeuille heeft bij de presentatie van dit banenplan aanwezig. Lansingerland heeft inmiddels als het gaat om economische ontwikkeling en kansen scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een stevige reputatie opgebouwd. Denk bijvoorbeeld maar aan de “Werktop, Lansingerland werkt”(https://lansingerland.pvda.nl/2014/02/14/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-februari-2014-2/ ).

Dat was minister Asscher niet ontgaan. Op verzoek van Ruud Braak beloofde hij nog eens naar Lansingerland te zullen komen voor een breed werkbezoek. Ook Ton Heerts van de FNV was daartoe graag bereid.

DSC00823

TOT SLOT

Zaterdag 17 mei gaan wij uiteraard voor Flora Goudappel de straten op in verband met de Europese verkiezingen. Volgende week maandagavond is er de officiële presentatie van het concept coalitieakkoord. Wij gaan dan even luisteren. Donderdag gaat Gerard op bezoek bij de hoofdredacteur van “Lokaal Bestuur” en zijn er ook de Europese verkiezingen. Vrijdag houdt de PvdA Zuid Holland de jaarlijkse Toogdag. Ook daar zijn wij natuurlijk weer bij. Volgende week is er ook fractieoverleg en een afdelingsbestuursvergadering. We komen de week wel weer door!

Het citaat van de week betreft natuurlijk de aanstaande Europese verkiezingen. De flyer van Flora Goudappel, onze nummer 6 op de Europese kandidatenlijst: “Een sterker en socialer Europa, dar sta ik voor. Economisch sterk met een sociaal gezicht. Met meer aandacht voor het welzijn en de welvaart van mensen, in plaats van belangen van banken en bedrijven. Voor Nederland is Europa onmisbaar, de Rotterdamse haven is bijvoorbeeld een van de grote motoren van de Nederlandse economie als toegangspoort tot Europa voor goederen. Sterker wordt Europa als we meer banen creëren, socialer wordt Europa als we werk eerlijk verdelen en uitbuiting op de arbeidsmarkt hard aanpakken. Ik wil graag bijdragen aan deze sociale samenleving, waar solidariteit en rechtvaardigheid centraal staan.”.

Beter kunnen wij het niet zeggen. Ga op 22 mei stemmen en kies voor Flora Goudappel!

Tot de volgende week,

Fractie PvdA Lansingerland, 16 mei 2014

IMG_9612

DSC00822

IMG_9619