15 oktober 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 12 – 16 OKTOBER 2015

Dit 32ste weekverslag in 2015, aflevering 366 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij voor de eerste keer de Regenboogvlag in top hesen bij het gemeentehuis van Lansingerland, de raad in grote meerderheid het pakket inpassingsmaatregelen voor de A13/A16 goed keurde, de bereikbaarheid per auto vanaf de Oostmeerlaan naar de Kleihoogt ons toch nog even bezig hield en er een presentatieavond was over de stand van zaken met betrekking tot de “Dialoog met de samenleving”. Het was de eerste week met de fietsenlichten en de wantjes ’s avonds weer aan! De foto’s bij dit weekverslag laten onder meer het hijsen van de Regenboogvlag zien op “Coming Out Day”.

REGENBOOGVLAG IN TOP BIJ GEMEENTEHUIS LANSINGERLAND

Maandagmorgen 12 oktober om 8.45 uur hees wethouder Simon Fortuyn voor de eerste keer de Regenboogvlag bij het gemeentehuis van Lansingerland in top. Ook Lansingerland gaf daarmee aan zich te willen inspannen om de sociale acceptatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen of transgenders (LHBT’s) te vergroten en het thema een vaste plaats te geven binnen de gemeente. Inmiddels gaat bij ongeveer 80 Nederlandse gemeenten op 12 oktober, ‘Coming Out Day’, de vlag in top. De initiatiefnemers, de fracties van D66 en PvdA in de gemeenteraad van Lansingerland, zijn blij dat via de Regenboogvlag het signaal wordt afgegeven dat ook Lansingerland een veilige plek wil zijn voor de LHBT’s  die in de gemeente wonen.

Ongeveer 25 mensen woonden het hijsen van de Regenboogvlag bij. Een mooie opkomst voor een vroege, koude maandagmorgen. Onder hen PvdA fractieleden, een vertegenwoordiging van het PvdA afdelingsbestuur en PvdA Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug die zich als Kamerlid zeer inzet voor de positie van LHBT’s in ons land. Wij waren erg blij met de aanwezigheid van fractievertegenwoordigers van Leefbaar 3B en GroenLinks en vooral ook van de mensen waar het die dag echt om ging. De fracties van D66 en PvdA in Lansingerland willen het gezamenlijke vlag hijsen op 11 of 12 oktober tot een jaarlijks weerkerend gebeuren maken.

IMG_0740

20151012_091159

RAAD NEEMT POSITIEF BESLUIT OVER PAKKET INPASSINGSMAATREGELEN A13/A16

Afgelopen maandagavond debatteerde de raad over het bovenwettelijk pakket inpassingsmaatregelen voor de A13/A16. In weekverslag 31 van de vorige week berichtten wij al dat de raad van Rotterdam hierover op donderdag 7 oktober een positief besluit genomen had. Gerard Bovens was de woordvoerder voor de PvdA fractie.

Gerard zei over het besluitvormingsproces & de inspraak het volgende: “Door het opnemen van de Inpassingsovereenkomst en het regionaal uitvoeringsprogramma (100 miljoen extra aan inpassingsmaatregelen) in het Ontwerp Tracebesluit is er nu eindelijk ook officiële inspraak mogelijk op de Inpassingsovereenkomst. Dat kan via het indienen van zienswijzen. Die officiële inspraak is er tot op heden wonderlijk genoeg niet geweest”. Hij vroeg aan het college waarom is er door de leden van de BAG in de periode vóór de zomervakantie eigenlijk niet voorzien in inspraak over hun eigen pakket aan inpassingsmaatregelen? Waarom werd door BAG en college aan de gebiedstafels aan het begin van het proces niet meer inzicht geboden in deze complexe inspraak procedure? Procesmatig verdient dit zeker geen bestuurlijke schoonheidsprijs. Het was verwarrend en zette actieve inwoners voortdurend op het verkeerde been. Hun inbreng werd door I&M als meedenken gezien terwijl zij zélf vooral ook invloed wilden uitoefenen.

Over de inpassing van de A13/A16 bij Rodenrijs West: “De discussie over inpassing A13/A16 bij de kruising met de N471 in Rodenrijs West is wat de PvdA betreft, zeker nog niet afgerond. Het is, zoals het college aangeeft, goed om in de aanbestedingsprocedure zodanige eisen te stellen dat er een optimale inpassing wordt bereikt bij het knooppunt N471. Bovendien moet ook de aannemer worden uitgedaagd om hiervoor extra maatregelen uit te voeren. Wat de PvdA fractie betreft hoort hier tevens de extra inzet van aanbestedingsvoordelen bij. Die ontbreekt nog op de checklist ten behoeve van het opstellen van de zienswijze op het Tracebesluit. Kan die er nog bij?

Wat vindt de PvdA Lansingerland van het raadsvoorstel: “Lansingerland heeft in kader inpassingsovereenkomst & ontwerp Tracebesluit al veel voor elkaar gekregen. En dat zonder enige eigen financiële inbreng. Minpunt blijft natuurlijk het niet realiseren van de ideeën van de Bewonersgroep Rodenrijs West. De minister houdt zich aan de wet, de regio wilde via de saldo nul eis terecht veel meer dan dat. Dan wordt het onderhandelen en dan moet je elkaar zien te bereiken. Het pakket dat er nu ligt, is het meest optimale dat in het kader van déze onderhandelingen kon worden gerealiseerd. Veel meer zat er niet in gezien de mogelijkheden van de beide wethouders. Onze raadsinzet moet zijn én blijven om tijdens het verdere traject, via de inzet van potentiële aanbestedingsvoorwaarden, aanbestedingsvoordelen en via een traject van burgerparticipatie via co-creatie, nog dichter bij een eindresultaat te komen dat ook de critici van nu goed dunkt. Er is dus nog een hele rijksweg te gaan!

De PvdA fractie kan akkoord gaan met het raadsvoorstel. Wij steunen de ingediende moties. Zij maken het besluit sterker waar het de zorgpunten van onze gemeente betreft. Een nieuwe snelweg door je gebied is geen plezier. Het is voor onze fractie een noodzakelijk kwaad. Nodig om de bereikbaarheid van onze regio te bevorderen, de verkeersveiligheid te vergroten en de groei van de bedrijvigheid, ook in Lansingerland, te kunnen faciliteren. Het gaat niet alleen om auto’s, het gaat vooral ook om werk & banen. Dat bepaalt onze finale afweging. Tegenstemmen is dus geen optie. Bovendien verspeel je dan als gemeente een extra pakket aan maatregelen van 100 miljoen euro. Dan koester je alleen je eigen politieke gelijk. Onze fractie zal het proces van uitvoering de komende 7 jaren intensief gaan volgen en waar nodig aan de bel gaan trekken wanneer er bijsturing nodig is.

Twee generaties PvdA bestuurders van grote klasse!

Twee generaties PvdA bestuurders van grote klasse!

VRAAG DAAN ROOSEGAARDE VOOR INNOVATIEVE & DUURZAME VORMGEVING A13/A16

Zoals hiervoor aangegeven nam de raad unaniem een viertal moties aan: Het rijk moet er voor zorgen dat het tweelaags ZOAB-fijn asfalt dat op de A13/A16 wordt gelegd intensief wordt onderhouden zodat de geluiddempende kwaliteit goed op peil blijft, de minister I&M moet bij de aanbesteding van de weg een gunningscriterium opnemen waarbij de inschrijvende aannemer extra punten kan scoren voor een lagere (tenminste 2 meter) ligging van de kruising van de A13/A16 met de N471, er moet direct na het nemen van het Tracebesluit in april 2016 met de omwonenden een inrichtingsplan opgesteld worden voor het gebied rond de kruising van de A13/A16 en de N471 en, ten slotte, de minister I&M wordt gevraagd innovatief aan de slag te gaan om het geluid, luchtkwaliteit, zicht en de duurzaamheid in het algemeen te verbeteren. Wie weet kan innovatie er voor zorgen dat de A13/A16 geen probleem voor de duurzaamheid wordt maar juist bijdraagt aan duurzaamheid. De raad van Lansingerland denkt daarbij bijvoorbeeld aan de innovatieve aanpak die de minister hanteert bij de opknapbeurt van de Afsluitdijk. Zie: http://www.deafsluitdijk.nl/wp-content/uploads/2014/05/Publieke-versie-Uitvoeringsplan-2013-2016.pdf Waarom huren ‘we’ Daan Roosegaarde hiervoor niet in? Zie: http://www.verkeerskunde.nl/daan-roosegaarde-gemeenschappelijk-belang-van-een.41238.lynkx Dat moet het college zeker aanpreken. De PvdA fractie gaat zich hier voor inzetten.

Eerder nam de raad al een drietal moties aan waarin werd gepleit voor co-creatie door inwoners en belangengroepen bij het invullen van de besluiten die nu genomen worden, voor de inzet van aanbestedingsvoordelen bij de knelpunten die er nu nog zijn (denk maar aan Rodenrijs West) en de zorgen die er zijn over de N209. Daarmee zette de raad een zevental stevige piket palen die richting moeten geven en leidend moeten zijn voor het verdere proces van uitvoering. Daar is een stevig sturende hand van collegezijde nodig. En een goed overleg met de minister I&M.

De raad nam, met de stemmen van de fracties van GroenLinks en Partij Neeleman tegen, het raadsvoorstel aan. De fractie van D66 zei het pakket inpassingsmaatregelen wel te zullen steunen maar nog steeds mordicus tegen de aanleg van de weg te zijn. Een wonderlijke combinatie. Wethouder Fortuyn gaf aan (zie de vraag in het betoog van Gerard Bovens hiervoor) dat er inderdaad nu formele inspraak gaat komen op het Ontwerp Tracebesluit waaraan nu het pakket inpassingsmaatregelen toegevoegd wordt. Tot op heden was er van inspraak op het pakket inpassingsmaatregelen nog geen sprake geweest. Dat was al een tijd een stevige doorn in het oog van Sam de Groot, onze woordvoerder in commissieverband. Voor inwoners en belangengroepen staat natuurlijk ook nog de weg van het indienen van zienswijzen en van bezwaar & beroep open. Inwoners kunnen nu dus alsnog een (juridisch) zegje doen over het pakket inpassingsmaatregelen. De gemeente kan overigens alleen een zienswijze indienen.

Wordt vervolgd!

College: "Bewegwijzering voor individuele wegen of woongebieden passen wij niet toe".

College: “Bewegwijzering voor individuele wegen of woongebieden passen wij niet toe”.

MAAK DE KLEIHOOGT VOOR AUTO’S WEER BEREIKBAAR!

In weekverslag 31 van vorige week berichtten wij over de wonderlijke antwoorden die het college gaf op onze vragen over de moeilijke bereikbaarheid voor automobilisten van de Kleihoogt vanaf de Oostmeerlaan in Berkel. Het college weigert om een paar simpele richtingsborden te plaatsen met als argumenten dat autorijders hun navigatieapparatuur maar actueel moeten houden en dat de gemeente geen richtingborden plaatst anders dan naar bedrijventerreinen. Bijgaande foto’s (zie website weekverslag 32 op www.lansingerland.pvda.nl ) bieden een heel ander beeld. Op de Noordeindseweg vlak voor de Oostmeerlaan staat een bord dat aangeeft dat de navigatieapparatuur in deze omgeving niet werkt en op de Oostmeerlaan staan nu al borden die richting geven naar de kaasboer, het sportpark en het centrum. Elders in Berkel (Rodenrijsezoom) staan tal van borden die de richting aangeven naar straten in de buurt. Kortom, wij gaan binnenkort maar eens met wethouder Simon Fortuyn praten over zoveel willekeur! Wordt vervolgd!

Navigatie uit! Noordeindseweg

Navigatie uit! Noordeindseweg

Oostmeerlaan

Oostmeerlaan Berkel

DIALOOG MET DE SAMENLEVING BEREIKT IN 2015 DIRECT 0.001% VAN ONZE INWONERS

Woensdagavond presenteerde de ambtelijke organisatie de tussenstand van de “Dialoog met de samenleving’. Voor de presentatie zie: http://www.lansingerland.nl/agenda/agendas_44079/item/vergadering-presentatieavonden_1804.html Aan de eerder dit jaar gehouden dialoogavonden in de drie kernen deden 88 inwoners mee. De afrondende “Alliantiefabriek” die in het teken stond het vormgeven van concrete ideeën en het vinden van steun & menskracht om deze vorm te geven, deden 60 inwoners mee. Al met al leverde dit 20 allianties op. De gemeente doet aan 12 allianties mee en is in één alliantie de trekker. Het college ziet hun steun aan de dialoog met de samenleving als “Anders besturen”. Het dagelijks bestuur van Lansingerland wil meer verantwoordelijkheid bij de burgers leggen en rekent op burgerkracht om de effecten van de bezuinigingen te minimaliseren. Bovendien wil het college ‘verbinder ’zijn. De presentatie liet zien dat er aan de Dialoog 2015 weinig jongeren, allochtonen en vertegenwoordigers van kerken & moskee hebben meegedaan. Bij de Alliantiefabriek waren er bovendien maar weinig (vrijwilligers)organisaties uitgenodigd die nu al actief zijn op het terrein van maatschappelijke dienstverlening en zorg. Dat zijn vaak dé netwerkers & vernieuwers bij uitstek. 2/3de van de allianties is inmiddels van start gegaan. In de praktijk blijkt dat starten zonder gemeentelijke bemoeienis vaak lastig is. Zo komt het project dat moet leiden tot een Cultuurhuis nog moeizaam van de grond. De dierenweide in Bergschenhoek kost de gemeente nu 8000 euro onderhoud per jaar. De ontwikkeling van de alliantie die dit moet gaan besparen, kost de gemeente een veelvoud aan projectkosten. Dat schiet niet echt op. Op 26 oktober is er een terugkomdag. Het college wil de Dialoog met de samenleving en de Alliantiefabriek in 2016 herhalen. Niet helder is het voor ons of de projectbegeleiding ook dan weer zo’n 70.000 euro zal gaan kosten.

Blijft natuurlijk de vraag of de kostbare Dialoog met de samenleving écht toegevoegde waarde heeft. In 2014 is dit project begonnen om een bezuiniging van 3 miljoen per jaar op te leveren. Daar komt het college nu van terug. Bezuinigingen leveren de allianties nauwelijks op. Wel extra projectkosten. Lansingerland kent trouwens al talloze allianties. Bijna dagelijks ontstaan er ideeën om het wonen in Lansingerland plezieriger te maken. De bedenkers gaan meestal gewoon aan de slag. Mensen met ideeën rekenen op een gemeente waar de deur wagenwijd open staat om mee te denken over het realiseren van deze ideeën. Meer niet. Soms is er een beetje geld nodig maar vaak ook niet. Betrokkenheid, enthousiasme en snel reageren door het college volstaat. Wees aanjager, ga op pad en leun als college niet achterover. Houd je ook stipt aan het raadsbesluit over de burgerparticipatie. Dan ben je al een heel eind op de goede weg. Daar heb je geen speciale “Alliantiefabriek” voor nodig die in 2015 slechts een fractie van onze inwoners direct bereikt (0.001%) en voor veel interessante doelgroepen nog volledig buiten beeld is. De “Alliantiefabriek” is het feest van de mensen die de gemeente toch wel weten te vinden. “Ons kent ons”. De kunst is om instrumenten te ontwikkelen die mensen bereikt die nog niet of veel minder in beeld zijn. Daar zit vaak de echte sociale vernieuwing. Dat vinden wij als PvdA fractie pas echt interessant. En daar willen we graag aan meedoen.

Voor zo’n type dialoog is een sterk college nodig met een ambitieus programma en een energieke uitstraling. Dit college leunt achterover en straalt bestuurlijk te weinig uit. Het is vooral gezellig. De gezamenlijke bestuurlijke agenda is flinter dun. Dat zien onze inwoners natuurlijk ook. Misschien de hoogste tijd voor een ‘mid-term dialoog’ tussen college en coalitie met als thema “Hoe krijgen we er eindelijk de vaart in”? Dat zou Lansingerland pas écht goed doen!

IMG_0739

Michiel Muis biedt wethouder Fortuyn Regenboogvlag aan

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde week in 2014? Kijk maar op: https://lansingerland.pvda.nl/2014/10/16/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-13-17-oktober-2014/ Toen nog geen Regenboogvlag bij het Gemeentehuis maar wel zorgen over de parkeeroverlast in Rodenrijs West, als fractie op pad om oplossingen te zoeken voor de acute financiële problemen waar Lansingerland toen nog voor stond en de komst van station Bleizo, eind 2018. Onze weekverslagen vormen een vervolgverhaal voor lezers met een lange adem!

Volgende week is het herfstvakantie. Op vrijdag 23 oktober verschijnt er dus geen weekverslag. Het volgende weekverslag 33 verschijnt op vrijdag 30 oktober tenzij er eerder nieuws is dat niet kan wachten.

Het citaat van de week komt uit de terechte bestseller ‘Gouden Jaren, geschreven door Annegreet van Bergen. Op de voorpagina staat “Hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd”. Het citaat komt van pagina 91: “Een aantal jaren eerder, in 1961, was in Enschede de vlag uit gegaan omdat minister Cals van Onderwijs had beslist dat daar de derde Technische Hogeschool van Nederland zou komen. Deze werd gevestigd op Drienerlo; om dit landgoed te bereiken hoefden wij vanuit ons ouderlijk huis alleen maar de Hengelosestraat over te steken. Later vertelde mijn vader dat hij als ‘hoofd van een gezin met vier dochters’ zo zijn bedenkingen had gehad bij de komst van duizenden studenten. Studenten kende hij alleen uit verhalen, als zonen van welgestelde lieden die plezier maakten met ‘burgermeisjes’ om ze vervolgens in de steek te laten en te trouwen met een meisje uit hun eigen stand. In 1961 waren studenten voor mijn vader nog een vreemde diersoort”.

De ‘testosteronbommen’ in het Twente van de jaren ’60. De vier dochters trouwden overigens allemaal met ‘een student”. De tijd ( & hard werken) lost alles op. Ook nu!

Tot over 14 dagen!

PvdA fractie Lansingerland, 16 oktober 2015

IMG_0744

Mooie opkomst bij hijsen Regenboogvlag

Oostmeerlaan bij Noordeindseweg

Oostmeerlaan bij Noordeindseweg

DSC05574

Sloop oude brandweerkazerne Laan van Romen in Berkel