15 september 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 12 – 16 SEPTEMBER 2016

Dit achtentwintigste weekverslag in 2016, aflevering 403 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Er was weer veel nieuws over het sociaal domein, over de vragen die onze fractie stelde aan de Verkenner van de luchthaven, over de kwetsbaarheid van de gemeentelijke website, over de komst van een Regenboogoversteek in Berkel centrum, over het financiële toekomstperspectief van onze gemeente en over de komende nota kunst & cultuur.

REGENBOOGOVERSTEEK IN BERKEL CENTRUM

De fractie van GroenLinks wil een ‘Regenboogoversteekplaats’ aanleggen in de Berkelse Herenstraat ter hoogte van de Centrum passage. Dit idee brachten zij in tijdens de raadscommissie Ruimte van afgelopen dinsdag. Regenboogoversteekplaatsen zijn er al in verschillende gemeenten. In Rotterdam bijvoorbeeld op de Coolsingel ter hoogte van de Blaak. Zo’n oversteekpad laat zien dat ook Lansingerland open staat voor de LHTB gemeenschap en wars is van discriminatie en intolerantie. GroenLinks stelt voor om deze Regenboogoversteekplaats in gebruik te nemen op 11 oktober, de jaarlijkse Coming Out Day. Vorig jaar werd op ons initiatief op deze dag voor de allereerste keer de Regenboogvlag gehesen bij het Gemeentehuis. De feestelijke opening van deze oversteekplaats in hartje Berkel centrum zou een prachtige aanvulling zijn.

Vooraf waren wij heel benieuwd hoe dit voorstel door de raadscommissie opgepikt zou gaan worden. Het liep goed af, mede dankzij een positieve interventie van wethouder Simon Fortuyn die geopperde bezwaren om verkeerstechnische redenen snel weerlegde en klaar zei te staan met verf en gemeentelijke medewerkers om de schilderklus te gaan klaren. De Regenboogoversteek wordt op dinsdag 11 oktober, Coming Out Day, officieel geopend. Die dag hangt wat de PvdA fractie betreft net als vorig jaar natuurlijk ook de Regenboogvlag vrolijk te wapperen bij het Gemeentehuis.

Alleen de CDA en Neeleman fracties waren tegen de aanleg van een Regenboogoversteek. In eerste aanleg was ook Leefbaar 3B tegen (“symboolpolitiek”) maar deze fractie liet zich direct overtuigen door de eigen wethouder. Argument van CDA om tegen te zijn: “Geen uitzondering maken voor één groep. Dat is geen verstandig gebaar. Andere groepen verdienen ook aandacht”.

Oud Bleiswijk

Oud Bleiswijk

PVDA VRAGEN AAN DE VERKENNER VAN ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT

De raadscommissie Ruimte inventariseerde afgelopen dinsdagavond welke vragen de verschillende fracties aan de ‘Verkenner’ van Rotterdam The Hague Airport (RtHA) willen voorleggen. Sam de Groot was onze woordvoerder en stelde de volgende thema’s voor:

 1. Wat is de exacte nog niet vol gevlogen geluidsruimte in 2016? Om hoeveel starts en landingen gaat dit? Wat zijn de prognoses voor de komende jaren?
 2. Zijn er over 10 jaar ja dan neen vliegtuigen op de markt die veel geluidsarmer zijn dan nu? Wat kan dit voor het aantal starts en landingen binnen de nu beschikbare geluidsruimte gaan betekenen?
 3. Hoe noodzakelijk is een breder pakket aan bestemmingen voor het versterken van het vestigingsklimaat van het bedrijfsleven en non-profit organisaties en (internationale) overheden in onze Metropoolregio?
 4. Welke extra ruimte kan Schiphol de komende jaren nog bieden? Wat is de visie van Schiphol op de uitbreiding van RtHA?
 5. Stel dat het aantal vluchten uitbreidt naar 38000, welke concrete schade en compensatieregelingen en onder welke voorwaarden zijn er beschikbaar voor gedupeerde omwonenden of voor gemeenten die met hun grondbedrijven in de problemen komen?
 6. Kan de kleine luchtvaart van en naar Rotterdam The Hague Airport naar elders verplaatst worden?
 7. Wat is de precieze, officiële definitie van ‘Zakenluchthaven’? Het staat de PvdA fractie bij dat dit een luchthaven is die vooral bediend wordt via lijnvluchten en niet door charter.
 8. De tijdens de raadscommissie verzamelde vragen worden nu aan de Verkenner gestuurd. De PvdA fractie is zeer benieuwd naar de antwoorden. Op de CDA en D66 fracties na nam de raadscommissie geen standpunt in over de ja dan neen wenselijkheid van een eventuele uitbreiding van het aantal vluchten van en naar de luchthaven. Er was tijdens de commissievergadering ook een bijdrage van de bewonersvertegenwoordiger van Lansingerland in de CRO-RTHA. De CRO RTHA (feitelijk operationeel vanaf december 2013) is een onafhankelijk overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter. Zie: https://www.cro-rotterdam.nl/  
Oud Bleiswijk

Oud Bleiswijk

ZIN & ONZIN VAN FINANCIELE KENGETALLEN PROVINCIE ZUID HOLLAND

Het provinciebestuur van Zuid-Holland stuurde in dit voorjaar aan de gemeenteraden een overzicht met de financiële kengetallen van alle Zuid Hollandse gemeenten. Deze kengetallen zijn door de wetgever ingevoerd om het inzicht van gemeenteraden in de financiële positie van hun gemeente te verbeteren. De brief van de provincie biedt de mogelijkheid om de eigen gemeente te vergelijken met andere gemeenten. De fractie van Leefbaar 3B zette dit overzicht op de agenda van de raadscommissie Algemeen Bestuur met de vraag hoe de andere fracties de financiële positie van Lansingerland zien in vergelijking met de andere Zuid-Hollandse gemeenten, hoe beoordelen de fracties de door de provincie gekozen normen en kunnen de andere fracties instemmen met het door Leefbaar 3B voorgestelde langetermijnbeleid?

Dit door Leefbaar 3B voorgestelde lange termijn beleid ziet er als volgt uit: Terughoudendheid met het doen van investeringen; dat zal op termijn tot schuldreductie leiden, geleidelijke lastenverlichting om het wonen in de gemeente aantrekkelijk te houden en tenslotte, het voortdurend toetsen van bestaande en nieuwe uitgaven aan hun maatschappelijke relevantie.

De provinciale kengetallen zijn te vinden in de agenda van de commissie Algemeen Bestuur op http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=0a40caf1-abdc-40ef-a1dd-974ede6d04a2&FoundIDs=&year=2016 Zie agendapunt 5a.

Gemeenten via deze kengetallen met elkaar vergelijken, is een hachelijke zaak. Daarvoor verschillen de gemeenten te zeer van elkaar. Je kunt Lansingerland niet vergelijken met bijvoorbeeld Rotterdam. Die beschikken nu over een solide grondbedrijf door het afboeken van maar liefst 400 miljoen euro op de negatieve grondexploitaties. Kwestie van aanwezigheid van ruime reserves die een jonge, snel groende gemeente als Lansingerland met een relatieve mega bouwopdracht midden in de financiële crisis natuurlijk niet in huis had. Kortom: de kengetallen van de provincie zijn alleen zinvol te hanteren wanneer je de specifieke achtergronden van de betreffende gemeenten kent en ook weet welke oplossingsstrategieën zij voorhanden hebben. Daar is kwalitatief onderzoek voor nodig.

De financiële positie van Lansingerland is natuurlijk nog steeds niet optimaal. Er is een schuldenlast van 280 miljoen euro, de grondexploitaties zijn nog negatief, de lastendruk voor inwoners en bedrijven is hoog en met de solvabiliteit is het nog maar matigjes gesteld. Kern van het verhaal is onze schuldenlast die in belangrijke mate wordt veroorzaakt door leningen ten behoeve van het grondbedrijf. Wanneer Lansingerland in een hoog tempo gaat bouwen, verdwijnt deze schuld stap voor stap. Wat de PvdA fractie betreft zijn wij in 2021 klaar met het bouwen van woningen op Wilderszijde na. In totaal gaat het om 5000 extra huizen waarvan 2500 op Wilderszijde. Daarnaast zijn er de nog de af te bouwen bedrijventerreinen Bleizo en Oudeland die op de leningenportefeuille drukken. Het is de vraag of het college alles op alles zet om het bouwtempo hoog te houden. In 2016 worden maar 280 nieuwe woningen opgeleverd, in 2017 moeten dat er 500 worden. In een markt met een gigantische vraag naar nieuwe woningen moeten 700 nieuwe huizen per jaar mogelijk zijn.

Het leningenpakket voor andere investeringen dan grond is niet te hoog. Het gaat dan om de financiering van wegen, fietspaden, scholen en andere voorzieningen. Juist op dit type voorzieningen moet niet beknibbeld worden. Daar gaan wij erg veel spijt van krijgen wanneer Lansingerland verder blijft groeien. Dan wonen er 70.000 inwoners zonder voldoende voorzieningen.

Het is toe te juichen dat Leefbaar 3B de geleidelijke lastenverlichting om het wonen in de gemeente aantrekkelijk te houden aansnijdt. De PvdA fractie deed dit al in juni 2016 toen wij een amendement indienden om in 2017 de OZB terug te brengen van 120% naar 110%. Onze argumenten van toen: de Meerjarenbegroting 2017-2020 solide is en laat een meerjarig sluitend resultaat zien. De woonlasten in Lansingerland behoren tot de hoogste in Nederland (plek 364 van de 390 gemeenten. Hoge woonlasten kunnen een negatieve invloed hebben op potentiele kopers van woningen en bedrijventerreinen. Inwoners en bedrijven moeten vanaf 2017 mee gaan profiteren van het financieel herstel van de gemeente Lansingerland. Het is daarom nodig om vanaf 2017 de hoogte van de OZB terug te brengen van 120% naar 110%. De meerjarenbegroting biedt daartoe voldoende ruimte. Deze verlaging betekent voor de gemeente een jaarlijkse vermindering van 1.3 miljoen aan OZB inkomsten.

Alleen de PvdA en GroenLinks stonden op 30 juni achter dit amendement. Leefbaar 3B vond de tijd nog niet rijp. Nu we 3 maanden verder zijn kennelijk wel.

Zowel de GroenLinks, Leefbaar 3B, CDA als D66 fracties gaven op de vraag van Gerard Bovens aan verdere lastenverlichting bespreekbaar te achten. De PvdA fractie zal dan ook zeker bij het debat over de begroting 2017 opnieuw het amendement indienen om de OZB te verlagen naar 110%. Voor Leefbaar 3B is Lansingerland niet uniek. Dat verklaart volgens hen de vele negatieve afwijkingen in de provinciale kengetallen niet. Voor de PvdA fractie wel: “Lansingerland is de snelgroeiendste gemeente van Nederland, telt vrijwel het grootst aantal jongeren, had op basis van het toenmalig aantal inwoners de grootste uitbreidingsopdracht en is één van de economisch sterkste gemeenten van Nederland. Dat vraagt veel van de investeringsinspanningen en verklaart dat onze gemeente negatief scoort in het kengetallen overzicht.

Oud Bleiswijk

Oud Bleiswijk

HOE VEILIG IS DE GEMEENTELIJKE WEBSITE?

In weekverslag 26 op https://lansingerland.pvda.nl/2016/09/01/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-augustus-2-september-2016/ berichtten wij uitvoerig over gemeentelijke websites die gemakkelijk te hacken zijn. Wij stelden daarover schriftelijke vragen. De reactie daarop van het college vonden wij niet afdoende. Reden om dit vraagstuk te agenderen in de raadscommissie Algemeen Bestuur met Sam de Groot als onze woordvoerder. Sam gaf aan waarom de PvdA fractie dit onderwerp agendeerde:

 1. De PvdA ziet ICT als een vitale infrastructuur voor het functioneren van de maatschappij.
 2. Er zijn de afgelopen tijd meerdere serieuze incidenten geweest.
 3. Wij willen dat het bestuur van deze gemeente het onderwerp hoog op de agenda plaatst en zich daarbij serieus afvraagt of de gemeentelijke organisatie capabel is en de schaal kent om dit probleem goed en structureel aan te pakken.

ICT als vitale infrastructuur. Ik hoef u niet uit te leggen dat ICT een vitale infrastructuur is voor zowel het functioneren van de gemeente als bestuur en organisatie als voor de burgers die gebruik maken van zowel diensten als informatie van de gemeente. Burgers en bedrijven vertrouwen op de door de gemeente gepubliceerde informatie en verwachten dat de kennis en informatie die aanwezig is bij de gemeente goed beveiligd wordt. Inwoners en bedrijven nemen beslissingen op basis van deze informatie en vertrouwen er volledig op dat het bestuur beslissingen neemt op basis van de juiste informatie. Zonder betrouwbare en integere informatievoorziening kan het bestuur, de organisatie en de samenleving niet meer functioneren.

Serieuze incidenten. De afgelopen weken zijn er diverse berichten in het nieuws geweest over data lekken door het verliezen van telefoons, hackbaarheid sites en netwerken van gemeenten en persoonsgegevens die op grote schaal op straat kwamen te liggen. Alle redenen om alert te zijn en eens kritisch te kijken naar hoe wij het zelf doen. Wij zien op steeds grotere schaal cyberaanvallen op bedrijven en overheden, pogingen tot phishing bij deze organisaties en phishing bij klanten en burgers van deze organisaties. Wanneer zal de eerste factuur verstuurd worden uit naam van de gemeente (of gebeurt dat mogelijk al?). In de vragen hebben wij ingezoomd op de websites maar het gaat natuurlijk om het hele pakket aan systemen en bestanden waarmee gewerkt wordt. Geen andere persoon betrokken bij de gemeente dan een gemeenteraads- of commissielid heeft zoveel inzicht in zeer vertrouwelijke stukken. Op geen enkele wijze en op geen enkele manier worden deze personen getraind (laat staan continue) om zich te weren tegen inbreuken zoals phishing of hacking.

Hoe wij het als gemeente aanpakken. De antwoorden van het college duiden op een op zich prima, maar wel procesmatige aanpak waarbij wij een aantal zaken missen:

 • Gevoel voor urgentie, het gaat niet alleen om eventuele schade voor de gemeente maar ook voor onze bewoners en bedrijven, het imago van de betrouwbare overheid wordt op het spel gezet.
 • Doel- en resultaat gerichtheid, wanneer hebben wij nu een voldoende kwaliteitsniveau bereikt, je best doen is simpelweg niet goed genoeg.
 • Actieve beveiliging en verdediging van de systemen, bestanden, burgers en bedrijven. Iedere zichzelf respecterende organisatie met grote belangen en belangen van derden heeft of werkt met een SOC, waarom hebben wij dat niet?

Wij vragen ons af of een organisatie met de capaciteiten en omvang als de gemeente Lansingerland ICT security zelf kan en moet aanpakken en niet veel meer samenwerking moet zoeken met andere gemeenten (of dit zelfs op landelijk niveau regelen).

Vragen aan de commissie: Herkent & erkent u het belang van ICT als vitale infrastructuur? Ondersteunt u de oproep van de PvdA om dit voortvarend op te pakken? De gedachten bij de twijfels van de PvdA of een gemeente met de omvang van Lansingerland in staat is dit structureel goed te doen en te blijven doen en de consequentie van deze twijfel te accepteren?

Alleen de fracties van GroenLinks, WIJ, D66 en CDA voelden er voor om te onderzoeken of een landelijke website portal of andere gemeentelijke samenwerking meer veiligheid kan bieden. CDA: “Dit kan ook vanwege de kosteneffectiviteit en de kwaliteit van de dienstverlening interessant zijn. Onze Rekenkamer komt binnenkort met een verhaal over de stand van zaken met betrekking tot onze ICT. Wij kunnen dit voorstel daarbij betrekken. De relatie techniek & mens is essentieel”. De andere fracties verscholen zich achter de antwoorden van het college op onze kritische raadsvragen. Dit debat zal zeker een gevolg krijgen, hopelijk niet na een fors incident!

Oud Bleiswijk

Oud Bleiswijk

EVALUATIE SOCIAAL DOMEIN EERSTE HELFT 2016

Op de agenda van de commissie Samenleving stond de halfjaarrapportage van het sociaal domein. Petra Verhoef was onze woordvoerder. De halfjaarrapportage geeft letterlijk een kleurrijke schets van de stand van zaken in het sociale domein. Er is veel werk verzet door de diverse ambtenaren en maatschappelijke organisaties, inclusief de vele vrijwilligers. Ook n.a.v. de gesprekken op de presentatieavond van 6 september, is duidelijk dat een aantal zaken zoals de PvdA die al eerder aankaartte zijn opgepakt, zoals bijvoorbeeld:

 • Helderheid verschaffen rondom de eigen bijdrage van cliënten, o.a. bij huishoudelijke hulp.
 • Een aantal veranderingen bij sociale zaken, zodat de dienstverlening binnen de Participatiewet persoonlijker, sneller en positiever kan zijn. Dit komt hopelijk de klanttevredenheid ten goede.

We hebben op dit moment nog een aantal punten van zorg, deels gebaseerd op de halfjaarrapportage, deels op basis van gesprekken met cliënten.

De transformatie blijft een procesmatige bezigheid tot nu toe. Het hoofdthema in het sociale domein is wat ons betreft de succesvolle transformatie. Wat echter ontbreekt is een duidelijke set van doelen die men wil bereiken, hoe men die denkt te gaan bereiken en welke middelen worden ingezet. Uiteindelijk wil de raad tijdig een volledig transformatiepakket zien, met goed zicht op een werkelijke integrale aanpak in het sociale domein.

Steeds meer taken die voorheen door professionals werden gedaan worden nu door vrijwilligers gedaan van belangrijke maatschappelijk partners, zoals Humanitas, SWL, Schuldhulpmaatje en andere maatjesprojecten. (Kwadraad is een professionele club) Het gaat vaak om zware, complexe taken. Dit is niet fair naar werkzoekende professionals, de vrijwilliger en niet in de laatste plaats de cliënt.

De verschillende pilots die worden genoemd lijken de basis te zijn voor het vormgeven van de transformatie. Echter, wanneer een pilot een succes kan worden genoemd en of deze daarna tot een werkelijk aanbod kan leiden binnen de bestaande landelijke wetgeving en/of lokale verordening is zeer onduidelijk. Het zijn immers experimenten met nieuwe concepten of business models. Dit moet z.s.m. helder worden. Bovendien lijkt er soms competitie te zijn tussen de pilots en bijv. bestaande maatjesprojecten.

De clientondersteuning is nog steeds onvoldoende. Veel mensen vinden de regels onduidelijk en begrijpen de besluitvorming rondom de beschikking niet. Soms krijgen ze daardoor niet wat nodig is om zelfredzamer te zijn.

De re-integratie laat wat resultaten betreft nog te wensen over en daarvoor zijn nog geen concrete oplossingen aangedragen.

Eind september praat de raad verder over hun wensen met betrekking tot de doelstellingen voor het sociaal domein die in de transformatiefase vorm gegeven zullen worden. Volgens het college is er uitbreiding aan de orde voor de onafhankelijke clientondersteuning. Mochten er concrete problemen zijn over de afstemming tussen professioneel werk en vrijwilligerswerk dan hoort het college dit graag en zal er worden gezocht naar oplossingen. Wat opvalt, is dat het college op vragen, kritiek en suggesties inmiddels opener reageert dan enkele maanden geleden Dat is zeker de winst van ‘code oranje’.

Petra Verhoef stelde over het sociaal domein nog de volgende twee vragen:

Op 6 september verscheen een rapport van FNV Zorg & Welzijn. Een adviesbureau onderzocht in opdracht van de FNV onder 390 Gemeenten of men zich met het gehanteerde beleid rondom verstrekking van huishoudelijke hulp houdt aan de wet. Meer dan driekwart van de Gemeenten zou de fout ingaan. Op blz. 140 van het rapport wordt genoemd dat Lansingerland resultaatgericht indiceert voor huishoudelijke hulp en dat de Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat dit niet mag. Het probleem lijkt te liggen in het feit dat de Gemeente dus niet zelf de omvang van de indicatie bepaalt, maar dit wordt overgelaten aan de zorgaanbieder. De taak, frequentie en tijdsduur worden nl. niet opgenomen in een beschikking. De PvdA vragen: Herkent de Gemeente Lansingerland zich in deze conclusie? Zal er een aanpassing in het beleid plaatsvinden? Reactie van het college: in de praktijk wordt er geïndiceerd op basis van laagfrequente en hoogfrequente taken. Hoeveel uren er nodig zijn om deze taken in de praktijk in te vullen wordt bepaald door de zorgaanbieder. Het college gaat er vanuit dat deze aanpak past binnen de jurisprudentie en de nieuwe regelgeving.

De afgelopen week twitterde wethouder van Tatenhove herhaaldelijk berichten waarin wordt gemeld dat de budgetten voor de uitvoering van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet vanaf 2017 omlaag gaan, met respectievelijk 179 miljoen en 47 miljoen. In 2018 zijn vergelijkbare verlagingen te verwachten. Het Rijk en de Gemeenten zouden hierover afspraken gemaakt. Bij de verdeling van het geld voor de Wmo en Jeugdzorg zijn namelijk bepaalde groepen cliënten ten onrechte onder de Wmo en de Jeugdzorg gebracht, terwijl zij eigenlijk onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) hadden moeten vallen. De PvdA vraag: Geldt deze situatie ook voor Lansingerland? Reactie van het college: dat is nu nog niet bekend. De septembercirculaire van het rijk die eerdaags verschijnt moet hier uitsluiting over geven.

Oud Bleiswijk

Oud Bleiswijk

STARTNOTA KUNST EN CULTUUR IN COMMISSIE SAMENLEVING

Deze startnotitie geeft volgens Petra Verhoef in grote lijnen aan in welke richting het beleid rondom cultuur zich in Lansingerland zal ontwikkelen. De notitie onderkent dat cultuur een belangrijke rol kan spelen bij onder andere maatschappelijke samenhang, participatie van mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dat lijkt een goed uitgangspunt. Toch een aantal kanttekeningen:

Ten eerste: Kunst ontbreekt in de notitie, in het bijzonder kunst in de buitenruimte. Kunst moet ook serieus worden meegenomen, want het heeft een maatschappelijke functie, het daagt mensen uit en verbindt. Denk maar aan de talloze vormen van kunst in Rotterdam die na de oorlog de lege ruimtes invulden en letterlijk en figuurlijk samenhang maakten tussen de wijken en mensen. In Bleiswijk en Berkel is er nauwelijks kunst in de buitenruimte, in Bergschenhoek een beetje. Dit moet anders en wij doen meteen een suggestie: laat de Gemeente Lansingerland vragen of het uit het Depot van de gemeente Rotterdam ‘buitenkunst’ mag lenen, in ruil voor onderhouden en organiseren van tours.

Ten tweede: Het raadplegen van inwoners, dus volledig volgen van het BOB model, is een goed plan. Maar laten we dan zorgen dat er een ruime opkomst is, want de input van burgers zelf anders dan van organisaties dusverre was zeer beperkt. En als de inwoners dan met een initiatief komen, pak het dan serieus op.

Ten derde: Het budget, 5000 euro per jaar, is bijna een belediging voor iedereen die met een serieus plan komt. Daarmee kun je net een inloop avond organiseren. Meteen wijzen naar de rol van bedrijven is te makkelijk. Als we kunst en cultuur serieus nemen zullen we als raad meer budget moeten alloceren. Tenslotte: waar blijft de herplaatsing van het Berkelse carillon? Het staat ons bij dat er ter zake een burgerinitiatief is ingediend. Klopt dit en wat is de actuele stand van zaken? Het procesvoorstel m.b.t. het BOB-model steunen wij. Heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken!

Raad & college gaan nu samen aan de gang om het traject van beeldvorming in te vullen. Vanuit de raadscommissie is het streven om vooral ook mensen te bereiken die nu nog niet in beeld zijn. Ook wordt er gevraagd naar een sprankelende beeldvormende fase. De ideeën die de raadscommissie opperde worden meegenomen in de beeldvormende en oordeelsvormende fase. Wordt snel vervolgd! En aan de terugkomst avn het Berkelse carillon wordt volgens zeggen van het college serieus gewerkt.

Oud Bleiswijk

Oud Bleiswijk

GEDACHTEWISSELING OVER FINANCIELE ONDERSTEUNING MBO LEERLINGEN

De gedachtewisseling is door de PvdA ingebracht op 23 augustus. Zie ons weekverslag 26 op https://lansingerland.pvda.nl/2016/09/01/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-augustus-2-september-2016/

De PvdA fractie maakte zich zorgen over feit dat er financiële problemen voor minimagezinnen met MBO leerlingen zijn ontstaan door het wegvallen van een tegemoetkoming in de kosten vanuit het Rijk. MBO-leerlingen hebben vaak veel hogere kosten dan kinderen in Voortgezet Onderwijs. De kosten kunnen jaarlijks oplopen tot wel 1000 euro en in sommige gevallen kunnen ouders hun kinderen niet meer verder laten leren. Voor een MBO leerling tussen de 16 en 18 jaar was de bijdrage maximaal €690 per jaar via de WTOS regeling. Nu is dat maximaal €116 euro via een kindgebonden budget.

In lijn met een ongevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein van Lansingerland (ASD) wilde de PvdA fractie graag van de andere fracties horen of zij positief staan tegenover de optie dat de Gemeente het mogelijk maakt om individuele (dus niet categoriale) bijzondere bijstand te verstrekken voor noodzakelijke en daadwerkelijk gemaakte kosten voor verplichte schoolmaterialen van minderjarige MBO leerlingen.

Vorige week werd bekend dat PvdA minister Jet Bussemaker van Onderwijs het besluit heeft genomen om dit MBO-gat te repareren met een bedrag van 5 miljoen.

Een uitgebreide gedachtewisseling in de commissie Samenleving is op dit moment volgens Petra Verhoef dus niet meer nodig, maar de PvdA fractie blijft alert op de vraag of de regeling die de minister aangeeft in de praktijk zal voldoen.

Belangrijke vragen blijven:

– hoe gaan scholen in de praktijk vaststellen wie recht heeft op ondersteuning en wie niet.

– is de pot van minister Bussemaker voldoende? Er zijn een half miljoen MBO leerlingen en als we aannemen dat 5 tot 10 procent een laag inkomen heeft (50.000), dan is er maar 100-200 euro per persoon beschikbaar.

De raadscommissie Samenleving vindt het een goed idee om deze problematiek mee te nemen bij het debat over de kaderstelling met betrekking tot de transformatie van het sociaal domein. Moet de raad hier nog extra beleid of formuleren en zo ja welk? We komen hier dus de komende maanden nog zeker op terug.

TOT SLOT

Petra bij RTV Lansingerland

Petra bij RTV Lansingerland

Petra Verhoef was afgelopen woensdag gast in het programma “Aan tafel met Kees Maree” bij RTV Lansingerland. Het twee uur durende programma over haar leven & muziek is terug te luisteren op http://rtvlansingerland.nl/radio/terugluisteren/ Favoriet van Gerard Bovens: het wonderschone “Wooden ships” in de versie van Crosby, Stills & Nash. Ook prachtig in de vertolking van Paul Kantner & Jefferson Airplane!

Wat deden wij in dezelfde periode in 2015? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/09/18/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-14-18-september-2015/ Het was toen de week waarin burgemeester Coos Rijsdijk zijn laatste officiële handeling in Lansingerland verrichtte, burgemeester Pieter van de Stadt officieel werd geïnstalleerd, na jarenlang getouwtrek er nu eindelijk een oplossing leek te gaan komen voor de geluidsoverlast van de HSL, het Berkelse Mobiliteitsplan de zoveelste onderzoeksronde in ging, wij vragen stelden over de moeilijke bereikbaarheid van de Berkelse Kleihoogt, onze fractie haar ideeën ontvouwde voor een werkelijk integrale aanpak op het sociale domein en de raad van Rotterdam een besluit nam over de inpassingsmaatregelen voor de A13/A16. Veel thema’s die ook nu nog actueel zijn!

Volgende week dinsdag is de maandelijkse presidiumvergadering. Ook deze week gaan wij weer op bedrijfsbezoek en bereiden wij de thema-avond “Vanzelfsprekend samen!” voor die op maandag 10 oktober vanaf 20 uur in Rehoboth in Berkel centrum gehouden wordt. Deze bijeenkomst is de afsluiting van de ‘Week van de Toegankelijkheid’. De PvdA wil meer aandacht voor de inclusieve aanpak ten behoeve van mensen met een beperking. Ingrid Tuinenburg is de gespreksleider en er zijn vier prachtige sprekers die de thema’s wonen, werken, recreatie en toegankelijkheid onder de loep zullen nemen. Noteer datum & plaats vast in uw agenda! Binnenkort meer details!

Het citaat van deze week komt uit het dagblad Trouw van vrijdag 9 september. Het prachtige artikel van de hand van Nicole Besselink heet “Zo dom was ik dus niet” en schetst het leven van PvdA Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug: “Soms hoort ze dat kinderstemmetje nog in haar hoofd: ‘Je deugt niet, je bent dom en je kan niks’. In de Tweede Kamer is ze een buitenbeetje met een cv zonder diploma’s. Maar als ze dan op Twitter ziet hoe vaak mensen naar haar doorverwijzen of merkt dat vriend en vijand haar roemen om haar ICT-kennis, verstomt die stem. Ze heeft het geschopt tot in Den Haag, zit met haar neus bovenop de wetgeving en voelt dat ze daar het verschil kan maken. Als ze daar bij stil staat, ontstaat er een triomfantelijke glimlach op haar gezicht. Zie je wel, denkt ze dan, zo dom was ik dus niet.” Zo is het, Astrid en veel meer dan dat!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 16 september 2016

Vluchtheuvel Bleiswijk

Vluchtheuvel Bleiswijk

De Tuinen Bleiswijk

De Tuinen Bleiswijk

Bouwlocatie De Tuinen Bleiswijk

Bouwlocatie De Tuinen Bleiswijk

Bouwlocatie Merenweg Bleiswijk?

Bouwlocatie Merenweg Bleiswijk?

Nachtegaallaan Bleiswijk

Nachtegaallaan Bleiswijk