16 april 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 13 – 17 APRIL 2015

Dit 14de weekverslag in 2015, aflevering 348 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin onze fractiegenote Petra Verhoef de Rotterdam Marathon uitliep in de mooie tijd van 4.47.58, het tweede spreekuur van het PvdA Ombudsteam in de pen zit, de fractie schriftelijke vragen stelde over het oplopen van de wachttijd voor sociaal bereikbare huurwoningen en het Berkelse carillon opnieuw onze aandacht vroeg.

WIJZIGING SPREEKUREN PVDA OMBUDSTEAM

Het PvdA Ombudsteam Lansingerland is sinds april 2015 voor alle inwoners beschikbaar om vragen over uitkeringen, toeslagen, energierekeningen, zorgverlening, gemeentelijke dienstverlening en kwijtschelding van belastingen te beantwoorden.

De eerder aangekondigde spreekuurtijden zijn een beetje gewijzigd. In de maand april 2015 is er nog een spreekuur op vrijdag 17 april in de Oostland Bibliotheek Bleiswijk, Dorpsstraat 7 van 18.15-19.15 uur. De spreekuren in de maand mei zijn op 12 mei in de Oostland Bibliotheek in Berkel, Nieuwstraat 25, op 22 mei in de Oostland Bibliotheek in Bleiswijk en op 29 mei in de nieuwe vestiging van de Oostland Bibliotheek in Bergschenhoek, Dorpsstraat 1. Alle spreekuren zijn van 18.15-19.15 uur.

Het PvdA Ombudsteam is ook via telefoon en e-mail bereikbaar: 06-19618730 en ombudsteampvdall@gmail.com

Zie voor meer informatie ook: www.lansingerland.pvda.nl/ombudsteam

N209 bij Bergweg zuid

N209 bij Bergweg zuid

WACHTDUUR VOOR EEN SOCIAAL BEREIKBARE HUURWONING LOOPT FORS OP

In het NOS Journaal van 14 april ( http://nos.nl/video/2030252-steeds-meer-woningzoekenden-krijgen-voorrang.html ) meldde Frans Weterings, directeur van 3B-Wonen, dat de wachttijd voor een sociaal bereikbare huurwoning in Lansingerland inmiddels opgelopen is van 4 naar 6 jaar. Nieuwe doelgroepen op de lokale woningmarkt en de bouw van minder nieuwe sociaal bereikbare huurwoningen zijn daar mede de oorzaak van.

Pas geleden berichtte het college bijvoorbeeld dat het geplande aantal sociaal bereikbare huurwoningen in de Westpolder zal worden teruggebracht van 20% naar 10%. Lansingerland heeft sinds 2007 grote moeite om het in Stadsregionaal afgesproken aantal sociaal bereikbare huurwoningen te bouwen. Woningcorporatie 3B-Wonen zet zich hier sterk voor in maar kent grote financiële beperkingen om nieuw te blijven bouwen.

De gemeenten krijgen in de nieuwe Woonwet die op 1 juli 2015 zal ingaan een belangrijke rol. Zij zijn verantwoordelijk voor het toewijzen van bouwlocaties en het bepalen van de grondprijzen. De nieuwe Woonwet die op 1 juli in moet gaan, vereist van de woningcorporaties dat zij zich weer toeleggen op hun kerntaak: zorgen voor betaalbare woningen. Dit moet gebeuren in goed overleg met gemeenten, bewoners en in samenhang met de bouwplannen van commerciële ontwikkelaars. De sleutel tot succes van de nieuwe wet ligt daarom bij gemeenten. Een evenwichtige woningmarkt vraagt bovenal om visie en sterk lokaal beleid. De PvdA fractie is zeer benieuwd hoe aan dit beleid vorm gegeven zal gaan worden. Daarom stelde onze fractie aan het college op 15 april de volgende schriftelijke vragen:

  1. Kan het college bevestigen dat de wachttijd voor een sociaal bereikbare huurwoning in Lansingerland inmiddels opgelopen is van 4 naar 6 jaar?
  2. Welk percentage sociaal bereikbare huurwoningen telde Lansingerland op 1 januari 2015 en welk percentage wordt voorzien op 1 januari 2018 en op 1 januari 2020?
  3. In de nieuwe Woonwet, die op 1 juli 2015 in zal gaan, heeft de gemeente een belangrijke rol. Zij is verantwoordelijk voor het toewijzen van bouwlocaties en het bepalen van de grondprijzen. Hoe gaat de gemeente Lansingerland deze belangrijke rol invullen?
  4. Hoe ziet het college in de praktijk de samenhang met de decentralisaties waarbij ouderen langer thuis blijven wonen (geen doorstroom naar zorginstellingen & meer beschikbaarheid van voor ouderen geschikte woningen) en er meer mensen met bijvoorbeeld een psychische beperking aangewezen zijn op wonen & zorg in de buurt?
  5. Denkt het college, gezien de beperkte voorraad sociaal bereikbare huurwoningen in onze gemeente, voldoende op deze nieuwe ontwikkelingen te kunnen gaan inspelen?
  6. Deelt het college de mening van de PvdA dat Lansingerland wat het aantal sociaal bereikbare huurwoningen door een sociaal aanvaardbare ondergrens dreigt te gaan zakken?
  7. Een evenwichtige woningmarkt vraagt van gemeenten en corporaties om visie en beleid. Hoe denkt de gemeente Lansingerland haar aandeel hierin te gaan realiseren?
De Tuinen Bleiswijk

De Tuinen Bleiswijk

COLLEGE LAAT BERKELSE CARILLON BUNGELEN

Het lot van het Berkelse carillon houdt de gemoederen nog steeds stevig bezig. Tijdens de raadscommissie Samenleving van 9 april meldde wethouder Ankie van Tatenhove trots dat er tijdens deze collegeperiode nog te weinig aandacht was geweest voor de kunst en cultuur in onze gemeente. Ondanks de bezuinigingen op het gemeentelijke apparaat zal er met ingang van 1 juni een ambtelijk medewerker worden aangesteld die de kunst en cultuur als werkterrein krijgt. Deze nieuwe ambtenaar moet zich ook bezig gaan houden met crowd-funding om de herplaatsing van het Berkelse carillon gefinancierd te krijgen. Zij gaf ook aan dat er voor de herplaatsing van het carillon een potentiële locatie is gevonden. Welke zei zij er niet bij.

Het blijft dus mistig. Wordt het carillon nu ja of nee teruggeplaatst op of in de directe nabijheid van de oorspronkelijke locatie? En waarom houdt het college zo hardnekkig vast aan crowd-funding? Waarom wordt deze herplaatsing niet gewoon via de gemeentebegroting zélf gefinancierd? Wij gaan terug naar de raadscommissie Algemeen bestuur van 7 februari 2013. Toen zei toenmalig burgemeester Ewald van Vliet in de rondvraag van deze commissie: “Het carillon zal verplaatst worden naar een plek tegenover de sportwinkel Intersport. Het carillon is een onderdeel van het klokkenlint. Herplaatsing in de nabijheid van dit klokkenlint en de oorspronkelijke plek is nodig. Niet elke plek is mogelijk. De definitieve locatie zal nog definitief vastgelegd worden”. Over de financiering dus geen woord. Dat was toen kennelijk geen thema. Zelf deze passage terugzien? Kijk vanaf 2.10 uur op: http://player.companywebcast.com/gemeentelansingerland/20130207_1/nl/player

Wreekt zich hier de omstandigheid dat liefst 3 van de 5 collegeleden geen enkele historische band met Lansingerland en Berkel en Rodenrijs hebben? In het vorige college waren het er op het eind zelfs 4. Alleen kunst en cultuur wethouder Ruud Braak was toen inwoner van Lansingerland. Die was een groot voorstander van herplaatsing op de oude plek via gemeentelijke financiering. De PvdA fractie is blij dat er eindelijk een ambtenaar kunst en cultuur wordt aangesteld. Dat kan de noodlijdende gemeentelijke inbreng in deze belangrijke sector nieuwe impulsen gaan geven. Onze schriftelijke vragen over de stand van zaken met betrekking tot kunst en cultuur in Lansingerland hebben dus toch resultaat gehad. Zie: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/ (PvdA vragen 2015/10).

Skatebaan AMG Schmidtpark

Skatebaan AMG Schmidtpark

PVDA IN DEBAT MET DIRECTIE RET OVER OV-CHIPKAART OP MAAT

Op 2 maart 2015 stelde onze fractie aanvullende schriftelijke vragen aan het college over onze wens om meer maatwerk bij de OV-chipkaart te realiseren. De RET directie vertelde toen aan de PvdA fractie dat zij voorstander zijn van nieuwe OV-chipkaart producten. Zij zijn graag bereid mee te werken aan nieuwe klantproposities die door de nieuwe technische mogelijkheden van de OV-chipkaart mogelijk zijn geworden. Wij vroegen toen aan het college of zij hiervan op de hoogte was. “Is het college bereid om alsnog samen met de Vervoersautoriteit/Metropoolregio en in goed overleg met de regionale vervoersbedrijven een onderzoek te (laten) doen bij de bij reizigers mogelijk levende vraag naar meer flexibiliteit in het OV-chipkaart aanbod?”

Tot op heden kregen wij van collegezijde nog geen antwoord anders dan een uitstel bericht dat het college voor de beantwoording nog zit te wachten op de inbreng van derden die voor de beantwoording noodzakelijk is. Maar geen nood, onze fractie vindt zijn eigen weg wel.

Gerard Bovens werd gevraagd om in een uitzending van RTV Rijnmond op maandag 18 mei om 17.30 uur in discussie te gaan met de algemeen directeur van de RET Pedro Peters over de ideeën van de RET en hem zelf om meer OV-chipkaart maatwerk te gaan aanbieden.

Onze eerdere vragen van januari 2015 en de college-antwoorden daarop zijn te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201503-pvda-betr-maatwerk-chipkaart_64777.html

Petra Verhoef met haar Zuid Koreaanse en Boliviaanse collega's aan de start van de Rotterdam Marathon. Petra liep de Marathon in de mooie tijd van 4.47.44.

Petra Verhoef met haar Zuid Koreaanse en Boliviaanse collega’s aan de start van de Rotterdam Marathon. Petra liep de Marathon in de mooie tijd van 4.47.44.

A13/A16 ACTUEEL

Volgende week woensdag 22 april is er een technisch overleg op het Rotterdamse Stadhuis ten behoeve van de Rotterdamse en Lansingerlandse woordvoerders in het A13/A16 dossier. Dan kunnen er aan medewerkers van onder meer Rijkswaterstaat vragen worden gesteld over de inpassing en andere zaken met betrekking tot deze nieuwe snelweg. Onze woordvoerder Sam de Groot heeft vooralsnog de volgende vragen in de pen:

Hoogte

Het tracé komt (behoudens de landtunnel) op alle plekken hoog te liggen, zelfs hoger dan de bestaande infrastructuur. Waarom is er als ontwerp uitgangspunt gekozen voor de hoge ligging van de snelweg doordat bijvoorbeeld kruisende wegen onderlangs gaan, waarom niet andersom? Waarom is de ligging hoger dan de bestaande infrastructuur? Geeft deze hoge ligging problemen met bijvoorbeeld de aanleg van geluidswerende maatregelen wat betreft technische mogelijkheden en in combinatie met de luchthaven?

Ligging

Waarom ligt de snelweg circa 100 meter noordelijker (en dus dichter bij de bebouwing in Rodenrijs) dan de huidige infrastructuur? Zijn hier andere redenen voor dan alleen het gemak bij de aanleg?

Besluitvorming

Het lijkt er op dat het tracé zoals dit er nu komt te liggen op geen enkel punt afwijkt van de uitgangspunten zoals oorspronkelijk vastgelegd door de Bestuurlijke Afstemgroep, met andere woorden, alle participatie, inspraak en betrokkenheid van de raden heeft niet geleid tot ook maar één verandering. Klopt dit?

Wettelijk/bovenwettelijk

Waarom wordt gekozen voor het splitsen van bovenwettelijk en wettelijk deel in de besluitvorming? Er is toch een duidelijke samenhang tussen beiden?

Fijnstof

De maximering van de A13 bij het Kleinpolderplein op 80km is vanwege het fijnstof. Hoe kan het dan dat fijnstof bij de nieuw aan te leggen snelweg geen enkele factor is voor de aanleg en snelheid?

Maximum snelheid

Op basis van welke factoren wordt de maximum snelheid bepaald (zie ook fijnstof).

Er is samen met onze PvdA collega in de raad van Rotterdam, Barbara Kathmann, ook nog een gesprek in de maak het PvdA Tweede Kamerlid en de woordvoerder Verkeer, Duco Hoogland. Dan zullen we het in het bijzonder hebben over de wens om de publicatie van het ontwerp Tracébesluit uit te stellen tot september en niet te publiceren in juni zoals de minister I&M nog steeds voorstaat. Zo is er meer ruimte voor de Gebiedstafels en kan de presentatie van de wettelijke en bovenwettelijke maatregelen, waaronder saldo 0, gelijk oplopen in tijd.

AMG Schmidtpark Rodenrijsezoom

AMG Schmidtpark Rodenrijsezoom

ONTHEFFINGS VERZOEK INGEZETENSCHAP WETHOUDERS

De niet in Lansingerland wonende wethouders Simon Fortuyn en Albert Abee hebben begin april aan de raad gevraagd om aan hen ontheffing te verlenen voor de periode van een jaar van het vereiste van het ingezetenschap in onze gemeente. Fortuyn heeft zijn huis in Krimpen aan den IJssel te koop aangeboden maar de verkoop is nog niet gelukt. Hij geeft beeldend aan actief op zoek te zijn gegaan naar een huurappartement om de periode tot de verkoop van zijn huidige woning te overbruggen maar ook daar is hij nog niet in geslaagd: “De belemmering in algemene zin is de termijn van huur (= 1jaar met optie tot verlenging) en het feit dat mijn vrouw, Jolanda, het prettig vindt om regelmatig langs te komen met onze honden. Dat mijn vrouw langs komt, vormt geen bezwaar, echter de honden leveren toch een hindernis op bij sommige verhuurders”. Wethouder Abee houdt het wat prozaïscher: “De financiële en economische situatie, met name het niet kunnen verkopen van de eigen woning zonder aanmerkelijk verlies, liggen aan dit verzoek ten grondslag. Complicerend daarbij is ook dat de onderneming van mijn vrouw wordt gevoerd vanuit onze woning”.

De raad zal waarschijnlijk in de raadsvergadering van eind mei een besluit nemen op hun beider verzoek. Bij de aanstelling van beide wethouders in juni 2014 stemden wij tegen het verlenen van ontheffing aan wethouder Abee omdat toen al duidelijk was dat hij niet echt van plan was naar Lansingerland te verhuizen. Hij gaf toen bovendien aan de instabiliteit in de Lansingerlandse politiek als een extra argument te zien. Wethouder Fortuyn kreeg onze steun toen wel omdat hij zeer serieus was over zijn verhuisplannen.

De raad zal zijn besluit om de beide wethouders ontheffing te verlenen moeten onderbouwen. Volgens de wet moet er sprake zijn van “bijzondere gevallen” waarbij telkens voor een jaar ontheffing kan worden verleend. Wat “bijzonder” wordt geacht, is in feite aan de raad zelf. Maar uit de ministeriele toelichting valt wel op te maken dat het bezoek door honden niet direct als een bijzonder geval wordt gezien.

“We beloven geen gortdroog beleid. Integendeel, we proberen u te inspireren om samen met ons aan de slag te gaan. Delen, durven, doen”, zo beloofde het college programma. Dat ‘Delen & doen’ is dus maar heel betrekkelijk gebleken. Het betreft in ieder geval niet de woonplaats of het zoeken & vinden van een woning in Lansingerland. Hoe geloofwaardig is een college dat de dialoog met de samenleving en de dorpsdialogen zo hoog op de agenda heeft staan terwijl zij zelf buitenstaanders blijven? Hoe leg je dit uit aan inwoners die momenteel voor torenhoge lasten staan, opgelegd door bestuurders die daar zelf geen last van hebben? Hoe kan het zijn dat de bestuurspartij bij uitstek, CDA Lansingerland, niet in staat is om uit eigen geledingen een goede wethouder te leveren? En wat is er bij Leefbaar 3B aan de hand dat deze partij zowel tijdens de vorige als tijdens de huidige bestuursperiode niet in staat is gebleken een wethouder uit eigen kring te leveren? Over bestuurskracht gesproken!

AMG Schmidtpark Rodenrjsezoom

AMG Schmidtpark Rodenrijsezoom

TOT SLOT

Volgende week is de laatste vergaderweek voor het mei-reces. Maandagavond is er de gebruikelijke fractievergadering ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 23 april. De agenda bevat voorlopig weinig spannende agendapunten. Dinsdagavond 21 april is er een presentatieavond. Dan presenteren ambtelijke medewerkers de eerste kwartaal rapportage met betrekking tot de stand van zaken rond de drie grote decentralisaties. Woensdagavond 22 april is er voor Sam de Groot in het Rotterdamse Stadhuis een technisch overleg over de A13/A16 en legt de raadswerkgroep (waar Gerard Bovens aan mee doet) die de nieuwe vergaderaanpak voorbereidt, de laatste hand aan een notitie met voorstellen.

Het citaat van de week komt uit het dagblad Trouw van zaterdag 11 april 2015. De titel van het verhaal van Hans Goslinga, redacteur bij deze krant, luidt: “Het CDA kruipt weg in de provincie”. Het gaat over de behoefte aan een overzichtelijke samenleving en de angst voor maatschappelijke verandering en nieuwkomers. Het citaat: “Het is misschien wel nuttig de visie van Hirsch Ballin daartegenover te plaatsen, omdat hij ook wel degelijk oog heeft voor angsten en afkeer van wat vreemd overkomt. Die zorgen moet je wel degelijk serieus nemen, zei hij in 2011. Maar dan ook echt serieus, in de zin dat je de ongemakkelijke realiteit voor het voetlicht brengt en mentaal isolationisme bestrijdt. ‘Dat is iets anders dan beledigende en vernederende uitingen wiswassen en gevoelens van onveiligheid aanwakkeren onder de pretentie dat je als politicus echt hebt leren luisteren”.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 17 april 2015

De Tuinen Bleiswijk

De Tuinen Bleiswijk

 

Fietspad bij Bergschenhoek N209

Fietspad bij Bergschenhoek N209