17 juni 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 13 – 17 JUNI 2016

Dit eenentwintigste weekverslag in 2016, aflevering 396 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raadscommissie Algemeen Bestuur zich boog over de Voorjaarsnota, de grondexploitaties en de Kadernota en wij een motie indienden om te voorkomen dat het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard het mes zet in haar kwijtscheldingsregeling voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau.

HET GAAT GOED MET LANSINGERLAND MAAR WIILEN WE DIT EIGENLIJK WEL WETEN?

Afgelopen dinsdag was er het commissiedebat over de Kadernota 2017. Sam de Groot was onze woordvoerder. De afgelopen weken hebben wij in onze weekverslagen uitvoerig stil gestaan bij de gunstige ontwikkeling van de gemeentelijke financien en de lokale bouwmarkt. Niks geen dun ijs maar een markt die ook in Lansingerland aan het oververhitten raakt. Onze analyse is te vinden in weekverslag 20 op https://lansingerland.pvda.nl/2016/06/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-juni-2016/ Sam de Groot richtte zich in zijn bijdrage aan het debat vooral op de uitdagingen die er de komende jaren op Lansingerland af komen. Daar zijn wij nog lang niet klaar voor. Onze gemeente groeit nu snel naar 70.000 inwoners maar onze voorzieningen groeien daarin niet of nauwelijks bij mee. Zo dreigt het aantal sociaal bereikbare huurwoningen achter te blijven, zijn er te weinig aansprekende voorzieningen voor jongeren, wordt er te weinig gebouwd voor jongeren tussen de 20-30 jaar, bereiken sportaccommodaties hun maximale capaciteit en is het kunst en cultuuraanbod te klein in verhouding tot de grootte van onze gemeente. Het is bovendien de vraag of de beperkte ambtelijke formatie de uitdagingen op het gebied van economie en werkgelegenheid, transformatie van het sociale domein, sneller bouwen dan nu en de mobiliteitsvraagstukken vanuit de Metropoolregio wel aan kan.

Sam de Groot hield hierover tijdens het commissiedebat het volgende inspirerende verhaal: Het gaat goed met Nederland en het gaat goed met Lansingerland. Wanneer we door (soms heel veel) negatieve teneur naar de feiten kijken, zit er weer schwung in en is het tijd om vooruit te kijken. Overal zie je deze signalen, kijk naar de CBS en CBP cijfers die een stabiele groei laten zien, meer banen, bezuinigingen die teruggedraaid worden, er wordt weer geïnvesteerd en nog belangrijker voor Lansingerland, er wordt weer gebouwd. Lansingerland staat op een cruciaal punt in haar ontwikkeling, binnen nu en 5 jaar zijn wij, exclusief Wilderszijde, uitgebouwd en hebben wij ongeveer 65.000 inwoners. Alle lichten staan (en stonden wat ons betreft) op groen voor een beleid en bestuur dat past bij een dynamische zich ontwikkelende gemeenten.

Groot was dan ook onze teleurstelling toen wij de Kadernota tot ons namen. Het optimisme om ons heen is nog niet doorgedrongen tot het bestuur van Lansingerland. Wij praten nog vooral over risico’s, risico’s op risico’s en mogelijkheden tot risico’s. Op 33 keer het woord risico hebben wij één keer het woord kans geteld in deze Kadernota. Het grootste risico, is het niet pakken van de kansen die zich nu voordoen. Nu geen ambitieus en daadkrachtig bestuur betekent dat wij als Lansingerland de boot gaan missen en dat wij figuurlijk maar ook letterlijk door onze buurgemeenten ingehaald gaan worden. Waar wacht het college nu eigenlijk op, op de volgende recessie?

Daar waar er bij onze buurgemeenten groot enthousiasme is om bijvoorbeeld de Randstad rail een nieuw duw te geven met goede P+R en nachtverbindingen, de lightrail met Zoetermeer en mogelijk zelfs naar Leiden te realiseren, daar waar projectontwikkelaars overal aangeven dat er sneller gebouwd moet kunnen worden om de markt niet over te laten koken, daar waar de Metropoolregio een vehikel kan zijn om de potentie van Lansingerland, die iedereen ziet er uit te laten komen, daar waar wij gezien de bedrijvigheid, innovatieve bedrijven en ruimte die wij hebben, een voortrekkersrol in duurzaamheid zouden kunnen spelen, is de reactie van het college flets en lauw. Het is besturen met een geblindeerde voorruit en alleen maar achteruitkijk spiegels.

Zijn wij klaar voor een nieuwe groeispurt, hebben wij sportvoorzieningen, scholen, voldoende andere voorzieningen voor al deze nieuwe bewoners? Hoog tijd dat het college de Visie Lanserland 2040 nu oppakt, over twee jaar hoeft het namelijk niet meer. Sam de Groot vroeg zich af wanneer de herziening van deze Visienota wordt opgepakt.

Gaan wij al deze nieuwe bewoners wel aantrekken? Prijzen wij onszelf niet verschrikkelijk uit de markt met een te hoge OZB. Het college geeft aan dat de lasten omlaag moeten maar weet niet wanneer dat kan, wij stellen dat het nu moet willen we deze boot niet missen. De PvdA overweegt een amendement om de OZB te verlagen van 120 tot 110 %.

Voor wie bouwen wij nu eigenlijk. Wat de PvdA betreft zijn de komende jaren cruciaal voor het definitieve gezicht van Lansingerland. Hier passen voldoende betaalbare sociale huurwoningen bij, wonen in Lansingerland is voor iedereen mogelijk. Wij overwegen ook hiervoor een motie of amendement in te dienen om het bouwen van jaarlijks 30 extra sociale huurwoningen in de komende 4 jaar mogelijk te maken.

Zijn wij klaar voor de aanstormende VINEX jeugd? Na de golf van kinderen die eerst naar kinderopvang moesten, waarvoor met stoom en kokend water scholen zijn gebouwd is logische verwachting dat al deze kinderen, tegelijkertijd de interessante puber leeftijd gaan bereiken. Wij besteden in vergelijking met bijvoorbeeld Pijnacker-Nootdorp de helft van het budget aan Jongerenwerk. Er is geen enkel beleid of ambitie tot beleid te bespeuren. Vraag aan het college is, zien zij dit ook aankomen, en wat zijn de plannen om hier iets mee te doen?

Wat gaan wij nu eigenlijk doen met maatschappelijk en cultureel aanbod. Even los van de best aardige initiatieven in de samenleving die nog niet erg makkelijk tot een resultaat komen, missen wij de door het college beloofde Nota maatschappelijk vastgoed. Wanneer komt deze nu? En als die niet komt, vanuit welk kader werkt het college dan? Het ambtelijk apparaat kent vele vacatures terwijl het aantal beschikbare FTE ten opzichte van andere gemeenten al niet ruim is en dat in een sterk aantrekkende arbeidsmarkt. Maakt het college zich hier geen enorme zorgen over, wat gaat het college hier aan doen? Tot zover de bijdrage van Sam de Groot.

Petra Verhoef boog zich dinsdagavond over de toestand van ons grondbedrijf. Die stond ook op de agenda van de liefst 4 uur durende vergadering. Bij de PvdA fractie is de meest prangend vraag bij het onderwerp grondexploitaties: Wat is nu de knellende factor om niet sneller en meer te bouwen in onze Gemeente? Met sneller bouwen genereer je uiteindelijk sneller meer opbrengsten en neemt je risico af. Onze wethouder blijft maar praten over dun ijs, waarmee we de projectontwikkelaars afschrikken en we ons zelf tekort doen. Ho, stop, het ijs moet nog wat aangroeien, en dat terwijl we in feite bovenop een geiser zit. Kokende stoom die sist: er is een schreeuwend tekort aan woningen. Het tekort aan woningen stijgt met minstens 30.000 woningen per jaar, berichtten de media afgelopen week. Projectontwikkelaars zeggen te staan popelen om te gaan bouwen, maar gemeenten werken op diverse manieren niet mee, bijvoorbeeld vanwege te hoge grondprijzen. Is dat in Lansingerland ook het probleem? Zijn er bij ons problemen met het snel afgeven van vergunningen om snel te kunnen gaan bouwen? Is er binnen de gemeente voldoende menskracht (Fte) om direct in te spelen op de snelgroeiende vraag naar de bouw van nieuwe huizen? Bouwen we voldoende in het segment duurdere huur van 700-1000 euro en in de bouw van woningen voor kleine huishoudens en jongeren tussen de 20-35 jaar? Tussen de Bahama’s en de Elfstedentocht ligt een mooi Spaans eiland’ aldus Petra Verhoef.

Gemaal Noordpolder Berkel

Gemaal Noordpolder Berkel

Volgens de Leefbaar 3B fractie oogt de Kadernota flets en is er sprake van gemiste kansen. Een actualisering van de Toekomstvisie Lansingerland 2040 is volgens hen broodnodig. Leefbaar 3B wil extra geld voor de bouw van sociaal bereikbare huurwoningen, voor de uitbreiding van het aantal Boa’s en wil afzien van de huurverhoging (inflatiecorrectie) voor binnensportverenigingen. Daarmee geeft ook de grootste fractie in de raad aan het de hoogste tijd te vinden voor nieuwe investeringen in de toekomst van Lansingerland. Over de hoe-vraag kun je van mening verschillen maar het is goed dat Leefbaar 3B inziet dat de gemeente Lansingerland vooruit moet en niet moet blijven hangen bij de bestuurlijke hangplek die met name de CDA fractie voortdurend bezet. Voor CDA & VVD is er nog geen sprake van financiële ruimte voor de verlaging van de woonlasten. Die ruimte zien wij wel. Tijdens het debat in de raad op 30 juni zullen wij dan ook met een amendement komen om de OZB te verlagen van 120 tot 110 %. Dan is ook duidelijk wat de gevolgen zijn van de zogenaamde ‘mei-circulaire’ van het Rijk, de periodieke update van het gemeentefonds.

Zeker is ook dat de fracties van Leefbaar 3B, WIJ, GroenLinks en PvdA op 30 juni (opnieuw) met een motie of amendement zullen komen om het aantal sociaal bereikbare huurwoningen de komende 4 jaar met 120 te vergroten. Dit is voor ons een compromis want met de bouw van 30 extra sociaal bereikbare huurwoningen neemt het aandeel sociaal bereikbare huurwoningen in het totaal van onze groeiende woningvoorraad af. Wij dalen onder de 19%. Wanneer de fractie van de ChristenUnie of van D66 op 30 juni het amendement/motie steunt, ontstaat er een raadsmeerderheid.

De herziening op de Visie Lansingerland 2040 gaat er komen, zo meldde de burgemeester. Wij krijgen er nog een brief over. Mooie aanleiding is het 10 jarige bestaan van onze gemeente. Leefbaar 3B wil het aantal Boa’s met één FTE vergroten terwijl andere fracties het meer voor de hand vindt liggen om de formatie van het jeugd en jongerenwerk te versterken. Wellicht kan in het raadsdebat van 30 juni een compromis bereikt worden. Zowel als het gaat om opbouwwerk & preventie enerzijds en handhaving & toezicht anderzijds kan onze snel groeiende gemeente wel een extra impuls gebruiken. Zo nodig wilde PvdA fractie daartoe te initiatief nemen. De burgemeester hield een genuanceerd verhaal over de aanpak van overlast. De huidige inzet bij overlast is maximaal en van vele markten thuis. Extra impulsen, van welke aard dan ook, helpen.

En dan het bouwen. De PvdA fractie is er nog steeds niet gerust op dat de voorzichtige benadering van wethouder Abee voor Lansingerland goed gaat uitpakken. De angst straalt te zeer van zijn optreden af en dat kan onze gemeente veel schade gaan berokkenen. Zijn uitspraak: ‘We moeten positief naar de toekomst kijken maar we moeten wel realistisch blijven. Bij de minste of geringste economische neergang kan het weer mis gaan’, tekent Albert Abee ten voeten uit. Grijp nu je kans, roepen wij voortdurend. Want projectontwikkelaars kunnen hun heil gemakkelijk ergens anders zoeken. Over zijn inzet, betrokkenheid en vakmanschap hebben wij geen twijfels over zijn bestuurlijke moed wel. Het is goed dat de wethouder vastbesloten is om ook op Wilderszijde te gaan bouwen. Daar liggen voor een specifieke, jonge doelgroep zeker kansen, zo meldde Sam de Groot in zijn bijdrage aan het debat.

Ook over de toekomst van het maatschappelijke vastgoed is het laatste woord nog niet gezegd. Wethouder Abee weigert met een raadsvoorstel te komen waardoor de raad de mogelijkheid krijgt om kaders te stellen en het beleid gericht te sturen. De wethouder vindt ‘maatwerk’ voldoende en wil volstaan met een bijpraat-brief aan de raad. Een PvdA motie valt dus te overwegen.

Het belooft dus op 30 juni zeker een spannend afrondend raadsdebat te gaan worden!

Avondvierdaagse Berkel

Avondvierdaagse Berkel

PVDA MOTIE TEGEN GEDEELTELIJK AFSCHAFFEN KWIJTSCHELDINGSREGELING SCHIELAND

Op 30 september 2015 sprak Gerard Bovens in bij de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard over de toen nog prille plannen van het dagelijks bestuur om de kwijtscheldingsregeling fors in te krimpen. Zijn spreektekst is te vinden in het betreffende weekverslag op:  https://lansingerland.pvda.nl/2015/10/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-28-september-2-oktober-2015/ Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en wat toen verwacht werd, lijkt nu te gaan gebeuren. Op 29 juni bespreekt de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap de Voorjaarsnota en daarin is het plan opgenomen om de kwijtscheldingsregeling met ingang van 2017 fors in te perken. In een poging om dit te voorkomen, diende onze fractie tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag een motie vreemd aan de orde in. Ook aan de raden van Rotterdam, Krimpenerwaard en Zuidplas is een soortgelijke motie voorgelegd. De door ons ingediende motie luidde als volgt:

Constaterende dat:

  • Het Hoogheemraadshap Schieland en de Krimpenerwaard nu de mogelijkheid kent tot verlenen van kwijtschelding voor diverse heffingen voor ingezetenen;
  • Het Hoogheemraadschap tot op heden de maximale kwijtscheldingsnorm hanteert, t.w. 100% van de bijtstandsnorm;
  • In de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap op 29 juni 2016 de Voorjaarsnota 2016 van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan de orde komt;
  • Hierin verwerkt is het voorgestelde besluit om de kwijtschelding van de waterschapsbelasting te beperken tot de watersysteemheffing & de wegenheffing en met betrekking tot de zuiveringsheffing geen kwijtschelding meer te verlenen met ingang van 1 januari 2017;

Overwegende dat:

  • Deze afschaffing voor de laagste inkomens een forse lastenverzwaring met zich meebrengt;
  • Meerpersoonshuishoudens jaarlijks ca. € 160,00 moeten betalen;
  • Eenpersoonshuishoudens een lastenverhoging krijgen van ca. € 53,00;
  • De laagste inkomensgroep geen financiële ruimte hebben om extra lastenverzwaringen het hoofd te bieden;
  • Gedeeltelijke afschaffing van de kwijtscheldingsregeling van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard nadelige invloed heeft op het gemeentelijke armoede en minimabeleid

Verzoekt het college om het dagelijks bestuur van Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard dringend te vragen af te zien van het voorgestelde besluit om de kwijtschelding van de waterschapsbelasting te beperken tot de watersysteemheffing en de wegenheffing en met ingang van 1 januari 2017 geen kwijtschelding meer te verlenen voor de zuiveringsheffing. Een soortgelijke motie is al aangenomen door de raad van Krimpen aan de IJssel. Ook in de raden van Rotterdam en Zuidplas wordt een motie voorzien.

Om een lang verhaal kort te maken, onze motie kreeg geen meerderheid. D66, CDA, VVD, Partij Neeleman en Leefbaar 3B stemden tegen. De fracties van ChristenUnie, GroenLinks, WIJ Lansingerland en PvdA stemden voor. De tegenstemmeers vonden dat het geen pas geeft om zich als raad te mengen in het democratische besluitvormingsproces van het hoogste orgaan van een andere overheid. “Daar moeten we ons als gemeenteraad buitenhouden”. De woordvoerders van ChristenUnie en PvdA wezen de tegenstemmers fijntjes op het feit dat onze raad de afgelopen 10 jaar talloze keren krachtig invloed uitoefende in dossiers zoals HSL, A13/A16, Rotterdam The Hague Airport en het bedrijventerrein de Glasparel langs de A12. Daar is primair de Tweede Kamer, de Minister I&M en Provinciale Staten als bevoegd gezag aan zet. Volgens Gerard Bovens is ‘invloed uitoefenen door de gemeenteraad bij andere bestuursorganen één van de core business van lokale overheden. Minister Melanie Schultz van I&M zal vanavond in een schaterlach uitgebarsten zijn nu de gemeenteraad van Lansingerland aan de bestuurlijke zijlijn gaat staan”. Dat het CDA tegenstemde, verwondert de PvdA fractie niet. De portefeuillehouder financien in het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard is Toon van der Klugt, CDA lid en inwoner van Bleiswijk. Dat de fractie van D66 afhaakte ook niet. Deze fractie is het sociaal liberale elan al geruime tijd kwijt en voert een sociaal economisch gezien super ‘groen-rechtse’ koers. Het feit dat Leefbaar 3B niet met de motie meeging, moet vooral toegeschreven worden aan gebrek aan interne regie. Die krabben zich nu ongetwijfeld achter de oren over de vraag wat er nu weer mis ging. Wethouder Ankie van Tatenhove had moediger moeten zijn door onze motie over te nemen. Dan had er geen stemming meer plaats gevonden. Zij hield echter angstig haar mond, haar eerdere positieve acties ten spijt. Onze algemene conclusie: het klimaat voor de arme inwoners van Lansingerland is guur. Zij proberen op dun ijs het hoofd boven water te houden. Het is van nu af aan ‘Code Rood’ voor de Lansingerlandse armoede & minima aanpak geblazen. Benieuwd naar dit hele debat? Dat kunnen we ons voorstellen. Kijk dan op http://webcast.nl/lansingerland/#!/overview vanaf moment 2:47 tot 3:28.

Parkzoom Bergschenhoek

Parkzoom Bergschenhoek

TOT SLOT

Afgelopen donderdag boog de raad zich over de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen Bleizo & Prisma. Daarover had de PvdA fractie geen opmerkingen. De infrastructuur op en rond deze bedrijventerreinen is volop in ontwikkeling. Begin deze week ging de noordelijke randweg van Lansingerland, de voor Bleizo belangrijke Laan van Mathenesse open, in december 2017 stopt de eerste trein, RandstadRail Zoetermeer en ZoRo-bus bij het nieuwe station Bleizo en er zijn (eindelijk) plannen in de maak om van de ZoRo-buslijn ooit een echte lightrail verbinding te gaan maken. Het is goed om te constateren dat er nu ook samenwerking ontstaan is tussen Bleizo en de bedrijventerreinen de Glasparel in Waddinxveen en die in Zuidplas.

Wat deden wij in dezelfde periode in 2015? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/06/19/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-15-19-juni-2015/ Het was toen de week van de maandelijkse raadscommissie vergaderingen. Belangrijkste thema’s waren de stand van zaken met betrekking tot het mobiliteitsplan Berkel, de nieuwe Woonvisie, de toekomst van onze tuinbouw en de grondexploitaties. Heel herkenbaar dus, ook één jaar later. Volgende week is het de maandelijkse raadscommissieweek. Die begint traditiegetrouw met fractieoverleg. In het oog springende agendapunten zijn de Routekaart windenergie, de stappen die genomen moeten worden om ook in Lansingerland windmolens te plaatsen, twee bestemmingsplannen in Berkel centrum cie. Ruimte), een debat naar aanleiding van onze vragen over de aanpak van het herstel van de gevel van het gemeentehuis (commissie Algemeen Bestuur), de Jaarrapportage sociaal domein 2015 en de Armoedemonitor (commissie Samenleving). Vooral de agenda van de commissie Ruimte is -eindelijk- weer eens goed gevuld. De PvdA fractie opnieuw erg benieuwd hoe het college de burgerparticipatie met betrekking tot de bestemmingsplannen concreet heeft vormgegeven. Daar ontbreekt nog wel eens het nodige aan.

Het citaat van deze week komt uit het AD van zaterdag 11 juni. De krant kopt: “Tweede Kamer is er niet alleen voor Kamergeleerden”. Aan het woord komt ‘onze’ Astrid Oosenbrug: “Al dat wollige taalgebruik in Den Haag, PvdA Kamerlid Astrid Oosenbrug heeft er niks mee. ‘Ik vraag collega’s gerust wat ze nou precies bedoelen. Praat gewoon Nederlands! Je zit hier niet voor je zelf! Oosenbrug- piercing in wenkbrauw, paars geverfd haar, Rotterdamse tongval- heeft geen afgemaakte opleiding”. Verder: “Ik moet weleens uitleggen dat het in de bijstand geen feest is. Daarom is het belangrijk dat de Kamer uit allerlei mensen bestaat. Het Kamerwerk noemt ze echt niet te moeilijk. ‘Je moet opkomen voor mensen die dat zelf niet kunnen. Dat is beter dan universitaire graden”. Astrid moet in maart 2017 terug in de Tweede Kamer. Wij zullen haar daarbij steunen, juist ook in deze week waarin haar vader overleed. Onze gevoelens van medeleven, Astrid en heel veel sterkte voor jou, je gezin en je verdere familie bij dit zo verdrietige verlies.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 17 juni 2016

Winkelcentrum Esdoornlaan Berkel

Winkelcentrum Esdoornlaan Berkel

Landscheidingsfietspad bij Oostersingel Berkel

Landscheidingsfietspad bij Oostersingel Berkel

Berkel noord

Berkel noord

Gemaal Noordpolder Berkel

Gemaal Noordpolder Berkel

Gemaal Noordpolder Berkel

Gemaal Noordpolder Berkel

Bijen idylle in Offenbachplantsoen Berkel moet nog even geduld hebben!

Bijen idylle in Offenbachplantsoen Berkel moet nog even geduld hebben!

Berkel Noord bij de Landscheiding

Berkel Noord bij de Landscheiding