16 maart 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 13 – 17 MAART 2017

Dit negende weekverslag in 2017, aflevering 425 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvonden, het uurtje extra nachtmetro in de weekends er mogelijk toch gaat komen, de raadscommissie Samenleving zich boog over de visie op het onderwijs en wij vragen stelden aan het college over de stand van zaken met betrekking tot het project ‘Realistisch duurzaam’.

15 MAART LEVERDE EEN STEVIGE RUK NAAR RECHTS OP

 Afgelopen woensdag waren de Tweede Kamerverkiezingen. Deze verkiezingen betekenden het afscheid van Astrid Oosenbrug als óns PvdA Tweede Kamerlid. Astrid nam afgelopen week waardig afscheid via twee mooie radio en tv reportages. Een mooi gemaakt radio verhaal bij RTV Rijnmond: http://www.rijnmond.nl/nieuws/152691/Rijnmond-Staat-Stil-met-Astrid-Oosenbrug en een boeiende ‘Wandeling’ met Joris Linssen op TV: https://tvblik.nl/de-wandeling/astrid-oosenbrug

Wij zijn Astrid heel veel dank verschuldigd voor haar enorme inzet in het complexe ICT en privacy dossier en natuurlijk haar voortdurende betrokkenheid bij het wel en wee in Lansingerland. Gelukkig blijft zij in de opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in Lansingerland volop bij ons in beeld.

Heel erg bedankt Astrid!

De PvdA-fractie is blij met het mooie resultaat dat de mensen van GroenLinks boekten. Met alle teleurstelling die ons gigantische zetelverlies met zich brengt, constateren wij van de PvdA fractie in Lansingerland dat de VVD de grootste partij van Nederland is gebleven waarmee de aanval van het populisme is afgeslagen. Populistische partijen zijn nu goed voor ongeveer 20% van het electoraat. De overgrote meerderheid van de Nederlandse kiezers zoekt gelukkig nog steeds zijn & haar heil bij politieke partijen die de beginselen van de rechtstaat hoog in het vaandel hebben staan. Ook de positie van Nederland ten opzichte van Europa liep nauwelijks schade op. De grootste partijen in Nederland, op de PVV na, delen de grote betekenis van Europa voor de verdere ontwikkeling van ons land. Ook dat is winst. Brexit lijkt een Europees incident te gaan worden.

Met 9 zetels krijgt de PvdA-fractie in de Tweede Kamer een percentueel vergelijkbare grootte als onze fractie in de raad van Lansingerland. Klein maar fijn. Ook ‘Den Haag’ zal het de komende jaren niet van het aantal moeten gaan hebben maar van de kwaliteit. Slim agenderen, goed informeren en een breed maatschappelijk draagvlak zoeken, moeten de basis gaan vormen voor het snelle politieke herstel. Volgend jaar maart al zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan moet het herstel vorm gaan krijgen. De geschiedenis van de PvdA-Lansingerland laat de negatieve electorale gevolgen zien van grote landelijke PvdA-successen in de jaren die direct aan de gemeenteraadsverkiezingen vooraf gingen. Een jaar later kregen wij PvdA’ers in de gemeenten de rekening gepresenteerd. Dat gaan we in 2018 natuurlijk omdraaien!

De enorme afrekening van de kiezers met de PvdA was in hoofdzaak het directe gevolg van ons meedoen aan het Kabinet Rutte 2. Lodewijk Asscher zei dit woensdagavond zo: Onze partij heeft Nederland de afgelopen jaren, samen met de VVD, op een fatsoenlijke en rechtvaardige manier uit de crisis geloodst. Ons land staat er nu veel beter voor dan in 2012. Toch zijn we er helaas niet in geslaagd om met onze resultaten uit het kabinet en onze plannen voor de komende vier jaar onze kiezers te overtuigen.” Het is te ironisch voor woorden dat een nieuwe regering, waarin het hart waarschijnlijk gevormd gaat worden door VVD, CDA en D66, sociaal gezien naar rechts zal gaan opschuiven. Kiezers die zich zorgen maken over de toekomst van de gezondheidszorg (zoals bijvoorbeeld geen lager eigen risico) en nivelleren wél een feestje vinden, krijgen de rekening van hun stemgedrag gepresenteerd. Sociaal links in Nederland telt nog maar ruim 40 zetels (PvdA, GL, PvdD, SP). Dit is de grootste klap van 15 maart. De mensen waar het in de politiek écht over moet gaan, staan nog steeds met lege handen.

Hoe het verder met de broodnodige ‘duurzaamheid’ moet, is ook nog twijfelachtig. Voor krap 60 Tweede Kamer zetels betreft dit een absolute ‘must’.

Regeren in Nederland doet zeer. Daar moet je dapper voor zijn en het algemeen belang écht willen dienen. Wij zijn er trots op dat de PvdA dit in de periode 2012-2017 gedaan heeft.

De PvdA-fractie in Lansingerland ging op 16 maart gewoon weer aan de slag. ‘Doorknokken’ zoals u van ons gewend bent. Teleurgesteld maar zeker niet verslagen. De inhoud van dit weekverslag 9 laat zien dat wij van de PvdA Lansingerland er nog steeds heel veel zin in hebben!

De complete verkiezingsuitslag voor Lansingerland is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/nieuws_43977/item/voorlopige-uitslag-tweede-kamerverkiezingen-in-lansingerland_83866.html

KOMST NACHTMETRO’S IN DE WEEKENDS WORDT STEEDS WAARSCHIJNLIJKER

Al sinds begin 2012 zet de PvdA-fractie zich in voor de komst van nachtmetro’s in de weekends. Het is één van onze kroonjuwelen die stap voor stap toch worden gerealiseerd. Andere zijn het carillon in Berkel centrum en de bushalte Bonfut. De laatste ritten van het Metronet vertrekken ook in de weekend nachten rond de klok van middernacht. Dit betekent dat een avondje uit in de binnenstad van Rotterdam en Den Haag al vroeg afgelopen moet zijn tenzij je wil wachten tot het vertrek van de eerste BOB-bussen. Die gaan om ongeveer 1.30 uur van start. Ons voorstel is dat de laatste Metro’s in de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag een uurtje later vertrekken. De RET heeft op verzoek van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio die hier over gaat, een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden.

Dit onderzoek is te vinden op het raadsinformatiesysteem van de gemeente Rotterdam: http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=79756/17bb2185_Notitie_Onderzoek_nachtmetro.pdf Ook de door ons gewenste optie is onderzocht. Die gaat op jaarbasis voor het complete RET Metronet netto 6 ton kosten (kosten na aftrek van de reizigersopbrengsten). De RET constateert dat de laatste Metro’s in de weekends op dit moment zeer druk zijn. Er is dus zeker een markt voor de nachtmetro. Knelpunten die moeten worden opgelost zijn de extra kosten, veiligheid en ook geluidsoverlast. RET directeur Pedro Peters meldde op 11 maart op twitter: “Nacht afzonderlijk nooit kostendekkend. Als men ’t wil, adviseer ik ‘uurtje’.

Wonderlijk dat het college van Lansingerland de raadscommissie Ruimte niet actief informeerde over het RET rapport. De PvdA fractie moest daarvoor leentjebuur spelen in Rotterdam. Sam de Groot vroeg dan ook in de rondvraag van de commissie Ruimte van afgelopen dinsdag: “Is wethouder Fortuyn in zijn kwaliteit van bestuurder van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio bereid om variant 3 en dat is een ‘uurtje extra’ in het RET-onderzoek naar de mogelijke start van nachtmetro’s te steunen?” De Raden van Rotterdam en van Pijnacker-Nootdorp alsmede het college van Gedeputeerde Staten gaven de afgelopen maanden aan zo’n nachtmetro wel te zien zitten (zie: https://lansingerland.pvda.nl/2017/01/12/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-9-13-januari-2017/ ) maar de raad van Lansingerland stelde in haar oneindige wijsheid voor om de BOB-bus te verkiezen boven de nachtmetro. De komst van de nachtmetro ‘een uurtje later’ hoeft natuurlijk niet in de plaats te komen van de BOB-bussen. Dit systeem voor de nachtbrakers kan gewoon blijven rijden. Wethouder Fortuyn antwoorde Sam de Groot dat hij zich hard zal gaan maken in het bestuur van de Vervoersautoriteit voor de komst van de nachtmetro. Hij ziet het als een goede aanvulling voor de bestaande nachtbussen. Het huidige gat tussen 00.00 en 02.00 uur is te groot voor mensen die bijvoorbeeld na theaterbezoek nog gezellig een drankje willen blijven drinken maar geen nachtbraker willen worden.

Fijntjes meldde de wethouder dat de PvdA eerder dan hij in het bezit was van het RET rapport over de nachtmetro. Noblesse oblige, wethouder! Wordt dus zeker vervolgd!

HET IS ERG STIL ROND HET ACTIEPROGRAMMA REALISTISCH DUURZAAM

 De opening van de natuurgebieden Vlinderstrik en Groenzoom waren de hoogtepunten in 2016. Ook het AMG Schmidtpark werd stap voor stap voltooid met de komst van de waterspeelplaats. Belangrijk was in dat jaar het burgerinitiatief om te komen tot corporaties in onze gemeente die de komst van windmolens bevorderen. Jammer genoeg vond een meerderheid in de raad het in juli 2016 ongewenst dat het college daarbij een actieve rol vervult. Wat daarbij de doorslag gaf, was dat de fracties die dit voorstel steunden bij de besluitvorming niet compleet waren waardoor een minderheid met de zege wegliep. En verder is het sindsdien heel erg stil. De laatste informatie van collegezijde aan de raad over het actieprogramma “Realistisch Duurzaam’ stamt al weer van 15 juli 2016. Dat was midden in de zomervakantie. Sindsdien is het compleet stil over dit belangrijke speerpunt in het collegeprogramma 2014-2016. Reden voor de PvdA fractie om het college te vragen om een nieuwe update over de actuele stand van zaken. Die willen we dan agenderen voor een volgende raadscommissie. De PvdA fractie begrijpt niet dat de raad in de praktijk zo weinig hoort over de voortgang van dit zo belangrijke speerpunt. Het is van belang dat de raad intensiever dan nu het geval is bij de voortgang wordt betrokken. Dat geeft ook de inwoners van Lansingerland de mogelijkheid om goed geïnformeerd te blijven en desgewenst mee te doen. Daarom stelde de PvdA-fractie aan het college afgelopen week de volgende vragen: De laatste informatie van collegezijde over het actieprogramma “Realistisch Duurzaam’ stamt al weer van juli 2016. Dat was midden in de zomervakantie. Waarom informeert het college de Raad niet frequenter over de actuele stand van zaken?

 1. Wanneer verschijnt de volgende actualisatie over de stand van zaken?
 2. “Realistisch Duurzaam’ betreft een top-prioriteit in het collegeprogramma 2014-2018. Waarom blijkt daar in de praktijk zo weinig van?
 3. Deelt het college de mening van de PvdA-fractie dat het actieprogramma ‘Realistisch Duurzaam’ wel een extra (ook financiële) bestuurlijke impuls kan gebruiken?
 4. Is het college bereid de raad intensiever bij de uitvoering van ‘Realistisch Duurzaam’ te betrekken?
 5. Zo ja, hoe denkt het college het antwoord op de vragen 4 & 5 vorm te gaan geven?

De complete set met vragen en het volledige overzicht van de stand van zaken in juli 2016 zijn te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201728-pvda-betr-actuele-stand-van-zaken-mbt-actieprogramma-realistisch-duurzaam_83722.html

De PvdA-fractie is heel benieuwd naar de reactie van het college. ‘Duurzaam’ kan in Lansingerland wel wat extra inspiratie en inzet gebruiken!

EN HOE GAAT HET INTUSSEN MET DE COCREATIE HSL?

Op 29 maart organiseert ProRail een brede ambtelijke bijeenkomst voor alle gemeenten langs het HSL-tracé, waar geluidsmaatregelen genomen worden, zo berichtte het college aan de raad begin maart. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het Plan van Aanpak (PvA) van ProRail. Dit PvA is onlangs door ProRail ingediend bij het ministerie van I&M voor goedkeuring. In het PvA is de projectplanning uitgewerkt. Het opstellen en indienen ervan heeft 2 maanden langer geduurd dan was voorzien vanwege de complexiteit van het project.

Het cocreatieproces is afhankelijk van de planning van ProRail. ProRail heeft in december in de cocreatiegroep medegedeeld dat zij op basis van hun planning ervan uitgaan dat de volgende cocreatiebijeenkomst in mei zal plaatsvinden. Inmiddels heeft de Stichting Stop Herrie HSL specifieke vragen aan ProRail over de planning en de kosten van het project gesteld. Hierover vindt eind deze maand een tussentijds overleg plaats tussen de Stichting, het ministerie en ProRail, aldus het college. Dit hele cocreatieproces, waarbij de raad & college op afstand zijn gaan staan, duurt inmiddels sinds 2015. Voor de oorspronkelijke planning, zie het volgende weekverslag uit juni 2016: https://lansingerland.pvda.nl/2016/06/24/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-juni-2016/

Sam de Groot sneed afgelopen woensdag in de commissie Ruimte deze kwestie aan. Hij vroeg aan wethouder Fortuyn “wanneer er eindelijk een mijlpaal te noteren zal zijn in dit dossier. Het gaat zo nog jaren duren voordat er een afrondend besluit is hoe de HSL geluidsoverlast aangepakt gaat worden”. Wethouder Fortuyn moest het antwoord schuldig blijven. Ook hij staat immers aan de zijlijn. De PvdA vindt het, de inspanningen van de stichting Stop Herrie HSL ten spijt, geen goede zaak dat de lokale politiek inmiddels al twee jaar compleet aan de zijlijn staat.

Oudelandselaan Berkel Meerpolder

OPHEFFEN KNIP NOORDEINDSEWEG IN NOORDELIJKE RICHTING ZEKER NIET VOOR 2021-2022

De commissie Ruimte boog zich afgelopen woensdag via Sam de Groot nog even over de planning van de uitvoering van het Mobiliteitsplan. In de planning is de feitelijke realisatie van het opheffen van de knip in de Noordeindseweg in de richting van Zoetermeer in het vierde kwartaal van 2019 voorzien. Sam vroeg aan de wethouder of bij deze planning rekening is gehouden met de bezwaar en beroepschriften die absoluut zeker ingediend gaan worden. Het antwoord van de wethouder: “neen”. Dit betekent dus dat de feitelijke openstelling niet voor eind 2021 of 2022 is te voorzien! Dan zijn we al twee gemeenteraadsverkiezingen verder. Sam vroeg ook of het verstandig is om, gezien deze lange termijn en onzekerheid, het mobiliteitsplan als uitgangspunt te nemen voor de realisatie van de verkeerstromen in Berkel centrum en de gevolgen van de herinrichting van het plein rond het Vierkantje bij de Herenstraat?

De wethouder bleef het antwoord schuldig. Hij vertelde dat het niet om alleen om dit project gaat maar ook om 8 andere. Niet bij al deze projecten is een vertraging te verwachten. Wat ons betreft een onzin-argument want het kan best wel eens zo zijn dat het verder autoluw maken van het centrum rond de Herenstraat grote negatieve gevolgen zal gaan krijgen voor het blijven bestaan van doorgaand autoverkeer op deze plek in het centrum. Hoe autoluwer de Herenstraat des meer de knip op de Noordeindseweg compleet in de lucht zal komen te hangen. Het is te voorzien dat deze knip de komende jaren stap voor stap een illusie zal blijken te worden.

Circus in Berkel Meerpolder

DE KERMIS KOMT! MAAR WAAR?

De Berkelse Kermis staat weer op het parkeerterrein bij het sportpark Hogeland. Deze mooie kermis neemt daar heel wat parkeerplekken in van de sporters en bezoekers. Die komen nu stevig in de knel. Een heikel probleem dat al enige jaren speelt. Sam de Groot stelde dit probleem opnieuw aan de orde in de commissie Ruimte: “Is het niet veel meer voor de hand liggend dat de kermis, met ook veel meer mogelijkheden en veel centraler tussen Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek, op het ten slotte daarvoor aangelegde evenementen terrein in het AMG. Schmidt park, een definitieve plek krijgt? Zijn daar andere redenen voor dan het feit dat er verzuimd is om nutsvoorzieningen aan te leggen bij dit evenementen terrein? Wat is er voor nodig om de kermis (en ook andere evenementen die nuts voorzieningen nodig hebben) daar plaats te laten vinden? Is de wethouder bereid zich hiervoor in te zetten?”

 Wethouder Fortuyn onderschreef dit probleem. Er is volgens hem op dit moment nog geen andere geschikte plek voor de kermis. De locatie AMG Schmidtpark kan niet omdat de weg er naar toe niet geschikt is voor het zware kermisverkeer. Een stagiaire doet momenteel onderzoek naar wat er op het gebied van toegankelijkheid, nutsvoorzieningen, veiligheid en geschiktheid van onze evenemententerreinen in het AMG Schmidtpark en het Rottemerengebied (bij de skiheuvel) allemaal verbeterd moet gaan worden. De wethouder beloofde enthousiast hier op terug te komen wanneer dit onderzoek beschikbaar is.

 VISIE OP ONDERWIJS

 Op 19 februari 2015 debatteerde de raad over een nota over de onderwijshuisvesting. Op ons initiatief nam de raad toen een door Sam de Groot ontworpen amendement aan waarin het college opdracht kreeg om een “Visienota Onderwijshuisvesting in Lansingerland” op te stellen waarin de volgende bestanddelen worden verwerkt:

 • De gemeentelijke ambities & toetsbare doelen ten aanzien van het aanbod en de kwaliteit van onderwijshuisvesting, zowel met betrekking tot het basis onderwijs, voortgezet onderwijs als het hoger onderwijs;
 • De financiële randvoorwaarden waar binnen deze ambities moeten passen waarbij het uitgangspunt is dat het gaat om slimmere besteding van gelden binnen de bestaande financiële kaders;
 • De samenhang en kansen op samenwerking tussen onderwijs en buitenschoolse opvang, kindercentra, preventieve jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg (waaronder de alcohol & drugspreventie), jongerenwerk, aanpak t.a.v. onderwijsachterstand & VVE, cultureel & sportief aanbod, combinatiefunctionarissen en bedrijfsleven te beschrijven;
 • In nauw overleg met de betrokken scholen, andere maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en ouders deze samenhang & kansen om te zetten in nieuwe samenwerkingsinitiatieven;
 • Uit te werken welk type scholen en samenstelling van onderwijsaanbod gewenst is in Lansingerland en wat voor onderwijshuisvesting daarvoor nodig is;
 • Het college te verzoeken deze nota voor eind 2015 aan de Raad voor te leggen:

De raad nam dit amendement met grote meerderheid aan. De fractie van Leefbaar 3B stemde toen echter tegen. Een jaar later dan door de raad opgedragen, verscheen dan toch de ‘Visienota Onderwijs”. Die is terug te vinden bij de stukken behorende bij de agenda van de commissie Samenleving: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=01696939-6650-4adf-9a2d-87b2a532d690&FoundIDs=

Petra Verhoef was onze woordvoerder in het commissiedebat over deze nota. Haar verhaal: De Visienota Onderwijs is het directe resultaat van een amendement dat op 19 februari 2015 werd ingediend door PvdA, VVD, D66 en WIJ Lansingerland, n.a.v. de eerdere bespreking van een rapport van de rekenkamer over de hoge kosten van onderwijs in onze gemeente. De onderwijspartij PvdA nam natuurlijk het voortouw bij het opstellen van het amendement. Wij vonden het broodnodig om naar de toekomst van het onderwijs te kijken in het groeiende, jonge Lansingerland, met duidelijke ambities en véél breder dan de onderwijshuisvesting alleen. Voor ons waren cruciale thema’s de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, een betere samenwerking tussen scholen en andere organisaties voor de ontwikkeling van kinderen, en een goede aansluiting met de arbeidsmarkt. En dat alles met zo efficiënt mogelijke financiering en toetsbare kaders. Uiteindelijk steunden alle partijen, behalve Leefbaar 3B, het amendement.

College en ambtenaren gingen voortvarend aan de slag, al duurde dit bijna een jaar langer dan gepland. De voorliggende visienota is opgesteld met input van scholen zelf, leerlingen, ouders en bedrijfsleven. Er worden een aantal concrete plannen genoemd en men durft er ook een prijskaartje aan te hangen. Bij ambitieuze doelen stellen hoort ook een kostenintensivering en die bespreken we graag bij de kadernota.

Petra formuleerde de volgende thema’s voor het debat in de raadscommissie

 1. In hoeverre garanderen de voorgestelde plannen een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Lansingerland? Een van de redenen van de PvdA om een brede onderwijsvisie te vragen was immers de relatief lage CITO-score van Lansingerlandse leerlingen van het primair onderwijs.
 2. Worden de ambities en plannen breed gedragen door het onderwijs zelf? En gaan ze ermee aan de slag? Het gemeentebestuur mag wat ons betreft best aan de scholen zelf vragen om zich te committeren aan bepaalde doelen, bijvoorbeeld via een convenant. Anders zou het wel eens heel vrijblijvend kunnen zijn.
 3. Samenhangend met het vorige punt, missen we duidelijke indicatoren van succes. De CITO-score is er voor onderwijskwaliteit, maar welke indicatoren van succes hangt men bijv. aan het realiseren van een goed wijknetwerk of aansluiting van jeugdhulp en school?
 4. Tot slot: bij een Gemeente van 70.000 inwoners zou het hebben van een MBO opleiding in de Gemeente zelf een mooie ambitie zijn. Het zou kunnen leiden tot een nog sterkere link met werkgevers in de regio. Wat denken de andere fracties daarvan?

Het commissiedebat spitste zich met name toe op de vraag of het college de opdracht van de raad             om ‘binnen de financiële kaders te blijven niet wat al te vrijmoedig had opgevat door met een aantal intensiveringen te komen. Wethouder Heuvelink zegde toe om met een aanvullende notitie te komen om een en ander te onderbouwen. Ook voelde hij wel voor het voorstel van Petra om aan een set indicatoren te gaan werken. De besluitvorming over de financiën vindt plaats in juni wanneer de Kadernota op het programma staat. Dan kan de raad een integrale afweging maken ten opzichte van mogelijke andere financiële verlangens. De nota op zich werd breed door de raad gedragen. Wat nog rest is het debat over de methode van financiering.

TOT SLOT

 Wat deden wij in dezelfde periode in 2016? Het was toen de week waarin het college reageerde op onze vragen over een nog vroegere opening van winkels op zondag, het college een inloopbijeenkomst hield over het beschikbaar stellen van Hergerborch in Berkel voor bewoning door onder meer statushouders, code oranje voor het sociale domein ons stevig bezig hield en onze fractie nadacht over onze inbreng bij de commissiedebatten over het Mobiliteitsplan Berkel en de versnelde huisvesting van asielgerechtigden. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/03/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-7-11-maart-2016/

Aanstaande maandagavond vergadert de raadscommissie Algemeen Bestuur. De agenda is te vinden op: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=2a0e70d2-d063-4389-8b00-0c19b541201e&FoundIDs=&year=2017

Dinsdagavond is er de maandelijkse presidiumvergadering en een vergadering van het afdelingsbestuur. Woensdagavond is er een bijeenkomst van onze Leergang 2017 en donderdagavond een presentatieavond over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport.

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van 15 maart. Het gaat over de internationale waarnemers zoals van de OVSE die ook de verkiezingen in Nederland in de gaten houden. Het citaat: “Waar het Ministerie van Binnenlandse Zaken zich wellicht het meeste zorgen over maakt, is het onderzoek naar de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dit wordt uitgevoerd door het College voor de Rechten van de Mens. Volgens het VN-verdrag Handicap moet iedereen met een beperking zonder obstakels kunnen stemmen. Stemlokalen, -hokjes, -biljetten en informatie over de verkiezingen moeten voor iedereen toegankelijk zijn”. Een waarheid als een koe zou je op het eerste gezicht zeggen. Wat ligt er meer voor de hand? Maar ook de gemeente Lansingerland presteerde het op 15 maart om een stembureau in te richten dat voor een rolstoeler niet zonder hulp toegankelijk was. De plek in kwestie: de brandweerkazerne in Bleiswijk met liefst twee drempels bij de ingang! Zie de foto op onze website.

Voor rolstoelers moeilijk toegankelijk stembureau in brandweerkazernen Bleiswijk

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 17 maart 2016