17 mei 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 13 – 17 MEI 2013

Dit zeventiende weekverslag in 2013, aflevering 268 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de maandelijkse raadscommissieweek waarbij ondermeer de Jaarstukken 2012, de Sportnota, de komst van de Metropoolregio en de verdere ontwikkeling van het concept “Regie gemeente” op de agenda stond. Alles bij elkaar goed voor 15 uur vergaderen. Het was ook de week waarin de deelnemers van onze Leergang elkaar de politieke maat namen in de raadscommissie van Westerrotte als opmaat voor het afsluitende raadsdebat op maandag 27 mei.

Foto's van de Leergang Raadscommissie van Westerrotte

Foto’s van de Leergang Raadscommissie van Westerrotte

JAARSTUKKEN 2012

Vorige week, in weekverslag 16, berichtten wij over het financiele deel van onze Jaarstukken 2012. Zie https://lansingerland.pvda.nl/2013/05/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-29-april-11-mei-2013/ Afgelopen donderdag boog de raadscommissie Algemeen Bestuur zich over deze heikele materie. Fractiewoordvoerder Gerard Bovens schetste daarbij het volgende beeld waarbij optimisme en reële zorgen hand in hand gingen.

Over de Jaarstukken 2012 is inmiddels al heel wat gezegd en geschreven. Al deze commentaren spitsen zich vooral toe op het financiele deel. Over het inhoudelijke Jaarverslag 2012 wordt veel minder gerept. Lansingerland leeft inmiddels in twee parallelle werkelijkheden. De wereld van de beleidsprogramma’s die veel voortgang laat zien en de wereld van de gemeentelijke financiën waarin Schraalhans thans onze lokale Keukenmeester is. De pas vastgestelde lokale Horeca nota ten spijt!

Om met het eerste te beginnen, het college en het ambtelijke apparaat verdient ons compliment voor de stappen die tijdens het verslagjaar zijn gezet. In de volle breedte van de programma’s zijn goede vorderingen te constateren. Wanneer je die vergelijkt met het lijstje wat wij van de PvdA Lansingerland voor 2012 en 2013 nog willen bereiken (zie op onze website www.lansingerland.pvda.nl onder “menu” de rubriek “standpunten”) mag geconstateerd worden dat het college en het gemeentelijke apparaat goed op koers liggen. Ongeveer tegelijk met het verschijnen van de Jaarstukken publiceerde Elsevier samen met onderzoeksbureau Louter een vergelijkend overzicht van de economische prestaties van Nederlandse gemeenten. Inmiddels staat Lansingerland op het lijstje toplocaties op plek 7. In het jaar 2011 was dat nog plaats 16. Daarmee zijn wij de economisch best presterende gemeente in Zuid Holland. Waren er in 2004 nog ruim 2000 bedrijven hier gevestigd, inmiddels bedraagt dit aantal bijna 3000. In diezelfde periode steeg het aantal banen van ruim 15000 naar ruim 19000. En dat in een periode van zware crisis.

Zo bezien zijn wij als gemeentebestuur “Schraalhans in Luilekkerland”, als gemeente financieel stevig in de dip maar met een sociaal en economisch perspectief dat klinkt als een klok. Aan de sociale en economische initiatieven uit de samenleving zal het dus hier niet liggen. De ligging van Lansingerland is perfect. Dat was het voor de crisis en dat zal ook zo blijven. Voor ons van de PvdA waren de Jaarcijfers 2012 geen verrassing. Wij hadden dit negatieve resultaat wel verwacht. Interessanter dan deze cijfers is voor ons de weg naar de duurzame oplossingen. Het debat dat wij daarover bij de Kadernota 2013 gaan voeren. Dan zal moeten blijken of wij als lokale politiek het zelfde groei vermogen hebben als onze ondernemers en onze maatschappelijke organisaties.

Ten aanzien van de jaarcijfers nog een drietal opmerkingen en vragen.

  1. De controleverklaring van onze accountant bevat een “oordeelonthouding”. Deze oordeelonthouding, zo meldt het college, is uitsluitend het gevolg van de in de jaarrekening opgenomen onzekerheid met betrekking tot de grondexploitatie Westpolder. Het risico is hier in relatie tot onze gemeentebegroting te groot om door de vingers te zien. Waren wij een grotere gemeente geweest met een dito hogere gemeentebegroting dan had de controleverklaring waarschijnlijk positief uitgepakt. Wij vinden dat een wonderlijke gang van zaken. Wij vragen ons af of de huidige controle voorschriften nog wel sporen met de situatie waarin vele Nederlandse gemeenten met grote grondbedrijven zijn terecht gekomen. Een nieuwe werkelijkheid vraagt ook om aangepaste toetsingskaders. Graag een reactie van het college.
  2. In 2011 heeft de commissie BBV een geactualiseerde notitie ‘grondexploitatie’ gepubliceerd, zo staat op pagina 160 van de Jaarstukken. Een van de uitspraken van deze notitie is dat de boekwaarde van de ‘niet in exploitatie genomen gronden’ nooit de marktwaarde van deze gronden in de huidige bestemmingen mag overschrijden. Het was dus taxeren geblazen met als resultaat een noodzakelijke afwaardering van 5.7 miljoen euro. Dat is bijna een derde van het totaal voor het jaar 2012 te nemen verlies op onze grondexploitaties van 14.5 miljoen. Het is dus niet alleen de slechte economie die ons hier parten speelt maar ook de aangescherpte regelgeving van rijkswege. Mijn vraag aan het college is of de gemeenten vooraf bij dit type regelwijzigingen worden betrokken en zo ja, wat hun reactie hierop was.
  3. Het stelsel waarop het Gemeentefonds berust, is in de loop van de jaren zodanig verfijnd dat de verschillen tussen de gemeenten via de uitkeringen systematiek geneutraliseerd zijn. De Grondbedrijven stonden daar buiten want er waren in goede tijden nauwelijks relaties met de Algemene dienst. Nu wel, waardoor er rijke en arme gemeenten dreigen te gaan ontstaan. Dat is compleet in strijd met het principe van de eerlijke verdeling die het Gemeentefonds voorstaat. Mijn vraag aan het college: is deze verstoring inmiddels landelijk onderkend en zo ja, gaat er nu een aanpassing van het Gemeentefonds plaatsvinden waarbij ook de omstandigheid van een problematisch grondbedrijf-buiten-schuld wordt meegewogen.

De accountant van onze gemeente beaamde dat in een grote gemeente als bijvoorbeeld Rotterdam een soortgelijk risico als de gemeente Lansingerland nu met de Westpolder loop niet tot een oordeelsonthouding zou hebben geleid. De beperkte schaal en overeenkomstige begroting van Lansingerland in relatie met de grote van de risico’s die Lansingerland als grote Vinex gemeente loopt, zijn dus wel degelijk bepalend. De accountant en ook ons college gaven wel aan dat een oordeelsonthouding op een deel van onze jaarrekening niet behoeft te leiden tot een niet vaststelling door de raad van de jaarrekening. Een verwijzing naar de onzekerheden rond het project Westpolder in het raadsbesluit volstaat. Daar zijn wij het mee eens. Wat ons betreft gaat de raad eind mei akkoord met het raadsvoorstel.

Wethouder Ten Kate zegde toe terug te komen op onze derde vraag tijdens het debat over de Kadernota 2013. Hij achtte het een waardevolle suggestie in het kader van het samen met andere, waaronder de VNG, zoeken van oplossingen van gemeenten die door de Vinex in de grondbedrijf problemen zijn gekomen. Wij kregen de indruk dat er in VNG of ander verband weinig vooroverleg is gevoerd over de nieuwe regelgeving die wij in onze tweede vraag aan de orde stelden. Toch opvallend dat de kwestie van de deregulering hoog op de bestuurlijke agenda staat maar dat het debat daarover vooral leidt tot nieuwe regelgeving. Je zou je kunnen voorstellen dat bij het uitschrijven van een nieuwe regel als deze, er ook wordt nagedacht over de mogelijke budgettaire gevolgen en hoe die door de betreffende gemeenten gedragen zouden moeten worden. Een groot probleem is dat het vooral de financiele specialisten zijn die zich met dit soort vragen bezig houden en niet de generalisten in de raad die de beleidsmatige gevolgen van maatregelen als deze over de volle breedte kunnen overzien. Dat zie je ook in het debat in commissieverband van donderdagavond. Forse uitspraken over de grondexploitatie problemen in bijvoorbeeld de Berkelse Westpolder in het openbaar, maken potentiële kopers van huizen op deze plek niet echt enthousiast vanwege de negatieve beeldvorming. Als je niet oppast wordt het voor kopers een besmette plek. Dat kan vervolgens weer een extra negatieve invloed hebben op de grondexploitatie in volgende jaren en ga zo maar door. Wethouder Tymon de Weger wees tijdens de raadscommissie terecht op dit effect. Soms lijken raadsleden een beetje op de deelnemers van de Goede Vrijdag processies op de Filippijnen die zich zelf al gaande voortdurend geselen. 

De raad zal in de raadsvergadering van 30 mei hoogstwaarschijnlijk een positief besluit nemen over de Jaarstukken 2012. Wordt vervolgd!

img_7792

SPORTNOTA

De raadscommissie Samenleving sprak afgelopen dinsdag opiniërend  over de eerste versie van de Sportnota. Het is de eerste integrale sportnota in de geschiedenis van Lansingerland omdat een eerdere versie tijdens de vorige college periode altijd in de concept fase is blijven hangen. De hele nota is te lezen op:  http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=100307&f=ca4cc22e67f8689ae9318b005258879c&attachment=0&a=1237 Een samenvatting is te vinden op de pagina’s 22-24. Onze woordvoerder Sam de Groot legde het accent op vier voor de PvdA belangrijke thema’s:

  1. Leg een grotere verantwoordelijkheid bij de sportverenigingen zelf. De huidige organisatievorm kan doelmatiger functioneren. Maak een zelfde slag als gebeurd is met het verzelfstandigen van het onderwijs. Onderzoek dus de haalbaarheid van de oprichting van een sportbedrijf waarbij de gemeente meer op afstand komt te staan en een regierol krijgt. Sportverenigingen zelf moeten dan kunnen beslissen over de vormgeving van het beheer en onderhoud en investeringsbeslissingen in velden en accommodaties.
  2. De Sportnota stelt voor om aan te sluiten bij het Sportfonds om het kinderen waarvan de ouders niet in staat zijn om contributie te betalen, toch mogelijk te maken te gaan sporten. Het voorstel van de PvdA is om te bezien of de groep kinderen die voor financiele steun in aanmerking kan komen niet te beperken tot mensen met een inkomen op bijstandsniveau of even er boven maar ook eens goed te kijken naar gezinnen die weliswaar een hoger inkomen hebben maar door de crisis stevig in de financiele nood is geraakt. Die groep groeit, bijvoorbeeld omdat hun huizen financieel onder water zijn komen te staan. Ons idee is ook om sportverenigingen direct te betrekken bij het beheren van een dergelijk fonds.
  3. Het is zaak om bij de inrichting van de openbare ruimten rekening te houden met het zeer grote aantal inwoners dat aan ongeorganiseerde sportbeoefening doet. Goede voorbeelden zijn al te vinden in het nieuwe AMG. Schmidtpark. Sam de Groot: “Zet de ‘Goedkope denkers’ in om mee te denken over de vormgeving van deze aanpak!
  4. Zet stevig in op alcoholmatiging, ook in de sport. Het is heel goed dat daar aandacht voor is.

Onze suggesties komen overeen met datgene wat Sam de Groot en Gerard Bovens recent bespraken met bestuurders van de voetbalverenigingen CVV Berkel en BVCB Bergschenhoek. Wethouder Ruud Braak nam de vele suggesties van de raadsleden enthousiast in ontvangst en beloofde in de volgende versie van de Sportnota hierop terug te komen. Natuurlijk is er ook overleg met de sportorganisaties over hun inbreng. Wij hopen dat met het debat over de thema’s die wij en ook andere partijen inbrachten de focus op het profijtbeginsel wat wordt verlegd naar de focus op zelfstandigheid en zelf kunnen beslissen door de sport. Die professionaliseringsslag is wat ons betreft hard nodig en zal positief gaan bijdragen aan de relatie tussen gemeente en sportsector. Wij zijn heel benieuwd naar de visie van de lezers van dit weekverslag!

IMG_7794

EN VERDER

Afgelopen maandagavond was de 5de bijeenkomst van onze eigen Lansingerlandse PvdA Leergang. Dit keer waren de deelnemers over drie fracties verdeeld en debatteerden zij in commissieverband over de bezuinigingen en het startersbeleid van de gemeente Westerrotte. Commissievoorzitter was Don van Doorn en de wethouders Naushad Boedhoe en Ruud Braak. Ruud van Bennekom gaf het startsein met een kleine uitleg vooraf , Sam de Groot zorgde voor de evaluatie en Greetje van Steijn en Sjaak van de Pluijm waren bevlogen insprekers. Op maandag 27 mei vindt het finale raadsdebat plaats in de door Westerrotte geleende raadszaal van Lansingerland. Waar de Metropoolregio allemaal niet toe leidt! Als voorzitter van de Raad zal dan de voormalig burgemeester van Bleiswijk en Rozenburg Jaap Wolf optreden. Na nog een evaluatiebijeenkomst zit onze Leergang er dan voor de 17 deelnemers (niet allemaal PvdA leden overigens) weer op. Wij zijn benieuwd wie van hen na dit intensieve kijkje in onze keuken er toe besluiten om actief te worden in onze mooie partij. Talent te over, dat is wel duidelijk!

Gerard deed donderdagmorgen mee aan de ‘speed date’ in het kader van de Pro Demos leergang ‘Lokale Politiek’. En met hem 5 raadsleden van lokale politieke partijen en 4 van landelijke politieke partijen (waarvan 2 van dezelfde partij). Eigenlijk zegt dit al genoeg. De landelijke partijen kennen van oudsher vanuit hun traditie goed georganiseerde rekruteringcampagnes op (zoals wij) lokaal niveau of regionale schaal. Die organisatiegraad en ervaring ontberen lokale politieke partijen vaak. Het is dan ook niet zo gek dat zij dankbaar gebruik maken van het Pro Demos aanbod. Maar of dit dan vervolgens via gemeentelijke subsidie moet plaats, is natuurlijk voor discussie vatbaar.

Wat Gerard wel opviel tijdens deze speed date dat menigeen gewoon geïnteresseerd was in lokale politiek zonder echt actief te willen worden. Die interesse op zich is van groot belang en het is best voorstelbaar dat je als gemeente, los van verkiezingen, Pro Demos inhuurt om, samen met de politieke partijen in Lansingerland, voor deze groep een cursusaanbod te blijven organiseren. Eigenlijk is een ‘speed date’ geen goede vorm om mensen voor de politiek te matchen. Geen idee wat Pro Demos daarmee precies voor ogen heeft maar dit werkt niet. Dat merkte je ook tijdens de matte evaluatie na afloop.

Het ziet er naar uit dat de raad eind mei akkoord gaat met de komst van de Metropoolregio per 1 januari 2014. Dat is een bijzonder goede zaak. Het is nog steeds niet duidelijk of de huidige Stadsregio’s, zoals in het regeerakkoord is aangegeven, per 1 januari 2014 zullen worden opgeheven maar de initiatiefnemers van de Metropoolregio gaan daar wel van uit. Net als van de gedachte dat de BDU gelden ten behoeve van het Openbaar Vervoer naar de Metropoolregio zullen gaan en niet naar de provincie. Don van Doorn omarmde tijdens de raadscommissie Algemeen Bestuur het collegevoorstel om verder te werken aan de ombouw van Lansingerland tot regie gemeente. Het had een hamerstuk kunnen worden maar toch vroeg nog een fractie om agendering in de raad. Een forse raadsmeerderheid ziet deze ontwikkeling, ook onderdeel van het Addendum op het Coalitieakkoord, wel zitten.

IMG_7795

TOT SLOT

Volgende week dinsdag is er de maandelijkse agendacommissie als voorbereiding op de Raadsvergadering.  Volgende week verschijnt ook de Kadernota 2013. Die houdt ons wel even politiek van de straat. De lakmoes proef en het eindexamen voor de huidige coalitie. Wij hebben er veel vertrouwen in dat wij slagen. Volgende week woensdagavond is er een Radenbijeenkomst van Zoetermeer en Lansingerland over de toekomst van Bleizo. Hopelijk met station waarover later meer.

Het citaat van de week komt uit de Heraut van 15 mei. “Natuur coöperatie De Groenzoom opgericht” kopt deze krant: “Naast de veehouderij op hun eigen bedrijven willen de boeren ook graag het natuurbeheer van de 560 hectaren grote Groenzoom en Bergboezem gaan verzorgen.” Vice voorzitter Ria vd Burg: “Het beheer van het gebied zou een zeer welkome economische pijler onder de bedrijven van de agrariërs vormen. Zij hebben bij de vorming van de Groenzoom delen van hun bedrijf moeten afstaan. Maar daarnaast telt het feit dat de agrariërs allemaal in of rond de Groenzoom wonen en/of werken en er dus zicht op het gebied is”.

Wij begrijpen dat de zinsnede “moeten overdragen” eigenlijk staat voor “verkocht voor een passende prijs” dus medelijden hoeven wij echt niet te hebben. Schokkender is het bericht van NOS en Binnenlands Bestuur van vrijdag 17 mei dat: “Het natuurbeheer door boeren dat de afgelopen twintig jaar een miljard euro heeft gekost is uitgelopen op een groot fiasco, concludeert een adviescommissie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.  Onder voorzitterschap van oud-minister Agnes van Ardenne (CDA) adviseert de commissie in het rapport “Onbeperkt Houdbaar” dat een eind moet komen aan de regeling waarmee duizenden boeren subsidie ontvangen voor natuurbeheer, terwijl ze de grond juist vervuilen door gebruik van mest en landbouwgif. Door intensivering van de landbouw heeft een “dramatische” biologische verarming plaatsgevonden. Het agrarisch beheer is hiermee ineffectief en duur. Zie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/advies-kraakt-natuurbeheer-boeren.9027864.lynkx?utm_source=BB%202013-05-17&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws  Wij zijn heel benieuwd naar de reactie van LTO, ons college en ook van het schap dat de Groenzoom en Bergboezem runt.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 17 mei 2013