PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 13 – 17 NOVEMBER 2017

16 november 2017

Dit vijfendertigste weekverslag in 2017, aflevering 451 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin er politiek gezien weinig nieuws was, wij schriftelijke vragen stelden over de wens van de minister BZK en de provincie Zuid Holland om sneller te gaan bouwen en de startdatum van de weekend nachtmetro bekend werd. De foto’s tonen het herfstige Rottemerengebied bij Bleiswijk.

IN MEMORIAM ALMA MAHAWAT KHAN

Afgelopen zondag kregen wij het droeve bericht dat Alma Mahawat Khan is overleden. Alma is de echtgenote van onze afdelingsvoorzitter Naushad Boedhoe. Zij was vele jaren als bestuurslid en ook als ‘gewoon’ PvdA lid intensief betrokken bij het wel en wee van onze afdeling in Lansingerland en daarvoor in Bleiswijk. Het overlijden van Alma kwam voor ons als een donderslag. Wij hebben met elkaar zoveel meegemaakt, wij deelden nog zoveel mooie plannen voor de toekomst. Woorden schieten tekort. Wat zullen we haar gaan missen tijdens onze afdelingsvergaderingen waar zij een trouwe bezoekster was. Enthousiast, vrolijk, met een groot sociaal gevoel en trots op wat bereikt werd. Onze fractie leeft intensief mee met Naushad Boedhoe. Onze gevoelens van deelneming voor hem de familieleden van Alma en Naushad. Wij zullen Naushad tijdens deze verdrietige dagen en de dagen daarna steunen waar wij kunnen.

MINISTER OLLONGREN EN PROVINCIE ZUID HOLLAND WILLEN SNELLER GAAN BOUWEN

De provincie Zuid-Holland kijkt ernaar uit om met minister Ollongren van BZK samen te werken aan het oplossen van het dreigende woningtekort, zo berichtte de provincie op 15 november. “De trek naar de steden doet zich in heel Nederland voor en dus ook in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland ziet, zoals de Staat van de Woningmarkt 2017 ook vaststelt, een oververhitte woningmarkt waardoor het voor inwoners van Zuid-Holland steeds lastiger wordt om een geschikte woning te vinden. Daarom stuurt de provincie op het versnellen van de realisatie van bouwplannen binnen bestaande dorpen en steden. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een Verstedelijkingskoers, het maken van concrete afspraken met de woonregio’s om de juiste woning op de juiste plek te krijgen (zogenaamde ‘regionale woonvisies’) en in te zetten op transformatie van bestaande gebouwen. Op 24 november en 7 december 2017 komen bestuurders en beslissers van rijk, gemeenten, woningcorporaties, bouwers, vervoerders en investeerders samen om concrete afspraken te maken over het versnellen van de woningbouw in Zuid-Holland in relatie tot bereikbaarheid, economie, vitaliteit en verduurzaming”, aldus de provincie.

Goed nieuws van de minister van BZK en de provincie, nieuws dat bovendien perfect aansluit bij de motie die de PvdA hierover in juni 2017 indiende tijdens het debat over de Kadernota 2017. De motie had als titel “1000 huizen per jaar bouwen vanaf 2019”. Jaarlijks vanaf 2019 zo’n 1000 woningen per jaar bouwen zorgt er voor dat Lansingerland rond 2025 in plaats van in 2030 gereed is met het bouwen op de grote nieuwbouwlocaties. Zo speelt de gemeente goed in op de bestaande, grote vraag naar (betaalbare) woningen. Versnelling van het bouwen zal ook positieve gevolgen hebben voor het weerstandsvermogen, de vermindering van het leningenpakket en de gemeentelijke exploitatie/programmabegroting 2017-2020. Om een groter aantal woningen te bouwen is vooroverleg nodig met de betrokken projectontwikkelaars en bouwers terwijl er mogelijk ook extra gemeentelijke ontwikkelcapaciteit gewenst is.

De tekst van de motie luidde:

  • Vanaf 2019 jaarlijks met volle kracht in te zetten op de bouw 1000 woningen per jaar in plaats van de in de beoogde 725 nieuwe woningen in 2019 en de 850 in 2020;
  • Daartoe overleg te plegen met de regio partners en de betrokken projectontwikkelaars en bouwers;
  • Voldoende woningen te bouwen in de sociale huursector en in het middensegment en in het overleg met de projectontwikkelaars zwaar in te zetten op de verduurzaming van de nieuwbouw;
  • In de Begroting 2019-2022 toe te lichten wat de (globale) financiële gevolgen van de verhoging van het aantal te bouwen woningen zullen zijn, daar waar het gaat om de ontwikkeling van het weerstandsvermogen, de hoogte van het leningenpakket, de gemeentelijke exploitatie/programmabegroting 2017-2020 en de eventuele extra ontwikkelingskosten;

Een terughoudend college durfde dit in juni 2017 niet aan. Niet het college maar de projectontwikkelaars en de bouwers bepalen in hoofdzaak het tempo, zo meldde het college. De raad stemde in meerderheid tegen de PvdA motie. Mogelijk is het standpunt van het college, mede gelet op de inbreng van de minister BZK en de provincie, inmiddels bijgesteld. De PvdA fractie stelde daarom op 15 november aan het college de volgende schriftelijke vragen:

  1. Geven de reacties van de minister van BZK en Gedeputeerde Staten van Zuid Holland met betrekking tot “de Staat van de Woningmarkt 2017” het college aanleiding om het aantal geplande te bouwen woningen vanaf 2019 sterk te gaan verhogen?
  2. Doet het college op 24 november en 7 december 2017 mee aan de bijeenkomst over het versnellen van de woningbouw in Zuid-Holland?
  3. Zo neen, waarom niet?
  4. Zo ja, is het college bereid het resultaat van deze bijeenkomst te delen met de Raad van Lansingerland?

EN VERDER

Nachtmetro van start. Wethouder Pex Langenberg meldde in het AD Rotterdam dat de nachtmetro in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 december gaat rijden. Prachtig nieuws! De nachtmetro is ons OV-kind. Wij zijn het debat hierover in 2012 begonnen. In weekverslag 20 van 2017 zetten wij de geschiedenis op een rijtje: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-juni-2017/ De gemeentelijke bijdrage is aanzienlijk lager dan de 50.000 euro die toen geraamd werd. Het uiteindelijke bedrag ligt ruim onder de 10.000 euro. Het openbaar vervoer in en om Lansingerland is volop in beweging. Zie bijvoorbeeld de plannen van de stad Rotterdam: https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdam-zet-in-op-meer-en-slimmer-openbaar-vervoer~ae44d59d/

Eerder stelden wij vragen over het doortrekken van ZoRo-bus 170 vanaf station Rodenrijs via de luchthaven RtHA naar Schiedam CS. Daarmee ontstaat er een snelbus tussen Zoetermeer en Schiedam. Onze vragen werden door de Metropoolregio, Lansingerland en Zoetermeer begin oktober 2017 positief ontvangen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-2-6-oktober-2017/

Zomerdienstregeling Metro E wordt niet gewijzigd. RTV Rijnmond berichtte begin deze week over de zomerdienstregeling van onder meer Metro E die veel korter moet worden: http://www.rijnmond.nl/nieuws/161353/OV-loket-Zomerdienstregeling-openbaar-vervoer-moet-korter Onze raadsvertegenwoordiger Jan Pieter Blonk in de adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio zette deze kwestie afgelopen week opnieuw op de agenda van dit samenwerkingsverband. Helaas tevergeefs, zoals blijkt uit dit bericht van RTV Rijnmond van 16.11: http://www.rijnmond.nl/nieuws/161481/E-lijn-metro-houdt-zomerdienstregeling

 Veel dank voor de inzet van Jan Pieter! Er is een enorm & groeiend gat de bespeuren tussen de visionaire ambities van de Metropoolregio en de directies van RET & HTM en de wijze waarop het oplossen van concrete knelpunten momenteel in de praktijk vorm krijgt. Die is écht compleet uit de tijd! Voorbeelden: zomerdienstregeling, wijze waarop OV-tarieven tot stand komen, opheffen bushalte Bonfut, lengte Metro perrons.

Ook zette hij de door de PvdA fractie gesignaleerde stijging van de vervoerstarieven van de RET op de agenda. Zie ons weekverslag 34 van vorige week: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-november-2017/

Huize Sint Petrus gered. De raadscommissie Samenleving gaf afgelopen donderdag de definitieve positieve klap op het plan om huize Sint Petrus in Berkel voor de toekomst veilig te stellen. Het is in de raad van 30 november een hamerstuk tenzij de reactie van het college op het advies van de ASD aanleiding geeft tot een aanvullend debat. Op een zorgvuldige wijze wordt een deel van de huidige inwoners, vanwege de aard van hun zorgindicatie, verhuisd naar de gespecialiseerde verzorging in de nieuwe Stander in Bergschenhoek. Dit ligt voor een aantal ouderen en hun families heel gevoelig. De mensen met een somatische indicatie blijven in Sint Petrus, voor mensen met een psychogeriatrische indicatie is de Oranjehoek in de Stander in Bergschenhoek een betere zorgplek. Inmiddels is een aantal bewoners, in goed overleg met hun familie, naar de Stander verhuisd. De eerste ervaringen zijn positief.

Laurens, de Gemeente en DSW hebben een creatief voorstel ontwikkeld om de toekomst van Sint Petrus veilig te stellen. Zij steken hun nek uit en nemen financieel risico om St Petrus open te houden. Zij doen een investering in meer zelfstandige woonruimte met lichtere ondersteuning, voor een andere doelgroep van minder zorg behoevende ouderen. Hier blijkt vraag naar te zijn, het voorkomt voor die groep eenzaamheid en andere problemen rond ouder worden op de langere termijn. Het zorgt er ook voor dat over een aantal jaren, wanneer de vraag stijgt, er toch weer meer verpleegtehuisbedden in St Petrus kunnen komen.

Iedere bewoner in St Petrus huisvesting en zorg blijven bieden is geen alternatief: als deze nieuwe constructie er niet komt en de kamers en bedden in de Stander niet worden bewoond, dan is Laurens de klos. Er kan op jaarbasis een tekort ontstaan van enkele miljoenen euro’s. In de mogelijk val van Laurens, worden dan mogelijk ook de Oudelandsehof en De Tuinen meegesleurd. Dit wil niemand. De PvdA fractie is blij met de afronding van dit intensieve debat en het grote politieke draagvlak en is benieuwd naar de eerste evaluatie.

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde week in november 2013? Ook toen zaten wij nog maar vier maanden verwijderd van de gemeenteraadsverkiezingen. Het was toen de week waarin de positie van de minima in onze gemeente veel aandacht kreeg, er landelijke media aandacht was voor de PvdA betrokkenheid bij het financiële herstelprogramma van Lansingerland en het aantal inschrijvers voor een starterswoning in de Berkelse Oranjewijk het aantal beschikbare huizen aanzienlijk overtrof. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-11-15-november-2013/ We zaten toen als gemeente financieel diep in de problemen. De PvdA fractie werkte hard aan het vinden van oplossingen, ook via steun uit het land. Met de starterswoningen gaat het nog steeds niet naar wens.

Op maandag 20 november om 20 uur is er een Algemene Leden Vergadering van de PvdA Lansingerland waarin de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 worden vastgesteld. Deze bijeenkomst is in Rehoboth in Berkel centrum en is openbaar. Dus ook niet PvdA’ers en de media zijn van harte welkom! Meer nieuws over onze prachtige kandidatenlijst en het boeiende PvdA verkiezingsprogramma is te vinden op https://lansingerland.pvda.nl/verkiezingen-2014/

Verder is er volgende week een presidiumvergadering en werken we hard verder aan de voorbereiding van onze verkiezingscampagne.

Het citaat van deze week komt uit een interview in het dagblad Trouw dd. 11 november 2017 met journalist en auteur Arjen van Veelen. Het citaat: “Ik zou het liefst PvdA stemmen, als het niet zo’n rare partij was geworden. Het idee van jezelf op eigen kracht uit de modder omhoog trekken, wat in Amerika de leus is, en in Nederland nu ook, is flauwekul. Daar word ik kwaad om. Maar het is natuurlijk ook jaloezie, klassenjaloezie, je bent gewoon langer onderweg. En je hebt er dan echt hulp en contacten bij nodig. Weet je dat Albert Camus een bedankbrief aan zijn oud-leraar in Algerije die hem ooit hielp naar een betere school te gaan? Ik heb nog geluk, ik ben in Nederland geboren, heb goed onderwijs gehad, ik kon studeren, geld lenen, ik ben wit, een man. In Amerika heb je pech als je van onderop komt”. Gewoon weer PvdA stemmen, Arjen!

Tot de volgende week!

PvdA fractie Lansingerland, 17 november 2017