18 december 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 14 – 18 DECEMBER 2015

Dit 41ste weekverslag in 2015, aflevering 375 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft vooral de dingen die wij deden tijdens he afgelopen jaar. Dit weekverslag bevat een jaaroverzicht en biedt een overzicht van de resultaten van de raadsvergaderingen van afgelopen donderdag. Daarin vroegen wij aandacht voor het scheppen van arbeidsplaatsen in het gemeentelijke apparaat voor mensen met een handicap en schaarde de raad zich achter het VNG bestuursakkoord over de opvang van vluchtelingen. De foto’s bij de weekverslag laten een keuze zien uit eerder gepubliceerde foto’s bij de weekverslagen van 2015.

DAG 2015

Om maar met ons zelf te beginnen, de PvdA fractie is niet ontevreden met wat wij bereikt hebben. Wij vormen met zijn vieren (Petra Verhoef, Ingrid Tuinenburg en Sam de Groot) een hechte groep. Petra en Gerard zijn raadslid, Ingrid en Sam zijn commissielid. Als oppositiepartij hebben wij gekozen voor een sterk agenderende, volksvertegenwoordigende en initiërende rol. Wij waren tijdens de 12 raadsvergaderingen van 2015 (als fractie alleen of samen met andere fracties) goed voor 7 amendementen en 19 moties en dienden 20 schriftelijke raadsvragen bij het college in. Voor ons was het belangrijkste amendement het door de hele raad onderschreven wijzigingsvoorstel bij de Kadernota 2015 in juni van dit jaar waarbij de toekomst van de bibliotheek en de niet wettelijke zorg (vrijwilligersinformatiepunt en maatjesprojecten) werd veilig gesteld. Onze fractie nam in 2015 bijna een derde van alle ingediende schriftelijke vragen voor haar rekening. De antwoorden op deze vragen vormden meestal aanleiding voor vervolgacties. Ons weekverslag vervult daarbij een belangrijke rol. Het wordt intensief gelezen door onze achterban, de lokale en regionale media en een ieder die in de politiek van Lansingerland geïnteresseerd is. Bovendien zijn wij dagelijks ook zeer actief op de sociale media Twitter (ruim 900 volgers) en Facebook. De lokale en regionale media volgen ons via de weekverslagen en de sociale media op de voet. Vrijwel wekelijks zijn er in de pers berichten te lezen over onze politieke activiteiten. Onze fractie is goed ingebed in een regionaal politiek PvdA netwerk. Onze relatie met de PvdA collega’s in Rotterdam, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer en de provincie Zuid Holland is uitstekend. Er is een intensief contact met PvdA Tweede Kamerleden als Astrid Oosenbrug, Duco Hoogland, Albert de Vries, Lutz Jacobi en John Kerstens en de PvdA vertegenwoordiging in de Hoogheemraadschappen Delfland en Schieland & Krimpenerwaard. Samen met ons afdelingsbestuur vormen we een hecht team. Sinds januari 2015 is het PvdA Lansingerland Ombudsteam actief. Dit enthousiaste team bemenste in 2015 de spreekuren in de locaties van de Bibliotheek Oostland en was telefonisch en via mail bereikbaar voor hulpvragen. Voor onze fractie staan slagvaardigheid, openheid, enthousiasme, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid voorop. Wij willen voorop lopen in het maatschappelijke debat en tegenwicht bieden tegen de matheid die de huidige Lansingerlandse coalitie van meet af aan uitstraalt.

DSC03185

Het college van Lansingerland is inmiddels alweer ruim anderhalf jaar aan de slag. Wat ons opvalt is het angstige functioneren van de collegeleden. De steun vanuit de partijen die de coalitie vormen is niet vanzelfsprekend. Duaal functioneren wordt vaak letterlijk opgevat. De inspiratie over en weer wordt vaak gemist. Wethouders die zich hard willen maken voor belangrijke uitdagingen zoals op het gebied van duurzaamheid, armoedebestrijding, vluchtelingenopvang, sociaal bouwen en economische vernieuwing functioneren met de hand op de rem. Voorzichtig als egeltjes. In de Lansingerlandse politieke praktijk is het niet ongewoon dat het juist de oppositie is die het college in cruciale dossiers steunt. Met de wil om ‘anders te besturen’ is het in de praktijk nog maar moeizaam gesteld. Het college geeft nog steeds geen consequent gevolg aan het besluit van de raad over de wijze waarop aan burgerparticipatie in het besluitvormingsproces vorm gegeven moet worden. De ‘Dialoog met de Samenleving’ en de daaraan gekoppelde ‘Alliantiefabriek’ bereikte een klein deel van, vooral, de traditionele burgerij. Het college richt zich te zeer op de traditionele dorpen en te weinig op het nieuwe Lansingerland en de dynamische regio waarin onze gemeente het geografische middelpunt vormt. Het college-optreden is nog te volgend en te weinig sturend en richtinggevend. Een gat waarin de PvdA fractie zich natuurlijk graag stort. Ons oude gezegde ‘Met zo’n coalitie heb je geen oppositie meer nodig’ blijft helaas nog steeds actueel. Echte politieke liefde straalt de coalitieclub niet uit. Bleekheid en stilte overheersen. Lansingerland verdient zoveel beter!

IMG_9849

Begin september volgde Pieter van de Stadt waarnemend burgemeester Coos Rijsdijk op als Kroon benoemde burgemeester van Lansingerland. Zijn eerste daden zijn enthousiast en veelbelovend. Coos Rijsdijk was onze burgemeester sinds 1 januari 2014. Hij deed dit met veel sociale betrokkenheid en bestuurlijke inzet. Daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk. Het jaar 2015 stond in het teken van de ontwikkeling van het BOB model dat moet leiden tot een meer naar buiten gericht functioneren van de raad. De PvdA fractie leverde een stevige bijdrage aan de voorbereiding. BOB staat voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Het idee is om deze drie fases die tot besluitvorming in de raad moeten leiden scherper te onderscheiden in de wijze van werken van de raad. Juist de beeldvormende fase waarin de raad met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in gesprek gaat over raadsvoorstellen wordt steeds belangrijker. Te denken valt aan de organisatie door de raad van werkbezoeken, rondetafel gesprekken, hoorzittingen en inloopavonden om zin en onzin van raadsvoorstellen beter in beeld te krijgen. De raad start begin 2016 met een experiment van 6 maanden dat eind 2016 tot een definitief besluit over de werkwijze zal moeten leiden.

Dag burgemeester Coos Rijsdijk!

Dag burgemeester Coos Rijsdijk!

Vanaf januari 2016 valt Lansingerland weer onder het repressieve financiële toezicht van de provincie Zuid Holland. De periode 2014-2015 waarin onze gemeente onder preventief toezicht stond en de begroting en begrotingswijziging te goedkeuring aan het provinciale toezicht moest aanbieden, is dus voorbij. Lansingerland heeft een stabiele meerjarenbegroting. Het weerstandsvermogen is nog niet voldoende maar het is te verwachten dat onze risicovoorziening reeds in 2018 compleet op orde is. Al in april 2014 voorspelde onze fractie dat het financiële tij in positieve zin aan het keren was. Ook onze voorspellingen met betrekking tot de groei van het weerstandsvermogen komen uit. De PvdA rekent er op dat er de komende jaren in plaats van 400 nieuwe huizen per jaar sprake zal zijn van de bouw van gemiddeld 500 woningen per jaar. In 2025 moet Lansingerland in dit tempo vrijwel uitgebouwd zijn en 70.000 inwoners tellen. Het is jammer dat het college, die deze ambitie wel onderschrift, dit niet volmondig wil toegeven en budgettair vertaalt. Nog teveel geld dat eigenlijk naar onze voorzieningen zou moeten gaan, komt terecht in de bodemloze voorzieningen pot. Belangrijke sectoren als onderhoud, kunst en cultuur, armoedebestrijding en duurzaamheid hebben daar onder te leiden. Ook lastenverlichting wordt een belangrijk thema. In 2016 moet het financiële roer echt om maar het is maar de vraag of de coalitie zich dit al realiseert.

Eerste bouwhandeling Bleizo

Eerste bouwhandeling Bleizo

Het jaar 2015 was voor ons een écht openbaar vervoer jaar. Eind 2018 gaat station Bleizo eindelijk open met de ZoRo-bus als halteplaats. Metro E-station Westpolder krijgt in februari 2016 een gratis parkeergarage waardoor de parkeercapaciteit ter plaatse wordt verdubbeld. Komend jaar gaat de frequentie van Metro E, die vooral in de spits afgeladen vol is, omhoog. De extra Metro rijtuigen zijn inmiddels besteld. Metrolijn E gaat vanaf februari 2015 vaker rijden: 1 rit extra in de spits. Vanaf april 2015 tussen Slinge en Leidschenveen zelfs 8 keer per uur. Station Den Haag Centraal krijgt een apart Metro E station. Samen met RTV Rijnmond gingen wij in 2015 de discussie aan met directeur Pedro Peters van de RET over de OV-chipkaart die wij niet cliënt-vriendelijk genoeg vinden. Te zeer staat het aanbod van de vervoerders nog centraal en te weinig de wensen van de reizigers. Het debat helpt, wij zien, ook landelijk, een kentering ontstaan. Minder tevreden zijn wij over het verwijderen van de ZoRo-bushalte bij de Bonfut in de Rodenrijsezoom. Die is vervangen door de halte Kogelwieckplantsoen, 750 meter noordelijker. Tot op heden zijn onze acties (schriftelijke vragen, debat in raad, verzoek aan Metropoolregio) nog tevergeefs geweest. Wij zien in de raad echter steeds meer steun voor onze inzet ontstaan. De PvdA hoopt in 2016 alsnog succes te gaan boeken. Wel succes hadden onze inspanningen om de HSL geluidsoverlast te verminderen. Via een proces van co-creatie (intensieve samenwerking tussen bewonersgroepen en het ministerie van I&M) ontstond er na vele jaren te vergeefse strijd een voor alle partijen een bevredigende oplossing waarmee I&M in 2016 aan de slag gaat. Onze dank gaat uit naar de stichting ‘Stop Herrie HSL’ en voormalig staatssecretaris Wilma Mansveld die dit gevoelige dossier tot een goed eind wisten te brengen.

DSC05312

Ook het verkeer in en om Lansingerland hield ons weer stevig bezig. De A13/A16 gaat er toch komen. In het najaar van 2015 namen de raden van Rotterdam en Lansingerland tegelijk een besluit over een pakket aan regionale inpassingsmaatregelen. Dit pakket is onderdeel van het ontwerp Tracebesluit besluit dat voorwerp van inspraak is. Onze fractie heeft in dit gevoelige dossier intensief samengewerkt met de PvdA fractie in Rotterdam. Per saldo zijn wij niet ontevreden met het voor Lansingerland behaalde resultaat. Het is jammer dat de minister niet verder wil gaan met de voorstellen van de bewonersgroep Rodenrijs West. Het is de komende jaren zaak het programma van uitvoering van het Tracebesluit intensief te gaan volgen. Het duurt nog zeker 6 jaar voordat de weg opengaat. De innovatie staat niet stil. Stillere auto’s, veel stiller asfalt en auto’s met een automatische piloot zijn in de maak. Dit type ontwikkelingen is van groot belang voor de uitvoering van de weg. Wat ons betreft wordt de A13/A16 niet alleen een icoon van innovatieve techniek maar ook van duurzame aanleg en kunst.

Dat het belangrijke Landscheidingsfietspad nog steeds niet voorzien is van verlichting is onze fractie al tijden een doorn in het oog. Gelukkig lijkt het tij te keren. Het college presenteert in 2016 een onderzoek naar de haalbaarheid om het fietspad te gaan verlichten. Ook in 2015 is het fietspaden netwerk in Lansingerland weer uitgebreid. Het debat over het Mobiliteitsplan Berkel is nog steeds niet afgerond. Feitelijk zijn wij daar al sinds 2008 mee bezig. In december 2015 kwam het college met het plan om de Noordeindseweg bij de Planetenweg weer in noordelijke (Zoetermeerse richting) open te stellen en de verkeerspaal in de Herenstraat in Berkel centrum alleen omhoog te zetten tussen 12-19 uur. Een oplossing voor de toenemende verkeersdruk in Berkel centrum is nog niet voorhanden. Terwijl dit volgens ons het échte probleem is. De voorstellen van het college worden begin 2016 besproken met de inwoners en bedrijven. Het raad neemt daarbij in het kader van de beeldvorming het voortouw. Het ziet er naar uit dat dit een ‘gevalletje Raad van State” zal gaan worden. Voordat het definitieve besluit zal gaan vallen, zijn wij zo 2 jaar verder. Dan staan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 al weer voor de deur. Onze fractie zette zich in 2015 ook in voor de vindbaarheid voor automobilisten van de Kleihoogt in Berkel Noord. Het college zegde toe voor een betere bewegwijzering te zorgen. Wij stelden schriftelijke vragen over de parkeeroverlast in Rodenrijs west nabij station Rodenrijs. Het college wil als reactie daarop een blauwe zone in stellen in een deel van de wijk en gedurende slechts een beperkt aantal uren. Daar is de wijk het niet mee eens. In de loop van 2016 moet er een definitief besluit vallen.

Parkeeroverlast in Rodenrijs West

Parkeeroverlast in Rodenrijs West

2015 was het jaar van de grote decentralisaties op het sociale domein. Het gaat om de WMO zorg, Jeugdzorg en de Participatiewet. Op zich is de afgelopen transitieperiode redelijk goed verlopen. Onze fractie maakt zich vooral zorgen over de gang van zaken met betrekking tot de Participatiewet. Nog steeds gaat er geld dat bedoeld is als extra impuls voor het armoedebeleid naar het tekort op het budget voor de bijzondere bijstand, het vertrouwensbeginsel als basis voor de uitvoering van de Participatiewet is nog altijd geen politiek en bestuurlijk gemeengoed en een gemeentelijke afgang vanwege de inzet van een commercieel bureau dat op no cure, no pay basis in 2015 bijstandsfraude opspoorde, kon door ons slechts na grote inspanningen en inschakeling van onze Tweede Kamerfractie en de Staatssecretaris worden voorkomen. De Tegenprestatie in de verordening Sociaal Domein is ons een doorn in het oog maar wordt in de praktijk niet uitgevoerd en het grote aantal sanctiebepalingen in deze verordening is overbodig. Dat blijkt uit de beperkte toepassing er van (9 in 2015). Voor ons moet de Verordening Sociaal Domein voor wat betreft het onderdeel Participatiewet betreft compleet op de schop. Onze fractie komt in het prille voorjaar met voorstellen hierover.

Dorpskerk Berkel centrum

Dorpskerk Berkel centrum

Het onderdeel Jeugdzorg had in2015 met forse financiële tekorten te kampen. Daarvan zal ook in 2016 sprake zijn. Onze prognose is dat dit ook in de jaren daarna structureel zal zijn. Dat komt omdat de groei aan preventieve eerste lijnsvoorzieningen ook een stijging van de vraag zal gaan opleveren naar specialistische zorg. Bovendien is Lansingerland een zeer jonge gemeente (17000 inwoners onder de 19 jaar) en was er ook al in het verleden sprake van grote tekorten in de jeugdzorg. De PvdA gaat er van uit dat Lansingerland jaarlijks rekening moet gaan houden met een jaarlijks structureel tekort op de jeugdzorg van zo’n 4 miljoen euro. Wat opvalt, is dat het budget WMO-zorg over de hele breedte overschotten toont. Noch het college, noch onze fractie kreeg in 2015 veel klachten over het beleid dat de gemeente in deze voert. Het is echter de vraag hoe dit komt. Is er echt geen probleem of zijn hulpvragers inmiddels te murw geworden om te klagen en de kat de bel aan te binden. Er zijn inmiddels signalen dat dit probleem ook in Lansingerland wel zeker speelt. Een uitgekleed jeugd en jongerenwerk in het zo jonge Lansingerland kan natuurlijk niet. Onze fractie zette zich met succes in 2015 in om de voorgenomen bezuinigingen voor 2016 ongedaan te maken. Bij de Kadernota 2016 in juni zal de raad een besluit moeten nemen hoe dit de komende jaren verder moet. Na de transitiefase in het sociale domein, staat nu de schijnwerper op de transformatie gericht. Tijd voor vernieuwing in de zorg die wat het college stevig in het teken van ‘eigen verantwoordelijkheid’ en ‘eigen kracht’ moet komen te staan. Op voorhand wat ons betreft nog holle begrippen waarvan afgevraagd moet worden hoe deze bij de soms barre maatschappelijke realiteit zullen gaan aansluiten. De PvdA fractie stopte in 2015 veel energie in de poging om de Hoogheemraadschappen Delfland en Schieland & Krimpenerwaard er van te weerhouden om hun kwijtscheldingsregelingen voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau te schrappen. Delfland heeft inmiddels dit besluit al genomen. Het is nog niet zeker of het college van Lansingerland dit gaat compenseren. Voor Schieland staat dit voornemen op de agenda van 2016. Samen met onze collega’s in de betrokken gemeenten en waterschappen zullen wij ons intensief blijven inzetten.

Westpolder school

Westpolder school

In februari diende onze fractie een amendement in waarin het college opdracht kreeg geven om een “Visienota Onderwijshuisvesting in Lansingerland” op te stellen en waarin de volgende bestanddelen zijn verwerkt:

 • De gemeentelijke ambities & toetsbare doelen ten aanzien van het aanbod en de kwaliteit van onderwijshuisvesting, zowel met betrekking tot het basis onderwijs, voortgezet onderwijs als het hoger onderwijs;
 • De financiële randvoorwaarden waar binnen deze ambities moeten passen waarbij het uitgangspunt is dat het gaat om slimmere besteding van gelden binnen de bestaande financiële kaders;
 • De samenhang en kansen op samenwerking tussen onderwijs en buitenschoolse opvang, kindercentra, preventieve jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg (waaronder de alcohol & drugspreventie), jongerenwerk, aanpak t.a.v. onderwijsachterstand & VVE, cultureel & sportief aanbod, combinatiefunctionarissen en bedrijfsleven te beschrijven;
 • In nauw overleg met de betrokken scholen, andere maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en ouders deze samenhang & kansen om te zetten in nieuwe samenwerkingsinitiatieven;
 • Uit te werken welk type scholen en samenstelling van onderwijsaanbod gewenst is in Lansingerland en wat voor onderwijshuisvesting daarvoor nodig is;

Dit amendement werd door een grote meerderheid van de raad aangenomen. Ergens in 2016 zal deze visienota verschijnen. De Berkelse Westpolder werd in 2015 verrijkt met liefst drie nieuwe schoolgebouwen. De toekomst van de noodlijdende Berkelse Mauritsschool als dependance van de JW.Frisoschool werd ook door onze inzet veiliggesteld.

Te weinig is er het afgelopen jaar gebeurd op het gebied van de duurzaamheid. De verantwoordelijke wethouder lijkt beducht om uit de duurzaamheidskast te komen. Het voornaamste wapenfeit was een raadsbesluit in april 2015 over de nota ‘Realistisch duurzaam’. De naamgeving zegt al voldoende over het beperkte ambitieniveau. In 2016 verschijnt het uitvoeringsprogramma. Lansingerland is, onze druk ten spijt, niet actief in het landelijke Klimaatverbond van gemeenten. Duurzaamheid is een ‘ding’ van D66 en ChristenUnie, niet van Leefbaar 3B en CDA. Dat is goed te merken. De door ons voorgestane intensieve samenwerking met buurgemeente Rotterdam werd in april door het college afgewezen. Zo blijft het al met al goedbedoelde lokale kleinschaligheid. En dat in een gemeente waarin vele innovatieve bedrijven, maatschappelijke organisaties barsten van de initiatieven en hunkeren naar een ‘Idealistisch duurzame gemeente’.

PvdA op bezoek bij Koppert

PvdA op bezoek bij Koppert

Lansingerland kent een bruisende economie. Sterk groeiend, zeer innovatief en internationaal opererend. We horen niet voor niets bij de top 10 van Nederland. Namens de raad was Gerard Bovens betrokken bij de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio. Ons afdelingsbestuur en de fractie gingen de afgelopen twee jaren vaak op bezoek bij bedrijven in de tuinbouwsector. Vaak vergezeld door Tweede Kamerleden en leden van Provinciale Staten. Ook werden er werkbezoeken gebracht aan het nieuwe bestuur van VNO-NCW Oostland en de directeur van VNO-NCW west. Ook waren er in het kader van de ontwikkeling van de Zuid Vleugel contacten met Rotterdam-The Hague Airport. Wij faciliteerden de contacten tussen de luchthaven en de tuinbouwsector. De bedrijven die de PvdA Lansingerland bezocht waren: GreenQ, Bunnik Plants, Meeuwisse Roses, Havenaar Amaryllis, Bross paprika’s, Gebroeders vd Bosch, Anthura, Koppert Biological Systems & Leo Ammerlaan. Voor 2016 staan er weer de nodige nieuwe werkbezoeken op het programma. De PvdA Lansingerland wil bijdragen aan een versterking van de relatie tussen innovatieve bedrijven op het gebied van tuinbouw en voedselproductie in onze regio. De fractie dacht intensief mee over de inhoud van de Position Paper Greenport. Zorgen hebben wij over de beperkte ambtelijke capaciteit waarover het college beschikt als het gaat om de economie en werkgelegenheid. Een uitdaging wordt de World Expo 2025 waar Rotterdam zich voor kandideert. Uit Lansingerland is hierover nog niets vernomen. We zetten het op de agenda. Heel belangrijk voor Lansingerland is dat er in 2016 een nieuw debat ontstaat over de Visie op Lansingerland 2025 en 2040. Wanneer het college dit laat zitten, zetten wij dit op de agenda van 2016.

De molen in de Westpolder

De molen in de Westpolder

Kunst en cultuur waren ook in 2015 weinig in beeld. Wij zetten ons via een aantal raadsvragen in voor de terugplaatsing van het Berkelse carillon en uitten onze zorgen over het uiterst beperkte ambitieniveau dat het college uitstraalt. Naar aanleiding van onze vragen op 14 december 2015 over de stand van zaken met betrekking tot herplaatsing van het Berkelse carillon berichtte het college ons dat er mogelijkheden voor herplaatsing zijn bij de herontwikkeling van de Hergerborch locatie of bij de uitbreiding van het centrum van Berkel aan de westzijde. Dat is aan de kant van de Westersingel. De focus ligt op herplaatsing in het centrum van Berkel. “Eventuele klokken die nog over zijn, zouden daar gebruikt kunnen worden om de eenheid carillon-klokkenlint te behouden”. Om de financiering voor de herplaatsing te realiseren is door het college vooral gekeken naar de mogelijkheden van crowdfunding om dit initiatief te ondersteunen. Een eerste bijdrage is volgens het college door een van de ondernemers in het centrum reeds toegezegd.

Onze conclusie: dit gaat nog heel, heel lang duren!

DSC05577

In 2016 zal er een nota kunst en cultuur verschijnen. Extra geld is er nog niet beschikbaar. De amateurkunst maakt zich zorgen over de al ingezette bezuinigingen. Een nieuw debat is hoog nodig. Het college presenteerde in april en oktober hun visie op de toekomst van de sociaal culturele accommodaties. In eerste instantie wilde het college deze accommodaties goeddeels afstoten maar daar stak de raad een stokje voor. Veel aandacht was er voor het voortbestaan van ’t Web in Bleiswijk. In eerste aanleg wilde het college dit afstoten. Er kwam in het kader van de Alliantiefabriek een maatschappelijk initiatief om de toekomst van dit sociaal cultureel centrum met podium toch veilig te stellen waar het college zich bij aansloot. De fracties van PvdA & Leefbaar probeerden in het najaar 2015 via een amendement het eigendom en de verdere exploitatie over te dragen aan de initiatiefgroep. De overdracht zou tegen een symbolisch bedrag moeten gebeuren. Raad en college vonden in meerderheid dit te prematuur en wezen ons amendement af. Voor ons is het absoluut zeker dat dit in 2016 wél gaat gebeuren. Net als bij andere sociaal culturele accommodaties trouwens. Voor het college wordt dit dossier een aanhoudende luis in de pels.

Lansingerland werd in 2015 een aantal prachtige groenzones rijker. Zo werd de laatste hand gelegd aan de Groenzoom tussen Pijnacker en Berkel en het grote Annie MG Schmidtpark. Ook de Vlinderstrik ging op de schop en er werd een grote opknapbeurt verricht in het Rottemerengebied en het Bergsebos.

In december zetten wij de organisatie van de gemeentelijke ICT op de agenda van de raad. Gemeenten in Nederland maken voor hun ICT systemen gebruik van een beperkt aantal leveranciers van soft ware. De prijs is hoog en de flexibiliteit is beperkt. Een aantal gemeenten wil nu via een coöperatie de ICT in eigen bestuurlijke hand nemen. De PvdA vindt het de moeite waard om na te gaan of meedoen aan zo’n coöperatie ook voor Lansingerland een aantrekkelijk alternatief is. Het college vindt van niet. Reden om het debat aan te gaan begin 2016.

De komst van vluchtelingen hield ons in het najaar van 2015 stevig bezig. Na het bieden van crisisnoodopvang voor 72 uur in de Sterrenhal aan 80 vluchtelingen ging het maatschappelijke debat verder via een drietal door de raad gehouden inloopavonden over het bieden van noodopvang voor een langere termijn aan zo’n 60 vluchtelingen. Als voornaamste locatie was Wilderszijde naast het gemeentehuis in beeld. Het COA wees deze optie evenwel af. Begin 2016 wordt besloten hoe het verder moet. Waarschijnlijk zal Lansingerland extra huisvesting gaan bieden aan vergunninghouders, vluchtelingen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben ontvangen. Tot op heden voldoet Lansingerland goed aan de gestelde quota ter zake. Onze fractie vindt het aanbieden en realiseren van meer woningen voor statushouders een goede zaak. Wij moeten er wel voor zorgen dat de opvang, begeleiding, scholing en het zoeken naar werk goed voor elkaar is.

Op initiatief van D66 en de PvdA werd op 12 oktober “Coming Out Day” voor de eerste keer de Regenboogvlag aangeboden aan wethouder Simon Fortuyn en onder grote belangstelling gehesen op het plein voor het gemeentehuis.

20151012_091159

Betaalbaar wonen in Lansingerland stond ook in 2015 stevig in de schijnwerper. Het college presenteerde een Woonvisie en werkt momenteel samen met de woningcorporaties en de Huurdersvereniging Lansingerland aan prestatieafspraken voor de komende jaren. Met deze Huurdersvereniging hebben wij een goed periodiek contact. Onze fractie kent hun ideeën. Tijdens het debat over de Woonvisie diende wij een motie duurzaam huren in. De PvdA verzocht he college via deze motie om bij de uitwerking van de Woonvisie 2015 en de te maken prestatieafspraken te bevorderen dat binnen 5 jaar alle 4400 sociaal bereikbare huurwoningen, waar technisch mogelijk en financieel rendabel, voorzien worden van zonnepanelen of vergelijkbare duurzaamheidsmaatregelen, waarbij de te realiseren netto opbrengsten ten goede moeten komen aan de huurders zelf. De tweede motie vroeg het college zich in te zetten om de wachttijd voor een sociaal bereikbare huurwoning in de gemeente Lansingerland binnen 5 jaar terug te brengen van de huidige 6 jaar naar maximaal 4 jaren, aan het bouwen van woningen voor kleine huishoudens prioriteit te geven, te bevorderen dat er de komende jaren sprake zal zijn van de bouw van een substantieel aantal sociaal bereikbare huurwoningen voor kleine huishoudens en de raad jaarlijks een overzicht te geven van de te verwachten ontwikkeling van vraag en aanbod en wachttijden. Tot onze verbazing wees het college de beide moties af en met hen ook de meerderheid van de raad. Duurzaamheid was even heel ver weg. De coalitie had er in meerderheid geen zin in.

Keurige parkeerplekken in Berkel centrum voor fietsen & brommers

Keurige parkeerplekken in Berkel centrum voor fietsen & brommers

De toegankelijkheid van onze openbare ruimten voor mensen met een beperking en het scheppen van meer banen voor mensen met een handicap stond ook in 2015 hoog op onze agenda. Samen met de mensen van Middin, de medewerkers van de afdeling beheer en onderhoud en wethouder Simon Fortuyn zorgden wij er voor dat het Berkelse winkelcentrum beter toegankelijk werd voor mensen in een rolstoel. Ook plan voor de aanleg van de nieuwe Wilgenlaan in Berkel noord werd onderworpen aan een toegankelijkstoets. Wethouder Fortuyn heeft toegezegd ook de winkelcentra van Bergschenhoek en Bleiswijk onder de loep te willen nemen. Stap voor stap moet deze aanpak over heel Lansingerland uitgerold gaan worden. In het najaar 2016 moet dit plan klaar zijn. De PvdA fractie vindt dit een goede zaak, zij het dat dit natuurlijk ook wel wat sneller kan. In december 2016 willen wij op Internationale Gehandicaptendag opnieuw uitgebreid aandacht geven aan toegankelijkheid. Natuurlijk voor de fysieke toegankelijkheid maar ook voor de toegankelijkheid van werk en zorg. Over de toegankelijkheid van werk dienden wij in de raad van afgelopen donderdag een motie in. Daarover hieronder in ons verslag van de raadsvergadering meer.

Kortom, het was voor de PvdA fractie opnieuw een intensief jaar!

Eerste bouwhandeling Bleizo

Eerste bouwhandeling Bleizo

TELEURSTELLEND RAADSDEBAT OVER MEER BANEN VOOR GEHANDICAPTEN BIJ DE GEMEENTE

Op de agenda van de raad van afgelopen donderdag stonden een PvdA motie over meer banen voor mensen met een handicap in het gemeentelijke apparaat, de huisvestingsperikelen van kinderdagverblijf Just Kiddies in Bleiswijk en het landelijke bestuursakkoord over de opvang van vluchtelingen.

De PvdA-fractie was oorspronkelijk van plan om bij het agendapunt rapportage sociaal domein 3de kwartaal 2015 met een amendement te komen met als strekking de Tegenprestatie te schrappen uit de verordening Sociaal Domein. Ons is inmiddels gebleken dat dit wettelijk gezien niet mogelijk is. Bovendien werd de tegenprestatie in 2015 geen enkele keer opgelegd noch heeft het college het voor de uitvoering noodzakelijke beleidsplan vastgesteld. Wij hebben dus besloten van een amendement af te zien en daarvoor in de plaats te komen met een motie die in het teken staat van het scheppen van extra arbeidsplaatsen voor mensen met een handicap bij de gemeente Lansingerland. In het voorjaar zullen we nog wel komen met een gedachtewisseling rondom ‘vertrouwen in de uitvoering van de participatiewet’, waarbij we onder andere ook graag horen van de wethouder hoe de samenwerking met Sociale Zaken van Gemeente Zoetermeer nu verloopt en wat de gezamenlijk plannen zijn.

De tekst van de door Petra Verhoef ingebrachte en mede door de fracties van WIJ & GroenLinks gesteunde motie luidde als volgt:

Draagt het college op om:

 1. Er voor te zorgen dat er eind 2017 tenminste 15 mensen met een handicap extra in dienst getreden zijn van de gemeente Lansingerland;
 2. De raad halfjaarlijks in het kader van de rapportage sociaal domein te informeren over de voortgang;

Onze motie berust op de volgende overwegingen:

 • Werkgevers, werknemers en de rijksoverheid hebben afgesproken de komende jaren 125.000 banen te creëren voor mensen met een handicap;
 • De overheid daarvan 25000 banen voor zijn rekening zal nemen;
 • Eind 2017 sprake moet zijn van 10.000 banen extra bij de overheid;
 • De gemeente Lansingerland volgens de rapportage sociaal domein kwartaal 3-2015 ‘momenteel bezig is met het creëren van 2 plekken’;
 • Het Lansingerlandse bedrijfsleven in 2015 het goede voorbeeld geeft, gelet op het overzicht van de Top-10 van de bedrijven die zich in Lansingerland inzetten voor extra banen voor mensen met een handicap (pagina 8 rapportage sociale domein kwartaal 3-2015);
 • Het tempo waarin de gemeente Lansingerland banen voor mensen met een handicap omhoog moet om een evenredig aandeel in de landelijke overheidsdoelstelling te behalen;
 • Bijzondere aandacht nodig is voor het scheppen van extra banen voor Wajongers;
 • De doelstelling van tenminste 15 extra banen voor mensen met een handicap die per ultimo 2017 in dienst zijn van de gemeente Lansingerland een redelijke is

Op verzoek van de D66 en ChristenUnie fracties pasten wij het dictum iets aan om groter politiek draagvlak te krijgen. De tekst werd toe als volgt: “Een maximale inspanning te plegen om eind 2017 tenminste 15 mensen met een handicap extra in dienst te nemen van de gemeente Lansingerland”. Het college ontraadde bij monde van wethouder Simon Fortuyn (personeelszaken) de motie. Het college vond het noemen van een concreet aantal overbodig. De fracties van Leefbaar 3B, VVD en CDA gingen met het college mee. Dit betekende dat een meerderheid in de raad tegen onze motie stemde. Dit lijkt ons compleet in strijd met het rijksbeleid dat vraagt om een toetsbare aanpak. Wij zijn heel benieuwd wat onze Kamerleden Otwin van Dijk en John Kerstens van deze “Lansingerlandse Domper” vinden.

DSC05208

Over het raadsvoorstel om akkoord te gaan met het landelijke Bestuursakkoord met betrekking tot de opvang van vluchtelingen meldde onze woordvoerder Petra Verhoef het volgende: De PvdA dankt het college dat het de raad om instemming vraagt voor Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom aan de raad voorlegt. Formeel gezien heeft het college zelf de bevoegdheid om deze overeenkomst aan te gaan. De raad moet dus alleen een marginale toetsing doen, op rechtmatigheid, redelijkheid en zorgvuldigheid van het akkoord. Het mooie van dit akkoord is dat de Nederlandse Gemeenten op één lijn zullen staan en dat de verantwoordelijkheden op alle bestuursniveaus worden gedragen: lokaal, provincie en landelijk. In het akkoord en de toelichting staan voldoende garanties dat het Rijk financieel zal bijdragen aan de integratie, huisvesting en eventuele bijstand of ‘leefgeld’ van asielgerechtigden. Rondom de veiligheid is het akkoord nog minder concreet, maar er is nu ook nog onvoldoende duidelijkheid over de eventuele effecten van de toestroom van vluchtelingen op de veiligheid. Het akkoord past ook bij een lijn van versneld huisvesten van asielgerechtigden, hetgeen voor Lansingerland een reële optie is.

De PvdA is van mening dat Lansingerland met dit akkoord moet instemmen. Het Rijk laat de Gemeenten hierbij niet in de kou staan en de financiële en maatschappelijke consequenties kunnen op tijd worden doorgerekend voor het Raadsvoorstel Asielgerechtigden in Lansingerland dat in maart 2016 op onze raadsagenda staat. De raad ging unaniem akkoord met het landelijke bestuursakkoord, zij het dat de instemming van de zijde van de fracties van Leefbaar 3B, CDA en VVD wat zuinigjes overkwam. Deze fracties vinden de opvang van vluchtelingen vooral een zaak van het rijk en zagen de nodige onzekerheden in het akkoord. Gemeenten moeten volgens hen niet belast worden met financiële risico’s, ook niet met betrekking tot statushouders.

Pomp & kunst in de Berkelse noordpolder

Pomp & kunst in de Berkelse noordpolder

En tenslotte het Kinderdagverblijf van Just Kiddies in Bleiswijk dat per 1 januari op straat dreigt te staan en zich begin december wanhopig tot de raad wendde. Petra Verhoef (die een drukke avond had) hield in de raad het volgende verhaal: “Hoe heeft het zover kunnen komen in onze dorpskern Bleiswijk? Een kinderdagverblijf dat per 1 januari a.s. geen huisvesting meer dreigt te hebben en een scouting groep die wil kopen maar afwacht of hun huidige huisvesting door hen ook aangekocht kan worden van de gemeente voor de symbolische prijs van 1 euro, zoals ook sprake was ten aanzien van ’T Web.

En wat vreemd dat hierover nu pas informatie met de raad wordt gedeeld. Want zowel in april als in het najaar is er in raad uitvoerig gedebatteerd over de toekomst van de sociaal culturele accommodaties. Toen is er met geen woord gesproken over de relatie Just Kiddies en Scouting. Waarom niet?

Wat zich nu wreekt, en Sam de Groot van onze fractie heeft dit al diverse malen aangekaart, is het ontbreken van een adequate visie op de huisvesting van sociaal culturele organisaties. Een visie waarbij het college de regie neemt en op een flexibele, creatieve manier zorgt dat de verenigingen gehuisvest zijn (stap 1), met een daarbij passend plan voor keuze en timing van eventueel verkopen van het maatschappelijk vastgoed (stap 2).

Waarom geeft het college in de nu ontstane situatie niet meer sturing? Het college ziet Just Kiddies als een marktpartij, wat het formeel misschien wel is, maar het is tegelijkertijd ook een belangrijke aanbieder van diensten aan ouders. Hun belang en dat van hun kinderen mogen we niet uit het oog verliezen. Het college had hier eerder en veel pro-actiever bovenop moeten zitten en de raad eerder moeten informeren. In plaats daarvan is men formeel en passief, terwijl het college de sleutel in handen heeft om hier een win-win situatie te creëren voor Scouting en Just Kiddies, in ieder geval voor een bepaalde overbruggingsperiode. Gezamenlijk huren van Cranenborg, voor een bepaalde tijd, voor een huurprijs die eerlijk is voor beide partijen, zou 1 van de opties kunnen zijn.

Het verbaast ons dat het laatste memo geen antwoord geeft op de vraag uit de raad om de gedoogsituatie aan de Wilgenlei voor Just Kiddies nog een tijdje voort te laten duren. Gesproken wordt van verder overleg op 6 januari maar wat dit precies betekent, vermeldt het verhaal niet. Staan de kids op maandag 4 januari gewoon op straat?”, aldus Petra Verhoef.

Samen met de fracties van Wij Lansingerland en Leefbaar 3B dienden wij daarom een motie in om het kinderdagverblijf tot uiterlijk vóór 1 juli 2016 nog even te laten waar het nu zit. Daarmee is het belang van de ouders gediend en ontstaat er ook ruimte voor een oplossing. De motie kreeg de volledige steun van de raad. Van het “anders besturen” door het college werd ook in dit dossier weinig waargenomen, aldus onze woordvoerder Petra Verhoef. Zij hekelde de erg formele opstelling van het college in deze voor met name de ouders zo gevoelige kwestie.

Bijna klaar! Bergschenhoek winkelcentrum.

Bijna klaar! Bergschenhoek winkelcentrum.

TOT SLOT

Dit was ons laatste weekverslag van 2015. Het politieke jaar zit er vrijwel weer op. De komende twee weken is het kerstreces. De politieke activiteiten liggen dan even stil tot de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op maandagavond 4 januari 2016. Ons eerste weekverslag van 2015 verschijnt op vrijdag 8 januari. De openbare PvdA Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op maandag 18 januari vanaf 20 uur in ’t Manneke. Gastspreker is dan burgemeester Pieter van de Stadt.

Interessant is om te zien waarmee wij ons eind 2014 zoal mee bezig hielden: Zie hiervoor: https://lansingerland.pvda.nl/2014/12/19/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-15-19-december-2014/ Ook in 2014 was de rode draad de herplaatsing van het Berkelse carillon dat ooit voor het oude gemeentehuis stond. In 2015 was het niet veel beter. Wij zijn heel benieuwd (zie boven) wat 2016 in deze gaat brengen. Ook andere thema’s in het jaaroverzicht 2014 zullen onze trouwe lezers zeer vertrouwd overkomen. Ook toen een jaarverslag en tevens een uitgebreid verslag over de politieke crisis die in de laatste raad van 2014 ontstond en uitmondde in een motie van afkeuring door alle oppositiepartijen.

Het citaat van de week komt uit een column van PvdA Tweede Kamerlid Otwin van Dijk en van Marc de Hond, presentator en programmamaker. De column heeft als titel: “Behandel mensen met een beperking niet langer apart”. Het citaat: “Deze week stemt de Tweede Kamer over de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Maar ratificatie alleen is niet genoeg. Om echt verschil te maken kan de Tweede Kamer nog een stap verder gaan. En bepalen dat toegankelijkheid, voor iedereen, ook echt de norm wordt. En dat dit ook wettelijk wordt vastgelegd. Pas dan wordt toegankelijkheid voor iedereen echt vanzelfsprekend. En zal een architect terug naar de tekentafel worden gestuurd als bij een gebouw onvoldoende rekening is gehouden met mensen met een beperking. Het openbaar vervoer gewoon beschikbaar als je in een rolstoel zit. En scholen aangepast zodat elk kind daar les kan krijgen. Toegankelijkheid de norm maken, in plaats van de uitzondering. Laten we dat nu eindelijk eens regelen in Nederland”. Het hele artikel is te vinden op: http://www.otwinvandijk.nl/?p=247 en het lezen meer dan waard!

Je kunt als gemeente 6 ton extra investeren om de knip uit de Noordeindseweg te slopen en Berkel beter toegankelijk te maken voor auto’s maar je kunt dit geld natuurlijk ook benutten voor een betere toegankelijkheid van de héle openbare ruimte voor de vele mensen met een beperking in de gemeente Lansingerland. Dit is een échte politieke keuze. De PvdA fractie is heel benieuwd welke keuze de Lansingerlandse coalitie in 2016 zal gaan maken!

De fractie van de PvdA Lansingerland wenst al onze lezers plezierige feestdagen toe en alvast een goed begin van het nieuwe jaar. Laten wij er met zijn allen een solidair, duurzaam, sociaal & toegankelijk 2016 van maken!

Tot weekverslag 1 van 2016 op vrijdag 8 januari!

Fractie PvdA Lansingerland, 18 december 2015

Anthura in Bleiswijk

Anthura in Bleiswijk

Skatebaan AMG Schmidtpark

Skatebaan AMG Schmidtpark

DSC04793

DSC04850

DSC03918

Lansingerlandse PvdA Hoop in Bange Dagen!

Lansingerlandse PvdA Hoop in Bange Dagen!

 

Lansingerlands hoop in gladde dagen!

Lansingerlands hoop in gladde dagen!