18 juli 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 14 – 18 JULI 2014

Dit 26ste weekverslag in 2014, aflevering 319 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de laatste week voor het zomerreces met daarin de maandelijkse raadsvergadering waarin wij bij monde van Petra Verhoef met name aandacht vroegen voor de beeldvorming over mensen met een WWB uitkering. Het was ook de week waarin wij ons opnieuw bezighielden met de strategie met betrekking tot de planvorming van de A13/A16 en wij net als de lokale media nog even terugkeken op het debat over de Kadernota 2014. De foto’s bij dit weekverslag tonen de Noordeindseweg van het begin bij de Herenstraat tot het einde ter hoogte van Zoetermeer op een zonnige woensdagmorgen.

STILLE DIPLOMATIE BIJ PLANNENMAKERIJ A13/A16 BROODNODIG

Al enige tijd houdt de planvorming met betrekking tot de inpassing van de A13/A16 de gemoederen in Lansingerland stevig bezig. Aangespoord door de fractie van D66 die eigenlijk tegen de aanleg van deze autosnelweg is die de rondweg A20 in Rotterdam en de A13 bij Overschie moet gaan ontlasten en onze regio beter bereikbaar moet gaan maken en door het bewonersinitiatief Rodenrijs West die ter hoogte van het Doenkadeplein de A13/A16 vanwege de geluidsoverlast op maaiveld hoogte wil zien aangelegd met de N471 in een tunnel er onder, wordt er door de raad bijna wekelijks over dit gevoelige onderwerp van gedachten gewisseld. De koers tot op heden was vooral om steun te verlenen aan het bewonersinitiatief in Rodenrijs West.

Afgelopen week kreeg de raad inzage in een door de milieudienst DCMR op verzoek van onze gemeente uitgebracht rapport waarin doorgerekend werd welke variant uit oogpunt van geluidsbelasting het beste alternatief was: de variant A13/A16 op maaiveld met de N471 als tunnel er onderdoor of een verhoogde A13/A16 met geluidsschermen.

De conclusies van DCMR: Voor de geluidsbelasting van een hoog gelegen weg kan worden geconcludeerd dat, in vergelijking met die van een laag gelegen weg:

  • een hoge weg zonder geluidsschermen een geluidsbelasting heeft die tot 2 dB hoger is dan die van een lage weg zonder geluidsschermen;
  • een hoge weg met geluidsschermen een geluidsbelasting heeft die tot 3 dB lager is dan die van een lage weg met geluidsschermen;
  • Een hoge weg met geluidsschermen heeft een geluidsbelasting die tot 4 dB lager is dan die van een lage weg zonder geluidsschermen. Hiermee kan worden gesteld dat een hoge passage van de N471 in ieder geval voorzien moet worden van geluidsschermen om gelijkwaardig te zijn aan, of beter te zijn dan, een lage passage (zonder of met geluidsschermen)”. Einde citaat.

Wat duidelijk is dat een lage weg op zich niet beter voor de geluidsbelasting is dan een hoge weg mits er sprake is van adequate geluidsschermen en wat ons betreft ook van het aanbrengen van stil asfalt. De door de bewonersgroep Rodenrijs West voorgestane oplossing van de A13/A16 op maaiveld met de N471 eronder is uit oogpunt van geluidsbelasting op zich geen betere variant dan een verhoogde A13/A16 mét geluidschermen. De minister van I&M stelt zich op het standpunt dat zij zich in principe strikt zal houden aan datgene wat de wet haar verplicht. Onze woordvoerder Sam de Groot vindt dat het nu dus de hoogste tijd is voor stille diplomatie om te voorkomen dat betrokken partijen zich in het publieke debat gaan ingraven in hun standpunten. Een dergelijke aanpak lukte ook tijdens het besluitvormingsproces over station Bleizo. Van wethouder Simon Fortuyn mag verwacht worden dat hij op basis van de DCMR rapportage nu in stilte tijdens deze fase van planuitwerking aan de slag gaat met het ministerie I&M. De raad kan dan op basis van zijn inzet weer aan de slag met het ontwerp Tracébesluit tenzij wethouder Fortuyn de raadsfracties en bewonersgroep vraagt om hem bij zijn diplomatieke werk in zijn aanpak gericht te steunen. Fortuyn kan deze periode van stilte ook gebruiken om zijn oor eens te luisteren te leggen bij andere belanghebbenden met betrekking tot de komst van de A13/A16; onze ondernemersorganisaties, de bedrijven op Oudeland en de duizenden forenzen uit Lansingerland die dagelijks aangewezen zijn op de ring van Rotterdam. Die zijn nu niet in beeld maar wel van groot belang voor een evenwichtige belangenafweging. Diplomatieke rust is nodig om te voorkomen dat wij ons in de eigen bestuurlijke voet gaan schieten. Wie is daar bij gebaat? Een soortgelijke aanpak is trouwens ook gewenst in het alsmaar slepende HSL dossier. Zie hierover ons weekverslag 25.

DSC01352

KATER OVER KADERNOTA 2014

Het is de vraag of de coalitiepartijen in Lansingerland met veel plezier terugkijken op het raadsdebat van vorige week donderdag over de Kadernota 2014. Weliswaar haalde het collegevoorstel het met ruime meerderheid in de raad maar feit is ook dat de complete oppositie tegen was en dat van de 9 partijen in de gemeenteraad er liefst 5 tegenstemden. Van een stabiele politieke situatie is in Lansingerland zeker nog geen sprake. De coalitie liet de kans voorbij gaan om samen met de oppositie te werken aan een zo breed mogelijk gedragen financieel draagvlak. Die kans was er en had wat ons betreft ook prima gekund maar onze uitgestoken hand werd helaas geweigerd. Tekenend was de reactie van de Leefbaar 3B fractie op hun eigen website: Het leek wel of partijen tegenstemden, omdat het “not done” is om met de coalitiepartijen mee te stemmen”. Beter kun je het politieke ‘kater-gevoel’ van Leefbaar 3B niet weergeven.

Los van de keuze via welke weg Lansingerland moet gaan werken aan definitief financieel herstel is er ook een groot verschil van inzicht over wat nu precies onze bestuurlijke prioriteiten moeten zijn. Voor de coalitie gaat het om duurzaamheid, behoud van de identiteit van de kernen en wijkgericht werken, voor ons staan, los van het snelle financiële herstel, de (internationale) economische ontwikkeling, de groei van de werkgelegenheid en de uitvoering van de drie decentralisaties centraal. Met de infrastructuur die daarbij hoort. De centrale ligging van Lansingerland in de nieuwe Metropoolregio en de aanwezigheid van de super innovatieve tuinbouwsector vragen om een compleet andere bestuurlijke aanpak dan de veel te traditionele uitstraling van de nieuwe coalitie. Lansingerland loopt, mede gezien de voortdurende negatieve beeldvorming in de media, averij op als gunstige vestigingslocatie. Onze speerpunten komen nu veel te weinig uit de verf. Lopen wij niet vast in onze ambities door het voortdurend over ‘dorpen’ te hebben terwijl wij inmiddels wonen en werken in een inmiddels 60.000 inwoners tellende groene & middelgrote groeistad met een gigantisch economisch potentieel en een schitterende woonomgeving? Het lijkt een semantische discussie maar volgens ons gaat het over meer: onze gemeentelijke identiteit. Wat willen wij zijn en uitstralen.

Coalitiepartijen en oppositiepartijen moeten wat ons betreft direct na het zomerreces nodig eens om te tafel gaan zitten om de “Kater van de Kadernota” te evalueren en met elkaar in een informele sfeer te onderzoeken welke gezamenlijke bestuurlijke agenda er desondanks toch mogelijk is. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de collega partijen.

DSC01353

RAADSDEBAT OVER FRAUDEBESTRIJDING WWB

In weekverslag 24 hield Petra Verhoef een pleidooi voor ‘menswaardig handhaven’ waar het de fraudebestrijding in de WWB betreft. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/07/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-juni-4-juli-2014/ Zij deed dit in de raadscommissie Samenleving die het beleidsplan Hoogwaardige Handhaving besprak. Afgelopen donderdagavond stond dit beleidsplan op ons verzoek op de agenda van de raad. Petra Verhoef leverde tijdens dit raadsdebat de volgende bijdrage.

Onterecht een uitkering of inkomensondersteuning krijgen hoort niet, mag niet en kost de Gemeente geld. Het is goed dat de Gemeente Lansingerland een duidelijk beleid heeft om dit soort fraude te voorkomen of terug te draaien. Daar is een beleidsplan ‘Hoogwaardige Handhaving Wet Werk & Bijstand’ voor opgesteld. De Gemeente huurt een externe partij in, bureau Investiga, om inkomensfraude, met alle macht, op te sporen. Hoe meer fraude het bureau ontdekt, hoe meer het verdient. Geen fraude ontdekt, geen inkomsten. De PvdA Lansingerland vindt dat hier sprake is van een oneigenlijke prikkel.

De uitvoering van handhavingstaken met betrekking tot de sociale zekerheid moet door de Gemeente worden gedaan en niet door een commerciële partij. Met de eerste motie vragen wij het college om na 2014 de fraude-opsporing volledig door de Gemeente zelf te laten doen. Opsporen van fraude met uitkeringen is één kant van de medaille. De andere kant van de medaille is de plicht die de Gemeente heeft om, net als bij Jeugdhulp/-zorg en Wmo, iedereen die een aanvraag doet voor ondersteuning zo goed mogelijk van dienst te zijn. En om de vraag voor inkomensondersteuning in een bredere context te bekijken, bijv. in samenhang met mogelijke sociaal isolement ten gevolge van wegvallen van werk of gezinsproblematiek. De Gemeente Lansingerland wil immers een sociale samenleving, waarin de 3 onderdelen van het sociale domein zoveel mogelijk integraal worden uitgevoerd.

Het beleidsplan is zeer expliciet over fraudebestrijding, maar mist beschrijving van het beleid voor de andere kant van de medaille. Met onze tweede motie vragen wij het college om de ondersteuning van de cliënt, zeker de kwetsbare cliënt, expliciet te maken in het beleidsplan.

Alle partijen in deze raad willen, linksom of rechtsom, voor de kwetsbare inwoners van Lansingerland zorgen. Met het steunen van deze tweede motie kunnen ze dat laten zien. Het kost geen extra geld en het hoeft niet ten koste te gaan van effectieve fraudebestrijding. Dat past in de sociale samenleving die Lansingerland wil zijn.

Onze eerste motie roept het college op om na 2014 het contract met Investiga niet te verlengen en er voor te zorgen dat de Gemeente zelf de controle op recht op verkregen of aangevraagde uitkering weer volledig in eigen hand neemt, indien nodig via gemeentelijke, gespecialiseerde ‘sociale rechercheurs’.

Onze tweede motie verzoekt het college om:

Het Beleidsplan Hoogwaardig Handhaven aan te vullen met een passage over:

  • Een heldere beschrijving hoe inwoners optimaal, persoonlijk worden ondersteund bij het zorgvuldig invullen van de aanvraag en het aanleveren van de gegevens die nodig zijn om recht op uitkering te beoordelen;
  • Een heldere uitleg over hoe de Gemeente garandeert dat een inwoner die recht heeft op inkomensondersteuning deze ook werkelijk krijgt;
  1. Daarbij zoveel mogelijk bewoordingen te vermijden die leiden tot stigmatisering, bijv. gebruik van woord ‘fraude’ waar opzet niet zeker is en gebruik van te brede ‘risicoprofielen’.
  2. Om in de regel altijd huisbezoeken af te leggen ten behoeve van de behandeling van alle WWB aanvragen en niet vooral in situaties waarin misbruik van uitkeringen wordt vermoed.
  3. De term ‘Hoogwaardig’ in de titel ‘Hoogwaardige Handhaving’ voortaan te schrappen.

Afgelopen donderdag besteedde de landelijke nieuwsbrief van Binnenlands Bestuur onder de kop “Bijstandsfraudeurs krijgen premiejagers op hun dak” (zie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bijstandsfraudeurs-krijgen-premiejagers-op-hun.9437402.lynkx ) ruime aandacht aan de WWB praktijk in Lansingerland. Ook RTV Rijnmond liet zich niet onbetuigd. Deze omroep maakte een dubbel interview met wethouder Ankie van Tatenhove en Gerard Bovens over een onderwerp dat de landelijke en regionale media kennelijk meer beroerden dan de meeste fracties in Lansingerland donderdagavond tijdens het raadsdebat. Zie: http://www.rijnmond.nl/nieuws/17-07-2014/fraude-opsporing-lansingerland-door-ambtenaren

Op de PvdA en de fractie Neeleman na stemde de hele raad tegen de door ons ingediende moties. Verassend was wel dat de fractie van WIJ Lansingerland opnieuw compleet in de voetsporen van de VVD trad. Hun beider stemgedrag is sinds de verkiezingen van maart 2014 identiek.

De raad ging in grote meerderheid mee met het collegevoorstel. Privatisering van de WWB fraude opsporing werd niet als een probleem gezien, de gemeentelijke regie was goed geregeld en de positieve bejegening van mensen met een WWB uitkering moest naar het oordeel van de raad los gezien worden van de fraudenota.

Opvallend was dat wethouder Van Tatenhove tijdens het raadsdebat aangaf dat het stelselmatig doen van huisbezoek bij WWB aanvragen niet toegestaan was. Daar pleitten wij in onze tweede motie voor vanwege de dienstverlening, de sociaal signalerende functie en de mogelijk preventieve werking. Zij gaf aan dat dit ‘wettelijk’ niet toegestaan was. Een kloeke uitspraak waar de WIJ fractie voor zwichtte. Vorige week gaf de wethouder in een persoonlijk gesprek met Gerard Bovens echter aan óók een voorstander te zijn van huisbezoeken in het kader van een WWB aanvraag en dit zowel in het kader van de WWB als WMO keukentafel gesprekken over de hele linie te willen gaan introduceren juist vanwege de kwaliteit van de dienstverlening en de signalerende en preventieve functie.

Natuurlijk gaan wij van de PvdA nu precies uitzoeken hoe dit wettelijk zit. Wij komen daar na het zomerreces op terug en zullen, zo nodig, nut & noodzaak van huisbezoeken in het kader van WWB & WMO opnieuw gaan agenderen.

De inzet van een commercieel bureau bij de WWB fraudebestrijding zal volgens de wethouder begin 2015 worden gehouden. De optie om fraudebestrijding in breed regionaal gemeentelijk verband te gaan organiseren, is zeker een interessante optie, zo meldde zij bij RTV Rijnmond. Wordt dus vervolgd!

DSC01357

TOT SLOT

Het is zomerreces. Het weekverslag gaat er even tussenuit. Weekverslag 27 staat gepland voor vrijdag 5 september 2014. Mocht er eerder nieuws van belang zijn dan melden wij ons natuurlijk eerder. Graag wensen wij al onze lezers een plezierige zomerperiode toe. Neem vooral de tijd en ga eens een kijkje nemen op al die schitterende plekken in onze gemeente of onze buurgemeenten. Lansingerland is echt een prachtige plek om te wonen en te recreëren.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van woensdag 16 juli. Preventie is een vaak gehoord woord bij de introductie van de nieuwe Jeugdwet. Maar hoe ver mag je daarin als overheid gaan? Wanneer zijn de grenzen bereikt als het gaat om het beschermen van de privacy van ouders en hun kinderen? Wanneer wordt goedbedoelde staatszorg betutteling en ongewenst ingrijpen in de persoonlijke sfeer? Wanneer wordt het middel ernstiger dan de kwaal?

Het citaat uit de Volkskrant met als kop “GGD’s vragen niet langer het hemd van het lijf” gaat hier over: “De lijsten met intieme vragen die ouders en kinderen bij de jeugdgezondheidszorg invullen, moeten op de schop. Tot die conclusie komen de GGD’s na klachten van ouders die vragen over inkomen, psychische gesteldheid of hoe vaak hun kinderen tanden poetst, ervaren als ongewenste bemoeienis.” En: “Toch is nooit aangetoond wat het resultaat van al die vragenlijsten is. ‘Het wordt hoog tijd dat dit wordt onderzocht’, zegt Frans Pijpers van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het onderzoekscentrum dat adviseert over de inhoud van vragenlijsten. Verder: “Onderzoeker Pijpers stelt dat de klachten zijn ontstaan doordat instellingen niet uitleggen waarom ze zoveel details vragen. Vaak blijft ook onvermeld dat de ingevulde lijsten en gespreksverslagen terechtkomen in één dossier dat wordt bewaard tot het 34ste levensjaar”.

Tot vrijdag 5 september!

Fractie PvdA Lansingerland, 18 juli 2014

DSC01358

DSC01371

DSC01364

DSC01365