17 maart 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 14 – 18 MAART 2016

Dit tiende weekverslag in 2016, aflevering 385 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin het Berkelse Mobiliteitsplan op de agenda van de commissie Ruimte stond, de raadscommissie Samenleving besloot om eerst zelf aan beeldvorming te gaan doen alvorens te besluiten over het al dan niet in gebruik nemen van Hergerborch voor de huisvesting van statushouders en het PvdA Tweede Kamerlid Marit Maij tijdens onze ledenvergadering een boeiend betoog hield over wat zich aan de randen van Europa afspeelt.

PVDA KAMERLID MARIT MAIJ OVER BREXIT, OEKRAINE REFERENDUM EN VLUCHTELINGEN

Tweede Kamerlid Marit Maij, PvdA woordvoerder Europa, praatte tijdens de openbare Algemene Ledenvergadering van afgelopen maandag zo’n 30 belangstellenden bij over wat zich op dit moment aan de randen van Europa afspeelt. Het was een boeiend verhaal waarin zij in een hoog tempo beschreef wat er speelt, verbanden legde tussen de actuele ontwikkelingen, deze ook in historisch perspectief plaatste en suggesties meegaf voor onze lokale betrokkenheid. ‘Brexit’ was haar eerste thema. De inwoners van Groot Brittannië hebben geen sterk ontwikkeld Europa gevoel. Europa wordt vereenzelvigd met ‘the Continent’. David Cameron gebruikt Europa voor electorale doelen. Hij legde aan de EU een aantal wijzigingsvoorstellen voor waaraan Europa zou moeten voldoen, wil Engeland lid blijven. Het resultaat van zijn onderhandelingen met de EU wil hij in de vorm van een referendum aan de inwoners van Engeland voorleggen. Deze wijzigingsvoorstellen zijn voor een belangrijk deel niet opzienbarend en dus te regelen. Wel gevoelig ligt de voorwaarde die Cameron wil stellen met betrekking tot de aanvulling van lage inkomens van immigranten tot het minimumloon. Nu ontvangen nieuwkomers die vaak onder het minimuminkomen aan de slag gaan nog een wettelijke aanvulling. Dit legt een fors beslag op de sociale zekerheid en verdringt banen. Cameron wil deze aanvulling pas na 4 jaar werken in Engeland gaan toekennen. Dat ligt gevoelig bij de Europese Raad omdat het recht op het vrije arbeidsverkeer daarmee onder druk kan komen te staan. Feitelijk is het verhaal van Engeland echter dat van een algemene onvrede over Europa, het gebrek aan verwantschap met de rest van Europa. De voorwaarde die Cameron stelt, verhullen dit. Cameron sluit daarmee aan bij het anti-Europa sentiment dat ook partijen als de SP & PVV uitstralen.

Scheidend afdelingssecretaris Raymond Tans

Scheidend afdelingssecretaris Raymond Tans

In feite is het debat over het vrijhandelsverdrag met Oekraïne van het zelfde laken en pak. De toekomst van Europa wordt op één hoop gegooid met nut & noodzaak van een vrijhandelsverdrag met Oekraïne. Ook hier gaat het om weerstand tegen de macht van Brussel. ‘Nee tegen Europa, nee tegen Oekraïne, nee tegen vluchtelingen’. Het ‘Ja-kamp’ staat wat slogans betreft al direct op achterstand vanwege de complexiteit van de materie. Over Oekraïne is veel te doen. Schending van mensenrechten, veel corruptie, de machtige schaduw van Rusland en een wankele democratie. Tegenstanders van het vrijhandelsverdrag zien dit dubieuze politieke bestel als argument om tegen het vrijhandelsverdrag te stemmen. Volgens Marit Maij klopt deze stelling niet. “De ambitie onder de bevolking om deel te worden van Europa is groot en via democratische verkiezingen uitgesproken. Oekraïne is geen verdeeld land. Zo’n acht procent van deze staat is via een inval van buiten bezet”. Aansluiting bij Europa gaat zeer vele jaren duren. Het beoogde vrijhandelsverdrag kent elementen van politieke samenwerking zoals op het gebied van de bestrijding van corruptie. Haar advies aan de inwoners van Lansingerland is om mee te doen aan het Referendum en vooral ‘ja ’te gaan stemmen. Daarmee doen wij recht aan de democratische meerderheid en de stem van het volk van Oekraïne en dragen wij bij aan de broodnodige stabiliteit aan de oostgrenzen van Europa.

Marit Maij vertelde over haar bezoek aan het Griekse eiland Chios, veertien dagen gelden. Daar kwamen in één nacht veertien bootjes met ieder 50 vluchtelingen aan na een oversteek van 5 kilometer vanaf de Turkse kust. 24 uur per dag zijn mensen actief voor opvang en registratie. Het viel haar op dat er vele gezinnen met kleine kinderen aankwamen. Kindertjes gaven haar een high five in de verwachting dat het beloofde Europese land nu bereikt was terwijl de ellende voor menigeen dan pas begint. Hartbrekend’. Er zijn nu door UNHCR beheerde vluchtelingenkampen op Europees gebied op de grens van Griekenland en Macedonië die niet toegerust zijn op de grote vluchtelingenstromen die daar tegen een gesloten grens aanlopen. Gesloten grenzen zijn abstracties als je met eigen ogen het grote leed ziet dat mensen ervaren wanneer zij uit oorlogsgebieden aankomen. Het is volgens Marit Maij absoluut noodzakelijk dat mensen niet meer met bootjes de gevaarlijke oversteek gaan maken. Er moet geld & organisatieondersteuning komen voor een goede opvang in de regio. Opvang die mensen ook scholing en werk bieden. Het geld moet naar de hulporganisaties. Vele vluchtelingen zitten al 4 jaar vast in Turkije in een uitzichtloze situatie. Geen scholen voor een half miljoen kinderen en geen werk voor hun ouders. Deze mensen willen door naar landen waarvan zij denken dat de kansen beter zijn. “Ik ben er van overtuigd dat mensen dichtbij huis willen blijven”. De opvang in Turkije, Libanon en Jordanië moet sterk verbeterd worden. “Breng mensen dus terug vanuit Griekenland naar Turkije en zorg in het kader van hervestiging voor een legale manier om naar landen als Duitsland en Nederland te komen. Dat zal de druk van de bootjes wegnemen. Grenzen dicht en hekken bouwen werkt niet. Er worden door mensen op de vlucht altijd nieuwe routes gevonden. Zet dus met een groep voortrekkerslanden in Europa, waaronder Nederland, legale routes op. Dat zal nog niet lukken met alle 28 lidstaten. Dat zij zo!”, zo beëindigde Marit Maij haar bewogen verhaal. Ga dus op 6 april vooral naar de stembus en ‘Ja’ zeggen tegen het Associatieverdrag met Oekraïne!

Marit Maij over de grenzen van Europa

Marit Maij over de grenzen van Europa

WIE WORDT ER EIGENLIJK BLIJ VAN HET MOBILITEITSPLAN BERKEL?

Voor welk probleem is dit voorstel een oplossing en waarom lossen we de echte  problemen niet op? Dat was de kernvraag van Sam de Groot tijdens het oordeelsvormende debat over het raadsvoorstel Mobiliteitsplan Berkel in de raadscommissie Ruimte van afgelopen woensdagavond. Sam de Groot gaf enigszins ironisch aan niets dan waardering te hebben voor de fracties van Leefbaar 3B en het CDA dat zij in ieder geval hun verkiezingsbelofte nakomen om de Noordeindseweg gedeeltelijk weer in eenrichting open te stellen. ‘Maar een belofte is een belofte en een plan is een plan’.

Het verhaal van Sam de Groot bestond woensdagavond uit drie delen:

 1. De problemen die opgelost moeten worden;
 2. De waardering van het voorliggende besluit;
 3. Voorstellen voor wijziging van het raadsbesluit;

De problemen die opgelost moeten worden. Er zijn serieuze mobiliteitsvraagstukken in Berkel die om een oplossing vragen, de PvdA fractie constateert de volgende problemen:

 • De groeiende onbereikbaarheid van Berkel centrum.
 • De onveiligheid voor fietsers (met name kinderen) bij de vele kruisingen met N-wegen binnen en buiten de kernen en specifiek op het smalle Berkelsedijkje.
 • De groeiende onbereikbaarheid van de Westpolder. Zo is een buslijndienst van lijn 174 in de ochtendspits al geschrapt en de wijk is nog maar half af.
 • De, in ieder geval gevoelsmatige, slechte bereikbaarheid van Berkel Centrum vanuit Berkel Noord
 • De slechte bewegwijzering door Berkel heen naar belangrijke plekken zoals de parkeerplaatsen rond het winkelcentrum.
 • De zeer ongewenste ontwikkelingen op de Markermeerstraat/Naardermeerstraat m.b.t. de menging van vrachtverkeer met woonverkeer
 • De continue geconstateerde te hoge snelheden (Oudelandselaan, Oostersingel etc.)

De waardering voor het voorliggende raadsbesluit

Welke geconstateerde problemen worden nu concreet opgelost met het voorliggende raadsvoorstel? De conclusie is: géén enkel! Zelfs de hele aanleiding, de in ieder geval gevoelsmatige slechte bereikbaarheid van Berkel centrum, wordt met het voorstel niet opgelost. De conclusie van adviesbureau Grontmij (dat het college terzijde stond) over de openstelling van de Noordeindseweg is: ‘Het levert niets op maar is ook niet bezwaarlijk’. Sam de Groot: ‘Het grasmaaien als het al kort is, is ook niet bezwaarlijk, maar waarom zou je dat doen?’

Sam de Groot kwam met de volgende specifieke vragen:

De eerdere berekeningen voor de kosten van het weer openstellen van de Noordeindseweg in één richting kwamen op veel hogere bedragen uit, kan de wethouder toezeggen dat hij de openstelling voor de voorgestelde schatting kan realiseren of is dit het topje van de budgettaire ijsberg?

Welk doel dient het langer openstellen van de poller in de Herenstraat, de tijden van omhoog staan van deze poller sluiten niet aan op de openingstijden van de winkels, zijn niet met berekeningen onderbouwd (zeker niet wat betreft voetgangers) en het huidig aantal verkeersbewegingen is al onacceptabel op de Rodenrijseweg.

De argumentatie van collegezijde m.b.t. het draagvlak onder de inwoners voor het door het college voorgestelde maatregelenpakket is dubieus. Er is meerdere malen in de raadscommissie en bij presentaties dat het uitgevoerde onderzoek onder de bevolking een inventarisatie van ideeën betreft en geen draagvlak meting is. Sam de Groot vroeg de wethouder of hij onze stelling deelt dat de informatie uit dit onderzoek dus niets zegt over het draagvlak. ‘Is de wethouder het dan met ons eens dat overal waar in het voorstel gesproken wordt van draagvlak, op basis van dit onderzoek, dit geschrapt moet worden uit het raadsvoorstel, omdat het pertinent onjuist is?’

Wat is de status van dit raadsbesluit vroeg Sam de Groot zich af. Naar de mening van de PvdA heeft het voorliggende voorstel de status van een verkeersbesluit en kan er direct beroep en bezwaar tegen aangetekend worden of heeft het die status niet en neemt het college vervolgens een reeks separate verkeersbesluiten? In het laatste geval kunnen wij als PvdA fractie daar niet mee akkoord gaan. Er wordt een principe besluit gevraagd zonder nadere uitwerkingen, budgetten etc. en het ligt voor de hand om deze opnieuw dan voor te leggen aan de raad, wij gaan als PvdA fractie zeker niet akkoord met een carte blanche.

Voorplein Parkeergarage Westpolder is klaar!

Voorplein Parkeergarage Westpolder is klaar!

Voorstellen voor wijzigingen van het besluit

De PvdA fractie wil graag de volgende elementen gewijzigd zien en overweegt daarom te amenderen:

 • Concreet aanpakken van de bereikbaarheid van Berkel centrum door het direct starten van de planvorming met betrekking tot de t.z.t. herontwikkeling van de locatie Hergerborch teneinde daar een directe aansluiting te maken op de parkeervoorzieningen.
 • Verbeteren van de bewegwijzering (ook voor fietsers), per direct richting centrum en andere belangrijke plekken.
 • Het oppakken van het voorstel van de winkeliers in Berkel centrum om het huidige parkeerplein bij de Herenstraat volledig af te sluiten voor verkeer en een nieuw & bruisend leven in te blazen door een herontwikkeling.
 • Het realiseren van veilige oversteekplaatsen voor fietsers bij de N-wegen, in het bijzonder het realiseren van de reeds geplande fietstunnel bij de kruising Oudelandselaan, Klapwijkseweg voor schoolgaande en sportende kinderen en overig fietsverkeer richting centrum.
 • Rekening houden bij de aanleg van fietspaden met een grote toename van de E-bikes.
 • Het serieus oppakken van het volledig vastlopen van het verkeer in de Westpolder.
 • Het serieus oppakken van de zeer onveilige situatie Markermeerstraat/Naardermeerstraat
 • En ten slotte het nu eens werk maken van  het aanpakken van het te hard rijden in de kernen.

Tot zover de bijdrage van Sam de Groot. Opvallend was met name de bijdrage van Jan Pieter Blonk van Leefbaar 3B. Hij kwam met een reeks van verbouwingsvoorstellen die vaak parallel liepen met de voorstellen van Sam de Groot (Westpolder, fietsveiligheid, planontwikkeling locatie Hergerborch, bewegwijzering, situatie Naardermeerstraat/Markermeerstraat). Natuurlijk omarmde hij zijn verkiezingsbelofte om de Noordeindseweg richting Zoetermeer weer open te stellen. Hij kon niet anders. Tijdens het verdere debat werd door de coalitiepartijen aan deze openstelling overigens weinig aandacht besteed. Het was alsof de coalitiepartijen hieraan niet al te veel aandacht wilden geven. Wethouder Fortuyn bewoog mee op het ritme van de raad. Hij reageerde blijmoedig op de wijzigingsvoorstellen van de raad. Zag dit vooral als een goede inbreng vanuit de samenleving via het nieuwe BOB-model en een welkome aanvulling op zijn voorstellen. Dit klopt overigens niet: veel van wat de raad inbracht was al lang en breed bekend. Lees onze weekverslagen van het afgelopen half jaar er maar op na. Feitelijk werd het Mobiliteitsplan, op de verkiezingsbelofte van de coalitie na, goeddeels door de raad herschreven. Wethouder Fortuyn deed aan Sam de Groot nog de belangrijke toezegging dat hij met een nadere onderbouwing komt over zijn verhaal dat er onder de bevolking draagvlak bestaat voor de plannen zoals in het raadsvoorstel zijn geformuleerd. De PvdA fractie is heel benieuwd want dit grenst aan een ‘political mission impossible’. In de raad van 31 maart zullen er besluiten genomen moeten worden. Onze fractie bereidt een aantal moties/amendementen voor. Daarover volgende week in weekverslag 11 meer. Het college komt trouwens nog meet een apart uitvoeringsplan en ook nog een investeringsplan naar de raad. Menig inwoner zal een zienswijze gaan indien tegen de alsnog te nemen verkeersbesluiten. Hun staat de weg naar de Raad van State dan wagenwijd open. Het gaat zeker nog enige jaren duren voordat de Noordeindseweg weer in eenrichting berijdbaar is voor auto’s. Zo het er al van komt. Wordt vervolgd!

Parkeergarage Westpolder

Parkeergarage Westpolder

VRAGEN AAN OMBUDSTEAM PVDA LANSINGERLAND? BEL OF MAIL ONS!

Loopt u vast in een woud van regels en wetten? Voelt u zich onrechtvaardig behandeld door een gemeentelijke instantie of heeft u een probleem met het energiebedrijf of uw woningcorporatie? Dit zijn maar enkele vragen waar mensen tegen aan kunnen lopen. Het Ombudsteam van de PvdA Lansingerland ondersteunt u in het zoeken naar een oplossing voor uw probleem (op het gebied van wonen, inkomen, werk, gezondheid, onderwijs, zorg etc.). U kunt ook bij ons terecht als u van mening bent dat u onvoldoende antwoord vindt bij officiële instanties. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 06-19618730. Spreek dan naam en telefoonnummer in dan belt het Ombudsteam snel terug, indien gewenst maken we dan een afspraak met twee leden van het ombudsteam. Mailen kan vanzelfsprekend ook: ombudsteampvdall@gmail.com

Petra Verhoef over 'Code oranje in het sociale domein in Lansingerland'

Petra Verhoef over ‘Code oranje in het sociale domein in Lansingerland’

NOG GEEN DEBAT OVER HUISVESTING STATUSHOUDERS IN HERGERBORCH

De raadscommissie samenleving besloot donderdagavond nog geen debat te voeren over het raadsvoorstel om een 40 tal alleenstaande statushoudende vluchtelingen tijdelijk te gaan huisvesten in het voormalige zorgcentrum Hergerborch. Een meerderheid van de raad (Leefbaar 3B, CDA, VVD, Partij Neeleman en PvdA) wil in het kader van het nieuwe BOB-model eerst zelf aan beeldvorming doen over de vraag wat maatschappelijke organisaties, die voor de concrete opvang en begeleiding moeten gaan zorgen, en ook de inwoners, van dit voorstel en de mogelijke alternatieven vinden. De fractie van Leefbaar 3B diende daartoe een ordevoorstel in. Natuurlijk moet de huisvesting van de 140 statushouders die het Rijk voor 2016 aan onze gemeente heeft opgelegd wat ons betreft wel direct ter hand genomen worden. Het betreft dan in concreto het beschikbaar stellen van 35 sociaal bereikbare huurwoningen door onze woningcorporatie 3B-Wonen. De agendacommissie van de raad beraadt zich op korte termijn hoe aan de beeldvorming door de raad concreet handen en voeten gegeven zal worden. Wat de PvdA fractie betreft moet de besluitvorming in de raad zeker vóór juni 2016 kunnen plaatsvinden. Onze fractie is er voorstander van dat onze gemeente dit jaar nog eens 60 statushouders extra huisvesting biedt. Alleen de wijze waarop staat voor ons ter discussie. Daar willen we eerst meer over weten.

Nieuwe Jumbo aan het Rondom & Dorpsstraat Bergschenhoek

Nieuwe Jumbo aan het Rondom & Dorpsstraat Bergschenhoek

EN VERDER OVER HET VERKEER IN LANSINGERLAND

Sam de Groot stelde tijdens de rondvraag van de commissie samenleving twee vragen aan het college. De eerste ging over de maximum snelheden op de N209. Op het stuk tussen Bergschenhoek en de A12 is er sprake van diverse maximumsnelheden die, naast zeer onduidelijk, erg onlogisch zijn. Het stuk tussen Bleiswijk en de A12 is een 50 km (4 banen breed) en het stuk tussen Bleiswijk en Bergschenhoek is een 80 km weg, juist het stuk waar veel woningen dicht op de weg staan en de weg smal is. Is er, behalve de verkeersafwikkeling, een reden voor deze maximum snelheden. Kan dit niet minder complex en vooral logischer waarbij vooral gedacht moet worden aan lagere snelheden (minder overlast) op de trajecten vlak langs bewoonde gebieden. Wil de wethouder hier naar kijken, in overleg gaan met de provincie en hierover terugkoppelen.

Zijn tweede vraag betrof het bouwverkeer dat gemengd wordt met schoolgaand verkeer. Door Sam de Groot zelf en andere ouders is geconstateerd dat bouwverkeer kruist met schoolgaand verkeer. Is de wethouder het met mij eens dat bouwverkeer mengen met normaal verkeer onwenselijk is, is de wethouder het met mij eens dat bouwverkeer mengen met schoolgaand verkeer zeer onwenselijk is, is de wethouder het met mij eens dat bouwverkeer mengen met schoolgaande fietsende kinderen absoluut onacceptabel is? Deze situatie doet zich op dit moment met name voor bij de Melanchtonschool en de Gouden Griffel school en de nieuwe bouwlocaties daar omheen bij de kop van de Oudelandselaan in de Westpolder.

De beide reactie van wethouder Fortuyn: Ook wethouder Fortuyn ontgaat het nut van de 50 kilometer beperking in het brede deel van de N209 tussen Kruisweg en Bleiswijk. Hij zei dat daar niet op snelheid gehandhaafd wordt. (Klopt dit?) De enige reden is dat de provincie daardoor geen dure geluidsschermen hoeft te plaatsen. Dit doet de provincie trouwens wel op het 80 kilometer deel tussen Bergschenhoek en Bleiswijk. De provincie wil het 80 kilometer regime op dat deel wél overeind houden. Wethouder Fortuyn zegde toe te zullen overleggen met de aannemers in de Westpolder over een betere planning van hun vervoersbewegingen naar en van de bouwplaatsen in de buurt van scholen. Er zijn al afspraken gemaakt maar die zijn soms lastig te handhaven omdat er leveranciers uit het hele land naar de Westpolder komen om de bouwplaatsen te bevoorraden. Ook hij vindt het een onwenselijke situatie. Sam de Groot constateerde op basis van eigen waarneming dat het niet zozeer de leveranciers zijn als wel de werkers op de bouwplaatsen zélf die tijdens de aanvang van de schooluren met hun bouwmateriaal dwars door de verkeerstromen heen crossen. Wethouder Fortuyn beloofde er achteraan te gaan maar relativeerde het verhaal avn Sam door te stellen dat “het nu eenmaal om een gebied in ontwikkeling gaat’. Deze laatste uitspraak van de wethouder geeft ons weinig vertrouwen in een verdere stevige interventie van collegezijde. Misschien moeten meer pappies & mammies in het geweer komen. Meld het ons, s.v.p.

Nieuwe Kruin van Bergschenhoek

Nieuwe Kruin van Bergschenhoek

TOT SLOT

Wat deden wij tijdens dezelfde periode in maart 2015? Lees het op: https://lansingerland.pvda.nl/2015/03/20/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-20-maart-2015/ Het was toen een week waarin de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen plaatsvonden en waarin er in de lokale Lansingerlandse politiek voor het eerst in tijden weinig gebeurde. Dat zou niet de laatste week zijn, al zou je dit gezien de lengte van onze weekverslagen niet zeggen.

De toekomstplannen van Rotterdam The Hague Airport (RtHA) gaan onze raad het komende jaar stevig bezig houden. Deze week presenteerde de luchthaven haar plannen en de daarbij behorende lijvige rapporten die in het teken staan van de weg naar een nieuw Luchthavenbesluit. Zie daarvoor: http://www.rotterdamthehagueairport.nl/buren-en-omgeving/luchthavenbesluit/luchthavenbesluit-content/ Natuurlijk zal onze raad ook hiermee naar verwacht met het BOB-model aan de slag gaan. De PvdA fractie komt in de weekverslagen de komende maanden natuurlijk uitgebreid terug op deze procedure. Op woensdagavond 30 maart is er in het gemeentehuis een uitgebreide presentatie van de plannen door RtHA. Zie ook: http://www.rijnmond.nl/nieuws/139755/Rotterdam-The-Hague-Airport-in-2025-twee-keer-zo-groot

Aanstaande maandag is er weer fractieoverleg. Volgende week dinsdagavond is er de maandelijkse presidiumvergadering en op woensdagavond is er de maandelijkse vergadering van het afdelingsbestuur, helaas zonder de legendarische afdelingssecretaris Raymond Tans. Dan is het al weer bijna Pasen 2016.

Het citaat van deze week komt uit het AD/RD van afgelopen woensdag. Deze krant berichtte uitgebreid over de uitbreidingsplannen van Rotterdam The Hague Airport en vraagt wethouders uit de regio om een reactie. ‘Pex Langenberg laat weten nog op het standpunt te staan dat uitbreiding alleen mogelijk is binnen de bestaande beperkingen. Langenberg wil de komende maanden gebruiken om de cijfers goed te bestuderen. In het najaar neemt de Rotterdamse raad een besluit. Wethouder Simon Fortuyn van Lansingerland zegt dat hij ‘open staat voor alles’, maar dat de mening van zijn inwoners en ondernemers de doorslag geeft. ‘Er zijn ook meerdere scenario’s mogelijk. Daarvan zullen we de effecten moeten afwegen’.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 18 maart 2016

Rondom Bergschenhoek nieuwe stijl

Rondom Bergschenhoek nieuwe stijl

 

Oude Jumbo aan Rondom is dichtgespijkerd

Oude Jumbo aan Rondom is dichtgespijkerd

Waterspeeltuin AMG Schmidtpark

Waterspeeltuin AMG Schmidtpark

Waterspeeltuin AMG Schmidtpark

Waterspeeltuin AMG Schmidtpark