17 november 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 14 – 18 NOVEMBER 2016

Dit zesendertigste weekverslag in 2016, aflevering 411 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij schriftelijke vragen stelden aan het college over het bestrijden van de armoede bij de ongeveer 800 kinderen in Lansingerland die daarvan de dupe zijn, over de gang van zaken rond de Take Care pilots op het sociaal domein en over de ontwikkelingen in de winkelcentra van Berkel & Bergschenhoek.. Het was, na het begrotingsdebat en de maandelijkse raadscommissieweek, verder een politiek tamelijk rustige week. De foto’s bij dit weekverslag tonen het winkelcentrum van Berkel op een herfstige morgen & ook het winkelhart van Bergschenhoek.

STOP DE ARMOEDE ONDER KINDEREN IN LANSINGERLAND

Op 11 november hebben Arjan Vliegenthart namens het VNG-bestuur en Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens het kabinet bestuurlijke afspraken ondertekend over de ambitie om alle kinderen in Nederland mee te kunnen laten doen. Om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit een gezin met een laag inkomen kansrijk kunnen opgroeien, stelt het kabinet vanaf 2017 structureel €85 miljoen per jaar beschikbaar aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering. Verdeeld naar rato van het aantal kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen. In de decembercirculaire 2016 staat hoeveel elke individuele gemeente van de € 85 miljoen krijgt. Gemeenten rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en behaalde resultaten.

De VNG vindt het belangrijk dat gemeenten de ruimte en het vertrouwen wordt gegeven om de middelen in te zetten in de lokale context en met de bestaande en nieuwe samenwerkingspartners. Gemeenten hebben de regie in het armoedebeleid en hebben daarbij aandacht voor de positie van kinderen. Gemeenten werken met veel partijen samen. Het rijk en de VNG roepen gemeenten expliciet op om op lokaal niveau samen te werken met maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Deze vijf partijen hebben de handen ineen geslagen en een gezamenlijk aanbod gedaan, zodat de gemeenten één aanspreekpunt hebben.

In Lansingerland groeien zo’n 5% van de kinderen in armoede op. Het gaat dus om zo’n 800 kinderen. Die moet je als gemeente en als maatschappelijke organisaties ‘kunnen kennen’. Voor de PvdA staat een laagdrempelige, sluitende, brede en dus alle arme kinderen bereikende aanpak voorop. Voorkomen moet worden dat het lage inkomen van hun ouders hun eerlijke kansen op een goede toekomst in de weg staat. Al het extra geld dat het rijk beschikbaar stelt voor programma’s om armoede te bestrijden moet voor dit doel worden ingezet. Dit geld moet dus niet, zoals in 2014 helaas in Lansingerland gebeurde, worden gebruikt om tekorten elders in de begroting aan te vullen.

Petra Verhoef en Gerard Bovens stelden naar aanleiding hiervan aan het college de volgende schriftelijke vragen:

 1. Hoe gaat het college de door de staatssecretaris SZW gevraagde regiefunctie vorm geven?
 2. Betreft het geld dat speciaal geoormerkt is voor arme kinderen of kan de gemeente dit extra budget ook anders inzetten? Ingeval van een oormerk, hoe ziet deze bestemming er dan precies uit?
 3. Hoe ziet het college de praktische vormgeving van de samenwerking met de Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds? Zijn ook de stichting Jarige Job en Fonds Kinderhulp in Lansingerland actief?
 4. Hoe ziet het college de praktische samenwerking met lokale samenwerkingspartners zoals de Voedselbank, Kledingbank/Kringloopwinkels, Kerkelijke organisaties, sportverenigingen, Humanitas Lansingerland, Kwadraad, Scholen en Jeugdzorginstellingen? Hoe gaat de organisatie van de gezamenlijke & sluitende aanpak eruit zien?
 5. Hoe gaat het college er op basis van de haar opgedragen regiefunctie er voor zorgen dat alle arme kinderen die in Lansingerland wonen bereikt worden? Hoe gaat het college de laagdrempeligheid vormgeven?
 6. Het Jeugdsportfonds voorziet niet in zwemlessen voor kinderen die in armoede opgroeien. Bijvoorbeeld kinderen van asielgerechtigden krijgen vaak geen zwemles. Hoe gaat het college in deze leemte in het aanbod voorzien?
 7. Hoe & wanneer gaat het college aan de gemeenteraad rapporteren over de inzet van deze extra middelen, instrumenten en behaalde resultaten?

Het college heeft 30 dagen de tijd om onze vragen te beantwoorden. Mochten de antwoorden ons niet bevallen dan zullen wij deze problematiek begin 2017 natuurlijk aan de orde stellen in de raadscommissie Samenleving.

dsc07980

MOGELIJKE VALKUILEN BIJ PILOTS SOCIAAL DOMEIN

In Lansingerland is een flink aantal maatschappelijke organisaties en ondernemingen actief die diensten aanbieden op het gebied van preventie, lichte zorg en bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning van cliënten en/of hun mantelzorgers. Een deel van de ondernemingen of initiatieven ontvangen steun van de gemeente, in het kader van de zogenoemde ‘Pilots’. De Gemeente Lansingerland zet de HHT-gelden (i.e. gelden vanuit rijksoverheid voor de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage) momenteel in voor drie arrangementen: ‘huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers’, de pilot ‘Take Care’ en de pilot HO Plus. Sommige van deze leveranciers kregen daarmee een bevoorrechte positie en kunnen daardoor hun diensten tegen lagere tarieven aanbieden dan andere aanbieders.

Bij de organisaties die deelnemen aan de pilots, kunnen cliënten laagdrempelig, tegen zeer kleine vergoedingen ondersteuning of lichte zorg inkopen op uurbasis. Het aantal andere commerciële aanbieders (dus niet de pilot-ondernemingen) stijgt intussen en de gehanteerde business models van die aanbieders zijn niet altijd duidelijk.  De PvdA fractie maakt zich zorgen over de ‘duurzaamheid’ van de aangeboden lichte zorg en ondersteuning, met name die van de ‘pilots’, mogelijke onduidelijkheid richting cliënten en mantelzorgers, vanwege de wildgroei aan initiatieven met verschillende prijs en aanbod, mogelijk oneerlijke concurrentie tussen pilot-gesubsidieerde organisaties en andere (commerciële of maatschappelijke) organisaties, mogelijk wegnemen van werkgelegenheid in bijvoorbeeld de reguliere thuiszorg en de arbeidspositie van de werknemers in de desbetreffende initiatieven zelf (cao ja/nee, rechtszekerheid, enz.). De PvdA fractie wil daarom helderheid van het college.

De PvdA fractie stelde daarom bij monde van Petra Verhoef dan ook de volgende schriftelijke vragen aan het college:

 1. Heeft het college een goed overzicht van de diverse initiatieven die -naast de gekozen pilots- nu in Lansingerland actief zijn of willen zijn? Zo ja, kan het college aangeven hoe type aanbod, de prijs per dienst en eventueel business model verschillen?
 2. Waarom is het college in het kader van hun transformatie-pilots juist in zee is gegaan met de geselecteerde pilot partners, zoals Home Instead, in plaats van met andere aanbieders?
 3. Weet het college of de betalingen/voorwaarden fair zijn voor de werknemers bij de verschillende initiatieven die nu actief zijn in Lansingerland (zie vraag 1)?
 4. Is het college bereid om bij het overzicht onder vraag 1. ook aan te geven hoeveel subsidie er vanuit de gemeente naar de verschillende pilots gaat?
 5. Denkt het college een waardevolle evaluatie van de pilots te kunnen doen wat betreft het gehanteerde business model? Toelichting: de lage tarieven die binnen de pilots worden gehanteerd zijn op langere termijn niet houdbaar. Gebruik & aantrekkelijkheid ervan kan dus later lager uitvallen.
 6. Het lijkt erop dat met name ouderen met middeninkomens of hogere inkomens van de pilots gebruik van maken. Is dit wat de gemeente nastreeft? Hoe verhoudt zich dit tot het gemeentelijke ‘eigen bijdrage’ beleid?
 7. Is het college het met de PvdA eens dat er via de goedkope tarieven in de pilots verwachtingen worden gecreëerd bij de cliënten die op langere termijn niet waargemaakt kunnen worden?
 8. Is het aan het college bekend of er onder de werknemers van de verschillende commerciële, ‘low-cost’ initiatieven ex-werknemers uit thuiszorg werken, tegen lager salaris dan voorheen? Zo ja, wat vindt het college daarvan?
 9. Merkt het college dat onder de vele werkzoekenden in Lansingerland ook ex-medewerkers uit zorg en huishoudelijke ondersteuning zijn, van wie de (duurdere) organisaties uit de markt zijn geprijsd? Kent u aantallen?

Meer over Home Instead is te vinden op: http://www.homeinstead.nl/ Ook interessant is de website: http://www.zonderzorgenzelfstandig.nl/ Deze organisatie werkt via PGB’s, doet vrijwel hetzelfde als Home Instead met als verschil dat er geen subsidierelatie met de gemeente is. Andere niet gesubsidieerde voorbeelden zoals Stichting DoorDeWijks: www.doordewijks.nl

Bergschenhoek

Bergschenhoek

WINKELCENTRUM BERGSCHENHOEK VERDIENT EERLIJKE KANS

De winkeliers in Bergschenhoek centrum maken zich zorgen over de toekomst van hun winkelcentrum. Pas geleden is het nieuwe gedeelte bij het Rondom en de Dorpsstraat in gebruik genomen maar dit is zeker geen reden om achterover te gaan leunen. De winkeliers signaleren een toenemende leegstand (nu al 7 winkelpanden) en hebben last van overlast veroorzaakt door de jeugd. Bovendien vinden zij de openbare ruimte rommelig en verwaarloosd. Zij vrezen de concurrentie van het zich steeds verder uitbreidende winkelhart van Berkel dat op nauwelijks 2 kilometer afstand gelegen is. Wat de PvdA fractie betreft helpt vast zitten in de zorgen niet maar is het wél een mooi moment om gezamenlijk creatief naar een goede toekomst voor dit eindelijk complete winkelcentrum te gaan kijken. Belangrijk is dat dit winkelcentrum zich gaat onderscheiden en inspeelt op de moderne behoefte aan ‘beleving’. Wat is daar voor nodig en hoe kan de gemeente daarbij behulpzaam zijn?

Tijdens het debat over de begroting 2017 dienden de VVD & WIJ Lansingerland fracties een motie waarin het college werd gevraagd om “ook de leefbaarheid, sfeer van de centra en economische haalbaarheid voor winkeliers in Bleiswijk en Bergschenhoek mee te laten wegen bij de verdere plannen omtrent de uitbreiding van Berkel centrum”. Deze motie werd aangenomen met de stemmen van CDA, D66 en onze fractie tegen. Wij stemden tegen omdat deze motie suggereert dat er nog ruimte zit in de planontwikkeling voor de uitbreiding van Berkel centrum. Daarover heeft de raad zich in het verleden immers al lang en breed uitgesproken. De verdere uitbreiding is nu al in uitvoering. Dit neemt niet weg dat de verdere ontwikkeling van het centrum van Bergschenhoek aandacht vraagt van college & raad. Het centrum is nu compleet wat winkels, woningen, parkeren en wegen betreft. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het 45 winkels tellende Bergschenhoekse centrum verdient een eigen onderscheidend gezicht dat vele klanten trekt. De diversiteit in het aanbod van winkels, de aanwezigheid van veel leuke horeca, mooie & schone pleinen en winkelstraten, veiligheid en voldoende beleving verdient nog veel aandacht van alle direct betrokkenen. Wat opvalt, is dat het college & de winkeliers over de situatie van nu en over de oplossingen een ander verhaal houden. Samen aan de slag dus op basis van een goed verhaal over wat het centrum van Bergschenhoek aan bestuurskracht, innovatie en infrastructuur nodig heeft om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien.

Laten we vooral voorkomen dat we met zijn allen in een soort “Calimero-discussie” terecht komen: het kleine Bergschenhoek tegenover het grote Berkel. Daarmee jaag je alleen maar klanten weg en zorg je zelf voor negatieve beeldvorming. De PvdA fractie gaat graag met de winkeliersvereniging in overleg over de kansrijke toekomst van Bergschenhoek Winkelhart.

Meer over de winkeliersvereniging “Bruisend Bergschenhoek” is te vinden op: http://www.winkels-bergschenhoek.nl/ Volgende week in PvdA weekverslag 37 een fotoreportage van het winkelcentrum van Bergschenhoek!

Uitbreiding winkelcentrum Berkel nabij Westersingel

Uitbreiding winkelcentrum Berkel nabij Westersingel

INFORMATIEAVOND UITBREIDING BERKEL CENTRUM

Onze befaamde verslaggever Economie & Buitenlandse Zaken Raymond Tans bezocht woensdagavond, 16 november, een zeer druk bezochte informatieavond in het gemeentehuis over de uitbreiding van het winkelcentrum in Berkel. “De raadsvergaderingen zijn nooit zo druk” aldus een opgetogen wethouder Albert Abee. Veel bezoekers kwamen uit de directe omgeving van het verder te ontwikkelen winkelcentrum aan de zijde van de Westersingel. Zij waren vooral benieuwd naar de consequenties op hun directe woonomgeving.

Het plan ziet er uitstekend uit met een duidelijke verbinding van het “oude” winkelcentrum bij de kerk, via het Westerwater naar het nieuwe deel. Op de schets ziet het er prachtig uit met winkels, wonen en horeca. Wat het wonen betreft, komt er een mix van koop- en huurwoningen(ook in de lagere prijsklasse en bedoeld voor starters). In totaal voorziet het plan in 128 appartementen, waarvan 7 maisonnettes. Een deel daarvan komt boven de winkels en verder zijn drie appartementsgebouwen voorzien, waarvan één van ongeveer 8 verdiepingen hoog, gelegen aan de doorgetrokken Berkelse plas. Hier komt ook een deel van de horecavoorzieningen. In het nieuwe winkelcentrum komt ook een bioscoop/theater.

Naast lovende woorden over het plan zijn er ook zorgen en heel veel vragen. Vooral met betrekking tot de verkeerssituatie over de gevolgen van het verwachte vrachtvervoer in de Boerhavestraat, Röntgenstraat en de Gemeentewerf richting nieuwe winkels. Maar ook waar de auto’s moeten parkeren van de mensen die hun kinderen naar school brengen? Aan de kant van de Gemeentewerf wordt een groot parkeerterrein voorzien. Hoe zit het daar met de verkeersveiligheid, vooral voor de fietsers, die gebruikmaken van de Westersingel op weg naar scholen en sportvoorzieningen? Is er aan de toegankelijkheid gedacht van mensen met een beperkte mobiliteit en ouderen die slecht ter been zijn? Verder ook vragen over het uitzicht van de bewoners van de huidige bebouwing. Vooral de komst van de woontoren baart zorgen. Tot slot kwam ook het aantal voorziene winkels aan de orde en de vraag of men niet bang is voor leegstand, zoals dat nu ook het geval is in Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp.

Het was een zeer levendige discussie, met heel veel vragen waarop de gemeente en de projectontwikkelaars zoveel mogelijk trachtten te antwoorden. In deze prille fase van ontwikkeling is echter niet alles al ingevuld en kan ook niet op alle vragen het antwoord gegeven worden. De bezoekers van de avond werd echter verzekerd dat alle vragen en opmerkingen in de verdere ontwikkeling worden meegenomen. Van gemeentezijde werd toegezegd om in maart/april een tweede informatieavond te organiseren.

dsc07974

TOT SLOT

Aanstaande maandag hebben we weer fractieoverleg en donderdag 24 november is er de maandelijkse raadsvergadering. Op de agenda de aankoop van gronden in de Berkelse Westpolder om de bouw van nieuwe woningen in dit gebied te versnellen, de Najaarsnota en natuurlijk het Burgerinitiatief om de verdwenen ZoRo-bushalte Bonfut weer in ere te herstellen. We kunnen er niet op wachten! Op zaterdag 26 november gaan wij met de rest van onze raad de centra van Berkel, Bleiswijk en Bergschenhoek in om te peilen welke wensen en verwachtingen onze inwoners hebben over het toekomstige kunst en cultuurbeleid. Zie binnenkort de advertenties en mededelingen op de gemeentelijke website www.lansingerland.nl , de lokale media en natuurlijk ons weekverslag van de volgende week!

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/11/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-10-14-november-2014/ Het was toen de week waarin de PvdA het wijkgericht werken prominent op de agenda van de raad plaatste (“WIJKGERICHT WERKEN SPEELTJE VAN DE GEMEENTE OF VAN ONZE INWONERS?) , Ingrid Tuinenburg haar maiden speech over de Najaarsnota hield en bekend werd dat ons Kamerlid Michiel Servaes op 24 november 2104 naar Lansingerland zou komen voor zijn verhaal over de toestand in onze wereld.

Het citaat van deze week komt uit het AD van 14 november en heeft als kop: “Lansingerland handelt het meest op marktplaats”. Het citaat: “Marktplaats heeft Lansingerland uitgeroepen tot handelshoofdstad van Zuid-Holland. 33 procent van de inwoners was de afgelopen negen maanden actief op de website, meldt Marktplaats zelf. Vooral de categorie borduren was populair. Lansingerland (60.000 inwoners) neemt de titel over van Zoetermeer, dat dit jaar bleef steken op 32 procent. Na borduren en borduurmachines handelen Lansingerlanders het meest in schoenen en hokken en kooien (voor knaagdieren). Het is het tiende jaar op rij dat Marktplaats handelshoofdsteden uitroept. Landelijk gezien is Groningen het actiefst (41 procent) op de website”. Een bericht om even bij stil te staan! Nooit gedacht dat de positie van onze gemeente bij de Nederlandse economische Top-10 mede te danken is aan de verkoop van borduurartikelen!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 18 november 2016

dsc07959

dsc07955

dsc07958

dsc07983

dsc07986

dsc07991

dsc07981

dsc07982

dsc07995