18 oktober 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 14 – 18 OKTOBER 2013

Dit alweer 34ste weekverslag in 2013, aflevering 284 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raadscommissie zich boog over de Programma Begroting 2014-2017, Lansingerland prominent op de agenda van de Tweede Kamer stond en ons concept verkiezingsprogramma ‘Wij, Wonen & Werken in Lansingerland’ verscheen.

CONSTRUCTIEF COMMISSIE DEBAT OVER BEGROTING 2014-2017

Afgelopen woensdag was het commissiedebat over onze Programma Begroting 2014-2018. Over deze begroting en de financiele zorgen die daarin verpakt zitten, is al heel wat te doen geweest. Lees onze weekverslagen van de afgelopen weken op onze website www.lansingerland.pvda.nl er maar op na.

Gerard Bovens constateerde in zijn bijdrage aan het debat dat de gemeente Lansingerland in zwaar financieel weer verkeert. Een financiële crisis die nu al bijna 5 jaar voortduurt, heeft diepe sporen achter gelaten in ons huishoudboekje. De Kadernota 2013 en de Programma Begroting 2014-2017, waar wij afgelopen woensdag  voor de eerste keer over spraken, brengen exact in beeld hoe groot onze problemen zijn. Over de ernst van de cijfers kan nu niet meer getwijfeld worden. Wij zien dat ook de media nu eindelijk de juiste cijfers oppakken. Het is zaak om als raad direct met de oplossingen aan de slag te gaan en niet te wachten tot na de Gemeenteraadsverkiezingen.

Basis van die oplossingen is het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de financiele toekomst van onze gemeente. De situatie waarin Lansingerland is terecht gekomen, is heel specifiek en vraagt om maatwerk en goede samenwerking met de toezichthoudende provincie en de rijksoverheid. Ook zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen. De binnenkort te verschijnen dieptescan van deze beide overheden over de stand van de financiele staat van Lansingerland  moet laten zien of zij zich hun eigen verantwoordelijkheid ook echt realiseren. Dan kunnen wij direct aan de slag met de oplossingen.

Maar er is meer. De negatieve publiciteit over Lansingerland in de media is onze inwoners natuurlijk niet ontgaan. Zij vragen zich met velen terecht af hoe onze gemeente in zo’n zwaar weer is terecht gekomen. Zij zien de bui al hangen en vrezen de rekening te moeten gaan betalen vanwege besluiten die genomen zijn door onze bestuurlijke voorgangers. Zij zoeken daders en schuldigen om aan hen de politieke rekening te presenteren. Dat begrijpen wij van de PvdA best. Wanneer je Vinex huis inmiddels onder water staat en de gemeente Lansingerland komt vervolgens ook nog eens extra OZB bij je beuren, dan maak je je op zijn zachtst gezegd niet populair. Wanneer je al decennia lang in een van de voormalige 3B-gemeenten woonde en je wordt tegen je zin geconfronteerd met een enorme uitbreiding van het inwonersaantal en je mag daarvoor ook nog eens de uiteindelijke rekening betalen, dan maak je geen politieke vrienden.

Wij zijn ons als PvdA fractie er van bewust dat wij, als bestuurders van nu, de formele verantwoordelijkheid dragen voor alle in het verleden genomen besluiten. Zo werkt dat nu eenmaal in het openbare, democratische bestuur. Niemand van ons PvdA’ers (en dat geldt ongetwijfeld ook voor de andere collega fracties in de raad) zou met de kennis van nu de woningbouw besluiten van toen genomen hebben. De Kredietcrisis van september 2008 en de financiële crisis die er op volgde creëerden een compleet andere wereld. Met de kennis van nu kijken wij heel anders aan tegen de genomen woningbouw besluiten uit de jaren ’90 en uit het begin van deze eeuw.

Investeringsbeslissingen zoals bijvoorbeeld het nieuwe Gemeentehuis hadden wij misschien niet of anders genomen. Maar ook dat is terugkijken met de kennis van nu zoals ook de huizenkoper van toen zich momenteel ongetwijfeld wel eens fronsend afvraagt of zijn aankoop achteraf wel de juiste was.

Wat moet je met dit bestuurlijke besef? In ieder geval aan de inwoners laten zien dat je als bestuurlijk ingestelde politieke partij verantwoordelijkheid wilt dragen voor deze niet populaire boodschap en dat je de zorgen van onze inwoners, die het zelf ook vaak zwaar hebben, begrijpt en ook deelt. Ga in gesprek, neem de tijd, leg uit, deel de zorgen, verhul de ernst van de situatie niet en vertel dat er slechts één weg is om uit de problemen te komen. En dat is een breed politiek gedeeld en compleet financieel herstel programma. Zo’n aanpak met de blik op morgen staan wij van de PvdA voor.

Een door een onafhankelijke derde gemaakte, kernachtige rapportage met achtergrond informatie over hoe het in de jaren ’90 en in het begin van deze eeuw precies gegaan is met de besluitvorming over het aantrekken van gronden en de bouwprogramma’s kan misschien ook helpen. Maar wij zien niets in een raadsenquête.

Bij dit verhaal hoort natuurlijk een kloek & pro-actief gemeentebestuur dat verantwoordelijkheid durft te dragen voor besluiten uit het verleden, ook al heb je daar als huidige fractie part nog deel aan gehad. Een sterk en zelfverzekerd bestuur dat direct aan de slag gaat met oplossingen waardoor onze begroting en ons grondbedrijf stap voor stap weer op orde komen via goed overleg met andere gemeenten in de dip, contacten met de Tweede Kamer, VNG en provincie en het ministerie van BZK. Daarin passen onze ideeën over schatkist bankieren, een langere inlooptijd van het tekort op onze algemene reserve en een herwaardering van onze stille reserves en natuurlijk onze eigen bezuinigingen en lastenverhoging. Wij lobbyen ons als PvdA fractie in Lansingerland suf op dit moment. Omdat Lansingerland zelf verantwoordelijkheid voor de besluiten uit het verleden wil nemen, doen wij natuurlijk geen zaken met hogere overheden met onze pet in de hand. Wij rekenen vanzelfsprekend op hun samenwerking. Dat past ook bij hun verantwoordelijkheid.

Drijfnatte Parkzoom

Drijfnatte Parkzoom

De raadscommissie en het college vonden het een goed plan om een onafhankelijke derde te vragen om een rapportage op te stellen over hoe het in de jaren ’90 en in het begin van deze eeuw precies gegaan is met de besluitvorming over het aantrekken van gronden en de bouwprogramma’s. Wethouder Marc van Dijk werkt dit voorstel nu verder uit. De rapportage gaat er dus komen. Ook het idee om als raad te gaan overleggen met de Ondernemingsraad van de gemeente en het management team viel in goede aard. De raad gaat dus in direct overleg met beide groepen in het ambtelijk apparaat.

Het college wilde de door de raad bij de Kadernota 2013 aangenomen motie over de bouw van 300 starterswoningen van 140.000 euro in drie jaar ‘inkleuren’. Sam de Groot en Gerard Bovens vroegen zich af sinds wanneer ons college door de raad aangenomen moties in kleurt? 300 starterswoningen is zegge en schrijven 10% van de nog te bouwen 3300 woningen. Even afgezien nog van de nog ooit  op Wilderszijde te bouwen huizen. Lansingerland bouwde sinds 2007 nog geen enkele starterswoning voor die prijs. Waarom deze krampachtige reactie van collegezijde? Tijdens het debat van woensdag en een discussie op donderdag over het raadsvoorstel met betrekking tot onze grondexploitaties zegde het college toe de passage over de starterswoningen te zullen wijzigen. De taakstelling wordt nu in het raadsvoorstel steviger geformuleerd.

Het kabinet heeft besloten om het armoede en schuldenbeleid de komende jaren verder te intensiveren. Het Regeerakkoord stelt volgend jaar 80 miljoen euro beschikbaar en in latere jaren 100 miljoen. Het gaat om niet geoormerkt geld. De december circulaire 2013 bevat meer informatie over hoe het kabinet de inzet ziet. Lansingerland gaat volgend jaar ruim 20.000 euro ontvangen. De jaren daarna loopt dit bedrag op. Gezien de ook in Lansingerland toenemende schulden en armoede problematiek vindt de PvdA dat dit geld moet worden ingezet in overeenstemming met de intentie van ons VVD en PvdA kabinet. Wij kondigden afgelopen woensdagavond aan om bij het raadsdebat over de Begroting 2014-2018 met een motie te komen om dit extra budget voor mensen in de knel veilig te stellen. Christen Unie en GroenLinks hebben direct hun steun toegezegd. Wij rekenen ook op de steun van andere fracties. Ook bijvoorbeeld Leefbaar 3B en D66 hebben deze problematiek immers hoog in het vaandel staan.

Voor 2017 is er nog een bezuinigingstaakstelling van 2 ton op de sport te realiseren. Gedacht wordt volgens het college aan de inzet van incidenteel terug ontvangen BTW op sport investeringen en de versobering van het doelgroepenbeleid. Het college en de PvdA fractie zijn al enige tijd in debat over de wijze waarop deze bezuinigingen vorm zullen krijgen. Het college vertelde ons in de beantwoording van eerdere vragen dat zij er naar streeft dit bedrag niet alleen via een huurverhoging te realiseren. Wethouder Ruud Braak vertelde op korte termijn met een plan te komen. Het ziet er nu naar uit dat zo’n 50.000 euro van de totale taakstelling van 2 ton via hogere huurprijzen van accommodaties zal worden geregeld. Daarmee worden de sportverenigingen in ieder geval een stuk minder extra belast dan eerder was voorzien.

Lansingerland kent nog geen precario op kabels en leidingen. Waarom is deze ook hier niet ingevoerd ten laste van de nutsbedrijven? Het college gaf aan dat er een wettelijk verbod op het opleggen van dit type precario in de maak is. Dit plan is dus geen haalbare kaart. Zie: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/overige-belastingen/nieuws/wetsvoorstel-afschaffing-precario-nutsbedrijven-nog-niet-naar-tweede-kamer

Wij kijken tevreden terug op dit commissie debat. De sfeer was constructief en oplossingsgericht. Het college zal op veler verzoek nog voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 komen met een eerste herstel plan voor onze financiele situatie. Dat hoeft niet al te ingewikkeld te zijn. De bouwstenen liggen nu voor het oprapen. Het wachten is op de diepte scan van provincie en BZK over onze financiele problematiek. Onze inzet vervolgens: eigen verantwoordelijkheid waar maken door zelf te doen wat wij kunnen en betrokkenheid vragen van provincie en rijk om zodanige voorwaarden te stellen dat wij deze verantwoordelijkheid ook echt kunnen nemen. Begin november is het afrondende raadsdebat. Dan zit het grote werk van onze coalitie er feitelijk op en kunnen wij langzamerhand aan de slag met de verkiezingscampagne.

Pomp bij Boterdorpseweg

Pomp bij Boterdorpseweg

PVDA KAMERLID ALBERT DE VRIES OP DE BRES VOOR LANSINGERLAND

Afgelopen woensdag was er een vergadering van de voortouw commissie I&M van de Tweede Kamer. Aan dit debat deden de Kamerleden Smaling (SP), Litjens (VVD), De Rouwe (CDA) en Albert de Vries (PvdA) en minister Schultz van I&M mee. Op de agenda stond een brief van de minister aan de commissie naar aanleiding van een vraag van Kamerlid Smaling over, specifiek, de financiële situatie in Lansingerland en de grondbedrijven van gemeenten in het algemeen. Deze brief bevatte overigens correcte informatie.

De brief was aanleiding voor ons PvdA Kamerlid Albert de Vries om specifiek in te gaan op de oplossingsrichtingen die Lansingerland voorstaat. Die zijn: zelf verantwoordelijkheid nemen maar wel gefaciliteerd worden door provincie en ministerie van BZK met maatregelen als schatkistlenen, een langere inloopperiode voor het tekort op de algemene reserve en een opwaardering van de stille reserves. Hij vertelde ook over de oplossingen die provincies als Overijssel en Gelderland hanteren om gemeenten met grondbedrijf problemen te steunen. Die provincies nemen de gronden van de gemeenten over. De Vries vond de voorgestelde aanpak van Lansingerland uit oogpunt van zelf verantwoordelijkheid nemen een veel betere. Hij deed een beroep op Kamerlid Litjens (VVD) om hem daarin te steunen.

Minister Schultz sprak ten aanzien van Lansingerland over een ‘extreme situatie’. “Meedenken, kennis inbrengen, naar regels kijken en mogelijkheden in de Omgevingswet onderzoeken’ zijn wat haar betreft zeker aan de orde. Volgens haar is nu eerst de provincie aan zet. Die kan ook naar de regels kijken. Dan is het de beurt aan de minster van BZK. Zij vertelde dat er al overleg gaande is tussen BZK en de provincies over de oprichting van zogenaamde ‘Grondfondsen’. Minster Plasterk van BZK moet op zijn beurt naar de door De Vries voor Lansingerland genoemde drie concrete oplossingsrichtingen kijken. Albert de Vries zal nu gaan overleggen met PvdA Kamerlid Manon Fokke die de portefeuille BZK in handen heeft. Ook ‘onze’ Astrid Oosenbrug heeft haar medewerking toegezegd. Albert de Vries zal ook minister Plasterk informeren over zijn bevindingen. Wij zijn heel blij met de inzet van Albert de Vries. Als oud wethouder van Middelburg weet hij als geen ander hoe gemeenten er op dit moment aan toe zijn en dat steun van rijk en provincie bij de oplossingen nodig zijn. Dit verhaal wordt zeker vervolgd!

Huijgensplantsoen nieuwe stijl

Huijgensplantsoen nieuwe stijl

PVDA AFTRAP GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

De PvdA Lansingerland start haar verkiezingscampagne  op maandag 28 oktober 2013 in zalencentrum Rehoboth, Wilhelminastraat 2, Berkel en Rodenrijs vanaf 20 uur met een openbare discussiebijeenkomst over het concept-verkiezingsprogramma 2014- 2018 “Wij, Wonen en Werken in Lansingerland.”

Dan vindt de presentatie van het conceptprogramma plaats en is er een discussie over de vijf kernthema’s in het PvdA programma. De resultaten zullen meegenomen worden bij de vaststelling van het definitieve verkiezingsprogramma van de PvdA Lansingerland op 25 november 2013. Zeker nu in deze economisch en politiek woelige tijd is het van belang om uw stem te laten horen!  Astrid Oosenbrug, PvdA Tweede Kamerlid sinds 2012 en voordien gemeenteraadslid in Lansingerland, zal het concept-programma van commentaar voorzien vanuit de landelijke optiek. 

Het PvdA concept-programma is te vinden op www.lansingerland.pvda.nl  onder de rubriek ‘Verkiezingen 2014’.

Oostersingel op zijn mooist

Oostersingel op zijn mooist

WETHOUDER DE PAEPE BIJ HOORZITTING HSL

Donderdag was het de beurt aan wethouder Henk de Paepe om de belangen van Lansingerland in de Tweede Kamer te behartigen. Hij was woordvoerder namens onze gemeente tijdens een hoorzitting van de Vaste Kamercommissie I&M over de gevolgen van andere typen treinen op het HSL spoor. Wat gaat dit ondermeer voor de geluidsproblematiek betekenen. De Kamerleden Van Veldhoven (D66), De Boer (VVD), Duco Hoogland (PvdA) zijn inmiddels zeer thuis in dit dossier en komen met verve op voor de belangen van onze inwoners. Jammer dat De Rouwe (CDA) momenteel wat minder in beeld is in dit dossier.

Wethouder Henk de Paepe bij de afronding van zijn prima betoog: “Wij vragen u om van de staatssecretaris te verlangen dat ze ervoor zorgt dat haar voorstel past binnen de door haar toegezegde 57 dB(A) norm en om goed te borgen dat er snel duidelijkheid komt op welke wijze en met welke tijdsplanning de pilot wordt afgerond, en wel zodanig dat er nog voor de zomer van 2014 definitieve maatregelen in Lansingerland genomen worden. Ik concludeer dat er na 2½ jaar pilot nog geen enkele merkbare vermindering van geluid te constateren is en er geen duidelijkheid is over wanneer er definitieve maatregelen in Lansingerland worden genomen. Onze inwoners hebben lang genoeg in onzekerheid geleefd en in de herrie gezeten! Wij staan voor onze inwoners! Duidelijkheid en daadkracht, dat is wat wij vragen!”

Helderder kun je het als wethouder niet zeggen. Zijn boodschap kwam goed aan. De Kamer staat op scherp en zal staatssecretaris Mansveld scherp blijven volgen bij haar acties richting Lansingerland. Maar nu eerst de pilotmaatregelen helemaal afronden!

Oude brug Berkelse dijkje

Oude brug Berkelse dijkje

TOT SLOT

Onze afdelingssecretaris Raymond Tans bereidt samen met onze fractie een werkbezoek voor ten behoeve van onze PvdA Tweede Kamerleden Sjoera Dikkers, Astrid Oosenbrug en Tjeerd van Dekken. Dit werkbezoek staat in het teken van de mogelijk negatieve gevolgen van de beleidsbrief ‘Dierenwelzijn’ van staatssecretaris Sharon Dijksma op een veeteelt bedrijf in Lansingerland en de grote ontwikkelingen die in onze gemeente gaande zijn op het terrein van natuurbeheer, milieu & duurzaamheid, recreatie en innovatieve glastuinbouw. Wij hopen dat dit werkbezoek nog in november kan plaatsvinden. De Kamerleden hebben inmiddels hun medewerking toegezegd.

Don van Doorn was vorige week vrijdagavond te gast van RTV Magazine Lansingerland. Hij sprak over de drugs- en gezondheidsproblematiek in onze gemeente. Een helder interview over wat hem drijft. Beluister het via http://www.rtvlansingerland.nl/don-van-doorn-over-drugsproblematiek-in-lansingerland/ 

Volgende week is het herfstvakantie. Ons volgende weekverslag 35 verschijnt dus over 14 dagen op vrijdag 1 november 2013. Even uitblazen van de uiterst intensieve politieke weken die achter ons liggen.

Het citaat van de week komt van ons Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug. Afgelopen dinsdag stond zij tijdens het wekelijkse vragen uur van de Tweede Kamer op het spreekgestoelte in de plenaire zaal. Een bericht van de Tweede Kamer: Krijgt privacybescherming wel voldoende aandacht? Dit vraagt PvdA’er Oosenbrug naar aanleiding van de blokkering van de telefoon van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken). De telefoons van Vodafone-klanten kunnen simpel geblokkeerd worden. Ook die van minister Plasterk, zo bleek vorige week. In 2011 werd de Vodafone-voicemail van politici gekraakt. Dat roept bij Oosenbrug de vraag op of de privacy bij de telecom aanbesteding door het ministerie van Binnenlandse Zaken genoeg aandacht heeft gekregen. Ook wil zij weten of Vodafone informatie deelt met de Amerikanen. Volgens Plasterk blijkt uit de risicoanalyse dat een open lijn nooit 100% veilig is. Daarom adviseert hij gevoelige informatie via een beveiligde lijn of face-to-face te communiceren. Informatie die in Nederland is opgeslagen, wordt niet zomaar gedeeld met Amerika, aldus de minister’  De Tweede kamer & Lansingerland, het is toch zo langzamerhand een paar apart!

Tot over 14 dagen!

PvdA fractie Lansingerland, 18 oktober