18 april 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 15 – 19 APRIL 2013

Dit veertiende weekverslag in 2013, aflevering 265 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij dedentijdens de afgelopen week. Het was sinds lange tijd weer eens een tamelijk rustige week zonder veel nieuwe politieke ontwikkelingen. De voorbereiding van de Kadernota 2013 die op 21 mei 2013 verschijnt, vraagt veel aandacht. De grote maatschappelijke veranderingen die op til staan, vragen om een antwoord op de vraag “Wat voor gemeente Lansingerland wil zijn?”. Daarover hieronder meer. Dit weekverslag zet natuurlijk ook de actualiteiten van afgelopen week op een rijtje.

WAT VOOR GEMEENTE WILLEN WIJ ZIJN?

De keuze over wat voor soort gemeente wij in Lansingerland willen zijn, moet gebaseerd zijn op ons type samenleving, onze maatschappelijke & bestuurlijke vragen en uitdagingen alsmede op het kennis & ervaringspotentieel die er in Lansingerland schuilen. Voor Lansingerland (een redelijk welvarende gemeente, veel kennis in huis, perfecte ligging in het hart van de zuidelijke Randstad, goede bestuurlijke, sociale en zakelijke netwerken en een grote maatschappelijke betrokkenheid) moet het vertrekpunt zijn dat het gemeentebestuur minder centraal en maatschappelijke initiatieven meer centraal komen te staan. Onze gemeente wordt een regie gemeente (niet op basis van technocratische maar op basis van inhoudelijke afwegingen) en (mede) motor voor maatschappelijke & economische vernieuwing. De gemeente Lansingerland als netwerker & binder & partner & scheidsrechter waar het moet. Een forse bestuurlijke cultuur verandering is daarvoor nodig. Van een “beslissende “ overheid veranderen wij in een overheid die het eigen instrumentarium (subsidies, regels) inzet in combinatie met die van andere maatschappelijke partners. En natuurlijk ook op wettelijke basis als regelgever, scheidsrechter en handhaver verantwoordelijkheid blijft dragen. Er komt minder accent te liggen op het in overheidskringen nog steeds populaire traditioneel institutionele denken en op (bestuurlijke) structuur discussies (zie bijvoorbeeld het debat over de komst van de Metropoolregio) en veel meer op maatschappelijk debat, samenwerken, netwerken en inhoudelijke uitdagingen. De moderne ICT en sociale media krijgen steeds meer invloed op dit proces van vernieuwing. Wij staan nog maar aan het begin hiervan. Mensen zullen elkaar steeds sneller en gemakkelijker kunnen vinden om problemen in en om het eigen huis in kaart te brengen. Of het nu om veiligheid, zorg, buurtbeheer of verkeer gaat. Wie kan vervolgens dit probleem het best oppakken en welke samenwerkingsvormen zijn daarvoor nodig? Wat zijn de centrale uitdagingen voor de toekomst van Lansingerland? Ook de gemeentelijke overheid gaat een “Kanteling” beleven. De relatie tussen Gemeenteraad en Lansingerlandse samenleving zal dramatisch gaan veranderen door een grote toename van burgerinitiatieven, de oprukkende sociale media en een drastische afname van overheidsbemoeienis via subsidies en regelgeving.

De verkiezingen van maart 2014 moeten dan ook in het kader staan van deze “Kanteling” en de herijking van “Toekomst Visie Lansingerland 2040” en het huidige Structuurplan. Er moet een politiek antwoord komen op de bestuurlijke “hoe” vraag (een andere overheid hand in hand met een andere samenleving). De Kadernota 2013 moet ruimte geven en voorwaarden scheppen om deze (politieke) keuzes te kunnen maken. Noem het maar een soort “voor sorteer” situatie). Een politiek debat dat een voorschot neemt op nieuwe tijden is hard nodig. Bezuinigingen, ombuigingen & mogelijke lastenverzwaringen moeten via publiek & politiek debat een inhoudelijk fundament krijgen en niet een louter technocratische en /of financieel technische operatie worden met als enige reden “geen geld”. Dat is de dood in de politieke en maatschappelijke pot en doet geen recht aan de economische en sociale overgangssituatie waarin wij nu zitten. Politieke partijen die zich blijven concentreren op het bedrijven van “oude politiek”, dat wil zeggen blijven denken vanuit het traditionele overheidsconcept, zullen het zwaar gaan krijgen want hun antwoorden sluiten niet aan op de nieuwe bestuurlijke en maatschappelijke vragen. “Eerlijke politiek” werkt echt! Ook voor Lansingerland wordt onze regio steeds belangrijker. Hoe zeer wij verknoopt zijn met deze regio laat de “Atlas Metropoolregio Rotterdam-Den Haag” goed zien. Zie: http://mrdh.nl/system/files/documents/MRDH_atlas_190313.pdf Ook het recente Bestuurskracht Onderzoek (zie ook ons weekverslag 13) geeft goede aanknopingspunten. Onze toekomstplannen zijn aan een forse herijking toe. Zowel als het om de vorm als om de inhoud gaat. Daar gaan de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 echt over!

IMG_7489

WAT HAD DE AFGELOPEN WEEK TE BIEDEN?

Afgelopen maandagavond vond de alweer 18de bijeenkomst van het netwerk “Lansingerland Leeft” plaats. Met 20 deelnemers een prima opkomst. Er was een presentatie van Gerdie Bours van 3B-Wonen over hun nieuwe buurtaanpak in de Oranje buurt in Bergschenhoek en Corinne Hamoen praatte bij over de stand van zaken rond het nieuwe Vrijwilligers Informatiepunt VIP (het VIP hoopt in 2013 op zo’n 100 geslaagde bemiddelingen). Wethouder Ruud Braak gaf een overzicht van zijn aanpak en resultaten tijdens de eerste 18 maanden van zijn wethouderschap.

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart is er een motie aangenomen aangaande het opstellen van een zogenaamd nul-beleid ter voorkoming van de vestiging van een of meerdere coffeeshops binnen de gemeente. In de aangenomen motie wordt de burgemeester aangespoord zo spoedig als mogelijk over te gaan tot het opstellen en vaststellen van een nul-beleid. De burgemeester informeerde de raad als volgt over de planning van de voorbereidende werkzaamheden. Om te kunnen komen tot een goed onderbouwd beleid is het nodig om een beeld te hebben van het bestaan en de omvang van het gebruik van drugs binnen de gemeente. Hiertoe vraagt de burgemeester bij verschillende externe organisaties gegevens op. Aan deze externe partijen is verzocht deze gegevens uiterlijk 23 april aan te leveren. De maand mei wordt gebruikt om de ontvangen gegevens te interpreteren en te verwerken.  Op 25 juni is er  een Presentatie aan Raad & Commissie Algemeen Bestuur over de bevindingen. De formele vaststelling van het beleid door de burgemeester vindt uiterlijk 1 juli 2013 plaats. Het is voorstelbaar dat er dan na het zomerreces of zoveel eerder als mogelijk nog een raadsdebat plaats vindt.

Over een paar jaar kunt je over het nieuwe Polderpad van de Rotte naar de Schie fietsen. Dit jaar wordt begonnen met de aanleg ervan in de Vlinderstrik en meer specifiek, het deel tussen de Oude Bovendijk en de Landscheiding, zo meldde de Fietsersbond in Lansingerland afgelopen week. Meer hierover is te vinden op de mooie en informatieve website http://www.vanrottetotschie.nl/de-grote-lijn/polderpad/  De contouren van de aanleg van deze nieuwe gebieden worden steeds duidelijker. Neem alvast op de fiets een kijkje!! Net als in het nieuwe AMG. Schmidtpark waarvan de aanleg al snel vordert.

Sam de Groot gaat samen met Ankie van Tatenhove schriftelijke vragen stellen over de komst van Brede Scholen in Lansingerland. Daar is in Lansingerland nog steeds geen sprake van terwijl de discussie over de wenselijkheid al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw loopt. Waarom zit er nog steeds geen schot in? Wij doen een poging om de Brede School weer prominent op de politieke agenda te krijgen.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de aanleg van de brug over de Noordeindsevaart die de Wilgenlaan met de Naardermeerstraat en de Oostmeerlaan moet gaan verbinden. Een belangrijke schakel in de uitvoering het Mobiliteitsplan 2008. In eerdere weekverslagen berichtten wij over de opschudding die is ontstaan over de verkeersperikelen op de Sterrenweg en de moeilijke bereikbaarheid van Berkel centrum. Volgende week dinsdag 23 april is er een presentatie avond waarbij de hele planning van verkeersmaatregelen nog eens op een rijtje zal worden gezet en wordt aangegeven wat de beoogde en te verwachten effecten op den duur zullen zijn. Op 15 mei is er vervolgens weer een vergadering van de commissie Ruimte waarin dit dossier ongetwijfeld wel weer aan de orde zal komen. Voor onze woordvoerder Sam de Groot is goed inzicht in het totaal van de te nemen maatregelen, de volgtijdelijkheid van de te nemen maatregelen (planning) en een onderbouwd inzicht in de effecten van groot belang. Berkel en Rodenrijs zijn nu volop op de schop. Dat geeft veel overlast. Dat is tot daar aan toe maar het eind perspectief moet helder en betrouwbaar zijn. En daar ontbreekt de informatie over de volle breedte nog.

TOT SLOT 

Nieuwe brug Naardermeerstraat

Nieuwe brug Naardermeerstraat

Volgende week maandag namiddag gaan wethouder Ruud Braak en Gerard Bovens bijpraten met de PvdA fractie in Provinciale Staten over de toekomst van Bleizo en de komst van een NS-station. Die avond is er ook een fractievergadering. Onze PvdA Leergang kent die avond de 4de bijeenkomst. Plaats van handeling is het gebouw van de Tweede Kamer waar de deelnemers welkom worden geheten door Astrid Oosenbrug en Amarins Komduur. Dinsdagavond is de maandelijkse presentatieavond. De agenda staat op: http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/item/vergadering presentatieavonden_1065.html  Donderdagavond is er een vergadering van ons afdelingsbestuur met onder meer de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding en voor de gemeenteraadsverkiezingen op de agenda en die avond is er ook de maandelijkse raadsvergadering. wat ons betreft met vooral hamerstukken op de agenda. De week er op is het min of meer voorjaarsvakantie. Rode lijn in heel onze agenda is en blijft de gang naar de besluitvorming over de Kadernota 2013. Die bepaalt de toekomst van Lansingerland echt.

Het citaat van de week komt van ons Lansingerlandse PvdA Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug. Zij diende met succes haar eerste amendement in tijdens een belangrijk Kamer debat. het betrof het wetsvoorstel Basisregistratie Personen (BRP). Astrid Oosenbrug: “In de toelichting op mijn amendement stond dat dit het helpen tegengaan van gedwongen uithuwelijking of achterlating in een ander land tot doel heeft. Ik pretendeer absoluut niet dat dit amendement het ei van Columbus is, maar het zal de drempel wel verhogen om je partner of kinderen zonder hun toestemming in het buitenland achter te laten. Als het niet gemeld is door het kind of de partner zelf, valt dit op als de vakantie voorbij is en school en werk weer gaan beginnen. Daarna kan de school of de werkgever melding maken. Dat kan als het kind zichzelf niet uitgeschreven heeft, want dan is er geen melding. Feit is dat je rechten verliest als je je uitschrijft. Als je dit zelf doet, weet je dat. Als een ander dat voor je gedaan heeft, maakt dat de weg terug ongelooflijk moeilijk. Ik werp dus liever een drempel op voordat het vertrek aan de orde is”. Het amendement van Astrid werd door de Tweede Kamer afgelopen dinsdagmiddag aangenomen. Goed werk, Astrid!

IMG_7478

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 19 april 2013