19 december 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 15 – 19 DECEMBER 2014

Dit 41ste weekverslag in 2014, aflevering 334 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij terugblikten op de politiek in Lansingerland in 2014, de maandelijkse raadsvergadering plaatsvond, een PvdA projectteam de laatste hand legde aan de voorbereiding van het PvdA Ombudsteam Lansingerland, wij voor de 10de keer sinds afgelopen zomer het lokale armoede & minimabeleid aan de orde stelden en de Eerste Kamer definitief groen licht gaf aan de komst van de Metropoolregio.

DAG 2014

Woensdag 19 maart 2014 bepaalde voor de PvdA Lansingerland het beeld voor het afgelopen jaar. Op die dag waren de gemeenteraadsverkiezingen. Wij leverden toen in vergelijking met 2010 slechts 200 stemmen in maar liepen een restzetel mis. Als gevolg hiervan gingen wij van drie naar twee zetels in de gemeenteraad, kwamen buiten de nieuwe coalitievorming te staan en verloren dus ook onze wethouder. Wij namen toen node afscheid van onze raadsleden Don van Doorn en Sam de Groot en onze wethouder Ruud Braak. Voor Don en Ruud was het een afscheid maar Sam kwam als raadscommissielid en tevens als lid van de nieuwe fractie terug. Na de gemeenteraadsverkiezingen gingen Gerard Bovens en Petra Verhoef als raadslid verder. Ingrid Tuinenburg en Sam de Groot complementeerden als raadscommissielid de fractie. Wij waren een sterk team én dat zijn wij gelukkig ook gebleven!

Over de coalitievorming hebben wij in onze weekverslagen veel geschreven. De coalitieonderhandelingen duurden bijna 8 weken. Pas op 16 mei kwam er groen licht. Het nieuwe college, dat gevormd wordt door Leefbaar 3B, CDA, D66 en ChristenUnie, werd begin juni 2014 geïnstalleerd. Hun voornaamste verdienste was dat zij het voorbereidende werk van het vorige college voortzetten. Dat betrof vooral hun nog niet geslaagde poging om onze meerjarenbegroting sluitend te krijgen, het saneren van ons grondbedrijf en het op de rails zetten van de drie grote decentralisaties op het gebied van sociale zekerheid en zorg. Voor de rest werd van dit college, als het om nieuw beleid & elan gaat, nog maar weinig vernomen. Het collegeprogramma dat eind oktober 2014 verscheen, laat een uiterst beperkte agenda voor de toekomst zien. Van het “Samen aan de slag” gaan, de titel van het coalitieakkoord,, is tot op heden weinig terecht gekomen. De relatie met de vijf oppositiepartijen VVD, WIJ, GroenLinks, Partij Neeleman en PvdA verhardt zich rond thema’s als actieve informatieplicht, bestuurskracht en gebrek aan politiek gevoel.

Liefst 10 keer besteedden wij sinds het aantreden van het college in juni aandacht aan het armoede en minimabeleid. Dat ging gepaard met officiële raadsvragen, een motie en twee amendementen. Kern van onze pijn zit hem in het feit dat het college de extra gelden die staatssecretaris Klijnsma beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van het armoede en minimabeleid voor een deel inzet om tekorten op het budget bijzondere bijstand te compenseren. Wij vinden dat dit echt niet kan!

Veel tijd investeerden wij opnieuw in onze infrastructuur. De lusten & de lasten. Om met de lusten te beginnen: dankzij onze inzet werken RET en Stadsregio op dit moment aan een frequentieverhoging van Metro E in de spits. Wij zorgden er voor dat de Bonfut in Rodenrijs eindelijk verlost wordt van sluipverkeer. De bewoners van de wijk Rodenrijs west krijgen in 2015 een blauwe parkeerzone en worden zo bevrijd van de auto’s die geen plek kunnen vinden op het volle parkeerterrein van station Rodenrijs. Een rode draad in 2014 was ook de herplaatsing van het Berkelse carillon dat ooit voor het oude gemeentehuis stond. Het college zegde ons toe dit te herplaatsen. Samen met ons Tweede Kamerlid Duco Hoogland werkten wij aan een unaniem door de Tweede Kamer aangenomen motie over de overlast problematiek van de HSL. Deze motie draagt de staatsecretaris op om voor juni in goed overleg met college en inwoners tot een oplossing te komen. Ook in de komst van station Bleizo stopten wij veel energie. Met succes. In 2018 gaat dit station eindelijk open. Er verrijst dan een belangrijk vervoersknooppunt voor NS, RandstadRail Zoetermeer en de ZoRo-bus. Ook aan de fietsers en de auto’s wordt gedacht. Voor ons is wel belangrijk dat dan ook het fietspad langs de Landscheiding over de volle lengte verlicht wordt. De komst van station Bleizo zal ongetwijfeld een enorme stimulans vormen voor de verdere ontwikkeling van dit bedrijven terrein. Het vormt het hart van de nieuwe Metropoolregio die in 2015 van start gaat en waar wij ook heel veel tijd in investeerden. Onze fractie heeft een goed overleg met de directie van Rotterdam The Hague Airport. Daarin staat de evenwichtige ontwikkeling van de luchthaven als het gaat om voorkomen van overlast en het belang voor onze regionale economie en werkgelegenheid centraal.

Maar er waren ook minpunten. Zo verdween nogal sneaky de eeuwenoude Laan van Koot op het bedrijventerrein Oudeland. De hele gang van zaken rond het Berkelse mobiliteitsplan verdiende de schoonheidsprijs niet. De verantwoordelijke wethouder, die niet bestuurt maar vooral dobbert op participatieprocessen, slingerde in 2014 van verkeerspaal naar verkeerspaal. Voor eind 2016 zal de raad, zoals het nu naar uitziet, geen definitief besluit nemen over de toekomstige verkeerscirculatie in en om het centrum. De knelpunten ten aanzien van het fietsparkeren in het winkelcentrum zijn groot. Berkel centrum blijkt nagenoeg ontoegankelijk voor mensen in een rolstoel, zo leerde onze barre tocht op 3 december samen met bewoners van het Carré/Middin aan de Oudelandselaan. De komst van de A13/A16 vroeg in 2014 ook veel aandacht. Wij zijn voorstanders van deze nieuwe snelweg maar willen wel voorkomen dat Lansingerland achteraf geconfronteerd wordt met een zelfde type problemen als de HSL nu oplevert. Mogelijke problemen op het gebied van geluid en luchtkwaliteit die na oplevering van de weg kunnen ontstaan moeten vooraf in kaart gebracht worden en secuur geborgd worden.

Op 28 februari 2014 verscheen ons 300ste weekverslag sinds de start in januari 20007. Ons weekverslag wordt veel en breed gelezen en is een belangrijke nieuwsbron voor de lokale en regionale media. Ons weekverslag is landelijk uniek. Sam de Groot schreef voor het PvdA maandblad Lokaal Bestuur in december een artikel over ‘Wijkgericht werken’. Gerard Bovens ging hem in maart voor met een artikel in hetzelfde maandblad. Dat artikel ging over Buurttoezicht Lansingerland: Zie: http://www.lokaalbestuur.nl/

De voorbereidingen voor de start van de drie grote decentralisaties zijn inmiddels beëindigd. De verordeningen liggen klaar, de aanbestedingen zijn gedaan en de uitvoeringsorganisaties hebben er zin in. De uitdaging voor 2015 is om al die plannen en besluiten in 2015 tot een goede uitvoering te gaan brengen. Onze fractie zal de uitvoering intensief gaan volgen. Zorgen zijn er onder meer over het voor preventief jeugdbeleid beschikbare budget, de bestuurlijke sturing bij crisissituaties in de jeugdzorg, het te kleine budget ten behoeve van armoede en minimabeleid en de bestuurlijke slagvaardigheid op het gebied van werkgelegenheid en economie. Sinds de verkiezingen van maart 2014 is over de college inzet ten aanzien van onze economische ontwikkeling niets meer vernomen. Ons afdelingsbestuur en fractie bezoeken geregeld (tuinbouw)bedrijven. Ook minister Ploumen bracht in maart een werkbezoek aan Lansingerland.

Dachten wij in april 2014 nog dat Lansingerland op een artikel 12 aanvraag aankoerste, inmiddels leken de negatieve financiële kansen gezien de informatie van het college even gekeerd. Het college presenteerde naar hun oordeel in oktober een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2015-2018. Voorzien werd dat de schuldenlast de komende jaren terugloopt van 260 miljoen naar 160 miljoen. De bouw van 400 nieuwe huizen per jaar zit in de pen en in 2014 was er nauwelijks verlies te constateren bij ons grondbedrijf. De provincie keurde eind december 2014 echter de begroting af omdat niet aan hun voorwaarden was voldaan. De raad werd daarbij compleet op het verkeerde been gezet door een slechte informatievoorziening van de kant van het college. Dat leverde het college tijdens de laatste vergadering van 2014 een door de hele oppositie gesteunde motie van afkeuring op. De toekomst van dit college hangt nu aan een zijden draadje. Heel blij waren wij daarentegen met de oplevering van 12 starterswoningen van 140.000 euro in de Berkelse Oranjestraat. Voor de komende jaren staan er meer op stapel. Ook ons weerstandsvermogen wordt stap voor stap versterkt. Onze fractie investeerde ook in 2014 veel tijd in het zoeken van oplossingen voor ons noodlijdende grondbedrijf. Dat deden wij samen met ons Tweede Kamerlid Albert de Vries. In het voorjaar hield de Tweede Kamer op zijn initiatief een ronde tafel gesprek. Ook legde onze fractie contacten met de BNG-bank. Inzet: kan schatkistbankieren oplossingen bieden en welke constructies voor lenen tegen aantrekkelijke rentetarieven zijn er mogelijk? In 2015 gaan wij verder op deze uitgezette koers.

41 weekverslagen in ongeveer 1400 woorden samenvatten valt niet mee. Zo waren wij bijna de Regenboogvlag vergeten die in oktober 2014 nog niet bij het gemeentehuis prijkte maar in oktober 2015 natuurlijk wel. Gelukkig heeft de lezer altijd nog al die weekverslagen (en die van de voorgaande jaren) om op terug te vallen.

De PvdA fractie en afdeling stond ook in 2014 als een huis. Vol vertrouwen, creativiteit en plezier gaan wij het nieuwe jaar 2015 in!

Nog kaal Offenbachviaduct in afwachting van een groene uitstraling

Nog kaal Offenbachviaduct in afwachting van een groene uitstraling

OPNIEUW PVDA AMENDEMENT OVER ARMOEDE EN MINIMABELEID (10)

In weekverslag 40 van vorige week berichtten wij over het amendement dat wij bij het agendapunt over de Inkomensondersteuning 2015-2018 wilden gaan inbrengen in de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Petra Verhoef lichtte tijdens deze raadsvergadering ons standpunt als volgt toe: Tijdens de raadscommissievergadering Samenleving van 4 december 2014 is de Nota Inkomensondersteuning 2015-2018 uitgebreid aan de orde geweest. Tijdens de discussie werd duidelijk dat er mogelijk meer mensen in Lansingerland in armoede leven dan de inwoners die nu bij de Gemeente bekend zijn. Precieze aantallen en aard van de problematiek ontbreken maar vandaag meldde de landelijke media dat armoede in Nederland sinds 2008 met een derde is toegenomen. Voor Lansingerland zou het percentage van mensen met een laag inkomen ongeveer op de helft van het landelijk gemiddelde liggen. Dan heb je het over ongeveer 3000-4000 inwoners. Een aantal dat met de huidige instrumenten lang niet bereikt wordt. Het lijkt dus zeer wenselijk om voor de gemeente Lansingerland een Armoede-monitor in te stellen die bijvoorbeeld inzicht geeft in de inkomensverdeling, de achtergrondskenmerken van huishoudens met lage inkomens en aanknopingspunten voor aanpak van armoede en schulden. Zoetermeer en Rotterdam zetten een dergelijk instrument al meerdere jaren in. Het kost enkele duizenden euro’s en er zijn diverse instanties die zo’n Armoede monitor in enkele weken, op maat, voor Lansingerland kunnen opzetten.

Daarnaast gaf de Raad aan het belangrijk te vinden om het effect van de voorgestelde maatregelen voor Inkomensondersteuning in de Nota te meten en na te gaan of de gestelde doelen worden gehaald, een zogenaamde effectrapportage. Tot slot bleek er vanuit Raad en college steun te zijn voor een Ronde Tafelgesprek over armoede in Lansingerland, voor het gezamenlijk signaleren van knelpunten en oplossingen en eventuele verfijning van het Inkomensbeleid.

Op basis van dit verhaal kwam Petra met het volgende amendement:

Aan het raadsbesluit het volgende punt 2 toe te voegen: 2. De maatregelen in de nota Inkomensondersteuning 2015-2018 ‘Ondersteuning op maat’ in de tweede helft van 2015 te evalueren, waar nodig te intensiveren en het budget te verruimen (dit te bezien bij de Kadernota) op basis van de resultaten van de door het college uit te voeren ‘Effect Rapportage’, de in 2015 te organiseren brede ‘Ronde Tafelconferentie’ over knelpunten & oplossingen voor de inkomensondersteuning in Lansingerland en over de op te stellen ‘Armoede Monitor 2015 Lansingerland’.

De trouwe lezers van ons weekverslag raden het waarschijnlijk al: ons amendement haalde het niet. Alleen GroenLinks, WIJ en Partij Neeleman gingen met ons mee. Voor de coalitiepartijen was ons amendement overbodig omdat wethouder Van Tatenhove tijdens de raadscommissievergadering al had toegezegd wel voor een evaluatie, een armoedemonitor en een ronde tafelgesprek te voelen. De raad volgde haar daarin zoals de welpen de akela. Ons argument dat de raad en niet de wéthouder de kaders stelt, wat pleit voor het opnemen van deze toezegging in het raadsbesluit, haalde het niet. Kwestie van de oppositie politiek iets gunnen. Dat is deze wethouder nog niet gegeven. Onze aflevering 11 in deze serie zonder voorlopig einde is dus al weer in de maak! Ooit krijgen wij elkaar!

Leeuwenkuil Bergschenhoek

Leeuwenkuil Bergschenhoek

POLITIEK COALITIE AMATEURISME TEN TOP EINDIGT IN MOTIE VAN AFKEURING (3)

Weekverslag 40 van vorige week bevatte nieuws over het felle debat in de raadscommissie Algemeen Bestuur van 3 december over de wijze waarop het college was omgegaan met de actieve informatieplicht aan de raad. Een belangrijke brief van het provinciaal financieel toezicht dd. 21 oktober 2014 met een aantal kritische kanttekeningen over de Kadernota 2014 bleek vlak voor de commissie en raadsdebatten over de begroting 2015-2018 geplaatst te zijn in een uithoek van ons raadsinformatiesysteem. Deze voor het debat belangrijke informatie had naar het oordeel van de oppositiepartijen direct aan de raad kenbaar gemaakt moeten worden. Deze kritiek wuifde wethouder Abee toen weg. Waarom geen “sorry”, vroeg Gerard Bovens toen aan deze wethouder. Dat kwam op 3 december niet over zijn lippen. Via een aan de raad gerichte brief van 10 december 2014 kwam het college op dit standpunt terug. Onze kritische reactie op deze brief staat te lezen in ons weekverslag 40 van vorige week. Afgelopen woensdagmiddag bleek dat de provincie niet akkoord wilde gaan met de begroting 2015-2018 en dus besliste dat Lansingerland ook in 2015 onder provinciaal toezicht zal blijven staan.

De VVD fractie agendeerde deze bestuurlijke uitglijder als extra agendapunt voor de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond. Namens de voltallige oppositie bestaande uit VVD, WIJ, Partij Neeleman, GroenLinks en PvdA (samen goed voor zo’n 35% van de zetels in de raad) kwam fractievoorzitter Leon van Noort met de volgende motie van afkeuring jegens het gehele college:

De Raad van de gemeente Lansingerland, in vergadering bijeen d.d. 18 december 2014. Gelezen de reactie van het college dd. 10 december 2014 in reactie op het debat in de commissie AB van 3 december 2014, overwegende dat:

 • Op 21 oktober 2014 er brief met een formele reactie van de provincie gericht aan de raad was door de gemeente is ontvangen over de Voorjaarsnota Kadernota 2014 met een doorkijk richting de begroting 2015
 • De raad niet expliciet is gewezen op het bestaan van deze brief
 • De brief informatie bevatte die van groot belang was op het debat voor de begroting op 28 oktober 2014 en 6 november 2014
 • Het college deze brief niet verstrekte aan de raad als informatiestuk voor de beraadslaging op 28 oktober 2014 en ook niet op 6 november 2014
 • Het college ondanks aandringen tijdens de commissie van 28 oktober 2014 meermaals ontkende dat er een formele reactie van de Provincie was ontvangen
 • De provincie Zuid- Holland op 17 december jl. te kennen heeft gegeven niet akkoord te gaan met meerjarenbegroting 2015-2018 en het preventief toezicht met een jaar gaat verlengen
 • Het college bij monde van de wethouder Financiën tijdens de behandeling van de begroting in commissie- en raadsverband te kennen heeft gegeven dat zijns inziens de begroting voldeed aan de aanbevelingen die de provincie ter zake had gesteld
 • Daardoor de raad, mede door ontbreken van kennis van de bovengenoemde brief van 21 oktober 2014, op het verkeerde been werd gezet als het gaat om de beoordeling van de begroting
 • Het vertrouwen van de raad in het beleid van dit college ernstig wordt beschaamd
 • De actieve informatievoorziening aan de raad zwaar onder de maat is
 • Het politieke inlevingsvermogen van het college onvoldoende is

Spreekt sterk haar afkeuring uit over de handelswijze van het college in het kader van de wettelijke actieve informatieplicht, het verstrekken van de onjuiste informatie en het verkeerd voorspiegelen van de reactie met de provincie tijdens het proces van de beraadslaging voor de begroting 2015;

Gerard Bovens gaf vervolgens aan dat de PvdA fractie deze motie van afkeuring in de richting van het college ondersteunt. Het college heeft van het participatieproces jegens de raad, daar waar het de actieve informatievoorziening over de Kadernota en de Begroting betreft, een rommeltje gemaakt . Het verwachtingsmanagement van de zijde van het college over het oordeel van de provinciale toezichthouder was vanaf het aantreden van dit college in juni 2014, zo blijkt nu, ver beneden de maat. Het raadsbesluit om per jaar 3 ton nieuw beleid in te gaan zetten, blijkt inmiddels op drijfzand te berusten. Het college is compleet door het ijs gezakt. Daar past een motie van afkeuring bij. Pijnlijk misschien maar politiek gezien volkomen op zijn plaats. Zijn advies aan de coalitiepartijen was om zich ernstig te bezinnen op de politieke toekomst van dit college en ook over de vraag of Lansingerland nu nog wel de bestuurskracht bezit die, gezien al onze echte uitdagingen, zo keihard nodig is. Lansingerland staat landelijk opnieuw slecht in de kijker en daar baalt de PvdA verschrikkelijk van!

De reactie van de zijde van het college miste elke regie. De coalitiepartijen waren vooral boos en verdrietig op de VVD fractie omdat die tijdens het debat wethouder Abee betichtte van het opzettelijk achterhouden van informatie aan de raad. Daarmee ging de coalitie gemakshalve aan de eigenlijke inhoud van de motie voorbij waarin vooral het verlies van vertrouwen in het gehele college, het gerommel met de actieve informatieplicht en het gemis aan politieke inlevingsvermogen centraal staan. Totaal gebrek aan bestuurlijke regie van het college zorgde er voor dat wethouder Abee (CDA) donderdagavond de volle laag kreeg. Omdat de motie gericht was tegen het gehele college had het voor de hand gelegen dat burgemeester en wethouders de reactie van collegezijde op de motie evenwichtig onder elkaar hadden verdeeld. Een uitgesproken rol voor de burgemeester als voorzitter van het college in een ernstige kwestie als deze had in de rede gelegen. Die nam hij niet. Hij beperkte zich tot zijn rol als voorzitter van de raadsvergadering. Bovendien reageerde wethouder Abee nogal emotioneel. De distantie waarin bestuurders in crisissituaties zich moeten onderscheiden, ontbrak. Dat leverde geen schone, bestuurlijke taferelen op. Het college optreden van donderdagavond was een levende bevestiging van wat de motie meldde. De CDA fractie zal zich achteraf toch wel afvragen waarom hun wethouder als enige als politieke kogelvanger moest dienen. Hij staat de komende tijd publicitair in het negatieve zonnetje en zal beschadigd verder moeten. Zijn bestuurlijke positie ten opzichte van de provincie en raad is nu ernstig verzakt. De coalitie heeft dus onder de kerstboom het nodige met elkaar te evalueren. Na bijna twee uren debatteren schaarde de complete oppositie van VVD, WIJ, GroenLinks, Partij Neeleman en PvdA (11 van de 30 aanwezige raadsleden) zich achter de motie. De coalitie weet nu dat haar politieke draagvlak in de raad grote haarscheuren is gaan vertonen. Dat gaat ook binnen de coalitie wringen. 2015 wordt dus politiek een spannend jaar voor Lansingerland.

Prachtig verlicht recreatief fietspad bij Wilderszijde & Park de Polder. Maar waarom geen verlichting op drukke fietspad langs de Landscheiding?

Prachtig verlicht recreatief fietspad bij Wilderszijde & Park de Polder. Maar waarom geen verlichting op drukke fietspad langs de Landscheiding?

TOT SLOT

De komende twee weken is het kerstreces. De politieke activiteiten liggen dan even stil tot de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op maandagavond 5 januari 2015. Ons eerste weekverslag van 2015 verschijnt op vrijdag 9 januari. De PvdA Nieuwjaarsreceptie is op maandagavond 26 januari in Rehoboth Berkel. Onze afdeling zet alles op alles om dan de start van ons PvdA Lansingerland Ombudsteam te kunnen presenteren. Aan de voorbereidingen wordt momenteel door een projectteam onder leiding van Ingrid Tuinenburg en met veel steun van het afdelingsbestuur de laatste hand gelegd. Zo hoopt de PvdA de inwoners van Lansingerland van dienst te zijn die vragen hebben over of problemen hebben met de uitvoering van het nieuwe zorgstelsel, wonen en sociale zekerheid. Deze vragen en knelpunten moeten voor de fractie informatie opleveren die voor de verdere ontwikkeling van het beleid van belang is. Onze fractie wil er zo bovenop blijven zitten.

De Eerste Kamer gaf afgelopen dinsdag groen licht aan de komst van de Metropoolregio. Daarmee kwam er een eind aan het bestaan van de succesvolle Stadsregio’s Rijnmond en Haaglanden. De Metropoolregio gaat nu voortvarend aan de slag met het openbaar vervoer en de economische ontwikkeling als prioriteiten. Gerard Bovens zal als vertegenwoordiger van de raad van Lansingerland zich specifiek gaan inzetten voor de economische ontwikkeling.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van woensdag 17 december 2014. “Foutje met uitkering niet meer genadeloos afgestraft”’, luidt de krantenkop. “Bij overtredingen met uitkeringen zullen uitkeringsinstanties en gemeenten voortaan meer letten op de ernst van de overtreding en de omstandigheden. Ook zullen ze er meer rekening mee houden of de ontvanger van een uitkering verwijtbaar heeft gehandeld. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat dinsdag aan de Tweede Kamer gemeld. PvdA, CDA en D66 steunden zijn plan maar coalitiepartij VVD is kritisch. Het besluit van Asscher is ook een reactie op een rechterlijke uitspraak en scherpe kritiek van de Nationale Ombudsman op de fraudeaanpak”.

Goed nieuws dat naadloos aansluit op de door Petra Verhoef en Sam de Groot deze zomer geuite kritiek op de criminalisering van uitkeringsgerechtigden. Daar hadden CDA & D66 ter plaatse kennelijk minder moeite mee dan hun broeders & zusters op het Haagse Binnenhof. In de raad van 3 juli 2014 ging het over ‘Hoogwaardige handhaving WWB’, waarbij de PvdA vroeg om een positievere benadering c.q. minder stigmatiserende bewoordingen in beleidsdocumenten voor inwoners die een aanvraag doen voor inkomensondersteuning. Een daartoe door Petra Verhoef ingediende motie kreeg geen steun van de coalitiepartijen CDA, D66, CU en Leefbaar 3B. Zie ons verhaal over ‘Menswaardig handhaven”: https://lansingerland.pvda.nl/2014/07/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-juni-4-juli-2014/

De fractie van de PvdA Lansingerland wenst al onze lezers plezierige feestdagen toe en alvast een goed begin van 2015!

Tot weekverslag 1 op vrijdag 9 januari!

Fractie PvdA Lansingerland, 19 december 2014

Gemeentehuis vanaf Wilderszijde

Gemeentehuis vanaf Wilderszijde

Ochtendgloren lans de HSL bak

Ochtendgloren lans de HSL bak

Bergschenhoek centrum

Bergschenhoek centrum

Grooten sloot Bergschenhoeke

Grooten sloot Bergschenhoek

Bouw winkelcentrum Bergschenhoek

Bouw winkelcentrum Bergschenhoek