18 februari 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 15 – 19 FEBRUARI 2016

Dit zevende weekverslag in 2016, aflevering 382 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was opnieuw een politiek kalme week met daarin de maandelijkse raadsvergadering zonder bespreekpunten die exact 4 minuten duurde, landelijke commotie over de hoogte van de eigen bijdragen in WMO-voorzieningen en het plezierig bericht dat de Metropoolregio aan de slag gaat met de P+R problematiek bij de stations van Metro E. Het was ook de week van het landelijke PvdA congres in Amersfoort.

GOED NIEUWS: METROPOOLREGIO AAN DE SLAG MET P+R’s METRO-E STATIONS

De Metropoolregio wil nog dit jaar starten met een integrale herijking van het P+R beleid. De basis voor de herijking is de in voorbereiding zijnde Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid. De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zullen, net als de andere gemeenten met P+R faciliteiten bij de herijking worden betrokken. Dit berichtte het college van Pijnacker-Nootdorp afgelopen week op vragen van onze PvdA collega’s in deze gemeente. Bij deze herijking wordt gekeken naar de koppeling aan doelgroepen, de ligging, verwachte gedragseffecten, te verwachten behoefte ontwikkeling, bestaande parkeersituatie in de omgeving, relatie met parkeerbeleid in de steden, de mogelijkheid van tarifering, criteria voor effectiviteit en monitoring. Op basis van de uitkomsten van de herijking wordt een nieuw programma van uitbreiding en verbetering opgesteld. Daarbij is ook de financiering aan de orde. Het is aan de Metropoolregio om te besluiten over de inzet van middelen voor de eventuele aanleg en uitbreiding van P+R terreinen, aldus het college van Pijnacker-Nootdorp afgelopen week op vragen van de PvdA fractie in deze gemeente. De Metropoolregio heeft ambtelijk de verwachting uitgesproken dat een nieuw beleidskader eind 2016 gereed is.

De PvdA fractie in Lansingerland is blij met deze via het college van Pijnacker-Nootdorp verkregen informatie die opvallend genoeg verder gaat dan de informatie die het college van Lansingerland gaf naar aanleiding van vragen van de Lansingerlandse CDA fractie over het parkeren bij station Rodenrijs. Wij zijn ook verheugd over de snelheid waarmee de Metropoolregio aan de slag wil gaan. Onze poging tot agendering is dus geslaagd. Inmiddels is duidelijk geworden dat alle huidige P+R’s bij de Metrostations in Rotterdam (Meijersplein & Melanchthonweg) en Lansingerland (Rodenrijs & Westpolder) hun maximale capaciteit hebben bereikt. De capaciteit van P+R Westpolder zal binnenkort verdubbelen van 100 naar 200 parkeerplekken. Ook station Pijnacker-centrum krijgt er dit jaar 70 plekken bij. Dat ook deze extra capaciteit snel zal gaan vol lopen is zeker. Te verwachten is dat het aantal reizigers met Metro E de komende jaren met 15% zal gaan stijgen. Dan kom je al snel in de buurt van de 50.000 reizigers per dag. Uitbreiding van de P+R faciliteiten is inderdaad het primaire pakkie-an van de Metropoolregio maar via onze raadsvertegenwoordigers in de Adviescommissie Vervoersautoriteit en onze contacten met de wethouder zullen wij natuurlijk trachten invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Ook zullen wij in dit dossier intensief blijven samen werken met onze PvdA collega’s in de Raden van Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp. Jan Pieter Blonk is namens onze gemeenteraad lid van de Advies commissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio. Ook hij zal de P+R problematiek in april op de agenda van deze adviescommissie zetten.

Het complete antwoord van het college van B&W van Pijnacker-Nootdorp is te vinden op: https://pijnacker-nootdorp.notudoc.nl/cgi-bin/postin.cgi/action=view/id=109210

Het begin februari verschenen ontwerp Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025 van de Metropoolregio is te vinden op: http://mrdh.nl/sites/mrdh.nl/files/files/Ontwerp%20Uitvoeringsagenda%20(webversie).pdf Het uitvoeringsprogramma staat op de pagina’s 106-109. Onder 9.4 ‘Ketenmobiliteit’ wordt op de situatie met betrekking tot de P+R’s ingegaan.

Parkeergarage Westpolder heet voortaan 'Parkeergarage Westpolder"

Parkeergarage Westpolder heet voortaan ‘Parkeergarage Westpolder”

 STAND VAN ZAKEN MOBILITEITSPLAN BERKEL OP EEN RIJTJE

De verslaggever van De Heraut van deze week vatte de hoorzitting van vorige week uitstekend samen: “Hoewel de (on)bereikbaarheid van Berkel-centrum per auto eigenlijk het centrale thema zou moeten zijn, was onderwerp van gesprek vooral de afsluiting of openstelling van de Noordeindseweg”. Deze analyse komt overeen met wat wij al eerder aangaven. Het eventueel opheffen van de knip in de Noordeindseweg en het ruimer open stellen van de poller in de Herenstraat kunnen middelen zijn om het centrum beter bereikbaar te maken. Maar het zijn geen doelen op zich. Doelstellingen zijn de goede en veilige bereikbaarheid van de parkeerterreinen rond het centrum, de optimale doorstroming van het doorgaande verkeer ter hoogte van Berkel centrum van en naar het noordelijk deel van Berkel en verder vanaf de Boterdorpseweg. Daarover moet de raad het eerst eens worden. De rest is invulling op basis van secure afwegingen (geld, verkeersdruk, veiligheid).

Sinds het verschijnen van het raadsvoorstel Mobiliteitsplan Berkel heeft dit weekverslag hierover drie keer informatie gegeven. De eerste keer op 11 december 2015: https://lansingerland.pvda.nl/2015/12/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-7-11-december-2015/ Vervolgens op 8 januari 2016: https://lansingerland.pvda.nl/2016/01/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-4-8-januari-2016/ En tenslotte op 12 februari 2016: https://lansingerland.pvda.nl/2016/02/12/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-8-12-februari-2016/

Tezamen bieden deze verslagen een goed beeld over wat er actueel precies speelt. Op 15 maart buigt de raadscommissie Ruimte in een oordeelsvormende vergadering zich over het raadsvoorstel. De PvdA fractie overweegt in de besluitvormende raadsvergadering van 31 maart met een amendement te komen waarin de hierboven geformuleerde doelstelling centraal komt te staan en er tevens onderzoek komt naar de toekomstige inrichting van het centrum van Berkel (de huidige Hergerborch locatie) met daarin ruimte voor het doorgaande verkeer dat niet in het Berkelse centrum moet zijn. Bovendien moet de bewegwijzering richting Berkel centrum onmiddellijk verbeterd worden. Daarmee is al een belangrijk deel van de huidige problematiek opgelost. Berkel centrum moet autoluw worden en een perfect verblijfsgebied worden. De nu nog armetierige parkeerplaats bij café het Vierkantje aan de Herenstraat moet een mooi & bruisend plein worden en, wat inrichting betreft, directe aansluiting krijgen bij de mooie Centrumpassage. Ook aan veilige fietsroutes en fietsparkeren in het centrum moet veel aandacht gegeven worden.

Wanneer de raad op 31 maart besluit conform het raadsvoorstel, krijgen de inwoners de mogelijkheid om een formele zienswijze op het raadsbesluit in te dienen. Het huidige raadsvoorstel betreft immers een verkeersbesluit. Daarna kunnen inwoners nog naar de Rechtbank met hun eventuele bezwaren en tenslotte naar de Raad van State. Dan zijn we zeker een jaar verder.

Bleiswijk Hoefweg

Bleiswijk Hoefweg

GROTE ZORGEN OVER EIGEN BIJDRAGE WMO VOORZIENINGEN

PvdA fractielid Petra Verhoef vroeg op 18 januari 2016 aan het college welke bedragen en percentages er in Lansingerland worden gehanteerd voor de eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgesplitst voor de verschillende inkomensgroepen, inclusief minima. Zij vroeg ook of er bij het vaststellen van de eigen bijdrage het eigen vermogen, bijvoorbeeld een eigen huis, wordt meegenomen of dat alleen het inkomen telt. Is er al eens bezwaar aangetekend door cliënten over de hoogte van de eigen bijdrage? Zo ja, hoe vaak dan? Zijn er mensen met een beperking die ondersteuning nodig hebben gestopt met dagbesteding, begeleiding of hulpverlening, vanwege een te hoog ervaren eigen bijdrage in de kosten? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/01/21/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-18-22-januari-2016/ Wij verwachten volgende week (einde 30 dagen termijn) een reactie van het college.

Inmiddels is er in de landelijke media de nodige ophef ontstaan over deze eigen bijdrage. Er zijn onderzoeken verschenen van Ieder(in), een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte en het blad Binnenlandse Bestuur over de eigen bijdragen die cliënten betalen en de wijze waarop zij hierover geïnformeerd zijn. Wat blijkt, is dat ongeveer een kwart van de respondenten aangeeft dat zij door de hoogte van de eigen bijdrage minder zorg afnemen of er helemaal vanaf zien. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan niet geïnformeerd te zijn tijdens het keukentafelgesprek. Gemeenten op hun beurt zeggen (18%) dat zorgvragers regelmatig afzien van zorg door de hoogte van de eigen bijdrage. Volgens een brief van staatssecretaris Van Rijn zouden de meeste gemeenten hebben aangegeven dat zij niet kunnen aangeven hoe hoog de eigen bijdrage is. Ruim de helft geeft aan niet te weten of de inwoners inzicht hebben in de eigen bijdrage voordat sprake is van gebruik van een voorziening. 40% van de ondervraagde gemeenten maken geen gebruik van de mogelijkheid om de eigen bijdragen naar beneden bij te stellen. De staatssecretaris vindt dat ‘niet genoeg benadrukt kan worden dat het volstrekt ongewenst is dat mensen die aangewezen zijn op zorg en ondersteuning daarvan af moeten zien vanwege het niet kunnen betalen van de eigen bijdrage. Op grond van de WMO 2015 zijn gemeenten verplicht in het onderzoek ter voorbereiding op een besluit over ondersteuning aandacht te besteden aan de financiële situatie en mogelijkheden van de cliënt. Het is daarbij van groot belang dat de gemeenten cliënten goede voorlichting geven over de financiële gevolgen van een toekenning waaronder de eigen bijdrage, zodat een cliënt dit in zijn keuze kan meenemen.

Dit staat in een brief van de staatssecretaris Van Rijn dd. 15 februari 2016 aan de Tweede Kamer: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/02/15/kamerbrief-over-bericht-kwart-van-de-mensen-ziet-af-van-zorg-omdat-zij-de-eigen-bijdrage-niet-kunnen-betalen-en-verzoek-om-brief-onderzoek-over-de-inkomenssituatie-van-mensen-met-zorg-op-basis-van-de-wmo-en-wlz/kamerbrief-over-bericht-kwart-van-de-mensen-ziet-af-van-zorg-omdat-zij-de-eigen-bijdrage-niet-kunnen-betalen-en-verzoek-om-brief-onderzoek-over-de-inkomenssituatie-van-mensen-met-zorg-op-basis-van-de-wmo-en-wlz.pdf

De PvdA fractie is geschrokken van de berichten in de landelijke media. En met ons de Tweede Kamer. Wij vragen ons af hoe de Lansingerlandse WMO-praktijk zich verhoudt met de landelijke berichtgeving. Het antwoord van het college op onze schriftelijke vragen moet daar snel uitsluitsel op gaan geven.

PvdA congres met Marry & Raymond Tans & Aleida Berghorst, Statenlid uit Maastricht & Lodewijk Asscher

PvdA congres met Marry & Raymond Tans & Aleida Berghorst, Statenlid uit Maastricht & Lodewijk Asscher

PVDA CONGRES ZATERDAG 13 FEBRUARI IN AMERSFOORT

“In deze periode zetten we stappen. Soms bescheiden, soms fors. We boeken vooruitgang. Echte vooruitgang. Maar tegelijk is er nog veel om over te dromen, om naar te streven. We zijn er nog niet. En dat, partijgenoten, moet ook onze houding zijn in het laatste jaar voor de verkiezingen. We moeten zelfbewust zijn over wat we hebben bereikt, ambitieus over wat we nog willen bereiken. Ik zie nog te weinig zelfbewustzijn. Ik hoor te veel verontschuldiging, ik lees te veel getob. Partijgenoten, dat is onnodig en het is onterecht!

Deze partij zat afgelopen jaren in een regering die een totaal vastgelopen economie weer aan de praat kreeg. Die de motor van de vooruitgang weer repareerde. En daarbij de lusten en de lasten rechtvaardig verdeelde. We hebben waargemaakt wat we beloofden in 2012: eerlijk delen en vooruitgang mogelijk maken. Daar moeten we niet over tobben. Daar moeten we trots op zijn.

Nu wordt het tijd om nieuwe ambities na te jagen. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Want alleen als we in het laatste jaar gezamenlijk en zelfbewust optreden kunnen we verzilveren wat we hebben geïnvesteerd. Alleen als we brandend van ambitie volgend jaar inlopen kunnen we onze dromen waar maken. Dus vraag ik u: doe met mij mee, dan gaan we gezamenlijk, schouder aan schouder, met opgeheven hoofd richting maart 2017. En nog veel verder. Op naar de toekomst.”

Dat was het slot van de inleiding van Diederik Samsom aan het einde van een mooi en bewogen congres. Een congres dat leek te worden overschaduwd door het interview van Hans Spekman en zijn uitspraken over Wilders en de twijfel van Jacques Monasch over het leiderschap van Diederik Samsom. Geen van beide kon voor Raymond Tans, onze congresafgevaardigde voor Lansingerland, de pret drukken.

De agenda van het congres was behoorlijk vol. Een nieuw bestuur moest worden gekozen, waarbij Hans Spekman als voorzitter vanwege het uitblijven van een tegenkandidaat werd herkozen, evenals de Internationaal Secretaris. Ook werd een nieuw presidium gekozen dat geweldig belangrijk werk doet in het voorbereiden en het in goede banen leiden van de congressen en ledenraadplegingen. Verder werd aan de hand van een 179(!!) pagina’s dikke congresbundel gedebatteerd over de ledendemocratie, over verdere invulling van het Van Waarde rapport en over tal van moties over de actualiteit.

Natuurlijk was er ook een prachtige toespraak van onze vicepremier en minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher over flexwerken, dalende werkloosheid en intolerantie en een bewogen toespraak van de Voorzitter, Hans Spekman. Deze en ook de toespraak van Diederik Samsom zijn in zijn geheel op de website van de PvdA na te lezen

Het mooiste van het congres blijven toch altijd weer de wandelgangen! Het ontmoeten van collega-partijgenoten uit andere steden en gebieden van het land. Het leggen van contacten met Kamerleden en bewindslieden over mogelijke werkbezoeken. Daarnaast is het ook gewoon leuk om gezellig een drankje (voor mij natuurlijk rode wijn voor deze gelegenheid) te drinken met al die gezellige mensen! We kunnen zeuren en drammen, maar als het werk gedaan is, zijn we gewoon een hele gezellige club, aldus onze congresvertegenwoordiger Raymond Tans.

Wilderszijde verhuist naar De Tuinen?

Wilderszijde verhuist naar De Tuinen?

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2015? Zie hiervoor: https://lansingerland.pvda.nl/2015/02/20/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-16-20-februari-2015/ Het was toen de week waarin de raad debatteerde over ons amendement over de toekomstige visie op onderwijshuisvesting, de toegankelijkheid van Berkel centrum voor mensen met een handicap een forse stap vooruit maakte, onze fractie schriftelijke vragen stelde over de stand van zaken met betrekking tot kunst & cultuur in Lansingerland en ook de planvorming rond de A13/A16 weer de nodige aandacht van de raad vroeg. Nog steeds actuele thema’s dus! In de loop van dit jaar verschijnt de visie van het college op de toekomst van het onderwijs en binnenkort start er een consultatie van onze inwoners over wat zij van het gemeentelijke kunst en cultuurbeleid verwachten. Het is interessant om nu nog eens terug te lezen hoe ons college daar een jaar geleden tegen aan keek: https://lansingerland.pvda.nl/2015/04/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-maart-3-april-2015/ Het was allemaal nogal zuinigjes. Ook nu ontbreekt een kader over wat het college nu eigenlijk precies wil.

Volgende week is het voorjaarsvakantie. Het weekverslag gaat er dan een weekje tussen uit. Het volgende weekverslag 8 verschijnt op vrijdag 4 maart.

"Het is belangrijk om met rood te starten"

“Het is belangrijk om met rood te starten”

Het citaat van de week komt van Karel Appel en prijkt bij de toegang tot zijn prachtige overzichtstentoonstelling in het Gemeentemuseum in Den Haag (zie foto): “Het moeilijkste deel is het begin, daarna wordt schilderen eenvoudig. Je moet de kleur kiezen. Het is belangrijk om met rood te starten”. Mooier kunnen wij het beslist niet zeggen!

Tot over 14 dagen!

Fractie PvdA Lansingerland, 19 februari 2016

DE rode sjaal mag natuurlijk niet ontbreken!

De rode sjaal  mag natuurlijk niet ontbreken!

Bleiswijk, de Tuinen

Bleiswijk, de Tuinen

Waterspeelplaats De Tuinen Bleiswijk

Waterspeelplaats De Tuinen Bleiswijk

Bleiswijk, de Tuinen

Bleiswijk, de Tuinen

Bouwlocatie De Vluchtheuvel in Bleiswijk centrum

Bouwlocatie De Vluchtheuvel in Bleiswijk centrum

Bleiswijk, de Tuinen

Bleiswijk, de Tuinen

Bleiswijk, de Tuinen

Bleiswijk, de Tuinen

Bleiswijk, de Tuinen

Bleiswijk, de Tuinen

Bleiswijk, toegang tot de Tuinen

Bleiswijk, toegang tot de Tuinen

Bleiswijk, de Tuinen

Bleiswijk, de Tuinen