PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 15 – 19 JANUARI 2018

18 januari 2018

Dit tweede weekverslag in 2018, aflevering 458 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week van de maandelijkse raadscommissievergaderingen waarin onder meer aandacht voor de toekomst van Pectoes in Bleiswijk en de toekomst van bedrijventerrein Bleizo en ook de week waarin het college reageerde op onze raadsvragen over de toekomst van Bleizo en (negatief) over het kerstextraatje voor inwoners op het bestaansminimum en onze fractie het dossier over de mogelijke ‘zorgval’ in de zorg in Lansingerland tevreden afsloot. Het was ook de week waarin wij de laatste voorbereidingen troffen voor onze campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De foto’s bij dit weekverslag zijn gemaakt in Berkel centrum toen het even droog was.

KERSTEXTRAATJE WORDT DOOR COLLEGE GEWEIGERD

Op 23 december 2017 stelde de PvdA fractie raadsvragen over een extra kerstuitkering voor huishoudens in de bijstand. Zie ook: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-december-2017-12-januari-2018/ Op donderdag 18 januari kregen wij antwoord op onze vragen.

PvdA vraag : Is het college bereid om, in aanvulling op de “Veel voor een beetje kalender 2018”, aan de ongeveer 700 Lansingerlandse huishoudens met een bijstandsuitkering een extra kerstuitkering te verstrekken van 250 euro?

College antwoord: Nee, het college wil geen dergelijke kerstuitkering verstrekken. We mogen de door u voorgestelde extra uitkering namelijk niet als zodanig verstrekken. De Participatiewet biedt deze ruimte niet. U stelt namelijk een vorm van categoriale bijzondere bijstand voor en met de invoering van de Participatiewet is die vorm van verstrekking ingeperkt tot enkel een bijdrage in de zorgkosten. Wij bieden deze bijdrage via onze collectieve zorgverzekering. Wij mogen hiernaast dus niet een extra uitkering toekennen aan alle huishoudens met een bijstandsuitkering. Dit zijn er overigens ongeveer zeshonderd. Wij zijn daarnaast overigens ook van mening dat de extra kerstuitkering ingaat tegen een van de uitgangspunten van ons inkomensondersteuningsbeleid. Door enkel gezinnen met bijstand deze bijdrage te geven, creëren we namelijk een armoedeval. Inwoners met een inkomen uit arbeid op het minimumniveau krijgen deze bijdrage dan immers niet. Wij zijn van mening dat iemand die (vanuit een bijstandsuitkering) aan het werk gaat, er financieel op vooruit moet gaan. De door u voorgestelde extra uitkering ondermijnt dit principe, aldus het college.

Afgelopen maandag verschenen de CBS cijfers over armoede in Nederland. Het peiljaar is 2016: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/03/langdurige-armoede-verder-toegenomen-in-2016 In Lansingerland behoort 4% van de huishoudens tot de groep lage inkomens. Op basis van een kleine 25000 huishoudens gaat het dan al gauw om ongeveer 1000 mensen waarvan een belangrijk aantal met een gezin. Die 1000 arme kinderen laten zich zo snel verklaren. De PvdA fractie gaat het antwoord van het college op onze raadsvragen agenderen voor de raadscommissie Samenleving van donderdag 8 februari 2018. Wij willen weten wat de rest van de raad hiervan vindt. Het college verschuilt zich achter de bepalingen in de Participatiewet. Categorale bijstand is niet toegestaan. Dit laat natuurlijk onverlet dat het college zo’n extraatje kan verstrekken uit de eigen gemeentelijke financiële middelen, dus niet via de rijksvergoeding via de Participatiewet. Op dezelfde manier waarop de uitgave van “Veel voor een beetje kalender 2018” is gefinancierd.

Het argument met betrekking tot de armoedeval is er met de haren bijgesleept. Die klapt echt niet open bij een eenmalige uitgave van 250 euro. Bovendien zijn de bijstandsnormen een stuk lager dan het wettelijk minimumloon. Het is gewoon een kwestie van politieke wil. Die is bij dit rechts-conservatieve college ver te zoeken. Het moet écht anders na 21 maart!

WINDMOLENS BITCOIN VAN MORGEN EN WAT LEREN WE VAN GRONINGEN?

“PvdA wil uitsluitend windmolens wanneer niet alleen alle lasten maar ook alle baten terecht komen bij de inwoners van Lansingerland”, zo meldde Sam de Groot in de commissie Ruimte van afgelopen dinsdag.  

Wat heeft windenergie met de Bitcoin en Groningen  te maken? Wij constateren tot ons verdriet dat duurzaamheid inmiddels niet alleen een maatschappelijk vraagstuk is, maar ook een verdienmodel is geworden voor bedrijven en individuele burgers. Welbespraakt, voorzien van enig financieel vermogen weten zij de juiste wegen te bewandelen, subsidies binnen te slepen om zo menig duurzaamheidsprojectje uit de grond te trekken, te exploiteren en vervolgens flink te cashen. De boodschap van sommige duurzaamheidsdiscipelen is dat dat allemaal prima is, het maakt niet uit hoe het er komt, als het er maar komt en of die projectjes ook daadwerkelijk iets bijdragen (in de echte wereld en niet alleen voor de statistieken) doet niet ter zake. Duurzaamheid is een investeringsbubbel geworden waar veel geld in omgaat, zolang er goede financiële rendementen te halen zijn. Wanneer er voor de investeerders lucratievere verdienmodellen ontstaan in hele andere takken van sport, zal het systeem van gedane duurzaamheidsinvesteringen instorten. Niet zo duurzaam dus.

Wat de PvdA betreft moet dit anders. Investeren in duurzaamheid moet ook daadwerkelijk duurzaam zijn. Dit kan alleen wanneer niet alléén de lasten terecht komen bij onze inwoners maar ook álle baten. Opgewekte energie én alle opbrengsten moeten ten goede komen aan onze inwoners. Eén van de grootste problemen in Groningen bij de aardgaswinning is dat de lusten en lasten niet eerlijk verdeeld zijn. Bij de introductie van mogelijke windmolens in Lansingerland moet dit dus anders.

De PvdA is groot voorstander van duurzaamheid waarbij zowel het eigenaarschap als alle opbrengsten (in natura en financieel) voor 100% ten goede komen aan onze gemeenschap, waarbij diegene die de grootste lasten dragen ook de hoogste opbrengsten genieten. Alleen zo bouwen wij samen aan een duurzame samenleving “omdat het van ons is”.

Het voorstel aan de raad van het college regelt niets van dit alles. Windmolens, of ze er komen en waar ze komen, worden uitsluitend gerealiseerd op basis van particulier initiatief en het college stelt bovendien voor dat er geen raadsbesluiten meer voor nodig zijn én dat er geen maximum is aan het aantal windmolens (en dus aan de overlast).

Belangrijk thema voor de PvdA is het sociaal verdeelmodel van de opbrengsten. Duurzaamheid is er vooral voor de happy few. Alleen wanneer je een eigen huis bezit of goed in de slappe was zit, kun je mee-investeren en dus meeprofiteren van allerlei landelijke en lokale subsidies en opbrengsten van investeringen. Dit is niet alleen asociaal maar ook niet duurzaam. De energie transitie moeten wij met zijn allen doormaken en dit kun je niet op de volledig liberale tour bewerkstelligen.

De PvdA gaat het voorstel van het college dan ook drastisch amenderen en wel op de volgende punten:

  • Windmolens worden gerealiseerd door een door de gemeente (mede) op te richten energiecorporatie waarin de inwoners voor 100% participeren als eigenaar;
  • Een substantieel deel van de opgewekte energie wordt gebruikt om gemeentelijke voorzieningen van energie te kunnen voorzien;
  • De inwoners profiteren voor 100% mee van de levering van energie en van de financiële opbrengsten;
  • De opbrengsten worden eerlijk verdeeld onder alle inwoners en/of voor collectieve voorzieningen gebruikt;
  • Het verdeel model gaat er vanuit dat álle inwoners mee profiteren en de inwoners met de grootste overlast het meeste baat krijgen;
  • De gemeente heeft de rol van (mede)oprichter, beheerder, (mede)eigenaar en financier van de corporatie.

Veel vragen kreeg de PvdA-fractie in het debat in de raadscommissie Ruimte van afgelopen dinsdag over de investeringen. Moet de gemeente nu zwaar gaan investeren in windmolens? Het antwoord is nee. Het neerzetten van een windmolen is zeer rendabel met een bijna zeker rendement (waarom stappen al die bedrijven er anders in). De vraag aan de gemeente betreft uitsluitend de financiering van het geheel. Hiervoor zijn via de Bank Nederlandse Gemeente, de Metropoolregio, de beschikbare 2 miljard aan subsidies bij de Rijksoverheid vele wegen te bewandelen. Tot aan garantstellingen aan toe die tot op heden door het college geen van allen serieus zijn onderzocht. Met nauwelijks financieel risico is er een groot duurzaamheid, maatschappelijk en financieel rendement te behalen voor al onze inwoners. Dit is pas échte burgerparticipatie.

De consequentie van het voorstel is dat de PvdA winstzoekende bedrijven en particuliere beleggers wil weren. Duurzame energie opwekking door en voor de gemeenschap. Een ander (wat de PvdA betreft zeer wenselijk) gevolg is, dat het voor bedrijven veel minder interessant wordt om een windmolen te plaatsen op hun bedrijventerrein waarbij het bedrijf in kwestie alle vruchten plukt en de wijde omgeving de overlast ondervindt. Het voorstel van het college stuurt juist aan op bedrijven die windmolens gaan bouwen op hun eigen terrein. Het wordt daarmee voor de inwoners en de gemeente zélf volledig onbeheersbaar waar en wanneer en onder welke voorwaarden er windmolens verrijzen. Gezien de impact op de omgeving, is dit zeer onwenselijk.

De PvdA Lansingerland wil dan ook niet meewerken aan het huidige ‘duurzaamheid-pyramide spel’ maar écht investeren in de toekomst van ons allemaal!

VOORTBESTAAN JONGERENCENTRUM PECTOES BLEISWIJK BEDREIGD

Op verzoek van de fractie Neeleman besprak de raadscommissie samenleving afgelopen donderdag de dreigende ondergang van jongerencentrum Pectoes. Petra Verhoef was onze woordvoerder in dit debat. Zij gaf aan dat de PvdA fractie zich grote zorgen maakt over de voortdurende dreiging van het sluiten van panden waar jeugd van allerlei leeftijden in Lansingerland samenkomt. In alle gevallen kan door het wegvallen van de gemeentelijke subsidie de vereniging of stichting de huur niet meer opbrengen. Zij moeten vervolgens zelf op zoek naar andere huurders en voortdurend, vaak zonder concreet resultaat, in gesprek met de gemeente.

Eind vorig jaar werd de noodklok geluid rond muziekpodium Rotonde in Berkel en Rodenrijs, nu dreigt de sluiting van jeugdsoos Pecto’s. Tweede helft 2016 speelde het drama rond de huisvesting van Scouting Bleiswijk (voorheen Cranenborgh), waarbij uiteindelijk de Scouting zélf voor een particuliere koper van het pand zorgde. En nu moet dezelfde Scouting samen met Jeugd- en Jongerenwerk kijken of ze activiteiten kunnen gaan organiseren voor een bredere doelgroep van jongeren, waaronder mogelijk de huidige jeugdige bezoekers van Pecto’s.

Onze concrete punten van zorg:

  1. Pecto’s lijkt vooralsnog niet betrokken bij overleg tussen de Scouting en J&JW. Waarom niet? Waarom stranden toch keer op keer verenigingen in dit soort gesprekken met de Gemeente? Waarom is toch iedere keer de regie vanuit de Gemeente voor activiteiten en chill-plekken voor de jeugd zo slecht?
  2. De brief van college koppelt de activiteiten van Stichting Pecto’s los van het gebouw Pecto’s, maar gaat daarbij te makkelijk voorbij aan het feit dat het gebouw een aantal faciliteiten in zich herbergt, zoals een bar en dansruimte, die niet 1,2,3 in een gebouw zoals van de Scouting zijn te realiseren. Waarom zo kort door de bocht?
  3. De Gemeente geeft aan voorbereidende werkzaamheden voor de openbare verkoop van het pand Pecto’s te gaan starten. Dit spoort absoluut niet met toezegging van wethouder Abee op 2 november 2017 aan onze fractie dat “er geen sprake van verkoop zal zijn voordat de raad een uitspraak heeft gedaan over de toekomstige bestemming van deze panden”, daarbij doelend op pand Pecto’s en De Snip. Hij zei dit n.a.v. de PvdA Motie: Stop de snelle verkoop van panden “De Snip” en “Pecto’s” in Bleiswijk, die we samen met Leefbaar 3B en GroenLinks indienden. Daarop trokken wij onze motie in. Wat onze fractie betreft moet er eerst duidelijkheid zijn over de bestemming van pand Pecto’s en wordt de definitieve besluitvorming dus pas door de nieuwe raad opgepikt. Bovendien pleiten wij voor een integrale visie met betrekking tot maatschappelijke voorzieningen en vastgoedbeleid in Bleiswijk, waarbij dus ook direct de bestemming van “De Snip” wordt meegenomen. Deze hele discussie moet dus geparkeerd worden tot er een nieuwe raad is.Dit laatste is in ieder geval zeker voor wat betreft de eventuele verkoop van het gebouw. Het college bevestigde de afspraken die hierover met de raad gemaakt zijn. Wanneer het college wil verkopen, komt er eerst een voorstel naar de raad. Dit zal deze collegeperiode niet meer gebeuren. De raad riep alle organisaties die zich met jeugd en jongerenwerk in Bleiswijk bezighouden, waaronder Pectoes, op om vooral met elkaar met een goed plan te komen. Ook het resultaat hiervan wordt over de verkiezingen heen getild

GELUKKIG GEEN ZORGVAL IN OUDERZORG IN LANSINGERLAND

De PvdA fractie wilde het graag duidelijk hebben voor bezorgde oudere inwoners en hun mantelzorgers: “is er in Lansingerland ook sprake van de ‘zorgval’ in de ouderenzorg?” De PvdA stelde begin december vragen aan het college van B&W, n.a.v. zorgwekkende berichten in landelijke media, en kreeg nu antwoord. Een ‘zorgval’ treedt op wanneer een oudere met bijvoorbeeld dementie meer hulp nodig heeft (in de richting van 24 uurs-zorg) dan de gemeente via de WMO of de zorgverzekeraars via de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen bieden. Wanneer vervolgens een indicatie voor een verpleeghuis verkregen wordt, vervalt per direct de zorg van WMO & Zvw, en verhuist de zorg naar de Wet Langdurige zorg (Wlz). Bij lange wachtlijsten voor Wlz-zorg kunnen er dus hele lastige situaties ontstaan, zoals minder uren zorg aan huis of het wegvallen van de vertrouwde hulpverleners. Er komt dan extra druk op de – toch al vaak overbelaste – mantelzorgers. Soms sturen gemeentes hier zelfs op aan, want het vermindert de kosten via de WMO. Gelukkig lijkt het probleem in Lansingerland niet te spelen: er zijn geen signalen ontvangen over een zorgval in de ouderenzorg in Lansingerland. De gemeente werkt samen met onder andere de casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen om passende zorg te kunnen waarborgen. Daarnaast biedt Lansingerland de mogelijkheid tot aanvullende ondersteuning aan thuiswonende senioren, soms zelfs naast een Wlz indicatie. Ook is men bereid om in schrijnende gevallen de eigen bijdrage in WMO kwijt te schelden. Het moet wel duidelijk zijn dat de gemeente geen invloed heeft op de Wlz indicaties. De PvdA -fractie is tevreden met het antwoord van het college en is blij om te kunnen constateren dat de beruchte zorgval in Lansingerland geen realiteit is.

GEMEENTE RISKEERT MILJOENENVERLIES OP BLEIZO

Op 3 januari 2018 hebben we raadsvragen ingediend met als titel “Provincie Zuid-Holland heeft boter op het hoofd”. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-december-2017-12-januari-2018/

Het college reageerde afgelopen week als volgt op onze vragen:

Vraag 1.:Kent het college de aan Lansingerland gerichte waarschuwing met betrekking tot de overprogrammering van logistieke bedrijventerreinen? Antwoord: Het college is bekend met dit standpunt van de provincie. Het betreft echter niet specifiek een waarschuwing voor Lansingerland, maar voor de gehele Corridor A12. In het proces om te komen tot samenwerking in de Corridor A12 en in de zienswijze op het bestemmingsplan Hoefweg-Zuid (Bleizo) heeft de provincie deze waarschuwing voor de gehele Corridor A12 ook ingebracht. Hierover bent u geïnformeerd tijdens eerdere commissievergaderingen en dit staat op de agenda van de commissie Algemeen Bestuur van 17 januari. We zijn op basis van het advies dat Stec Groep voor het ontwerp bestemmingsplan Hoefweg-Zuid heeft opgesteld m.b.t. de ladderonderbouwing nog steeds van mening dat onze ladderonderbouwing voor Bleizo op orde is.

Vraag 2: Deelt het college deze visie? Antwoord: Elk bedrijventerrein kent zijn eigen Ladderonderbouwing. Zoals hierboven reeds gezegd, zijn we nog steeds van mening dat onze ladderonderbouwing voor Bleizo op orde is. We doen mee in de Corridor A12 omdat we van mening zijn dat meerwaarde voor de Corridor A12 gecreëerd kan worden.

Vraag 3: Zo neen, hoe beoordeelt het college de rol van Gedeputeerde Staten in deze? Antwoord: Dit is de rol van de provincie op bovengemeentelijk niveau en we begrijpen dat de provincie deze rol vervult.

Vraag 4: Is het niet wonderlijk dat juist Gedeputeerde Staten deze overprogrammering van logistieke bedrijventerreinen aan de kaak stellen gezien hun besluit in het voorjaar van 2014 om het Logistiek Park A12 mogelijk te maken? Antwoord: We snappen dat het huidige college van Gedeputeerde Staten te maken heeft met de gevolgen van beslissingen van vorige colleges van Gedeputeerde Staten en dat zij naar hun beste kunnen handelen. We waarderen de inzet van de provincie om tot een oplossing te komen die voor alle partijen passend is.

Een terecht gereserveerde reactie van het college dat ook duidelijk met dit dossier worstelt. Het college zit kennelijk nogal in haar maag met deze kwestie. Woensdagavond sprak de raadscommissie Algemeen Bestuur over het voorstel van de provincie Zuid-Holland om afspraken te maken over de toekomst van de elkaar beconcurrerende bedrijventerreinen langs de A12. De zogenaamde A12 Corridor. Op zich een goed plan, zij het dat in de overeenkomst die dit moet regelen ervan, volgens ons, uitgegaan wordt dat Bleizo als logistiek bedrijventerrein uit de markt wordt gehaald en een andere programmering gaat krijgen.

Dit vond de PvdA, bij monde van Sam de Groot, een slecht idee. De inwoner van Lansingerland gaat dan de verkoop van gronden in de gemeente Zuidplas betalen. Wat biedt de provincie vervolgens als tegenprestatie? “Er moet een gezamenlijke inspanning moet komen om dat ontwikkelprogramma ook daadwerkelijk te realiseren. Partijen zullen zich gezamenlijk inzetten om dit ontwikkelprogramma voor Bleizo daadwerkelijk te realiseren en zullen elke 2 maanden de voortgang van de uitwerking van dit programma gezamenlijk monitoren en partijen spannen zich daarbij in om de eventuele financiële gevolgen voor de Grex te minimaliseren”. Dat is alles.

Daartegenover staat een risico voor de gemeente Lansingerland en Zoetermeer tussen de 0 en 58 miljoen euro met een reële strop van 15 miljoen euro.

Dit is geen reële vraag aan onze gemeente. Het zou de grootste financiële beslissing binnen deze raadsperiode zijn. We hebben het hier in Lansingerland over kwartjes en dubbeltjes als het gaat om voorzieningen voor inwoners en we gaan nu een bak geld in de aanpalende Rottemeren kieperen. Dit wil de PvdA niet.

Wat de PvdA wél wil is het gezamenlijk dragen van risico, het compenseren van financiële consequenties en garant staan, zo gaf Sam de Groot tijdens het commissiedebat aan.

Wethouder Jeroen Heuvelink vond dit allemaal overdreven. De te sluiten overeenkomst met de provincie behelzen alleen maar procesafspraken over hoe de betrokken overheden dit vraagstuk zullen gaan aanvliegen. Dit kost een half jaar. Daarna komt de inhoud, de discussie met betrekking tot het overaanbod, pas aan de orde. Ook dit gaat een half jaar duren. Volgens hem zijn er aan deze wijze van werken geen financiële risico verbonden. Ook het college van Lansingerland kan zich niet vinden in een oplossing waarbij onze gemeente risico’s gaat lopen die kunnen oplopen tot 50 miljoen. Niks aan de hand dus. “Risico’s zijn er niet bij dit voorstel”, aldus de wethouder. Op de PvdA fractie na konden alle fracties zich in het verhaal van de wethouder vinden.

Sam de Groot constateerde dat er nogal wat lucht zit tussen het verhaal van Heuvelink en de brief van het college aan de raad dd. 2 januari 2018 (U17.16442). Daarin wordt expliciet gesteld dat in de te sluiten bestuursovereenkomst “het advies van Stec en Rebel met planologische oplossingen door partijen wordt onderschreven”. Juist deze adviezen leiden tot de genoemde grote verliezen op de grondexploitaties van Bleizo. De hele brief is terug te vinden in de agenda van de commissie AB dd. 17.01.2018onder agendapunt 5b: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=308356f7-122c-4c6c-8fe6-e7bde00b9cdf&FoundIDs=&year=2018

De PvdA fractie vindt de opstelling van het college in dit dossier onaanvaardbaar. Het college zwemt in de fuik van de te sluiten overeenkomst en dan is er op een gegeven moment geen weg meer terug. De opvolger van wethouder Heuvelink krijgt een uiterst moeizaam dossier doorgeschoven. Niet ondenkbeeldig is dat het college van Zoetermeer het eerdere plan om woningen te gaan bouwen op het westelijk deel van Bleizo nabij het station weer van de plank haalt. Wat opvalt, is dat onze PvdA collega’s in de raad van Zoetermeer door ons werden geïnformeerd over de te besluiten bestuursovereenkomst. Wordt zeker vervolgd!

HOE SLAGVAARDIG IS DE PVDA?

De Heraut publiceerde op 10 januari een analyse van de slagvaardigheid van de politieke partijen in de raad onder het motto “Wat zijn de feiten over de succesjes van het afgelopen jaar als we kijken naar het percentages aangenomen moties en amendementen?” In dit verhaal scoort vooral de PvdA laag als het gaat om het behalen van een raadsmeerderheid voor de ingediende moties en amendementen. Daarom hebben we uitgezocht wat er met onze moties en amendementen precies gebeurd is.

De PvdA diende in 2017 als eerste indiener 5 amendementen en 9 moties in. Geen van onze amendementen kreeg een meerderheid, zij het dat de PvdA 2 amendementen introk vanwege toezeggingen van het college om het te regelen. Het betrof de aanleg van verlichting van het Landscheidingsfietspad en het verhogen van het budget ten behoeve van het programma “Realistisch duurzaam”. Inmiddels is dit in de begroting vastgelegd. Drie amendementen haalden het niet: het niet verkopen van de aandelen Eneco, het beschikbaar stellen van een frictiebudget voor de organisaties die gedwongen werden de Smitshoek te verlaten (later toch door ons in overleg met het college voor elkaar gekomen) en de terugkeer van de halte Bonfut. Kortom, met de slaagkans van onze amendementen viel het in 2017 best mee.

Wat betreft de door ons ingediende 9 moties. Hiervan werden er 2 door ons ingetrokken. Het ging om het terugdraaien van de bezuinigingen op de wijkverpleging (overbodig omdat de Tweede Kamer dit ook deed) en om een motie waarin een stop werd geëist op de verkoop van de gebouwen Snip & Pectoes. Deze motie werd door het college overgenomen waarna de PvdA hem introk. Waar gingen de niet gehonoreerde 6 moties over? Op een rijtje: een onderzoek naar de uitbreiding van de sportvelden op het Hogeland in Berkel, de toegankelijkheid van het AMG Schmidtpark bij evenementen, de bouw van jaarlijks 1000 huizen vanaf 2019, de bouw van 800 sociaal bereikbare huurwoningen op Wilderszijde, de inzet van de opbrengst van de verkoop van de Enecoaandelen en de bouw van de fietstunnel Oudelandselaan & Klapwijkseweg. Stuk voor stuk moties waar vaak een stevige maatschappelijke discussie over bestaat. De ene motie die het wel haalde was een motie voor een onderzoek naar de haalbaarheid van de komst van een Cultuurhuis in de Oudelandsehof. Dus ook hier viel het met de effectiviteit best mee.

PVDA LANSINGERLAND NIEUWJAARSRECEPTIE

Op maandagavond 22 januari 2018 is de nieuwjaarsreceptie van de PvdA Lansingerland. Tijdens deze bijeenkomst zal Gerard Bovens kort terugblikken op bijna 12 jaar politiek Lansingerland. Petra Verhoef, de nieuwe lijstrekker, zal een blik vooruit werpen. Waar staat de PvdA de komende vier jaar voor? Bovendien zal zij dan ook de nieuwe verkiezingsposter van de PvdA Lansingerland onthullen. Natuurlijk is er veel tijd om bij te praten en samen een drankje te drinken. De receptie is vanzelfsprekend openbaar. Iedereen is van harte welkom! De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in Zalencentrum ’t Manneke, Leeweg 33, Berkel en Rodenrijs.

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2014, ook vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar? Het was ook toen de maandelijkse raadscommissieweek met veel aandacht voor de sport- en tarievennota, de bouw van nieuwe scholen in de Westpolder, de start van het provinciale toezicht op het gemeentelijke financiële reilen en zeilen, de horecanota en de afsluiting van het ‘Jaar van de Burgerparticipatie 2013’. Ook het bedrijventerrein Bleizo stond ook toen prominent op onze agenda.

Er was begin 2014 een heftig debat of, gelet op de toenmalige financiële situatie van onze gemeente, de bouw van permanente schoolgebouwen in de wijk Westpolder nog steeds noodzakelijk was en of langer gebruik van de tijdelijke huisvesting financieel voordeel zou opleveren. Volgens het toenmalige college bleef de bouw van twee nieuwe scholen nodig. “Ook bij tegenvallende woningbouw blijft het aantal leerlingen in het basisonderwijs de komende jaren hoog”, zo constateerde het college toen volkomen terecht. Die scholen staan er nu en laten elke dag opnieuw zien hoe belangrijk zij zijn voor de wijk! Zie: https://lansingerland.pvda.nl/nieuws/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-januari-3-februari-2017/

Wat gaan we komende week doen? Maandagavond is onze nieuwjaarsreceptie in ’t Manneke (zie hiervoor) en dinsdag is de maandelijkse presidiumvergadering van de gemeenteraad. Veel tijd gaat ook dan weer zitten in onze campagne.

Campagne nieuws: Kieskompas gaat op 23 februari live! Binnenkort verschijnen er op de sociale media nieuw PvdA Lansingerland spotjes. Een mooi interview met Petra Verhoef stond deze week in de Heraut: Petra Verhoef: “Een sociaal Lansingerland waar je je veilig voelt” Inmiddels is een groot campagneplan uitgewerkt ten behoeve van onze 5 speerpunten. Ook verscheen er een nieuw campagnefilmpje: PvdA Lansingerland Meer bouwen voor jongeren Al onze filmpjes staan op: https://lansingerland.pvda.nl/themas/filmpje/

Het citaat van deze week komt uit de NRC van zaterdag 12 januari 2018. Het gaat om een interview met Edo van den Assem president-commissaris van Eneco. Het artikel heeft als kop “‘Wij laten Eneco niet in de steek”. Zoals bekend willen de aandeelhouders van Eneco onder leiding van hun voorzitter, de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (D66), het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. De reactie van Edo van den Assem. Vraag: We zijn nu bijna een jaar verder. Los van de sfeer en de geschiedenis kan je toch concluderen dat er heel concrete geschilpunten zijn? Antwoord: “Dat klopt. Het belangrijkste is dat de aandeelhouders verwachten dat we ze de absolute zeggenschap geven over de keuze van de koper. Dat kunnen ze niet van ons vragen. Je kunt een onderneming niet verkopen zonder medewerking van bestuur en commissarissen. Onze taak is om de toekomst van Eneco veilig te stellen, om na te denken over de werkgelegenheid, de continuering van de strategie. Dat zijn wij verplicht ten opzichte van de maatschappij. Het gaat niet om Edo van den Assem.”

Vraag: “Waar bent u zo bang voor? ”Antwoord: “De aandeelhouders eisen óók dat een koper de duurzame strategie én het publieke belang onderschrijft. „Die criteria, bijvoorbeeld als het gaat om werkgelegenheid, zijn niet scherp genoeg. Bovendien heb ik al regelmatig meegemaakt dat een koper de dag na de overname toch een ander plan trekt dan beloofd”.

De Volkskrant op 17.01: “Wordt de steeds verder escalerende ruzie over de verkoop van Eneco over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heen getild? En gaat de kwestie misschien zelfs een rol spelen bij de verkiezingen in de 53 gemeenten die aandeelhouder zijn van het energiebedrijf?” Zie: https://www.volkskrant.nl/economie/eneco-krijgt-bemiddelaar-om-conflict-tussen-aandeelhouders-en-comissarissen-op-te-lossen~a4557358/?hash=6b138f19898f2dc92b2e6187bcafcf6e51d4e189

Een zeer interessante hypothese die zomaar eens bewaarheid kan gaan worden wanneer bijvoorbeeld de raad van Rotterdam naar links opschuift. Er is echt wat te kiezen op 21 maart!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 19 januari 2018