19 juli 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 15 –19 JULI 2013

Dit alweer 26ste weekverslag in 2013, aflevering 277 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de Raad voor het laatst voor het zomerreces vergaderde, wij samen met velen verdrietig afscheid namen van oud collega Anton Dolle, Marc van Dijk als nieuwe VVD wethouder de vacature vervulde die Werner ten Kate achter liet en wij op een rijtje zetten wat we de komende maanden op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen nog in coalitieverband willen gaan realiseren.

Caleido 2 Oostmeerlaan

Caleido 2 Oostmeerlaan

NIEUWE GEMEENTEHUIS MAAKT UITDAGING WAAR

Meer dan 300 (jonge) gasten waren afgelopen woensdagavond aanwezig bij de première van de speelfilm ‘Het Geheim van de Messenkoning’ waarin leerlingen van de basisschool ‘De Kleine Kapitein’ in de Berkelse Westpolder de hoofdrollen vervullen, samen met een aantal bekende Nederlanders. Deze film werd landelijk nieuws. Het NOS Jeugdjournaal besteedde er afgelopen donderdag ook aandacht aan: jeugdjournaal.nl/item/530945-groep-8-neemt-afscheid-met-film.html

Deze première liet weer eens zien wat voor een belangrijke en stralende rol ons nieuwe Gemeentehuis in onze samenleving kan spelen. Het is niet alleen een Gemeentehuis bedoeld voor gemeentelijke dienstverlening, als huisvesting voor het ambtelijk apparaat en als bestuurlijk centrum, het is in onze visie vooral ook een ‘Gemeenschapshuis’. Op dit moment werkt het college aan een plan waarin de mogelijkheid van bredere beschikbaarheid van dit gebouw dan alleen maar voor gemeentelijke dienstverlening wordt onderzocht. Daarbij heeft het college wel rekening te houden met de ‘Wet Markt en Overheid’ die op 1 juli 2012 in werking is getreden. Deze wet bevat gedragsregels voor overheden om concurrentievervalsing te voorkomen met bedrijven voor het verrichten van economische activiteiten. Overheden moeten op basis van deze wet vier gedragsregels (kostendoorberekening, bevoordelingsverbod, gegevensgebruik, functiescheiding) te hanteren. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de gemeente de concurrentieslag aangaat met commerciële party- en zalencentra en commerciële horeca voorzieningen in de gemeente. Alleen wanneer er sprake is van het ‘algemeen belang’ mag de raad een uitzondering maken. De raad moet dit dan wel precies motiveren en ook aangeven wat de mogelijke nadelige gevolgen zijn voor private ondernemers.

Wat ons betreft wordt ons Gemeentehuis een echt Gemeenschapshuis: hoe meer mensen het gebouw leren kennen en weten te waarderen, des te beter. Geef politieke partijen die actief zijn in de Gemeenteraad bovendien een of twee keer per jaar de gelegenheid om hun leden op hun politieke werkplek te ontvangen voor een ledenbijeenkomst of andere politieke bijeenkomst. Gebruik het Gemeentehuis ook voor publieke debatten over ontwikkelingen in onze gemeente die ons algemeen belang aangaan. Maak daar een jaarprogramma van. Omlijst dat bijvoorbeeld met muziek uit Lansingerland zelf. Gebruik de hal niet alleen voor informatie en advies door de gemeente zelf. Onderzoek of er ook andere aanbieders van niet commerciële dienstverlening daarin geïnteresseerd zijn. En misschien is er een creatieve link te leggen is met de toekomstige activiteiten op Wilderszijde en in het AMG Schmidtpark. Bijvoorbeeld als het gaat om onderdak voor publieksactiviteiten bij slecht weer of een informatiecentrum over wat beide locaties voor het publiek te bieden hebben. Wij zijn heel benieuwd naar de bevindingen van het college en het debat in de raad. Natuurlijk moeten onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hierover kunnen meedenken en praten (burgerparticipatie).

Tekenen contract bouw starterswoningen Berkel centrum: Ruud's finest hour!

Tekenen contract bouw starterswoningen Berkel centrum: Ruud’s finest hour!

Over het nieuwe Gemeentehuis is in onze gemeente nog steeds het nodige te doen. Nog steeds wordt de vraag gesteld of dit nieuwe gebouw eigenlijk wel nodig was, niet veel te duur is en eigenlijk ook niet veel te groot. Er wordt dan een verband gelegd tussen de uitstraling van dit grote gebouw op een prominente plek in onze gemeente en de armlastigheid waarin de gemeente Lansingerland momenteel verkeert. Bezuinigingen op voorzieningen lopen steevast uit op verwoede discussies over het ‘Paleis op het Eiland’. Maar wat is de realiteit? Kloppen al die verhalen eigenlijk wel? Dit zijn de feiten.

Toen de raad in 2007 besloot om een nieuw gemeentehuis te gaan bouwen werd er uitgegaan van een totaal beschikbaar krediet van 42.225 miljoen euro. Feitelijk werd er 40.354 miljoen euro uitgegeven zodat de bouw binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget is gebleven. Om het nieuwe Gemeentehuis te kunnen financieren was het nodig om de voormalige gemeentehuizen in de drie kernen af te stoten. In 2007 werd uitgegaan van een boekwinst van 4.6 miljoen euro door afstoting van deze drie gebouwen. Inmiddels is er sprake van een lagere boekwinst van 3.1 miljoen waarbij er toch sprake is van een hoger structureel resultaat omdat destijds niet de maximale renteopbrengst als dekking is opgevoerd. De gerealiseerde renteopbrengst levert een jaarlijkse besparing van 119.000 euro op. Dat is 24000 euro per jaar meer dan geraamd. Inmiddels zijn de gemeentehuizen van Berkel en Rodenrijs (gesloopt vanwege de uitbreiding van het winkelcentrum) en Bleiswijk (zorgcentrum) verkocht. Alleen voor de locatie Bergschenhoek moet nog een koper gevonden worden. Opvallenderwijs maakte het college de te verwachten verkoopprognose, boekwaarde en boekwinst van deze locatie gewoon openbaar. Grijp uw kans om deze mooie locatie aan de Bergweg Noord gunstig te verwerven!

Om het nieuwe gemeentehuis te kunnen financieren, is er ook een besparing op het gemeentelijk apparaat ingeboekt. Die is inmiddels helemaal gerealiseerd. Volgens het college klopt het dat per saldo de totale huisvestingslasten nu hoger zijn dan in de oude situatie. In 2007 is ook onderzocht wat het zou betekenen wanneer de gemeente op de oude drie locaties gehuisvest zou blijven. Dit alternatief is toen uitvoerig doorgerekend. De conclusie was toen dat de kosten in alle gevallen zouden gaan stijgen. Dat werd veroorzaakt doordat de toenmalige, grote dependance in Bergschenhoek verwijderd zou moeten gaan worden en er vervangende huisvesting in de plaats zou moeten komen. Tevens zou er binnen niet al te lange termijn geïnvesteerd moeten worden in de bestaande gemeentehuizen. Daar ging de tand des tijds stevig knagen. Al deze factoren te samen maakte dat het economisch aantrekkelijker was om nieuw en op de groei te gaan bouwen. Dat besluit is in 2007 door een grote meerderheid van de raad volstrekt rationeel genomen op basis van wat toen aan kennis beschikbaar was en op basis van het groei perspectief van toen. Feit is ook dat Leefbaar 3B destijds als oppositiepartij tegenstemde. De echo van hun tegenstem van toen kom je in de debatten van nu nog tegen. Met het gevaar je in je eigen politieke voet te schieten. Na het zomerreces zal er op hun verzoek weer een debat in de raad zijn over de finale financiele afrekening. Bovendien zal alle financiele informatie die niet te maken heeft met de concrete afhandeling van resterende bouwzaken dan helemaal openbaar zijn. dan zal definitief blijken dat het college binnen het raam van de besluitvorming in 2007 zijn zaken per saldo netjes voor elkaar heeft gekregen.

Vlakte van Berkel

Vlakte van Berkel

GOED POLITIEK HANDWERK VAN PVDA & VVD FRACTIES HEEFT RESULTAAT

In ons weekverslag 24 (https://lansingerland.pvda.nl/2013/06/28/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-24-28-juni-2013/ ) berichtten wij uitvoerig over een door Sam de Groot samen met de VVD fractie ingediend amendement met betrekking tot het bestemmingsplan Hoefweg en een ook door Sam de Groot en de VVD fractie ingediende motie om inwoners en bedrijven intensief te betrekken bij het voortraject van de Provinciale Structuurvisie die in 2014 door Provinciale Staten moet worden vastgesteld.

Tijdens de raadsvergadering van eind juni besloot het college het Raadsvoorstel met betrekking tot de Hoefweg in te trekken. Inmiddels presenteerde het college een aangepast raadsvoorstel waarin de elementen van het door Sam toen ingebrachte amendement zeer goed herkenbaar waren. Ook het college koos er voor om dat deel van het bestemmingsplan waarin de horecacluster nabij de Kruisweg gepland staat, uit het bestemmingsplan Hoefweg te lichten en voor dit deel een apart bestemmingsplan op te stellen. De raad ging met dit gewijzigde bestemmingsplan soepel akkoord. Wij schrijven dit resultaat, in alle bescheidenheid, natuurlijk op onze eigen creatieve PvdA & VVD conto. Het college pikte ook ons signaal met betrekking tot de Burgerparticiaptie ten aanzien van de aanstaande Provinciale Structuurvisie keurig op. In een collegebrief aan de raad werd 95% van onze via de motie gedane voorstellen al gehonoreerd en wethouder de Paepe ging in het debat met Sam de Groot tijdens de raad van donderdagavond ook mee met de laatste gevraagde 5%. De provincie wordt gevraagd mee te werken aan een informatie en discussieavond in het gemeentehuis van Lansingerland voor inwoners en bedrijven die wensen hebben met betrekking tot de Structuurvisie. Bovendien komt er een keurig spoorboekje waardoor belanghebbenden precies kunnen zien hoe het totale besluitvormingsproces gaat verlopen. Zo hopen de PvdA en VVD fracties in de toekomst conflicten over gemeentelijke bestemmingsplannen die mede ingegeven worden door schurende bepalingen in de vigerende Provinciale Structuurvisie te voorkomen. Oplossingen zoeken door de kaderstellende beleidsontwikkeling & de communicatie goed te regelen, lijkt ons een voor de inwoners een doeltreffender oplossing dan het hardnekkige politieke clientelisme dat hier en daar toch nog steeds de kop blijft opsteken als het om bestemmingsplannen gaat. Sam de Groot trok, in goed overleg met de VVD fractie, de motie in. Het complete beoogde resultaat was immers binnen. Daar zijn wij heel blij mee. Goed politiek vakwerk van onze Sam!   

Wethouder Marc van Dijk (VVD)

Wethouder Marc van Dijk (VVD)

NIEUWE WETHOUDER

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd Marc van Dijk uit Wassenaar geïnstalleerd als wethouder van Lansingerland. Hij was door de VVD fractie gekandideerd om Werner ten Kate op te volgen die begin deze maand benoemd werd als waarnemend burgemeester van de mooie gemeente Giessenlanden. Marc van Dijk is jarenlang wethouder in de gemeente Wassenaar geweest en kent de portefeuilles financiën en onderwijs zeer goed. Het is een ervaren bestuurder. Ons eerste kennismakingscontact was zeer plezierig. Wij rekenen op een goede samenwerking en wensen de nieuwe wethouder alle succes van de wereld toe om er de komende 8 maanden van deze bestuursperiode er bestuurlijk iets moois van te gaan maken. Binnenkort gaan wij natuurlijk nog uitgebreider met hem kennis maken.

Bord is groter dan de proefopstelling zelf! Noordersingel Berkel

Bord is groter dan de proefopstelling zelf! Noordersingel Berkel

TOT SLOT

De Heraut van afgelopen week laat maar liefst drie keer foto’s van een tevreden wethouder Tymon de Weger zien. Starterswoningen in de Berkelse Julianastraat, start van de bouw van ‘De Eilanden van Berkel’ en de tekening van de realisatieovereenkomst voor de bouw op de Klapwijkse Pier, zetten deze nieuwe wethouder in een klap goed op de Lansingerlandse kaart. Het is al lang geleden dat er in een enkele week zoveel goed nieuws van het bouw en ontwikkelingsfront te melden was. Compliment voor wethouder De Weger!

Mooi en terecht is ook dat op de foto die de aftrap voor de bouw van de eerste 12 starterswoningen in Berkel centrum toont ook wethouder Ruud Braak prijkt. Hij heeft er samen met ons sinds 2007 hard voor geknokt en nu wordt zijn en onze droom eindelijk werkelijkheid. Hoe leuk je kunt bouwen voor 140.000 euro laat deze website zien: www.myownhome.nl/

Natuurlijk hebben wij nog een wensenlijstje voor de periode september 2013 tot maart 2014. Wat ons betreft haalbare acties die voor een mooie afronding kunnen zorgen van deze college periode. Wij zetten onze 15 verlangens hieronder kort op een rijtje:

1. Schatkistbankieren en versterken van onze balans positie krijgen vorm  (Eneco). Sluitend plan van aanpak in het kader van de Programma Begroting 2014-2018.  

2. Aantal gebouwde nieuwbouwhuizen in 2013 wordt hoger dan 300. In 2014 idem.

3. Afronding budgetdebat over de bouw van ons nieuwe Gemeentehuis.

4. HSL bezoek van staatssecretaris Mansveld (start evaluatie pilot metingen).

5. Eerste paal starterswoningen Berkel centrum en de start van nog meer van deze woningen.

6. Realisering van station Bleizo (besluitvorming eind 2013.

7. Evaluatie aanpak Burgerparticipatie 2013.

8. Officiële opening parken & nieuwe groenzones (zoals AMG Schmidtpark)

9. Goed perspectief voor de winkelstand in Bleiswijk centrum mede in relatie met de ontwikkelingen in het omliggende druk bezochte recreatiegebied.

10. Eerste palen voor de bouw van de nieuwe winkelcentra in Bergschenhoek & Berkel.

11. Geen lastenverhoging in 2014 tenzij het echt niet anders kan.

12. Start decentralisaties: Lansingerlandse aanpak gaat succesvol van start. Grote slag in de werkgeversbenadering via het regionale arbeidsmarkt beleid.

13. Ontwikkeling Bibliotheek Oostland nieuwe stijl krijgt vorm.

14. Verkeerscirculatie Berkel centrum & noord goed op de rails (toekomst Berkelse dijkje is onderzocht).

15. Samenwerking met de Lansingerlandse buitensportverenigingen is weer creatief & constructief.

Het citaat van de week betreft de weersverwachtingen voor de komende dagen. Het reces is nu aangebroken en daar hoort mooi weer bij. Vandaar. Dat lijkt te gaan lukken: “Vandaag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. Verder neemt in de middag in het waddengebied en het noordoosten van het land de kans op bewolking van zee toe. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot rond 27 graden in het zuiden. In de loop van de dag neemt de wind toe naar matig, aan de westkust en op het IJsselmeer naar vrij krachtig, 5 Bft uit noord tot noordoost. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er eerst brede opklaringen, maar van het noorden uit trekken er wolkenvelden vanaf zee over het land. De minima liggen tussen 12 en 15 graden. De wind is noord tot noordoost en zwak tot matig. Zaterdagochtend is er nog veel bewolking, maar in de loop van de dag komt er steeds meer ruimte voor de zon. De middagtemperatuur loopt uiteen van 18 graden op de wadden tot rond 25 graden in het zuiden. Er staat een overwegend matige wind uit noord tot noordoost.(Bron: KNMI)

Ook ons weekverslag gaat even van het mooie weer genieten. Ons volgende weekverslag 27 verschijnt op vrijdag 30 augustus 2013. Sam de Groot, Don van Doorn en Gerard Bovens wensen onze vele trouwe lezers een hele mooie zomervakantie toe!

Fractie PvdA Lansingerland, 19 juli 2013

Talud nieuwe brug Naardermeerstraat

Talud nieuwe brug Naardermeerstraat