18 september 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 15 – 19 SEPTEMBER 2014

Dit 29ste weekverslag in 2014 aflevering 322 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de Rotterdamse en Lansingerlandse raad een excursie maakten langs het tracé van de aanstaande A13/A16, wij de klanken van het Berkelse carillon definitief dreigen te gaan missen, de rechter het inhuren van een commercieel bedrijf voor de opsporing van WWB fraude verbood en wij ons voorbereidden op de raadsvergadering van 25 september. Dan is er het finale debat over de herziening van het Berkelse Mobiliteitsplan.

BERKELSE CARILLON MOET TERUG

Het is nog steeds niet duidelijk of het carillon dat ooit het voorplein van het Berkelse Gemeentehuis sierde zal worden teruggeplaatst op het plein waarop momenteel het nieuwe winkelcentrum “De Hoge Singel”wordt gebouwd. Aan de toenmalige Kunstcommissie is verzekerd dat het carillon slechts tijdelijk verwijderd zou worden ten behoeve van de bouw van de Hoge Singel. De kosten van de herplaatsing zouden op rekening komen van degene waarvoor het carillon tijdelijk moest plaats maken. Het gaat om ongeveer 65000 euro.

Het carillon is onderdeel van de zogenaamde Kerkas die het centrum van Berkel (Gemeentehuis en Nederlands Hervormde Kerk) verbindt met de woonwijk Meerpolder. Voor deze Kerkas is door Stan Lewkowicz het Klokkenlint ontworpen. Het Klokkenlint is in 2003 met 53 klokken vanaf het (nu gesloopte) gemeentehuis via het winkelcentrum naar de Groenblauwe Slinger aangelegd. De verbinding bestaat uit de beleving van de drie-eenheid van het geluid van:het spel van het carillon (het centrum), het Klokkenlint, dat de laatste toon van de melodie van het carillon oppakt en met een speciale compositie heen en terug naar het centrum gaat en de klokslag van 12 uur van de N.H.Kerk (het centrum). Deze ‘beleving’ staat overigens al geruime tijd stil.  

Het niet terugplaatsen van het carillon rondom de N.H.Kerk, als onderdeel van de 3drie-eenheid in geluid, zou een ernstige verarming van de kern Berkel betekenen. Het carillon is gemaakt door de Berkelse beeldend kunstenaar Bas van Leeuwen. Het werd in 1975/1976 geplaatst en bestaat uit drie delen; twee bomen en een wachter. In de twee bomen hangt het carillon. Het carillon is door bevolking en ondernemers geschonken aan de gemeente ter gelegenheid van de ingebruikname van het toen nieuw gebouwde gemeentehuis. In de voet van de wachter zitten in een loden buis de namen van de schenkers. Een belangrijke reden extra om dit monument niet verloren te laten gaan!

Inmiddels heeft de 10 jarige Historische Vereniging van Berkel en Rodenrijs te kennen gegeven het mogelijk verdwijnen van het carillon te zullen agenderen in hun overleg met het college. Ook cultuur wethouder Ankie van Tatenhove is op de hoogte: “Ze heeft het op haar netvlies”, berichtte zich op Twitter. Onze fractie zal uiteraard ook in de raad hiervoor aandacht gaan vragen. Wij hopen natuurlijk op brede steun uit de raad. Na de recente teloorgang van de eeuwenoude Laan van Koot kan de kern Berkel en Rodenrijs zich geen tweede historische zeperd veroorloven. Bijgaande foto werd gemaakt in begin maart 2013 toen het carillon al door de sloophekken van het oude gemeentehuis werd omzoomd.

5 maart 2013 001

Carillon Berkel in maart 2013 vlak voor sloop Gemeentehuis

GEEN OPSPORING BIJSTANDSFRAUDE DOOR EEN COMMERCIEEL BEDRIJF MEER

De gemeente Amstelveen had de controle op bijstandsfraude niet mogen uitbesteden aan een commercieel bedrijf. Dat is een kerntaak die een gemeente zelf moet uitvoeren. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, op 16 september 2014 bepaald. De gemeente Amstelveen had medewerkers van een commercieel bedrijf onderzoek laten doen naar ontvangers van bijstand. De gemeente hoefde alleen aan het bedrijf te betalen als het onderzoek leidde tot een intrekking, beëindiging of weigering van de bijstandsuitkering. De medewerkers van het commerciële bedrijf voerden het onderzoek helemaal op eigen houtje uit.

De gehele uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is te vinden op: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2014:2947

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 17 juli 2014 diende de PvdA fractie een motie in omdat de gemeente Lansingerland een externe partij inhuurt, bureau Investiga, om inkomensfraude op te sporen. Hoe meer fraude het bureau ontdekt, hoe meer het verdient. Geen fraude ontdekt dan ook geen inkomsten. De PvdA Lansingerland stelde toen dat hier sprake is van een oneigenlijke prikkel. De uitvoering van handhavingstaken met betrekking tot de sociale zekerheid moet volgens de PvdA door de gemeente zelf worden gedaan en niet door een commerciële partij. Met de motie vroeg de PvdA het college om na 2014 de fraudeopsporing volledig door de Gemeente zelf te laten doen. De PvdA motie kreeg in de raad nauwelijks bijval.

Met de kersverse uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is er voor het college nu een compleet andere situatie ontstaan. De fractie van de PvdA vraagt aan het college om de inschakeling van bureau Investiga na 2014 alsnog te beëindigen en, zoals de PvdA fractie op 17 juli 2014 eiste, de opsporing van fraude met WWB gelden in eigen hand te nemen of een samenwerkingsverband met andere gemeenten aan te gaan. De PvdA fractie zal dit opnieuw aan de orde stellen in de vergadering van de raadscommissie Samenleving van 9 oktober 2014. In de Volkskrant van 18 september gaf Rene Paas, voorzitter van Divosa, De landelijke koepel van sociale diensten, aan dat de rechter een glasheldere lijn heeft getrokken. “Sommige taken zijn voorbehouden aan gemeenten. De controle uitbesteden aan een commercieel bedrijf mag niet’.

Er zit nu voor het college van Lansingerland niet veel anders op dan de samenwerking met het commerciële bedrijf Investiga snel te beëindigen.

DSC02205

Veilige school-oversteek Oostersingel Berkel

TAKEN BEVOEGDHEDEN COLLEGE IN NIEUWE JEUGDWET

Tijdens de raadsvergadering van 17 juli 2014 heeft Petra Verhoef namens onze fractie aan het college gevraagd hoe de bevoegdheden van het Bureau Jeugdzorg zijn geregeld, wanneer per 1 januari 2015 de nieuwe Jeugdwet van kracht wordt. Het college van B&W heeft op deze vragen op 29 augustus jl. uitgebreid gereageerd en dat waardeert de PvdA-fractie.

De antwoorden geven uitleg over de bevoegdheidsverdeling tussen college, rechter en de Gecertificeerde Instelling (GI). In geval van Lansingerland betreft de GI de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Jeugdhulp Rijnmond.

Onze fractie wil het onderwerp opnieuw op de agenda plaatsen, omdat we bezorgd zijn dat de genoemde bevoegdheidsverdeling onvoldoende garantie biedt voor de veiligheid van het kind en voor tijdige, dichtbij georganiseerde jeugdhulp die past binnen de gezinsituatie.

Wat is de situatie in de nieuwe Jeugdwet? Het college is verantwoordelijk voor uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, de jeugdreclassering en de jeugdhulp die voortvloeit uit strafrechtelijke beslissing:

–         Het college is verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van de GI;

–         Het college zet jeugdhulp in die de GI nodig acht;

–         De GI voert door rechter opgelegde maatregelen in kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit;

–         De GI zal o.a. de voogdij uitoefenen, waaronder nemen van beslissingen over onderwijs en medische zaken.

Petra Verhoef concludeert dat het college weliswaar verantwoordelijk is voor kwantiteit en kwaliteit van de GI, samen met andere Gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling, maar de inhoud dus volledig zal mandateren naar de GI. Feitelijk verandert hiermee dus helemaal niets ten opzichte van vóór de decentralisatie. In de raadscommissie Samenleving van 9 oktober zullen wij aan het college dan ook de volgende vragen voorleggen:

1)      Klopt deze conclusie?

2)      Accepteert de raad dat de inhoud volledig gemandateerd is naar de GI, juist nu zich via de decentralisatie de kans voordoet om binnen de 3 pijlers van de decentralisatie een samenhangend gezinsplan op te stellen, in samenwerking met wijkteams die goed bekend zijn met de gezinnen?

3)      Hoe zit het bijvoorbeeld met drang, oftewel de bevoegdheden van de Gemeente die tussen preventie en dwang zitten? Heeft het college daar eindverantwoordelijkheid?

4)      Hoe zit het met de samenhang tussen maatregelen vanuit GI en het preventieve gemeentelijke beleid rondom jeugd, waar de winst juist gehaald moet worden? 

5)      Wat is nu precies de status van beslissingen van de door de Gemeente gemandateerde GI? Zijn dat eigenstandige besluiten van de GI of zijn het besluiten in naam van de Gemeente? 

6)      De ultieme vraag en voor de PvdA belangrijkste reden om dit bespreekpunt in te dienen: Als er een acute situatie is rondom de veiligheid van een kind, is het college dan gerechtigd om een besluit te nemen, vergelijkbaar met de bevoegdheden van de burgemeester voor volwassenen? 

DSC02191

Bleizo

EN VERDER

Versterking fractie

Als de raad er volgende week donderdag mee instemt, zal ons fractieteam versterkt gaan worden met de komst van Ingrid Tuinenburg als plaatsvervangster van Petra, Sam en Gerard in alle raadscommissies. Ingrid loopt al enige tijd in onze fractie mee, staat hoog op onze verkiezingslijst dus zij is al goed ingewerkt in onze vele dossiers.

Meer weten over Ingrid? Kijk dan op https://lansingerland.pvda.nl/wieiswie/ingrid-tuinenburg/

Gluren bij de buren met Peter van Heemst

Afgelopen woensdag lieten afdelingssecretaris Raymond Tans en Gerard Bovens, het oude PvdA Tweede Kamerlid, oud Gedeputeerde van de provincie Zuid Holland en oud fractievoorzitter in Rotterdam Peter van Heemst in het kader van “Gluren bij de buren” de high lights van Lansingerland zien. Op dit moment is Van Heemst ondermeer actief als redacteur van het vernieuwende weblog “Vers  Beton” dat ontwikkelingen in het Rotterdamse op wat andere manier tegen het licht houdt. Het driemanschap maakte een grote toer door onze gemeente en bezochten het HSL viaduct, de Berkelse Groenzoom en de vervoersknoop Bleizo in wording. Natuurlijk werd ook het terras van restaurant ‘Het Zeeltje’ in het Bleiswijkse Rottemerengebied aangedaan. Peter Van Heemst was ooit voorzitter van deze gemeenschappelijke regeling.

Van Heemst was onder de indruk van de grote dynamiek in Lansingerland en vooral over de vaak onorthodoxe manier waarop deze ontwikkelingen tot stand komen. Vooral de betekenis van de vervoersknoop Bleizo voor de ontwikkeling van (ook) de Rotterdamse regio was voor hem een eye-opener. Volgend voorjaar gaan wij met Peter in Rotterdam op pad. De PvdA Lansingerland zal ook in de toekomst dit type werkbezoeken blijven organiseren.

Wij hebben zoals bekend een prima contact met de fracties van onze buurgemeenten in noordelijke en zuidelijke richting, onze Tweede Kamerfractie en onze Statenfractie.

DSC02197

Raymond, Peter & Gerard

Klets antwoord college op onze vragen over de Rusland boycot

Het college stuurde ons ook een reactie op onze schriftelijke vragen over het college optreden jegens gedupeerde tuinbouwbedrijven als gevolg van de Rusland boycot. Zie: weekverslag 27: https://lansingerland.pvda.nl/2014/09/05/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-juli-5-september-2014/

De beantwoording dd. 16 september stelde ons teleur. Het college verschuilt zich achter de acties die Greenport Holland Overheden, waarvan Lansingerland lid is, in augustus heeft ondernomen. Het college stelt dat: “de gemeente geen directe betrokkenheid en invloed heeft op individueel bedrijfsniveau. De gemeente heeft noch de middelen, noch de capaciteit, noch de bevoegdheid om steunmaatregelen voor bedrijven door te voeren’. Wat een kletsantwoord! Want daar ging het ons natuurlijk niet om. De gemeente is de overheid die het dichtste bij de burgers en bedrijven staat. Wat had er nou meer voor de hand gelegen dat je als college je bestuurlijke betrokkenheid toont door op bedrijfsbezoek te gaan of op een andere manier je betrokkenheid te laten blijken.

Het college weet niet wat de concrete schade voor onze bedrijven is: “De mogelijke schade is nu nog niet in beeld te brengen. De verwachting is dat door de momenteel in het Europese parlement besproken compensatieregeling en een eventuele bijdrage vanuit de landelijke overheid en een aanvullende bijdrage van de door Brussel erkende telersverenigingen de schade relatief beperkt zal blijven bij getroffen ondernemers in Lansingerland. Veel groentetelers in onze gemeente zijn aangesloten bij zo’n erkende vereniging.

DSC02209

Presentatie A13/A16

Donderdagnamiddag was er in het gemeentehuis van Lansingerland een grote presentatie van Rijkswaterstaat, colleges en Stadsregio voor de gemeenteraden en de gebiedstafels over de ontwikkelingen met betrekking tot de A13/A16. Bovendien weren er twee excursies naar het westelijk deel van het tracé en het oostelijke deel. Gerard Bovens deed mee aan de excursie naar het Lage Bergse Bos, de Rotte en Ommoord.

Dit type brede bijeenkomsten heeft als een bijkomend voordeel nieuwe en oude bekenden de hand te kunnen schudden. Zo was er een weerzien voor Gerard met de nieuwe wethouder Pex Langenberg en met Henk Kamps, vice voorzitter (GroenLinks) van de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. Ook aanwezig was het nieuwe PvdA Rotterdam raadslid Barbara Kathmann die de portefeuille A13/A16 van Leo Bruijn heeft overgenomen. Barbara en Gerard spraken af dat zij, samen met Sam de Groot, gezamenlijk en intensief in dit complexe dossier zullen gaan optrekken. Daarbij gaan wij natuurlijk ook ons PvdA Tweede Kamerlid Attje Kuiken betrekken.

De landtunnel in het Bergsebos wordt op zijn breedst ongeveer 200 meter breed. Hij loopt door tot voorbij de Rotte. Complex en heel gevoelig voor de omwonenden langs de Rotte en in Ommoord wordt het tracé tussen de Rotte en het Terbregseplein. Bewoners willen daar een glazen kap. Een ander gevoelige en complexe plek is de kruising van de A13/A16 en de N470. Wordt het daar het viaduct dat Rijkswaterstaat wil of komt er een N470 tunnel onder de A13/A16 op maaiveld.

Voor ons als raad is, afgezien van de goede inbreng van de inwoners, vooral het functioneren van de Bestuurlijke Afstemmingsgroep BAG van groot belang. Daar zitten de wethouders van Rotterdam en Lansingerland en Rijkswaterstaat in. De bestuurders in de BAG zien uit politiek lijfsbehoud deze groep als een informeel afstemmingsoverleg maar feitelijk gaat het om veel meer. Er wordt echt inhoudelijk afgestemd en gewikt en gewogen. Er worden belangrijke deals gemaakt. Het is de BAG die eind november 2015 aan de beide raden een compleet beeld van de alsdan uitgewerkte inpassingsmaatregelen moet gaan voorleggen aan de raden en ook groen licht moet gaan geven voor de formele inspraak. Daarvoor moeten de beide wethouders, Stadsregio en Verkeer er Waterstaat wel op een lijn en tot een gezamenlijk verhaal zien te komen. Dat wordt geven en nemen. Een uiterst lastige positie voor de beide wethouders die ook de raad en de inwoners in hun nek horen hijgen. Die eisen voor hun inwoners het optimale en dat kan de BAG dan echt niet leveren. Het is aan de beide wethouders aan te bevelen dat zij vooraf aan de raden uit gaan leggen dat zij in een bestuurlijke spagaat zullen gaan terechtkomen. Daar kunnen wij als PvdA best mee leven maar wij kennen politieke partijen die daar een tikkie anders inzitten.

DSC02212

Aan de oevers van de Rotte (A13/A16 tunnel)

TOT SLOT

Aanstaande maandag is er weer een fractievergadering. Wij bereiden dan het raadsdebat voor over de herziening van het Mobiliteitsplan Berkel. Tijdens dit debat zullen wij zoals eerder (weekverslag 28) door ons aangekondigd een amendement indienen. Te verwachten is dat tijdens de raadsvergadering wij ook nog een motie vreemd aan de orde zullen agenderen over het collegebesluit de extra minima en armoedegelden niet in te zetten als door de raad in november 2013 is beoogd.

Het citaat van de week is een beeldfragment uit de raadscommissie Samenleving van donderdag 11 september. Wethouder Ankie van Tatenhove (Christen Unie) hield toen een wel heel opmerkelijk verhaal. Zoom in bij minuut 40.41 op http://player.companywebcast.com/gemeentelansingerland/20140911_1/nl/Player en beoordeel het zelf.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 19 oktober 2014

 DSC02207

.A13/A16 presentaties