21 september 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 15 – 22 SEPTEMBER 2017

Dit achtentwintigste weekverslag in 2017, aflevering 444 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij bijgepraat werden over de ontwikkelingen in het sociaal domein in de eerste helft van 2017 en over de bouwplannen op Wilderszijde, er nieuws was over Eneco, de Participatiesamenleving ter discussie stond en een PvdA werkgroep de laatste hand legde aan ons concept-verkiezingsprogramma 2018-2022. De foto’s bij dit weekverslag tonden het volop in ontwikkeling zijnde gebied rond de Berkelse Kleihoogt en Noordersingel.

RESULTATEN CLIENTERVARINGSONDERZOEKEN WMO & JEUGDZORG ZIJN NOG NIET JUICHEND

In het kader van de decentralisatie van het Sociaal Domein zijn gemeenten in Nederland wettelijk verplicht om jaarlijks cliëntervaringsonderzoek uit te voeren naar de uitvoering van de Jeugdhulp en de Wmo. Hierbij onderzoekt het college aan de hand van een landelijk vastgestelde modelvragenlijst hoe de cliënten de toegankelijkheid en de kwaliteit van de voorzieningen ervaren en welk effect ze hiervan ondervinden. In mei 2017 heeft een gespecialiseerd onderzoeksbureau in opdracht van het college in totaal 1.928 cliënten benaderd die in 2016 gebruik maakten van ondersteuning in het kader van Jeugdhulp of Wmo. Net als vorig jaar lag de respons onder gebruikers van voorzieningen in het kader van de Wmo (42%) aanzienlijk hoger dan bij de Jeugdhulp (17%).

De resultaten van beide cliëntervaringsonderzoeken zijn volgens het college positief. De meerderheid van de cliënten is volgens hen tevreden over de kwaliteit van de geboden zorg en de dienstverlening en de effecten hiervan. Er is bovendien op beide gebieden sprake van een stevige verbetering van de waarderingscijfers ten opzichte van het voorgaande jaar en dat stemt tot tevredenheid, zo berichtte het college aan de raad. Onze vraag is evenwel of dit positieve oordeel van het college de realiteit wel dekt.

Als het om de waardering van de geboden jeugdzorg in 2016 gaat, zegt 76% van de respondenten de hulp te kunnen krijgen die ze nodig hebben. 72% zegt te weten waar ze terecht kunnen als men hulp nodig heeft. Dit is inderdaad een positiever resultaat dan in 2015 (respectievelijk +11% en +5%) maar feit is dat toch nog zo’n 25% zich in deze tevredenheid niet kunnen vinden. Als het gaat om de effecten van de jeugdzorg liggen deze percentages lager maar hoger dan in 2015: het kind voelt zich (veel) beter: 74%, het kind kan (veel) beter problemen oplossen: 47% en het kind presteert (veel) beter op school, werk of dagbesteding: 64%.

Te denken geven de antwoorden op stellingen als: “kind/ouders worden soms of nooit snel geholpen”: 36%, “de verschillende organisaties werken soms of nooit goed samen”: 30% en “kind/ouders krijgen soms of nooit voldoende informatie over de hulp”: 22%.

Het college geeft aan dat “verbeteren van inzicht en sturing op wachttijden en wachtlijsten is noodzakelijk In de media en de landelijke politiek is veel aandacht voor de wachttijen en -lijsten in de Jeugdhulp. Hoewel er sprake lijkt te zijn van een lichte verbetering van de waardering op dit punt, is verbetering hiervan een belangrijk actueel aandachtspunt. Op lokaal niveau positioneren wij wachttijden bij zowel de inkoop/subsidiering als bij het accountmanagement als een belangrijke prestatie-indicator. Samen met onze partners werken wij aan het verbeteren van de het inzicht en de sturing hierop. De landelijke discussie spitst echter vooral toe op de wachttijden voor urgente en zwaardere vormen van jeugdhulp. Deze kopen wij in via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna: de GR). Door middel van onze brief van 12 juli 2017 (U17.09306) heeft de GR de Gemeenteraad geïnformeerd over de acties die zij onderneemt om het inzicht in dit onderwerp te verbeteren en knelpunten aan te pakken. Deze zomer is gestart met de uitwerking hiervan, dit heeft geleid tot een flinke verbetering van het inzicht. Aan de uitwerking, interpretatie en de gevolgen hiervan wordt tijdens het schrijven van de voorliggende rapportage nog gewerkt”.

Met betrekking tot het verbeteren van de samenwerking stelt het college dat “het een van de speerpunten betreft die wij in de jaarrapportage geformuleerd hebben. Er valt nog veel te winnen in het verbinden van verschillende werkprocessen en het met elkaar in contact brengen van professionals. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan het versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. De ‘oplossing’ hiervan is niet eenduidig, maar vergt een integrale aanpak op ieder niveau van het Sociaal Domein. Een belangrijk onderdeel van dit laatste betreft het uitwerken en implementeren van de in het Beleidsplan vastgestelde beleidsaccenten”.

De conclusie van de PvdA-fractie is dat er op het terrein van de jeugdzorg de komende nog forse verbeterslagen gemaakt moeten worden  om de cliënt-tevredenheid fors te laten stijgen. Wij willen daarom een concreet verbeterprogramma waarin stap voor stap harde doelen worden gesteld als het gaat om het realiseren van hogere waarderingscijfers dan nu het geval is.

Met betrekking tot de uitvoering van de WMO liggen de cliënt waarderingscijfers hoger. Rond de 80% reageert positief op vragen over de toegankelijkheid van dienstverlening, kwaliteit, bejegening en snelheid. De waarderingscijfers liggen hoger dan in 2015. Minpunt is de bekendheid met de onafhankelijke clientondersteuner. Slechts 34% van de respondenten is hiermee in 2016 bekend.

Als het gaat om stellingen als: “Hulp draagt helemaal of grotendeels bij aan de mogelijkheden om anderen te zien: 47%” en “Hulp draagt helemaal of grotendeels bij aan het regelen van het huishouden: 41%” ziet ook het college als belangrijke aandachtspunten: “Verbetering van de kwaliteit van huishoudelijke ondersteuning is noodzakelijk. Het cliëntervaringsonderzoek laat een significante teruggang zien in de waardering voor de mate waarin hulp ‘bijdraagt aan het regelen van het huishouden’. Deze constatering komt overeen met de resultaten van het eerder dit jaar uitgevoerde onderzoek van AEF naar het gebruik van Wmo voorzieningen. Hierin concludeerden wij onder andere dat 69% van de respondenten aangeeft minder/veel minder huishoudelijke hulp te ontvangen dan voorheen. De helft gaf bovendien aan dat de resultaten hiervan tekort schieten.

 Op basis hiervan hebben wij besloten om de resultaatfinanciering in de hulp bij het huishouden af te schaffen en de huishoudelijke ondersteuning opnieuw aan te besteden met ingang van april 2018. Wij verwachten op deze wijze de waardering voor deze vorm van ondersteuning, en hiermee de score op de bovenstaande aandachtpunten, op termijn te verbeteren. Wij hebben u hierover geïnformeerd middels onze brief van 2 mei 2017 (U17.05625)”.

 De cliënt-waarderingscijfers met betrekking tot de WMO zijn beter dan die over de Jeugdzorg maar toch is er nog een aanzienlijke verbeterslag noodzakelijk. Ruim 20% van de respondenten is immers nog niet tevreden over de toegankelijkheid van dienstverlening, kwaliteit, bejegening en snelheid. De aandachtspunten van het college delen wij. De oplossingen hebben evenwel meer body nodig. De mate waarin respondenten bekend zijn met de clientondersteuning is ronduit zorgelijk. Dit is een absoluut speerpunt van de PvdA-fractie. Ook ten aanzien van de WMO willen wij daarom een concreet verbeterprogramma waarin stap voor stap harde doelen worden gesteld als het gaat om het realiseren van hogere waarderingscijfers dan nu het geval is. Dit zullen wij zeker in gaan brengen in de debatten in de commissie Samenleving begin oktober. “Code Oranje” is in onze beleving nog niet helemaal uit Lansingerland verdwenen!”

WERKT DE PARTICIPATIESAMENLEVING IN LANSINGERLAND EIGENLIJK WEL?

De gang van zaken rond burgerparticipatie, waartoe ook de initiatieven vanuit de samenleving behoren, is ons allang een doorn in het oog. Voor ons is het ontbreken van concrete doelen en het niet meten van wat al die burgerparticipatie-inzet van gemeentelijke zijde maatschappelijk precies oplevert een probleem. Te zeer staat het proces voorop en te weinig de vraag of al die op zich goed bedoelde initiatieven de Lansingerlandse inwoners écht in de volle breedte bereiken. De burgerpeiling “Waar staat je gemeente” liet in 2016 zien dat de relatie burger-gemeente door de inwoners van Lansingerland lager wordt beoordeeld dan in vergelijkbare gemeenten. Het gaat dan in het bijzonder om de beoordeling ‘betrekken burgers en faciliteren participatie (de gemeente luistert naar de mening van de burgers, betrekt burgers bij plannen en geeft voldoende ruimte om ideeën te realiseren)’. Wij zijn zeer benieuwd naar het rapport van de Rekenkamer dat de burgerparticipatie onder de loep neemt en binnenkort verschijnt.

Afgelopen week meldde het NOS Journaal dat de participatiesamenleving vooral een zaak van hoogopgeleiden is. Het bereik is nog maar heel beperkt. “Naar schatting 250.000 burgers zijn actief in onder meer maatschappelijke organisaties. Terwijl er volgens diezelfde schatting ongeveer 3, miljoen mensen nodig om van een werkelijke overgang naar een participatiemaatschappij te kunnen spreken”. Zie: https://nos.nl/googleamp/artikel/2193442-de-participatiesamenleving-is-vooral-iets-voor-hogeropgeleiden.html

Tot medio deze week stond het volgende bericht op de gemeentelijke website: “Heeft u een goed idee? Kom ermee! Dat was de oproep van de gemeenteraad aan inwoners om goede ideeën aan te dragen om de straat, buurt of gemeente nog beter, leuker of mooier te maken. Negen initiatiefnemers hebben in het voorjaar van 2017 een idee ingediend en gepresenteerd aan de gemeenteraad. En op 31 oktober beslist de raad welk initiatief of initiatieven een aanmoedigingsbedrag ontvangen. We horen graag welk initiatief u het mooiste, beste of leukste vindt! De uitkomst van de peiling wordt meegenomen in de uiteindelijke beslissing van de gemeenteraad”.

Ruim 40% stemde op het “Belevingscentrum Lansingerland”, een sociaal culturele voorziening die plek moet krijgen in de Oudelandsehof, ruim 15% kiest voor de herbouw van de “Tol ’t Meerhek” in de Groenzoom, 11% voor de komst van een kinderboerderij in Berkel en Rodenrijs en bijna 10% ging voor de aanleg van een “Zangfietspad”. De overige 5 ideeën kregen ruim minder dan 10% van de stemmen. Interessant is de zin: “De uitkomst van de peiling wordt meegenomen in de uiteindelijke beslissing van de gemeenteraad”. Hoe gaan de leden van de raad hiermee om? Hoe serieus neemt de raad de stem van de inwoners? De PvdA-fractie is er heel benieuwd naar.

De PvdA-fractie heeft zich tot op heden van de nieuwe verordening op de initiatieven uit de samenleving gedistantieerd. Wij vinden dat élk initiatief op eigen merites en niet via een competitievorm moet worden beoordeeld. Bovendien moet er jaarlijks een voldoende budget beschikbaar zijn. De voormalige, door de raad in 2017 opgeheven verordening op de burgerinitiatieven, was een zeer simpele. Iedere inwoner kon bij de raad een burgerinitiatief indienen. Dit voorstel moest aan een beperkt aantal voorwaarden voldoen en werd op eigen merites beoordeeld. De procedure was in het verleden zeer laagdrempelig en procedureel helder. In februari 2017 zetten wij onze argumenten op een rijtje waarom de nieuw aanpak volgens ons niet deugt:

  1. De nieuwe, huidige verordening maakt er een publiekscampagne en ook een wedstrijd van. Inwoners mogen over de ingediende burgerinitiatieven stemmen en de raad krijgt vervolgens het laatste woord. Er is een budget van slechts 60.000 euro per jaar beschikbaar om het gekozen initiatief (mede) te financieren.
  2. Over dit raadsvoorstel heeft geen burgerparticipatie plaatsgevonden. Aan de inwoners is niet gevraagd of zij het een goed idee vinden om de oorspronkelijk laagdrempelige procedure te vervangen door een publiekscampagne & wedstrijd. De PvdA fractie vindt dat dit niet kan.
  3. Dit waren de zeven in het recente verleden ingediende initiatieven: Het verplaatsen van het Berkelse bruggetje, stimulering plezierrivier Rotte, Idylles scheppen, Lansingerwind, realiseren van Overtooms in binnenwateren, Noordeindseweg en de ZoRo-bushalte Bonfut weer in gebruik. De nieuwe procedure kan met zich brengen dat op zich waardevolle initiatieven vanwege de competitie in de la verdwijnen. Raadsexposure wordt belangrijker dan inhoud, vernieuwing en maatschappelijke relevantie.
  4. De gemeenteraad is geen jury maar de hoeder van het algemeen belang.
  5. Lansingerland verdrinkt inmiddels in de goed bedoelde burgerparticipatie: burgerinitiatieven, zelfbeheer, overnemen van gemeentelijke taken, Dorpsdialogen & Alliantiefabriek, de Uitdaging en de publieksactie ‘Gewoon doen’. Heldere doelen en effectrapportages ontbreken. Inwoners zien door de bomen het bos niet meer. Een goede evaluatie van wat er is en of het écht werkt, ontbreekt. Deze evaluatie heeft voor de PvdA-fractie nu prioriteit.

Zie voor het hele verhaal: weekverslag 7 van 24.02.2017: https://lansingerland.pvda.nl/2017/02/23/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-februari-2017/

Kortom, er is de komende jaren nog heel veel werk aan winkel om burgerparticipatie in Lansingerland écht van de grond te tillen. Het moet allemaal veel simpeler en doeltreffender en er moet voldoende budget zijn en een breder bereik onder onze inwoners.

TOT SLOT

Nieuws over Eneco: De afgelopen 4 weekverslagen berichtten wij elke week over de ontwikkelingen rond de mogelijke verkoop van de Eneco aandelen. Zie www.lansingerland.pvda.nl Deze week plaatste voormalig wethouder Dick van Vliet (CDA) die zowel dagelijks bestuurder was in Bleiswijk als in Lansingerland een opmerkelijk bericht op de website van Leefbaar 3B. Hierop willen wij onze lezers graag attenderen omdat het van belang kan zijn voor de in de raadscommissie en raad in oktober te houden debatten over het al dan niet verkopen van de Eneco aandelen. Zijn verhaal: https://www.leefbaar3b.nl/2017/09/eneco-aandelen-verkopen-ja-nee-2/#comment-923 

Het college heeft inmiddels besloten de raad voor te stellen om tot verkoop over te gaan. Debat in commissie Algemeen Bestuur op woensdag 4 oktober.

#PvdAnders Een mooi filmpje van de kandidaat duovoorzitters van de PvdA Astrid Oosenbrug & Gerard Oosterwijk: https://youtu.be/chxzdVwJ6U8 Zie ook hun website: https://www.pvdanders.nl/ voor hun agenda voor de komende weken en vooral ook voor hun plannen. Mooie foto trouwens van hun beiden op deze website die ook de nu nog niet verlichte Lansingerlandse Landscheiding prominent in beeld brengt!

Bouwen op Wilderszijde: Het is eindelijk zover. In 2020 moeten de eerste palen de grond in voor de nieuwe wijk Wilderszijde. Goed voor zo’n 2500 woningen. Dat bleek donderdagavond tijdens een presentatie voor de raad van de plannen. Samen met de projectontwikkelaars die bouwclaims hebben, wordt gewerkt aan een heroriëntatie van de oorspronkelijke plannen. Nieuwe tijden, nieuwe eisen. In de dromen van de bedenkers moet het een “Landschap van ontmoetingen’ worden. Contrastrijk, toegankelijk en toekomst gericht. Er moet in onze gemeente meer diversiteit in woonmilieus komen, aansluitend bij de veranderende woonvraag en ook experimenten met collectieve versus individuele ontwikkeling en beheer. Wilderszijde moet volgens de plannenmakers een hoger contrast in dichtheden kennen dan nu gebruikelijk: hoog bij de ZoRo-buslijn, laag in het ‘dragende landschap’, ‘druk’ nabij centrum Berkel en de busbaan en autoluw & ‘stil’ bij park de Polder. En ook een nieuw landschappelijk woonmilieu: minder privé-tuin, meer collectief groen. ‘Gasloos’ wordt het uitgangspunt, de energie neutrale wijk de insteek. Voor de PvdA-fractie is bouwen voor elke portemonnee van groot belang. Er moeten veel sociaal bereikbare huurwoningen komen en ook betaalbare koopstarterswoningen. Bovendien is Wilderszijde een prachtige plek om te bouwen voor kleine huishoudens. Jong & oud. Dichtbij snel OV, de winkelcentra en de omliggende steden. Voor elk wat nieuws. Een fraaie uitloper vanuit de grote stad naar de groene regio. De nieuwe poort van Lansingerland moet geen suffe resultante worden van een al te grote focus op de grondexploitatie. Daar gaan we spijt van krijgen.

Zaterdag 23 september om 11 uur onthullen wethouder Simon Fortuyn en initiatiefnemer Jan Greeve een informatiebord in de nieuwe Bijenidylle in het Offenbachplantsoen in Berkel Noord. Die dag is er van 10-16 uur ook een open huis in de nieuwe De Stander in Bergschenhoek. Maandagavond hebben we weer fractieoverleg, dinsdag is er een beeldvormende avond voor de raad, woensdagavond werken wij aan de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen en donderdagavond is er de maandelijkse raadsvergadering zonder een, vooralsnog, noemenswaardige agenda.

Wat deden wij in dezelfde week in 2015? Het was toen de week waarin burgemeester Coos Rijsdijk zijn laatste officiële handeling in Lansingerland verrichtte. Samen met een bewoonster van de Van Oldenbarnevelthoeve (een prachtige woonvorm voor mensen met een beperking) opende hij op 12 september 2015 de dagactiviteiten die gehouden worden bij galerie De Hichte op de Berkelse Kleihoogt. Coos Rijsdijk zijn hart ligt bij deze mensen. Voor hem was de cirkel rond. In mei 2014 opende hij ook de Van Oldenbarnevelthoeve, een initiatief van ouders van kinderen met een beperking, op Oudeland. Het was ook de week waarin burgemeester Pieter van de Stadt officieel werd geïnstalleerd, er na jarenlang getouwtrek nu eindelijk een oplossing zou gaan komen voor de geluidsoverlast van de HSL, het Berkelse Mobiliteitsplan de zoveelste onderzoeksronde in ging, wij vragen stelden over de moeilijke bereikbaarheid van de Berkelse Kleihoogt, onze fractie haar ideeën ontvouwde voor een werkelijk integrale aanpak op het sociale domein en de raad van Rotterdam een besluit nam over de inpassingsmaatregelen voor de A13/A16. Zie:

https://lansingerland.pvda.nl/2015/0, verplichtende karakter 9/18/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-14-18-september-2015/

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van maandag 18 september. Deze krant kopte op de voorpagina: “Kamer trok ongemerkt 2 miljard uit voor zorg”. Het citaat: “Achter de schermen klinken verwijten aan het adres van PvdA-staatssecretaris Van Rijn. Hij zou onvoldoende hebben gewaarschuwd voor de consequenties. ‘In de overleggen en debatten zijn de omvang en het juridische verplichtende karakter niet aangegeven’, meent bijvoorbeeld D66-Kamerlid Vera Bergkamp. Ook in het kabinet heeft Van Rijn zware kritiek gekregen. Medestanders van Van Rijn doen de verwijten af als krokodillentranen. De PvdA’er zou wel degelijk hebben gewezen op de consequenties, maar in de aanloop naar de verkiezingen bepleitten alle partijen om het hardst betere zorg. Nu zijn ze onthutst dat hun eigen beloften uitkomen”. Einde citaat. Het hele voorpaginaverhaal is te lezen op:

https://www.volkskrant.nl/binnenland/kamer-trok-nietsvermoedend-2-miljard-uit-voor-zorg~a4517110/amp

In diezelfde week kwam ook het PvdA voorstel om 270 miljoen extra uit te trekken voor de verhoging van de lerarensalarissen in de Rijksbegroting 2018 terecht. Samen met de 2 miljard extra voor de zorg (precies het bedrag dat Hugo Borst bij zijn acties voor ogen had!) mag inmiddels gesproken worden over een zeer productief demissionair kabinet met een stevig vleugje PvdA-elan. Wij hopen dat de forse groei van het verpleeghuisbudget ook een positief effect zal hebben voor de toekomstplannen voor Huize Sint Petrus. Deze grote impuls zal waarschijnlijk ook positieve invloed hebben op de exploitatie van Laurens, de organisatie die Sint Petrus in beheer heeft.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 22 september 2017

Bijen-Idylle Offenbachplantsoen