20 juni 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 16 – 20 JUNI 2014

Dit 22ste weekverslag in 2014 aflevering 315de sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin het nieuwe college voorstelde om overeenkomstig onze wens toch met ingang van 2015 en niet 2016 met een sluitende begroting te willen komen, staatssecretaris Mansveld (PvdA) instemde met de bouw van station Bleizo dat in 2018 open moet gaan en de drie decentralisaties in het sociale domein onze aandacht bleef vragen. De foto’s bij dit weekverslag gaan natuurlijk over de komst van het nieuwe station!

COLLEGE VOLGT IDEE PVDA: SLUITENDE BEGROTING VANAF 2015

Tijdens het debat over het coalitieakkoord op 2 juni (dus nog maar drie weken geleden) citeerde Gerard Bovens wethouder Jeroen Heuvelink uit een eerder interview: “Wij moeten moeilijke keuzes maken. Daarvoor hebben wij draagvlak nodig bij de oppositie en in de samenleving. Bij te snelle besluitvorming creëren wij onze eigen weerstand. De nieuwe coalitie kiest voor een doorlichting van uitgaven, dialoog met de samenleving en lastenverschuivingen. Dat proces zal worden afgerond voor de begroting van 2016, zodat de nodige besluiten voor financieel herstel genomen kunnen worden bij de begroting 2016”. Gerard Bovens concludeerde toen dat wij dan al weer twee jaar verder zijn: “Wil het college eigenlijk wel van de leiband van de provincie af, wil het college wel besturen? Gelooft het college niet in de eigen kracht van Lansingerland? De PvdA kiest er voor om in lijn met de scenario’s die de Kadernota 2014 schetst nu direct te gaan zorgen voor een sluitend meerjarenbeeld op eigen bestuurlijke kracht. Het idee om van jaar tot jaar te bezien hoe wij ons negatieve weerstandsvermogen kunnen versterken spreekt ons aan. Uit de voorjaarsnota blijkt dat het preventief toezicht al voor 2014 feitelijk van de baan is. Die lijn moet volgens de PvdA ook voor de komende jaren worden doorgetrokken. PvdA komt hier bij de besluitvorming over de Kadernota zeker op terug”.

Vorige week, in ons weekverslag 21, berichtten wij over de bijdrage van Petra Verhoef aan het debat over de Voorjaarsnota 2014:“De PvdA geeft er de voorkeur aan om dergelijke overschotten op de jaarrekening te gebruiken om weerstandsvermogen te versterken en laat dit liever niet structureel via de begroting lopen. Met dit geactualiseerde financiële beeld en het vooruitzicht dat een klein deel van de positieve mutaties structureel zal doorwerken in de meerjarenbegroting van 2014-2017 kunnen we voorzichtig optimistisch zijn. Hoewel de jaarschijven 2015-2018 nu nog niet sluitend zijn, wordt duidelijk dat financieel herstel in zicht komt en provinciaal toezicht dus al in 2014 zou kunnen vervallen. Hiermee is zeker ook de artikel 12 procedure van de baan. Het zal hopelijk ook voor de coalitie een duidelijk signaal zijn dat besluiten tot financieel herstel niet hoeven te wachten tot 2016”.

Afgelopen week publiceerde het nieuwe college haar voorstel aan de raad over de Kadernota 2014. Wat opvalt is, dat menig PvdA idee zoals verwoord in ons verkiezingsprogramma 2014-2018, onze weekverslagen vanaf medio april 2014 en in onze inbreng tijdens de recente debatten in dit raadsvoorstel is overgenomen.

Het college kiest voor een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2015-2018 en dus niet vanaf 2016. Dat is onze eerste winst. Het college kiest er tevens voor om niet jaarlijks 2 miljoen extra lastenverzwaringen en/of bezuinigingen op het tekort op het weerstandsvermogen in te lopen. Dat is onze tweede winst. Wij gaan er vanuit dat het college het tekort op het weerstandsvermogen wil gaan inlopen via de jaarrekening die sinds 2007 elk jaar forse overschotten kent. Dat zou onze keuze zijn. Wel kiest het college er voor de post onvoorzien jaarlijks met een bescheiden 2 ton te verhogen.

Het tekort op de begroting dat in 2015 nog maar 1.4 miljoen bedraagt wil het college compenseren met het verhogen van de OZB naar 120%. Deze lastenverhoging wordt in 2015 deels en vanaf 2016 goeddeels gecompenseerd door een verlaging van de reinigingsheffing. Die verlaging moet de resultante worden van de aanbesteding van een nieuw contract van de afvalinzameling. Die moet 1.7 miljoen per jaar minder gaan kosten dan nu. Dat is onze derde winst. Op hoofdlijnen volgt het college de door ons uitgestippelde koers dus goed!

Maar dan houdt de PvdA winst op. De PvdA fractie heeft stevige bedenkingen over de manier waarop het college de aanvullende bezuinigingen die in 2018 oplopen tot een kleine miljoen wil gaan invullen. En bovendien ook nog eens 3 ton vanaf 2015 wil gaan vrijmaken voor nieuw beleid. Het college zegt gekozen te hebben voor “maatregelen die een beperkte impact hebben op de maatschappij. Hierdoor raken bezuinigingen wel de organisatie meer dan evenredig”. Zo verwacht het college dat door meer ‘lean’ te gaan werken inclusief samenwerken met andere gemeenten een lichte afname van het aantal ambtenaren per 1000 inwoners te kunnen realiseren. Daar waar Lansingerland nauwelijks 6 ambtenaren op de 1000 inwoners telt en gerekend mag worden tot een van de relatief kleinste gemeentelijke apparaten in ons land, is deze bezuiniging echt op het randje. En dat zeker met de komende decentralisaties op het sociale domein in het directe verschiet. Deze bezuiniging is dan ook boterzacht en bloed link!

Het college wil 3 ton intensiveren voor nieuw beleid. Leuke dingen voor de nieuwe coalitiemensen: duurzaamheid, wijkgericht werken en behoud van de consultatiebureaus in de drie kernen. Ook dat lijkt ons bloed link. Niemand weet nog hoe de drie decentralisaties financieel gaan uitpakken. Bovendien stijgt in Lansingerland ook het aantal bijstandsclienten en het beroep op het inkomsensondersteuningsbeleid snel. De huidige beschikbare budgetten zouden wel eens niet toereikend kunnen zijn. Die hebben voor de PvdA zeker prioriteit. Het ligt voor de PvdA dan ook meer voor de hand om pas over intensiveringen te gaan denken wanneer het stof van de drie decentralisaties is gedaald en de rust op het financiële front is weergekeerd. Het jaar 2015 is veel en veel te vroeg voor nieuw beleid.

De nieuwe coalitie wil het komende jaar een maatschappelijk debat over mogelijk nieuwe bezuinigingen in de toekomst om op basis van deze ‘dialoog te komen tot een breed gedragen ombuigingen waar mogelijk en noodzakelijk’ (citaat van het college). Hilarisch is vervolgens het volgende college citaat: “Hier zal niet alleen het financiële perspectief leidend zijn maar ook het maatschappelijk perspectief van een samenleving die vanuit haar eigen kracht zaken organiseert en de gemeente ondersteunt waar dat nodig is”. Een samenleving die de gemeente ondersteunt waar nodig is, lijkt de PvdA wel erg de omgekeerde wereld.

Onze conclusie is dan ook dat de basiskeuzes (vanaf 2015 geen preventief provinciaal toezicht meer, sluitende meerjarenbegroting vanaf 2015, weerstandsvermogen via jaarrekening aanvullen en lastenverhoging met compensatie) kloppen maar dat de verdere bezuinigingsinvulling rammelt. Intensiveren vanaf 2015 is bovendien prematuur. Er is te weinig aandacht voor de grote risico’s die wij ten aanzien van ons grondbedrijf nog lopen. Ook de schuldenlast van 300 miljoen euro moet snel omlaag. Het collegevoorstel maakt dan ook een wat naïeve indruk als het gaat om de uitwerking.

Maar wij zijn blij dat er goed naar de PvdA is geluisterd wanneer het gaat om de hoofdlijnen van de aanpak!

Aanstaande woensdag 25 juni vergaderen de gezamenlijke raadscommissies over de Kadernota 2014. Wil het college een breed raadsakkoord dat zal het ten aanzien van onze bedenkingen toch stevig over de brug moeten komen. Natuurlijk is de PvdA hierover graag tot een politiek-maatschappelijke dialoog” bereid. Wordt dus vervolgd!

Persconferentie over komst station Bleiswijk-Zoetermeer

Persconferentie over komst station Bleiswijk-Zoetermeer

STATION BLEISWIJK – ZOETERMEER IN 2018 OPEN

Lansingerland is wat openbaar vervoer betreft inmiddels al aardig compleet. RandstadRail Metro E, ZoRo-buslijnen 170 & 173 en de interlokale buslijn 174 zorgen voor hoogfrequent vervoer. Wat wij node missen, is een NS station met goede verbindingen naar de rest van ons land via het NS railnet.. Staatsecretaris Wilma Mansveld (PvdA) berichtte afgelopen maandag dat dit station er in 2018 nu echt gaat komen. Sinds 2008 hebben wij daar als fractie intensief aan gewerkt met veel steun van ons Tweede Kamerlid Duco Hoogland. Daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor.

De komst van station Bleizo is niet alleen van belang voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Bleizo maar ook voor de inwoners van Zoetermeer-Oosterheem en van Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. Met de RandstadRail aan de Zoetermeerse kant en de ZoRo-bus aan de Lansingerlandse kant bereiken zij in ongeveer 10 minuten dit nieuwe station om vervolgens te kunnen overstappen richting Den Haag en Gouda/Utrecht. Ook met de fiets ben je er langs de Landscheiding (die moet dan wel verlicht worden!) vanuit Lansingerland in ongeveer 20 minuten en voor de auto komt er een mooie P+R. Station Bleiswijk-Zoetermeer gaat het hart van de nieuwe Metropoolregio vormen. Letterlijk de brug tussen de Haagse en Rotterdamse regio. De OV afstand Zoetermeer-Rotterdam wordt nu teruggebracht naar 25 minuten. Er ligt nu een forse economische en werkgelegenheidsimpuls onder handbereik. Kwestie van ondernemend oppakken!

Natuurlijk biedt het station ook voor het bedrijventerrein Bleizo een aantrekkelijk perspectief. De aanwezigheid van een station is een impuls voor de komst van leisure en sportvoorzieningen en voor gewone kantoren en bedrijven aantrekkelijk vanwege de goede bereikbaarheid voor personeel, bezoekers en klanten. De complete vervoersknoop met station gaat rond de 80 miljoen kosten. 12 miljoen legt staatsecretaris Mansveld op tafel, 13 miljoen via de gemeenschappelijke regeling die Zoetermeer en Lansingerland vormen en ongeveer 50 miljoen komt voor rekening van de stadsregio’s Haaglanden en Rotterdam. In de bijdragen van Lansingerland en Zoetermeer is al voorzien via de grondexploitatie van Bleizo. De beide raden gingen in december 2013 akkoord met een scenario waarin de komst van een station prioriteit kreeg. Het station moet stap voor stap 4000 reizigers per dag gaan opleveren. Omdat het bedieningsgebied van het station ongeveer 70.000 inwoners telt met daarop het verwachte bezoek aan Bleizo moet dit aantal haalbaar zijn. Het hele persbericht over de komst van het station staat op http://www.lansingerland.nl/internet/nieuws_264/item/vier-keer-per-uur-trein-bij-station-bleizo_58529.html

In december 2013 sprak de gemeenteraad voor het laatst over Bleizo. Zie ons weekverslag: https://lansingerland.pvda.nl/2013/12/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-9-15-december-2013/

Hier komst station Bleiswijk-Zoetermeer aan de Zoetermeerse kant

Hier komt station Bleiswijk-Zoetermeer aan de Zoetermeerse kant

UITVOERING NIEUWE JEUGDWET NOG NIET HELDER

Petra Verhoef en Sam de Groot bezochten afgelopen dinsdag de gemeentelijke presentatie over de notitie ‘Toelichting bij te maken beleidskeuzes 3 Decentralisaties’. De presentatie was bedoeld om technische vragen te stellen over die notitie en stand van zaken rondom 3D. De notitie zelf zal aan de orde komen bij de Commissie Samenleving op 3 juli en reacties zullen worden gebruikt in het proces naar definitieve besluitvorming rond de verordeningen in het najaar.

De beleidsvarianten werden aardig geschetst, maar de precieze uitvoering is nog moeilijk voor te stellen.  De WMO en de Participatiewet, inclusief WWB, kwamen ruimschoots aan de orde, maar onze fractieleden zaten tevergeefs te wachten op informatie rondom de Jeugdwet.

Een greep uit onze vragen en opmerkingen. De variant om bij de eigen bijdrage voor WMO ook voor jeugdigen een eigen bijdrage te heffen, ligt bij de PvdA zeer gevoelig. Dit zou een drempel kunnen opwerpen bij ouders die bijvoorbeeld niet willen meebetalen voor een aanpassing in huis voor hun kind.  Er is ruimte om hier vanaf te wijken in de verordening. Verder lijkt het proces om toegang te krijgen tot het sociale domein redelijke werkbaar voor WMO en participatiewet/ WWB, maar hoe dit in zijn werk zal gaan voor de jeugdzorg is niet inzichtelijk. Hier is immers naast een vrijwillige hulpvraag, waarbij kind natuurlijk afhankelijk is van proactieve houding van ouder/verzorger, ook sprake van rechterlijke dwang of bijvoorbeeld melding via steunpunt Kindermishandeling. Over dat laatste geen woord. Hoe wordt e.e.a. straks gecoördineerd en hoe garandeert de Gemeente, die verantwoordelijk is voor de Jeugdzorg, dat zorg niet te laat komt of onvoldoende is?

De PvdA zal de notitie en consequenties voor sociale domein nog verder scherp tegen het licht houden.  Wordt ‘zelfredzaamheid’ niet te ver doorgevoerd (“zoek het maar uit”), worden de kwetsbaren echt voldoende ontzien, wordt de modieuze term “eigen kracht” niet tot panacee verheven en wordt er voldoende gedaan om steun vanuit eigen netwerk en niet-professionele hulp te faciliteren?

De trein is er al en op deze plek komt in 2018 station Bleiswijk-Zoetermeer

De trein is er al en op deze plek komt in 2018 station Bleiswijk-Zoetermeer

TOT SLOT

Volgende week maandagavond is er weer fractieoverleg, dinsdagavond een presentatieavond met Gerard Bovens als voorzitter, woensdagavond is er een brede raadscommissievergadering over de Kadernota en donderdagavond de maandelijkse raadsvergadering. Vooralsnog staat er niets ‘spannends’ op de agenda.

Wij volgen verder intensief de ontwikkelingen rond de verkeerscirculatie in Berkel noord. Momenteel is de klankbordgroep aan het werk. Zie weekverslag 21. Na de zomervakantie gaat de raad zich buigen over de rapporten met daarin feiten en analyses en de bevindingen van klankbordgroep en college. In de onder verantwoordelijkheid van het nieuwe college uitgebrachte nota met als kenmerk T13.17611 “Verkeerscirculatie Berkel Noord, onderzoek knip Sterrenweg en partiële openstelling Noordeindseweg” is Interessante informatie te vinden over de oplossingsvarianten. Geconcludeerd wordt dat een eenrichtingsopenstelling van de Noordeindseweg tussen Wilgenlaan en Planetenweg wel eens 2-4 jaar tijd zou kunnen gaan kosten. Reden: bestemmingsplan moet worden gewijzigd, grond moet worden verworven en het verkeersbesluit moet worden herzien. Geen appeltje eitje!

Het citaat van deze week komt uit dagblad Metro van donderdag 19 juni die de volgende kop had: “D66: Geef automatisch het extraatje aan alle minima” Het artikel: “Alle minima moeten het extraatje dat het kabinet hun voor dit jaar heeft toegezegd automatisch krijgen. Ze moeten er niet om te hoeven vragen. Alleen huishoudens waarvan de gegevens niet bij gemeente of sociale verzekeringsbank bekend zijn, moeten het bedrag zelf aanvragen. Dat staat in een voorstel van D66 Kamerlid Steven van Weyenberg. Hij rekent op de steun van een Kamermeerderheid. De Kamer spreekt vandaag over het extraatje voor de minima. Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan dat gezinnen met een inkomen tot 110% van het minimumloon in 2014 eenmalig 100 euro ontvangen. Voor alleenstaande ouders gaat het om 90 euro en voor alleenstaanden om 70 euro. Het kabinet wil het geld alleen overmaken aan bijstandsgerechtigden. Werkenden en gepensioneerden met een laag inkomen moeten het bij de gemeente aanvragen. Die kan het vervolgens ook weigeren”.

En daar is D66 Kamerlid Van Weyenberg en met hem een grote meerderheid in de Kamer heel erg tegen. Hij vindt dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen verschillend arme groepen.

Wij vinden zijn actie heel goed. Mooi ook dat D66 zich nu vastpint op de 110% als het om inkomensondersteuning voor brede doelgroepen gaat. Wij gaan er natuurlijk blind van uit dat ook de D66 fractie in Lansingerland de 110% norm ook in de toekomst zal blijven omhelzen. Op onze steun kunnen zij natuurlijk blijven rekenen!

Tot de volgende week, fractie PvdA Lansingerland, 20 juni 2014

Bloeiende Landscheiding tussen Zoetermeer en Berkel Noord

Bloeiende Landscheiding tussen Zoetermeer en Berkel Noord

Fiets-kathedraal Bleiswijk

Fiets-kathedraal Bleiswijk

Nu nog fietspad en ik 2018 ZoRo-busbaan richting station Bleizo

Nu nog fietspad en in 2018 ZoRo-busbaan richting station Bleizo

ZoRo-busbaan in bloei!

ZoRo-busbaan in bloei!