19 mei 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 16 – 20 MEI 2016

Dit zeventiende weekverslag in 2016, aflevering 392 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen drie weken. Het was de week waarin wij antwoord kregen op onze schriftelijke vragen over code oranje in de jeugdzorg, onze fractie nieuwe schriftelijke vragen stelde over de vraag hoe burgerparticipatie, initiatieven uit de samenleving, dialogen met de samenleving, allianties, dé uitdaging en convenanten zich verhouden tot de regierol van de gemeente en wij ons zorgen maken over de krappe ambtelijke formatie van de gemeente. De foto’s bij dit weekverslag tonen het AMG Schmidtpark dat verrijkt is met een heus openluchttheater en het nieuwe fietspad in de Rodenrijse Vlinderstrik dat de provinciale weg bij station Rodenrijs verbindt met de Bovendijk.

PVDA VRAGEN OVER REGIE BURGERPARTICIPATIE, MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN, DIALOGEN & ALLIANTIES

De afgelopen twee jaren heeft zich een waar lokaal circus ontwikkeld als het gaat om de ontwikkeling van burgerparticipatie, initiatieven uit de samenleving, dialogen met de samenleving, allianties, dé uitdaging en convenanten tussen college en maatschappelijke organisaties. Dit circus breidt zich steeds verder uit zonder dat er een maatschappelijk en politiek debat plaatsvindt of dit wel een gewenste en effectieve ontwikkeling is. Het is maar de vraag of de toekomstige ontwikkeling van maatschappelijke organisaties wel gebaat bij deze gang van zaken. Wellicht kampen zij met heel andere problemen waar de gemeente nu nog geen antwoord op heeft, druk als zij is met allerlei vormen van maatschappelijk opbouwwerk. Wat de PvdA fractie opvalt, is de huidige wildgroei aan initiatieven vanuit de gemeente, het vele praten, veel gemeentelijke events organiseren en vooral als gemeente graag zelf eigenaar willen zijn in plaats van ze bij de burgers / maatschappelijke organisaties te laten. Zie bijvoorbeeld: https://m.youtube.com/watch?v=4WM8Kc5Q4UQ

Te weinig tijd wordt door het college geïnvesteerd aan het investeren in de toekomstvisie “Lansingerland op weg naar 2040”. Daar zou volgens de PvdA fractie gedurende de resterende twee jaar van deze bestuursperiode voor het college en ook de raad de prioriteit moeten liggen.

De PvdA fractie heeft hier op 18 mei tien vragen aan het college over en vindt dat het hoog tijd is voor een grondige evaluatie van de huidige gang van zaken. Onze vragen luiden als volgt:

Het coalitieakkoord 2014-2018 zegt op pgn. 19 dat de ‘burgerparticipatie, waarmee inmiddels goede ervaringen zijn opgedaan, zal worden voortgezet en uitgebreid. In deze raadsperiode worden inwoners niet alleen betrokken bij beleid maar ook bij de uitvoering. Eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid worden aangemoedigd’.

 Vraag:

  1. Op 29 januari 2014 heeft de raad negen besluiten genomen naar aanleiding van de “Evaluatie van het jaar van de burgerparticipatie 2013. Wat is de precieze stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van deze besluiten? ‘Welke kansen & knelpunten ziet het college ter zake?
  2. De afgelopen twee jaar zijn door inwoners onder meer de volgende raadsinitiatieven ingediend: ‘Verplaatsen Berkelse bruggetje’, ‘Stimulering plezierrivier Rotte’, ‘Idylles scheppen’, ‘Lansingerwind’, ‘Realiseren van Overtooms in binnenwateren’ en ‘Noordeindseweg . Wat is de precieze stand van zaken met betrekking tot de besluitvorming & uitvoering van deze initiatieven? Welke zijn inmiddels gehonoreerd? Welke kansen en knelpunten ziet het college?

Het coalitieakkoord 2014-2018 zegt tevens op pgn. 19: ‘Wijk- en buurverenigingen, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en bedrijven sluiten convenanten waarin verantwoordelijkheden en taken en bijpassend budget voor beheer en onderhoud van wijken, sportcomplexen, bedrijventerreinen en groengebieden worden overgedragen’.

DSC06666

 Vraag:

3.  In welke concrete situaties is er in de afgelopen twee jaar sprake geweest van het overdragen van verantwoordelijkheden en taken en bijpassend budget voor beheer en onderhoud van wijken, sportcomplexen, bedrijventerreinen en groengebieden aan wijk- en buurverenigingen, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en bedrijven? Welke kansen en knelpunten ziet het college?

In een brief van college dd. 10 mei 2016 over ‘dialoog met de samenleving’ ( U16.06123) staat het volgende: ‘In 2015 hebben we een succesvolle dialoog met de samenleving georganiseerd. Deze leidde tot 21 allianties tussen inwoners, verenigingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en/of de gemeente. Toegezegd is dat we ook in 2016 een dialoog met de samenleving organiseren. Deze vindt plaats, onder de naam “Gewoon Doen” op donderdagavond 9 juni’.

 Vraag:

4. Wat is de precieze stand van zaken met betrekking tot deze 21 allianties? Hoeveel zijn er inmiddels een jaar later feitelijk operationeel en succesvol? Hoe wordt dit gemeten? Hoeveel heeft de ‘dialoog met de samenleving 2015’ precies gekost? Welke kansen en knelpunten ziet het college?

Uit de brief van 10 mei: ‘De bijeenkomst ‘Gewoon Doen’ maakt deel uit van een bredere beweging binnen Lansingerland in het algemeen en de gemeentelijke organisatie in het bijzonder’. ‘Het gaat hierbij voor de gemeente om in dialoog met de samenleving slim in te spelen op en de ruimte te geven aan lokale situaties’. ‘De gemeente kan daarnaast optreden als verbinder tussen de verschillende initiatieven. Door het op zich nemen van deze rol kunnen zowel de gemeente als de initiatiefnemers van elkaar leren. We gaan hier mee aan de slag onder de noemer ‘Gewoon Doen!’ ‘Een van de maatschappelijke initiatieven die dit jaar het levenslicht ziet, is de Lansingerlandse Uitdaging, onderdeel van de Nederlandse Uitdaging. De Lansingerlandse Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat een verbinding maakt (matches) tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten om de maatschappij te versterken’.

Vraag:

5. Waarom draagt de gemeente zorg voor de organisatie van ‘Gewoon Doen’ en niet het particulier initiatief? Elders wordt deze manifestatie, ook wel ‘Beursvloer’ genoemd, georganiseerd door bijvoorbeeld het Vrijwilligers Informatiepunt’ met subsidie van de gemeente.

6. Lansingerland wil een ‘regie-gemeente’ zijn. Hoe verhoudt deze ambitie zich met de sterk uitvoerende opbouwwerkersrol die de gemeente feitelijk inmiddels op zich genomen heeft? Als gevolg van welk maatschappelijk en politiek debat heeft deze koerswijziging plaats gevonden?

7. Heeft het college wel eens onderzocht of deze opbouwwerkersaanpak aansluit bij de concrete behoeften en knelpunten van maatschappelijke organisaties?

8. Ligt het niet meer voor de hand dat de gemeente maatschappelijke organisaties vooral via subsidies en/of andere voorwaarden scheppende instrumenten zoals advisering, beschikbaar stellen van maatschappelijke accommodaties, ruimtelijke planning , soepele regelgeving en vergunningenbeleid zodanig faciliteert dat zij de (verbindende) rollen die de gemeente nu op zich genomen heeft, zélf kunnen uitvoeren? Zo neen, waarom niet

9. Een belangrijke faciliterende rol van de gemeente ligt op het terrein van het maatschappelijke vastgoed. Over de precieze toekomst van dit vastgoed bestaat bij de PvdA fractie nog veel onzekerheid. Is het college bereid om het debat over de toekomst van het cultureel vastgoed snel op de agenda van de raadscommissie Samenleving te zetten? Is het college bereid om iedere activiteit (verkoop, hergroepering van activiteiten in andere accommodaties) te stoppen totdat besluitvorming door de raad heeft plaats gevonden

10. Waarom geeft het college prioriteit aan het organiseren van gemeentelijk opbouwwerk in plaats van de resterende twee jaar van deze bestuursperiode te besteden aan het investeren in de toekomstvisie “Lansingerland op weg naar 2040”? Waarom wordt hier nog steeds niet aan gewerkt?

Onze fractie is erg benieuwd naar de redactie van het college die binnen 30 dagen wordt verwacht.

DSC06651

COLLEGE ANTWOORDT ADEQUAAT OP PVDA VRAGEN OVER CODE ORANJE JEUGDZORG

Crisisopvang kinderen met spoed heropend’ berichtte het AD/RD op 11 april 2016. Omdat er een groot tekort is aan opvang van kinderen die direct onderdak nodig hebben, zijn tientallen crisisplekken in de regio Rotterdam die al waren gesloten, heropend. De jeugdinstellingen besloten niet bij de gemeente aan te kloppen voor meer geld, maar besloten zelf de druk van de ketel te halen door tijdelijk weer de crisisopvang die al gesloten was te heropenen. De tijdelijke opvang wordt uit de reserves van de instellingen betaald. Bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond kwamen er 1500 meldingen binnen in plaats van de verwachte 1000. De 15 regio gemeenten hebben daarom samen 1 miljoen extra aan subsidie gegeven.

‘Jeugdhulp bang om te bezwijken’ meldt het AD/RD op 18 april 2016. Volgens deze krant betalen afnemers van jeugdhulp zo slecht dat het water hen aan de lippen staat. Ongeveer 40% zit in de gevarenzone, blijkt uit nieuwe, landelijke cijfers. Het betreft een onderzoek van de samenwerkende organisaties voor jeugdhulp (BGJZ) die bij 144 aanbieders hebben gepolst of ze nog wel aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Wanneer het onderzoek naar landelijk wordt vertaald, lijden 4 op de 10 organisaties onder de betalingsachterstanden van de gemeente. Onze vraag is of deze cijfers ook één op één naar de regio Rijnmond vertaald kunnen worden en wat het betalingsgedrag van Lansingerland ten opzichte van jeugdzorginstellingen is

De PvdA fractie stelde daarom op 19 april aan het college de volgende vragen:

  1. Kent het college de artikelen ‘Crisisopvang kinderen met spoed heropend’(AD/RD dd. 11.04.2016) & ‘Jeugdhulp bang om te bezwijken’(AD/RD dd. 18.04.2016)
  2. Klopt het verhaal dat in 2015 het aantal crisismeldingen in onze regio opliep naar 1500 in plaats van de verwachte 1000? Hoeveel van deze crisismeldingen kwamen uit Lansingerland? Was dit meer dan oorspronkelijk verwacht?
  3. Is het waar dat de uitbreiding van het aantal crisisopvangplekken in de regio deels door de instellingen zelf werden gefinancierd? Klopt het dat de 15 regio gemeenten daarom samen 1 miljoen extra aan subsidie hebben beschikbaar gesteld?
  4. Zijn er in onze regio jeugdzorg instellingen die door te late betalingen door de gemeenschappelijke regeling en de aangesloten gemeenten in financiële problemen gekomen zijn? Zo ja, hoeveel? Zo ja, waarom worden deze instellingen niet tijdig betaald?
  5. Wat is het betalingsgedrag van de gemeente Lansingerland? Is er sprake van achterstallige betalingen ten opzichte van jeugdzorginstellingen? (betalingstermijn langer dan 4 weken). Zo ja, hoeveel instellingen betreft dit en tot welk bedrag?

Het college reageerde op 16 mei op onze vragen. Het hele antwoord is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201618-van-de-pvda-betr-code-oranje-bij-crisisopvang-en-financiele-problemen-bij-jeugdzorginstellingen_74690.html De PvdA fractie is tevreden met deze antwoorden. Het is goed om te constateren dat de in het AD geschetste problemen in onze regio nu niet spelen. Vanuit de sector zelf kregen wij een bevestiging van dit bericht. Te verwachten is dat de 1 miljoen euro die de jeugdzorg zelf heeft opgehoest om de crisisopvang snel veilig te stellen alsnog voor rekening zal komen van de regionale jeugdzorg. Bovendien is er door de regio nog eens 1 miljoen extra verstrekt om aan de problemen in de crisisopvang het hoofd te bieden. Ook zijn er geen instellingen in de problemen gekomen door een tekort schietende bevoorschotting. De meeste jeugdzorginstellingen in onze regio zijn financieel gezien redelijk gezond. Daar is de PvdA fractie blij mee!

DSC06657

PVDA AMENDEMENT OVER INZET HERGERBORCH

De PvdA fractie wil donderdag 26 mei bij monde van woordvoerder Petra Verhoef het volgende amendement indienen: Onderdeel 1 c van het besluit als volgt te wijzigen: “In te stemmen met het voorstel om in 2016 versneld 60 asielgerechtigden te laten huisvesten waarbij de locatie Hergerborch tijdelijk huisvesting zal gaan bieden aan een 50/50 mix van asielgerechtigden en andere urgent woningzoekenden”.

Het heeft de voorkeur om de locatie Hergerborch tijdelijk in te zetten ten behoeve van een 50/50 mix van asielgerechtigden en andere urgent woningzoekenden. Hierbij moet er voor worden gezorgd dat Hergerborch volledig voldoet qua voorzieningen voor (tijdelijke) huisvesting van éénpersoonshuishoudens en dat de inbedding in de buurt optimaal is. De locatie Hergerborch moet dienen als aanvulling op de inzet van de reguliere woningvoorraad, extra bouwen van sociale huurwoningen en accepteren van een tijdelijk iets langere wachtlijst voor andere woningzoekenden.

DSC06649

INSPIRATIESESSIE SOCIAAL DOMEIN

Onze fractieleden Petra Verhoef en Ingrid Tuinenburg namen donderdagavond deel aan een inspiratiessessie sociaal domein, waar de gemeente partners uit het veld, de Adviesraad Sociaal Domein, de pers en raadsleden en duo-raadsleden had uitgenodigd. Er was een brede opkomst vanuit het veld, naar schatting zo’n 35 a 40 mensen schoven aan, ook vanuit de pers was er belangstelling, vanuit de politiek waren ChristenUnie, GroenLinks, Leefbaar 3B en PvdA aanwezig. De beleidsadviseurs WMO en Jeugd presenteerden respectievelijk de landelijke trends (vertaald naar Lansingerland) in het sociaal domein en vervolgens de levensloop benadering, het eigenlijke onderwerp van vanavond. In drie groepen werd vervolgens aan de hand van casuïstiek gediscussieerd over wat de gemeente, het veld dan wel het netwerk zou kunnen/moeten doen. De ene casus ging (verdeeld over drie groepen) over het leven van één persoon en de andere casus over een gezin. Voor beiden wilden de beleidsadviseurs laten zien dat een integrale dan wel levensloopbenadering van belang is. De goede ondersteuning als iemand zestien is kan een grote impact hebben in de rest van zijn/haar leven. De discussies verliepen levendig met veel verschillende inbreng, vraag is wel hoe nu verder? Inhoudelijk was dit voor de meeste deelnemers herkenbare casuïstiek maar hoe vertaalt dit zich nu naar een nieuw kader voor het inkoopbeleid zorg in 2017? Zijn inspiratiesessies trouwens wel de handigste manier voor beleidsmakers om aan input te komen? Werken intensieve één op één contacten tussen beleidsmakers en maatschappelijke organisaties niet veel beter? Welk vervolg krijgt deze avond en op welke wijze komt dit terug in de commissie en raadsvergadering? Wordt vervolgd…..

DSC06663

ZORGEN OVER AMBTELIJKE FORMATIE

De gemeentelijke jaarrekening 2015 meldt op pagina 11 dat er in 2015 sprake was van 25 vacatures in de ambtelijke formatie. De begrotingsformatie is 320 FTE en de feitelijke formatie is 295. Dit is met ruim 5 ambtenaren op bijna 60.000 inwoners zeer weinig. Op vragen van de Leefbaar 3B fractie over het personeelsverloop geeft het college aan dat de uitstroom van medewerkers in 2015 liefst 14% was (49 medewerkers). De oorzaken van vertrek zijn divers, zegt het college. Lansingerland kent van meet af aan een beperkte ambtelijke formatie. De gemeente startte in 2007 met de norm 7 ambtenaren op 1000 inwoners.

Het college zegt in de Jaarrekening 2015 “prudent met de middelen om gegaan te zijn”. Wij vragen ons af wat met ‘prudent’ bedoeld wordt. Is het inmiddels niet alle hens-aan-dek? Wat is er precies aan de hand? Hoe ziet het college bijvoorbeeld het verloop onder strategisch belangrijke medewerkers op het sociaal domein? De formatie van bijvoorbeeld de afdeling economische zaken is al lang onder de maat. Wat gaat het college hieraan doen? De PvdA fractie hoopt bij het debat over de jaarrekening 2015 en kadernota 2016 hierover van de kant van het college antwoord te krijgen.

DSC06664

HUISHOUDELIJKE HULP BLIJFT TAAK GEMEENTE

Persbericht van Centrale Raad van Beroep: De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 drie richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beslist is dat huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 valt. Aanspraken op huishoudelijke hulp die zijn toegekend onder de tot 1 januari 2015 geldende oude Wmo, blijven ook daarna gelden. De gemeente kan die aanspraken met toepassing van de Wmo 2015 aanpassen aan haar nieuwe Wmo-beleid. Dit beleid moet berusten op objectief en onafhankelijk onderzoek naar de tijd die nodig is voor een schoon en leefbaar huis. Overleg met gecontracteerde zorgaanbieders en cliëntenraden is niet toereikend. In de twee Utrechtse zaken is beslist dat de gemeente eerst deugdelijk onderzoek moet doen, in plaats van uit te gaan van het gestelde financiële kader. In de zaak van Aa en Hunze is beslist dat een gemeente huishoudelijke hulp mag aanbieden in de vorm van een algemene voorziening. Aanvullend hierop moet een op de persoon afgestemde maatwerkvoorziening worden aangeboden, indien dat nodig is voor de zelfredzaamheid. De gemeente Aa en Hunze mocht haar inwoner echter niet verwijzen naar de algemene voorziening ‘schoonmaken huis’, omdat de algemene voorziening van Aa en Hunze niet voldoet aan de eisen van de Wmo 2015. De hele uitspraak: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Centrale-Raad-oordeelt-huishoudelijke-hulp-blijft-taak-gemeente-.aspx

DSC06646

VRAGEN AAN OMBUDSTEAM PVDA LANSINGERLAND? BEL OF MAIL ONS!

Loopt u vast in een woud van regels en wetten? Voelt u zich onrechtvaardig behandeld door een gemeentelijke instantie of heeft u een probleem met het energiebedrijf of uw woningcorporatie? Dit zijn maar enkele vragen waar mensen tegen aan kunnen lopen. Het Ombudsteam van de PvdA Lansingerland ondersteunt u in het zoeken naar een oplossing voor uw probleem (op het gebied van wonen, inkomen, werk, gezondheid, onderwijs, zorg etc.). U kunt ook bij ons terecht als u van mening bent dat u onvoldoende antwoord vindt bij officiële instanties. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 06-19618730. Spreek dan naam en telefoonnummer in dan belt het Ombudsteam snel terug, indien gewenst maken we dan een afspraak met twee leden van het ombudsteam. Mailen kan vanzelfsprekend ook: ombudsteampvdall@gmail.com

DSC06643

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2015? Lees het op https://lansingerland.pvda.nl/2015/05/21/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-18-22-mei-2015/ Die week verscheen de Kadernota 2015, stelden wij schriftelijke vragen over de ‘toetsing van de lokale solidariteit’ in het kader van de ‘Maand van de Lokale Solidariteit’ en debatteerden wij met de commissie Samenleving en de wethouder over de grip op de transitie en de voorbereiding op de transformatie met betrekking tot de decentralisaties op het sociale domein. Het klinkt nog steeds vertrouwd.

Volgende week maandag is er weer fractieoverleg, donderdag is er een door de ASD georganiseerde bijeenkomst over privacy en is er de maandelijkse raadsvergadering met het debat over de huisvesting van asielgerechtigden in onder meer Hergerborch. Ook buigen wij ons volgende week over de Kadernota 2016 die eind deze week zal verschijnen. Ook is er een vergadering avn het PvdA afdelingsbestuur. Vrijdag 27 mei is er een door de PvdA Zuid Holland georganiseerde conferentie over “Goed Wonen”. Petra Verhoef en Gerard Bovens hopen dan ook PvdA kamerlid Albert de Vries weer eens de hand te mogen schudden.

Het citaat van de week komt uit Trouw van zaterdag 14 mei 2016. Hans Goslinga schrijft in zijn column ‘Radicale democratie achter nationaal hek?’ het volgende: ‘De opvatting is diep ingedaald dat de democratie alleen in kleine gemeenschappen kan werken. Hoe kleiner hoe beter. Het is een van de argumenten die populisten inbrengen tegen de Europese Unie’. Slotcitaat: ‘De crises en dreigingen waarop de Unie een antwoord moet vinden, onderstrepen de noodzaak van een sterker centraal gezag. Dat streven zou wellicht meer vaart krijgen als de vrijheid in collectieve en individuele zin voorop zou staan. De twee eeuwen oude wijsheid uit het Westen leert dat een radicale democratie waarin de wil van de meerderheid beslissend is, de vrijheid bedreigt. Zeker als je om die democratie nationale hekken plaatst’.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 20 mei 2016

DSC06643

DSC06635

De Kralingse meisjes bij RTV Rijnmond Marcia Tap op Wederopbouwdag!

‘De Kralingse meisjes’ bij RTV Rijnmond’s  Marcia Tap op Wederopbouwdag!