19 november 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 16 – 20 NOVEMBER 2015

Dit 37ste weekverslag in 2015, aflevering 371 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de vluchtelingenproblematiek ons intensief bezig hield, de Tweede Kamer zich boog over de dilemma’s die openbaarheid en privacybescherming voor gemeenten zoals Lansingerland met zich brengen, het Hoogheemraadschap Delfland een streep haalde door de kwijtschelding voor arme mensen en er een interessante politieke ledenraad plaatsvond. Maar het was bovenal een verdrietige week die opnieuw duidelijk maakte hoe kwetsbaar een democratische rechtstaat kan zijn en hoe belangrijk het is om mensenlevens en onze democratische waarden met kracht te verdedigen.

VLUCHTELINGEN IN LANSINGERLAND

Afgelopen dinsdag kwam een eind aan het zes dagen durende verblijf van 80 vluchtelingen in de crisisopvang in de Sterrenhal in Berkel. Ongeveer 200 vrijwilligers zorgden er voor dat er liefst 144 uren vrijwillige inzet beschikbaar was om deze groep te ondersteunen. Een van de vrijwilligers, een partijgenoot, stuurde ons de volgende impressie van de eigen ervaringen.

“Heb je ze ook gezien, de drie X-men films” en op mijn bevestigende antwoord: “en welke vond jij de beste, ik deel drie!” Ik zit aan een van de tafels in de recreatieruimte in de Sterrenhal, de sporthal  is in tweeën gedeeld, aan de ene kant rijen veldbedden, aan de andere kant tafels, stoelen, twee tafeltennistafels en een buffet met koffie, thee, fruit en brood.  Aan de ene tafel wordt geschaakt, verderop zitten een paar vrijwilligers Nederlands te oefenen met een groepje vluchtelingen, aan andere tafels wordt vooral veel op de eigen telefoon gekeken en geapp’t en drie jongens werken al dagen aan een grote, ingewikkelde, legpuzzel. Aan mijn tafel gaat het over films, de jongen die tegenover me zit studeerde Engels in Damascus en spreekt daarom deze taal ook vloeiend. Er zijn zo’n tien vrijwilligers aanwezig in witte vestjes, naast medewerkers van de gemeente (blauwe en gele vestjes), beveiliging, brandweer en EHBO vrijwilligers (gele vestjes) en  iedereen draagt een bepaalde kleur polsbandje, ook de vluchtelingen. De vrijwilligers zijn er om activiteiten te ondernemen met de vluchtelingen die dat willen, een paar gaan bijvoorbeeld naar de Markthal in Rotterdam, anderen zijn meegegaan op een excursie naar een boerderij en weer anderen blijven in de hal en vinden het leuk om Nederlandse woorden te oefenen, een potje tafeltennis te spelen, of gewoon te praten.

De sfeer in de Sterrenhal is goed, vriendelijk en van sommige vluchtelingen begrijp ik dat ze het een hele prettige en gastvrije ontvangst vinden en ze zijn ook blij met de faciliteiten.  Voor sommigen is dit al de zesde sporthal waar ze verblijven en ik hoop dan ook dat ze binnenkort wat langer ergens kunnen verblijven. Want hoe goed ook de sfeer, hoe vriendelijk iedereen ook is: met 80 man in een hal slapen, eten en ontspannen valt zeker niet mee. Mooi om te zien hoe veel mensen zich inzetten, hoe vanzelfsprekend er kleding, speelgoed en andere spullen worden gebracht naar het gemeentehuis, hoe groot de solidariteit is met de vluchtelingen in de Sterrenhal is. Ik vond het waardevol om daar even deel van uit te mogen maken”. Einde citaat.

Prachtig plantsoen rond de Berkelse Dorpskerk

Prachtig plantsoen rond de Berkelse Dorpskerk

Vrijdagavond 20 november kijken omwonenden, vrijwilligers en gemeente samen terug op de crisisopvang. Tijd om bij te praten, ervaringen uit te wisselen en de blik op de directe toekomst te richten.

De afgelopen week was er ook een drietal inloopbijeenkomsten over het gemeentelijke voorstel om noodopvang voor 60 vluchtelingen aan te bieden op een locatie in Lansingerland. Het gaat vooral om de locatie Wilderszijde naast het Gemeentehuis in Bergschenhoek of (tweede optie) een lege ruimte aan de Lijsterlaan In Bleiswijk. De PvdA fractie was bij elke bijeenkomst vertegenwoordigd door tenminste twee fractieleden. De inloopbijeenkomst in Bergschenhoek werd matig bezocht en ook in Berkel liep het niet echt storm. Wel druk was het in Bleiswijk. De mogelijke locatie Lijsterlaan bracht vele mensen op de been. Wij als raadsleden luisterden, deelden ideeën en zorgen, kwamen veel betrokkenheid tegen en gaven informatie over de stand van zaken en hoe de verdere besluitvorming in elkaar zat. De PvdA fractie vindt dat deze aanpak goed werkte. Kleinschalig, plezierig, direct en tijd genoeg om goed door te vragen op de reacties van onze inwoners. Het idee om noodopvang te bieden viel over het algemeen goed. Het ging vooral over de locatie en ook over de algemene zorg over wat er op dit moment op onze wereld aan ellende af komt. Volgende week donderdag vergadert de raad over een concreet collegevoorstel. Daarin, gelet op alle reacties uit de samenleving, hopelijk het bericht aan de Veiligheidsregio en de Commissaris van de Koning dat Lansingerland in principe bereid is om de locatie Wilderszijde naast het Gemeentehuis beschikbaar te stellen voor de noodopvang van 60 vluchtelingen voor de maximale periode van 3-12 maanden. Lansingerland is hopelijk bereid om het gesprek met het COA aan te gaan over de praktische en financiële haalbaarheid. Als het raadsvoorstel zo luidt, dan krijgt het zeker de steun van de PvdA fractie.

Wat voor ons van groot belang is, is dat er met de komst van noodopvang er een einde komt aan het beroep op Lansingerland om maximaal twee keer 3X24 uurs crisisopvang te bieden. Het is immers niet uitgesloten dat er in de toekomst opnieuw meerdere malen een beroep op Lansingerland zal worden gedaan om, na de Sterrenhal, elders in Lansingerland crisisopvang te bieden. Crisisopvang vraagt veel van de organisatie en is belastend voor de mensen die het betreft. Het voortdurend gesleep met vluchtelingen door het land kan stoppen wanneer er voldoende noodopvang is. Het is ons een raadsel waarom de Commissaris van de Koning de gemeenten in Zuid Holland geen taakstelling oplegt om noodopvang naar rato van het aantal inwoners te organiseren. Dat gebeurt wel als het gaat om het bieden van huisvesting van statushouders. Wij vinden het bestuurlijk gezien een slechte zaak dat dit niet gebeurt bij het onderbrengen van asielzoekers. De provinciale aanpak is in de bestuurlijke praktijk veel te vrijblijvend.

Een minuut stilte in het gebouw van de Tweede Kamer voor de slachtoffers in Parijs

Een minuut stilte in het gebouw van de Tweede Kamer voor de slachtoffers in Parijs

DELFLAND HAALT STREEP DOOR KWIJTSCHELDINGSREGELING VOOR ARME MENSEN

Op 19 november jl. werd de ontwerpverordening Kwijtscheldingregeling door de Verenigde Vergadering (VV) van het Hoogheemraadschap van Delfland aanvaard. Alle coalitiepartijen, waaronder VVD, CDA en Water Natuurlijk (GroenLinks en D66), gaven hun steun aan het ontwerp. De gehele oppositie van PvdA, CU/SGP, Natuurterreinen, 50Plus en Partij voor de Dieren stemde tegen, zo berichtte Naushad Boedhoe die deel uit maakt van de PvdA fractie in het Hoogheemraadschap Delfland.

Met deze verordening wordt de kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor minima in twee jaar afgeschaft. Dat betekent enerzijds dat mensen die het al heel moeilijk hebben € 284 per jaar zuiveringsheffing moeten betalen. Nibud en andere organisatie hebben uitgerekend dat deze huishoudens per maand amper € 25 tot € 50 overhouden voor alle onvoorziene uitgaven, zoals een kapotte wasmachine, fiets e.d. Kortom, mensen die niet of nauwelijks de zuiveringsheffing kunnen betalen. Als deze mensen in betalingsmoeilijkheden komen, zullen ze anderzijds een beroep doen op bijzondere bijstand van gemeenten en kunnen in de schuldhulpverlening komen. Bovendien zullen ze door de financiële druk ook psychische onder schade ondervinden.

De oppositie, waarin de PvdA het voortouw had, heeft nog geprobeerd om met een motie een jaar uitstel te krijgen, zodat het college zijn voorstel beter kon overdenken en goed overleg kon voeren met de gemeentebesturen van de gemeenten in het Delflands gebied. De motie werd door de coalitie weggestemd. Deze motie kwam overeen met wat de afgelopen maanden alle colleges van burgemeester en wethouders aan Delfland hadden gevraagd. Colleges van B&W van uiteenlopende coalities dienden zienswijzen in en/of lieten hun wethouders inspreken in commissievergaderingen en vergaderingen van de Verenigde Vergadering van Delfland. Wethouder Ankie van Tatenhove (Lansingerland) sprak in een commissievergadering. De PvdA-Lansingerland diende een zienswijze in. Ook veel actiegroepen, zoals Delen achter de Duinen, kerkelijke organisaties, studentenorganisaties en individuele burgers dienden zienswijzen in en/of spraken in. Alle zienswijzen en inspraken zijn door Delfland gewoon van tafel geveegd. Niet eens een komma is in het ontwerp veranderd. Een zelden vertoonde bestuurlijke arrogantie.

Het college van Delfland heeft aangegeven nu met gemeentebesturen en de actiegroep Delen achter de Duinen te gaan overleggen. De bestuurlijke verhoudingen zijn echter erg verstoord. De vraag is daarom of de gemeentebesturen bereid zijn tot bestuurlijk overleg met Delfland nu zij zo aan de kant zijn gezet. Kan van een zichzelf respecterende wethouder bereidheid tot overleg worden gevraagd? Zij hebben keer op keer Delfland gevraagd om eerst overleg en daarna een besluit. Delfland heeft als een dwaze het besluit genomen en wil daarna overleg.

Vergadering Politieke Ledenraad PvdA

Vergadering Politieke Ledenraad PvdA

IMPRESSIE PVDA POLTIEKE LEDENRAAD

Afgelopen zaterdag, 14 november, werd in theater de Flint in Amersfoort een Politieke Lederraad gehouden. Er was een grote opkomst. Raymond Tans, de congresvertegenwoordiger van Lansingerland, zorgde voor de volgende impressie waarin hij ook ex-secretaris Wilma Mansveld persoonlijk bedankte voor haar inzet om de geluidsoverlast van de HSL in Lansingerland op te lossen.

Vanwege de verschrikkelijke moordpartij in Parijs werd 1 minuut stilte gehouden. In zijn toespraak tot de Ledenraad ging Diederik Samson in op de gebeurtenissen daar. Hij had het over het over WIJ en ZIJ. Waarin WIJ de vertegenwoordigers zijn van tolerantie, van vrijheid, van gelijkwaardigheid en van democratie. En ZIJ dat zijn de personen die onze vrijheid verachten, haar haten en willen bestrijden. Door deze moordpartij wordt een afschuwelijke poging gedaan om mensen tegen elkaar op te zetten. Om verdeeldheid te zaaien. Ondanks alle angst en ongerustheid moeten we op zoek naar kracht en zelfbewustzijn. “Want onze zachte waarden van tolerantie, gelijkheid en vrijheid zijn in al haar kwetsbaarheid ook oersterk. Sterker dan de haat van extremisten. Sterker dan de kogels van terroristen. Dat weten wij. En dat weten zij!” Aldus Diederik aan het slot van zijn betoog.

Bij de Ledenraad werd ook afscheid genomen van staatssecretaris Mansveld die aftrad vanwege de perikelen rondom het spoor en ProRail. Het eindrapport van de enquêtecommissie over de Fyra was voorhaar aanleiding om af te treden. Zij kreeg een staande ovatie voor haar inzet en de getoonde verantwoordelijkheid. In de wandelgangen heeft Raymond Tans Wilma Mansveld namens de PvdA Lansingerland heel hartelijk bedankt voor haar stevige en voortdurende inzet bij het zoeken naar oplossingen van de geluidsproblemen van de HSL in Lansingerland. Ze had voor onze afdeling altijd een luisterend oor en was heel goed benaderbaar. Deze blijk van waardering deed haar zichtbaar goed.

In de Ledenraad werd over verschillende onderwerpen gediscussieerd. De conclusies worden verwerkt in het op te stellen verkiezingsprogramma. Gesproken werd over Rusland en Poetin in relatie tot Oekraïne en mensenrechten. Er werd gesproken over Syrië, de vluchtelingenproblematiek, de EU, duurzaamheid en goed werk. Elk thema werd door een deskundig iemand ingeleid op grond waarvan de discussie kon plaatsvinden. Een bijzonder boeiende, leerzame en interessante middag.

Astrid Oosenbrug aan slag tijdens het debat over de begroting BZK op woensdag 18 november 2015

Astrid Oosenbrug aan slag tijdens het debat over de begroting BZK op woensdag 18 november 2015

KAMERDEBAT BEGROTING BZK OOK OVER DILEMMA’S ROND PRIVACY & OPENBAARHEID IN LANSINGERLAND

Afgelopen dinsdag en woensdag debatteerde de Tweede Kamer met minister Plasterk over de begroting van het ministerie van BZK. Astrid Oosenbrug nam een deel van de woordvoering van de PvdA fractie voor haar rekening. Haar bijdrage stond in het teken van openheid en transparantie, de wenselijkheid van het gebruik van open source bij de overheid en de dilemma’s die openbaarheid en privacybescherming in de praktijk met zich brengen. Een ook voor Lansingerland zeer actueel thema. Daarom volgt hierna de weergave van haar bijdrage in de eerste termijn van de Tweede Kamer:

“Mijn voorliefde voor openheid en transparantie is inmiddels geen geheim meer in de Kamer. Mede daardoor kreeg ik onlangs het boek The Open Organization cadeau. Dat boek lezende, realiseerde ik mij eens te meer dat Red Hat bestaat omdat Linus Torvalds een van de meest bekende en meest gebruikte opensourcebesturingssystemen creëerde, dat voor iedereen toegankelijk is: Linux.

Waarom vertel ik dit, vraagt u zich wellicht vertwijfeld af. Naast dat ik mijn exemplaar van dit boek graag via de bode aan de minister wil overhandigen in het kader van “delen is het nieuwe hebben”, wil ik dat ook graag doen om via het boek de uitdrukkelijke boodschap mee te geven hoe belangrijk open source en open standaarden zijn voor de digitale toegankelijkheid. Ik roep de minister dan ook op om met zijn collega’s in overleg te gaan en een plan te bedenken hoe een ieder vanuit de eigen rol ervoor gaat zorgen dat iedereen in Nederland kan meedoen. Wij moeten niet alleen in het echte leven scherp zijn op de toegankelijkheid, maar ook in het digitale leven. In iedere portefeuille, op ieder departement, zijn elementen te vinden die meedoen voor iedereen mogelijk kunnen maken. Naast de problemen met goed snel internet in de diverse buitengebieden, waardoor scholieren, startende bedrijven en mensen met een hulpvraag op achterstand worden gezet en een aanzienlijk deel van de gemeentewebsites niet of nauwelijks voldoet aan de webrichtlijnen, waardoor digitale informatie onder andere voor mensen met een beperking slecht beschikbaar is, ligt er ook nog steeds een enorme uitdaging door het gebrekkige gebruikmaken van open standaarden door de overheid en de semioverheid.

Samen met collega Gesthuizen van de SP heb ik eerder een motie ingediend die hierin voorziet, maar het lijkt erop dat alleen de rijksoverheid deze motie actief oppakt en de gemeenten, de provincies en de semioverheid, bijvoorbeeld het UWV, deze motie links laten liggen. De vraag over gebruik van echte open standaarden bij het UWV kreeg als antwoord dat ze het digitale formulier uitprinten en opsturen naar de cliënt via de post, en dat ze dat liever doen dan gebruikmaken van open standaarden waardoor de cliënt het digitale formulier gewoon online kan invullen. Dit kan toch niet waar zijn? Bij een overheid die vanaf 2017 vooral digitaal wil communiceren met de burger hoort ook de verantwoordelijkheid om iedereen mee te laten doen. Een eerste, simpele stap is gebruikmaken van open standaarden, al was het maar om de gemeenten te ondersteunen in hun strijd tegen de duopolisten. Wat gaat de minister doen om ook de provincies, de gemeenten en de semioverheden te laten meewerken aan de uitvoering van de eerder genoemde motie?

De grip op ICT lijkt niet sterker geworden. Daarom vraag ik bij dezen om ook in het kader van de transparantie de rapporten die voorheen naar de Kamer werden gestuurd met een volledig overzicht van licentiekosten, onderhoud, aanschaf van hardware, inhuur externen en verdere relevante informatie weer standaard naar de Kamer te sturen, zodat deze Kamer haar controlerende taak weer naar behoren kan uitvoeren. Graag krijg ik een reactie van de minister.

Een goed evenwicht tussen openbaarheid en privacy is van belang. De overheid beschikt over veel privacygevoelige gegevens die niet voor iedereen beschikbaar mogen zijn. Actueel in mijn eigen gemeente is bijvoorbeeld de vraag of adresgegevens van door inwoners aan de raad gestuurde brieven, bijvoorbeeld een reactie op een bestemmingsplan, wel op internet gezet mogen worden. Dat geldt ook voor de inhoud van de brieven voor zover ze herleidbaar zijn naar personen. Het grensgebied tussen de openbaarheid die internet biedt en de bescherming van de privacy van de burger die informatie aan de overheid aanbiedt, verdient meer aandacht. Anders heeft die burger levenslang op internet. Een handreiking van de kant van de minister aan de gemeenten is zeker welkom. Ik hoor graag van de minister hoe hij dit kan doen.

Tot slot. Deze minister is de coördinerend minister van “open, tenzij”, van de overheid dichter bij de burger, maar de Kamer heeft daar zelf ook een taak liggen. Wat zou het goed zijn als onze eigen Kamer zorgt voor een transparante omgeving, voor iedere burger bereikbaar. Dat zou kunnen door het systeem Parlis zo snel mogelijk open te stellen voor iedereen. Dan kan ook het Nederlandse parlement in 2016 zeggen dat het volwaardig meegaat in het digitale tijdperk”. Einde citaat.

Herfst in Berkel

Herfst in Berkel

Tot zover het verhaal van Astrid Oosenbrug in de Tweede Kamer. Omdat in het recente verleden er op de gemeentelijke internet pagina’s aan de raad gerichte stukken opdoken die in bijlage zeer persoonlijke informatie bevatten, heeft de raad een jaar geleden besloten om aan de raad geadresseerde stukken niet meer direct op internet te plaatsen. Het risico dat stukken persoonlijke informatie bevatten die breed op straat terecht komen is te groot. Daardoor de loopt de privacy van betrokkenen gevaar en wordt de wet overtreden. Gekozen werd toen voor een systeem van een op verzoek ter inzage legging. Daarmee is wel aan de eis van openbaarheid voldaan maar kan de privacy geborgd worden. Nadeel is de gang naar het gemeentehuis om de betreffende stukken te kunnen inzien.

De D66 en VVD fracties in Lansingerland dienden in juli van dit jaar, gesteund door alle fracties behalve de PvdA, onder het motto ‘Openbaarheid voorop’ een amendement in om deze procedure ingrijpend te verruimen. Een werkgroep bestaande uit leden van de griffie en het ambtelijke apparaat maakte een uitvoeringsvoorstel dat in november 2015 via een raadsvoorstel aan de raad werd gepresenteerd. Dit voorstel viel niet in goede aarde bij, met name, de D66 fractie. Die vond dat het raadsvoorstel niet spoorde met het amendement. Er komt nu op D66 initiatief een werkgroep van raadsleden uit een vijftal fracties die dit raadsvoorstel willen herschrijven in de geest van het amendement. In hoeverre dit voorstel, anders dan het raadsvoorstel van griffie en ambtelijk apparaat, de toets van de wet zal doorstaan, zal moeten blijken. De PvdA fractie heeft daar op voorhand grote twijfels over. De D66 fractie schuift wat al te makkelijk de privacybescherming ten behoeve van de openbaarheid ter zijde.

Het is dan ook goed dat de minister van BZK zijn licht over deze materie laat schijnen. Minister Plasterk zegde Astrid Oosenbrug tijdens het begrotingsdebat toe om in overleg met de VNG te inventariseren welke concrete vragen er bij gemeenten zijn als het gaat om al dan niet het tonen van persoonsgegevens op de gemeentelijke websites. Ook beloofde hij om in overleg met de VNG te gaan over de vraag hoe gemeenten ondersteund kunnen worden bij de beantwoording van hun vragen met betrekking tot het spanningsveld tussen openbaarheid & privacybescherming. Deze belangrijke toezegging voldeed voor de PvdA Kamerfractie. Een motie indienen was niet meer nodig. Wij zijn heel blij met de toezegging van minister Plasterk. Het is goed dat ook de rijksoverheid zich nu wil gaan inzetten voor deze ingewikkelde maar ook gevoelige materie. De PvdA fractie in Lansingerland verwacht natuurlijk dat de werkgroep uit de raad die een nieuw raadsvoorstel gaat voorbereiden eerst het oor te luisteren zal leggen bij de VNG en BZK.

Astrid Oosenbrug diende tijdens het begrotingsdebat BZK ook nog een motie in om er voor te zorgen dat gemeenten meer grip kunnen gaan krijgen op hun eigen ICT. Het dictum van de motie luidt als volgt: “Verzoekt de regering om met de VNG in overleg te treden met als doel het toepassen door gemeenten van open standaarden te verbeteren en de Kamer in het voorjaar over de uitkomst nader te berichten”. Een ook voor Lansingerland actueel thema waarover de PvdA fractie in Lansingerland deze week schriftelijke vragen aan het college heeft gesteld.

Rode brug in Berkel centrum

Rode brug in Berkel centrum

GROEN LANSINGERLAND, OOK BIJ HET PROVINCIALE TOEZICHT!

Lansingerland is een groene gemeente, dat weten wij zo langzamerhand wel. Maar dat stap voor stap alle provinciale seinen in de richting van Lansingerland op groen gaan staan, is echt nieuws. Uit de rapportage Inter Bestuurlijk Toezicht 2014 (IBT) van de provincie Zuid Holland blijkt dat hun seinen in dat jaar nog op rood stonden als het gaat om de meerjarenbegroting maar dat de groene vlag uit kon voor de stand van zaken met betrekking tot de ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, informatie en archiefbeheer en de risicokaart. Voor 2016 zullen waarschijnlijk ook de financiële seinen op groen gaan staan en is het te verwachten dat bovendien ook voldaan zal worden aan de provinciale taakstelling voor de huisvesting van status houdende vluchtelingen. In 2016 staan dus alle provinciale seinen in het IBT voor onze gemeente waarschijnlijk op groen. Het is niet uit te sluiten dat Lansingerland de enige Zuid Hollandse gemeente in 2016 zal zijn waar dit opgeld zal doen. Goed groen nieuws dus!

DSC05752

Natte Noordeindseweg

TOT SLOT

Aanstaande maandagavond is er weer fractieoverleg. Dinsdagavond is de maandelijkse presentatieavond (voor de agenda, zie: http://www.lansingerland.nl/agenda/agendas_44079/item/vergadering-presentatieavonden_1823.html ) en donderdag is er de raadsvergadering met onder meer de besluitvorming over het al dan niet beschikbaar stellen van ruimte voor de noodopvang van 60 asielzoekers in Lansingerland. Ook staat er een amendement van Leefbaar 3B op het programma om de gehele voorgenomen bezuiniging op het jongerenwerk in 2016 ongedaan te maken. Te verwachten is dat de raad die met zeer grote meerderheid zal gaan aannemen.

Wat deden wij in dezelfde week in 2014? Zie daarvoor ons weekverslag 37 van 2014: https://lansingerland.pvda.nl/2014/11/21/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-17-21-november-2014/ Het profiel van dit college blijft nogal bleek & diffuus. De relatie met hun eigen coalitie blijft gecompliceerd.

Het citaat van de week komt van de PvdA fractie in Provinciale Staten van Zuid Holland die het uittreden uit natuur- en recreatieschappen overhaast en onzorgvuldig vindt: “Op verzoek van de PvdA is afgelopen woensdag het uittreden van de provincie uit de recreatie- en natuurschappen in Provinciale Staten besproken. De PvdA vindt de voorgestelde uittredingstermijn veel te overhaast en onzorgvuldig. Ons voorstel was om samen met de  betrokken gemeenten tot een duurzame uittreding te komen. Pas als helder is hoe in de toekomst het onderhoud van de natuur- en recreatiegebieden wordt opgepakt, is een zorgvuldig besluit te nemen. Helaas steunde een meerderheid van Provinciale Staten het voorstel van Gedeputeerde Staten. Woordvoerder Anne Koning: ‘Wij vinden dit zorgelijk. De PvdA is niet tegen nieuwe schoenen, maar gooi de oude niet weg voor je zicht hebt op de nieuwe. Daarvoor is het groen in onze dichtbevolkte provincie te kwetsbaar en waardevol’. Zuid-Holland kent tien natuur- en recreatiegebieden. Met geld van de gemeentes en provincie zijn zij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van meer dan 5000 hectare groen in onze provincie, zoals bijvoorbeeld de Rottemeren en Midden-Delfland. De PvdA had ter voorbereiding op het agendapunt overleg gevoerd met diverse partijgenoten. Uit deze gesprekken bleek dat de zorgen van de PvdA Zuid-Holland breed worden gedeeld. Namens de 23 betrokken gemeentes was opgeroepen het besluit van GS niet te steunen.

De PvdA fractie in Lansingerland deelt de visie van hun provinciale collega’s. Ons fractielid Sam de Groot uitte zich in gelijke bewoordingen tijdens de afgelopen raadscommissie Ruimte.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 20 november 2015

DSC05750

DSC05747

Natte Berkelse Meerpolder

Natte Berkelse Meerpolder