28 februari 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 17 – 28 FEBRUARI 2014

Dit 7de weekverslag in 2014 jubileum aflevering 300 sinds begin januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen 14 dagen. Vorige week verscheen er geen weekverslag vanwege de vakantie in onze regio. Het was een periode waarin de campagne de dagelijkse politieke arbeid stap voor stap ging verdringen, de raad de laatste reguliere vergadering hield, de bouw van de Westpolder 2 school toch snel van start zal gaan en de knip in de Berkelse Herenstraat de gemoederen hoog deed oplaaien.

300ste JUBILEUM WEEKVERSLAG

Dit is alweer het 300ste weekverslag sinds wij hier in de derde week van januari 2007 een start mee maakte. De gemeente Lansingerland was toen precies 3 weken oud. Het leek ons toen een goed idee om als fractie wekelijks onze belevenissen op te gaan schrijven en via de website te publiceren. Zo wilden wij onze PvdA achterban, onze collega’s in de raad, collegeleden, politici in Den Haag en andere gemeenten en provincie, ambtenaren, media en andere geïnteresseerden precies op de hoogte houden over wat ons politiek en maatschappelijk bezig hield. Bovendien merkten wij al snel dat ons weekverslag ook een belangrijke bijdrage levert aan het politiek agenderen van maatschappelijke vraagstukken. Voor ons zelf werden de verzamelde weekverslagen een belangrijk naslag werk. Belangrijk ook om ons politieke optreden inhoudelijk consistent te houden.

Wij merken dat ons weekverslag door onze lezers gewaardeerd wordt. Natuurlijk vormt onze PvdA identiteit de rode lijn in onze verhalen maar het is ons tot op heden nog niet overkomen dat wij feitelijk onjuiste informatie gaven. Daardoor zijn wij ook een betrouwbare bron voor de lokale en regionale media geworden. Gerard Bovens verzorgt al 300 edities de eindredactie. Dat doet hij in de regel op vrijdagmorgen. Zo rond het middaguur staat het weekverslag op de website van de PvdA Lansingerland en krijgen de abonnees de nieuwsbrief per mail. Voor Gerard is het redigeren van het verslag een wekelijks ritueel geworden. Onmisbaar ook om het complexe werk van de fractie elke week weer precies te kunnen ordenen en op te bergen.

Ons 100ste weekverslag verscheen in mei 2009, het 250ste in januari 2013 en het 300ste dus eind februari 2014. Volgens planning moet het 500ste weekverslag in het voorjaar van 2019 gaan verschijnen. In de regel verschijnen er 42 weekverslagen per jaar. Hoe de wereld er over 5 jaar uit zal gaan zien, ligt in de schoot van de toekomst verborgen. Terugkijkend naar de situatie van begin 2007, toen de bomen nog in de hemel groeiden, zal alles er dan ongetwijfeld helemaal anders gaan uitzien dan nu. Waarschijnlijk zullen wij dan vertederd terugkijken op de problemen waarmee wij anno 2014 kampten. Zeker is wel dat Gerard Bovens dan niet meer politiek actief zal zijn.

Onze fractie dankt iedereen die onze weekverslagen trouw volgt. Dat zijn elke week zo’n 250 lezers. Veel minder dan onze volgers via snelle sociale media als Twitter en Facebook waar wij overigens ook goed op vertegenwoordigd zijn. Sommige partijen praten graag over transparantie in de politiek. Wij geven er in de praktijk al 300 weekverslagen lang in de praktijk vorm en inhoud aan. Dat gaan wij onze lezers ook de komende vier jaren weer laten zien. Naar wij hopen met een fractie van minstens 5 personen, opnieuw een puike wethouder in het college en een stralend Tweede Kamerlid in Den Haag!

Bouwen aan het nieuwe centrum Westpolder

Bouwen aan het nieuwe centrum Westpolder

BOUW WESTPOLDER 2 SCHOOL TOCH SNEL VAN START

Tijdens de Raadsvergadering van eind januari 2014 werd een door Sam de Groot aangepaste motie van D66 aangenomen waarin door de raad aangaf de bouw van de Westpolder 2 en Westpolder 3 school als aan elkaar verbonden te zien en dat daarom uitstel van de bouw van de Westpolder 2 school geen afstel betekende. Bovendien riep de raad het college op om op een zo kort mogelijke termijn een voorstel tot realisatie van Westpolder 2 school aan de raad voor te leggen waarin ook de dekking van de kapitaallasten is geregeld. Zie voor het uitvoerige verhaal over dit debat ons weekverslag 4 van 2014. https://lansingerland.pvda.nl/2014/01/31/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-27-31-januari-2014/ 

Nu, slechts 4 weken na dit ingrijpende debat, ligt de start van de bouw van de Westpolder 2 school toch in het onmiddellijke verschiet. Wethouder Marc van Dijk had tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag groot nieuws. Zoals het er nu naar uitziet, neemt het college op dinsdag 11 maart een definitief positief besluit over de bouw van de Westpolder 2 school. Over de bouw van de Westpolder 3 school is al eerder een besluit genomen. Volgende week wordt de definitieve samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente en de organisaties die het Westpolder 2 gebouw zullen gaan bevolken. Informeel is er al een akkoord bereikt. Onder hen natuurlijk De Kleine Kapitein en OBS De Klipper. Om verdere vertragingen te voorkomen is de aanbestedingsprocedure voor de bouw inmiddels onder voorbehoud van mogelijke bezwaren tegen de bouwvergunning alvast door het college gestart. De opening van de Westpolder 2 school is al met al wel met 6 maanden vertraagd. Opening is nu begin 2016 voorzien. Ook is er financiele dekking gevonden binnen de voor 2013 geldende financiele kaders gevonden. Meevallers in aanbestedingen binnen de onderwijs portefeuille en vrijwal van kapitaallasten hielpen een handje mee. Formeel moet de provincie deze dekking nog goedkeuren maar volgens wethouder Marc van Dijk zal dit wel gaan lukken.

Wij feliciteren wethouder Marc van Dijk (VVD) van harte met dit mooie resultaat. Hij heeft zich er met hart en ziel voor ingezet en de afgelopen weken heel wat boosheid over zich heen gekregen. Net als wij zelf trouwens. De aardigheid in Lansingerland is soms ver te zoeken. Niet iedere ‘De  Klipper’ ouder begreep vier weken geleden onze strategie om het speelveld voor een ieder gelijk te houden en zo ruimte te scheppen voor de snelle oplossing die Marc van Dijk samen met alle betrokkenen inmiddels realiseerde. Plezierig ook dat de D66 fractie als eerste wethouder Marc van Dijk feliciteerde met dit fraaie bestuurlijke resultaat.

Huijgensplantsoen Berkel centrum wordt een plaatje!

Huijgensplantsoen Berkel centrum wordt een plaatje!

HERENSTRAAT BLIJFT AFGESLOTEN

Op het scheiden van vier jaar politieke markt en met de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart in het verschiet kwam de fractie van Leefbaar 3B tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag met een plotselinge motie over de afsluitingen in de Herenstraat en Noordeindseweg. Vooral het deel over de Herenstraat hakte er stevig in. Voorgesteld werd om: ‘de paal in de Herenstraat met ingang van heden naar beneden te laten en deze maatregel te beoordelen bij de heroverweging van het verkeerscirculatieplan Berkel Noord in het najaar van 2014’. Dit verhaal was gebaseerd op klachten van een 20 tal winkeliers in de Herenstraat die geuit werden tijdens het verkiezingsdebat van maandagavond dat georganiseerd werd door Ondernemend 3B. 

Deze motie inspireerden de CDA en PvdA fractie met steun van de VVD tot een tweede motie waarin het college verzocht werd om voor de knip in de Herenstraat in nauw overleg met belanghebbenden een heroverweging uit te voeren en de uitkomst daarvan in het tweede kwartaal van 2014 aan de raad voor te leggen. In deze motie bleef de paal recht overeind in afwachting van de definitieve evaluatie van het Mobiliteitsplan 2008.

Wat opviel was dat de ondernemersvereniging Berkel centrum kiest voor behoud van de paal in de Herenstraat tijdens de openingsuren van de winkels. In de avond en nacht mag de paal wat hen betreft omlaag. Zo ontstaat er een aantrekkelijk winkelgebied dat ruimte geeft aan veilig winkelen, horeca en recreatie. Bij de winkeliersvereniging zijn 90 winkeliers aangesloten. Zo’n 20 winkeliers delen de visie van hun bestuur kennelijk niet. Feit is wel dat 80% van de winkeliers dit kennelijk wel doet. Wat ook opviel, was dat Leefbaar 3B zich volledig liet leiden door deze 20% en het verhaal van het bestuur van de winkeliersvereniging straal negeerde.

Onze woordvoerder Sam de Groot hield een ironisch verhaal over een door zijn bedrijf ontwikkelde app waarmee straatbewoners simpel vanaf de bank in de huiskamer zelf de paaltjes in hun straat en de straatverlichting kunnen gaan bedienen. ‘Die straat kun je nu van de maan af perfect onderscheiden. Intussen blijkt het nut van deze app volledig achterhaald nu je de palen in je eigen straat kennelijk simpel omlaag kunt krijgen via de website van Leefbaar 3B’, aldus Sam. Bekijk zelf Sam’s stralende verhaal maar eens via http://portal.companywebcast.com/lansingerland  en begin bij 1.07 uur.

Leefbaar 3B koos er tenslotte voor om de eigen motie in te trekken. Onze motie haalde het ruim met CDA, VVD, D66, Neeleman en PvdA al voorstemmers. Wethouder Henk de Paepe (Leefbaar 3B) verzette zich tegen onze motie omdat daar het woord ‘heroverweging’ in voor komt. Dat betekent volgens hem ‘schrappen’ en dat past niet bij de brede, integrale evaluatie die nu voor de deur staat. De wethouder werd er door Sam de Groot aan herinnerd dat ‘heroverweging’ in de Nederlandse taal nog een andere betekenis heeft, namelijk ‘het opnieuw nadenken over iets, soms aan de hand van nieuwe argumenten of inzichten, en mogelijk leidend (bij wijze van `voortschrijdend inzicht`) tot een ander besluit’. Die uitleg is uiteraard de onze en slaat tevens naadloos aan bij de plannen van de wethouder. Wij begrijpen politiek gezien natuurlijk best dat wethouder De Paepe niet positief kon adviseren op onze CDA, VVD en PvdA motie en tegelijkertijd de motie van zijn eigen Leefbaar 3B fractie moest afwijzen. Voorafgaande aan dit debat sprak een bewoner van de Noordeindseweg in. Hij was vergezeld door een 50 tal medebewoners die met klem verzochten de beide knippen in Berkel vooral te handhaven vanwege de verkeersoverlast en de verkeersveiligheid ter plekke. Strijdende belangen die om een zorgvuldige en onderbouwde belangenafweging vragen. En niet om bestuurlijke luchtballonnen, zoals Leefbaar 3B deed.

Herplakker in buitengewone dienst!

Herplakker in buitengewone dienst!

ENQUETE STOP HERRIE HSL

De Stichting ‘Stop Geluidsoverlast HSL’ heeft de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen van Lansingerland bestudeerd. Zij heeft natuurlijk in het bijzonder gekeken naar de standpunten van de partijen met betrekking tot het terugbrengen van de geluidsoverlast veroorzaakt door de HSL . De Stichting heeft op 9 december 2013 een plan gepresenteerd om definitief een einde te maken aan deze geluidsoverlast, door middel van een half open Kap over het tracé (5 km) door Lansingerland. Ook is het plan aan Staatssecretaris Mansveld, het Ministerie van I en M en Prorail aangeboden. Dit plan wordt momenteel door hen bekeken en getoetst. Het voorstel van de stichting  is om dit plan op te nemen in de lopende Pilot. Om de kiezers op 19 maart 2014 te helpen bij het bepalen van hun stem, heeft de stichting aan alle partijen gevraagd te reageren op een 4 tal vragen die zij willen publiceren op hun website. Hieronder volgen deze vragen en de reactie van de PvdA Lansingerland.

Vraag 1)

Ondersteunt u als politieke partij van Lansingerland de mening dat de geluidsoverlast slecht is voor het leefklimaat en de gezondheid van de bewoners schaadt? 

De Partij van de Arbeid heeft woon en leefgenot hoog op de agenda staan en daarmee ook het bestrijden van de overlast die veroorzaakt wordt in de vorm van stank, en geluid als gevolg van de aanwezige infrastructuur (wegen, spoor en luchtvaart) en overlast veroorzaakt door bedrijven. Het is evident dat als er sprake is van geluidsoverlast dit slecht is voor het leefklimaat en de gezondheid van bewoners zal schaden.

Vraag 2)

Op welke wijze wilt u zich als politieke partij daadwerkelijk inzetten voor een structurele oplossing van dit geluidsprobleem, zodat er niet de komende jaren constant opnieuw metingen en aanpassingen van de geluidswerende voorzieningen nodig zijn?

De Partij van de Arbeid heeft zich de afgelopen jaren daadwerkelijk ingezet voor snelle én structurele oplossingen voor de geluidsoverlast en niet alleen in woord maar vooral in daad. Op initiatief van de Partij van de Arbeid is het onderwerp op de agenda gezet van de tweede kamer en zijn er Kamervragen gesteld om de bewindspersonen te houden aan de gedane toezeggingen. De Partij van de Arbeid is teleurgesteld over het tempo en de resultaten van de pilots die tot nu toe zijn uitgevoerd en streeft naar oplossingen waarbij er een goede balans is tussen snelheid van realiseren én structurele oplossingen. De Partij van de Arbeid zal de besluiten van het Ministerie kritisch beoordelen op deze aspecten en zonodig de tweede kamer opnieuw in stelling brengen tegelijkertijd met het inzetten van de mogelijkheden die de gemeente zelf bestuurlijk heeft.

Vraag 3)

Waar hecht u meer aan: het precies afstemmen op de grens van 57 dB of kiest u voor een oplossing die de bewoners van Lansingerland tevreden stelt?

De Partij van de Arbeid gaat voor het beste resultaat voor de bewoners van Lansingerland waarbij wij de 57 db zien als het minimale (want toegezegde) resultaat. Nu het erop lijkt dat er oplossingen mogelijk zijn waarbij er betere resultaten bereikt kunnen worden zullen wij deze zonodig en waar mogelijk ondersteunen.

Vraag 4)

Bent u voorstander van ons plan ‘Open Kap’ -dat een toekomstbestendige oplossing laat zien- en bent u bereid bij uw collega’s in de Tweede Kamer te bepleiten dat dit plan uitgevoerd gaat worden?

De Partij van de Arbeid is voorstander van een oplossing die zowel op korte termijn te realiseren is als een goede structurele oplossing is voor de bewoners. Als, zoals wij ook hopen, het ministerie van IenM eind februari met de bevestiging komt dat de ‘Open Kap’ een goede structurele oplossing is, zullen wij bepleiten dat de open dakconstructie onderdeel wordt van de pilot zodat kan blijken dat de constructie echt werkt en gerealiseerd kan worden.

Nieuwbouw centrum Berkel vordert gestaag

Nieuwbouw centrum Berkel vordert gestaag

ONZE SPETTERENDE PVDA CAMPAGNE

Onze PvdA campagne draait inmiddels op volle toeren. Afgelopen week waren er twee verkiezingsdebatten. Een georganiseerd door Ondernemend 3B en een door de gezamenlijke ouderenbonden. Gerard Bovens deed daaraan namens de PvdA volgens de media niet onverdienstelijk aan mee. Over publiciteit hebben wij niet te klagen. In de 3B-Krant verschenen recnt verhalen over onze lijsttrekker en over onze ideeën over het financiele herstel van Lansingerland. De Heraut publiceert een reeks vergelijkingen van verkiezingsprogramma’s aan de hand van concrete stellingen. Ook was er aandacht voor onze actie ‘Aan de slag met het vrijwilligerswerk’ en heeft een artikel over ons 300ste weekverslag in voorbereiding. En natuurlijk zijn er onze eigen advertorials en RTV optredens voor RTV Lansingerland en de digitale 3B-Krant.

Zaterdag 1 maart ‘vieren’ wij in de drie dorpscentra het verschijnen van ons 300ste weekverslag met een lekkere PvdA traktatie voor het winkelende publiek. Woensdag 5 maart is er het Ladies Debate met voor de PvdA starring Petra Verhoef en verder gaan wij huis aan huis in onze speerpunt wijken de straat op met onze prachtige flyers.

Onze campagne ‘Aan de slag met……!’  loopt intussen gesmeerd. Via deze campagne willen wij als PvdA Lansingerland laten zien dat wij niet alleen maar de straat op gaan om kiezers voor ons te winnen maar ook om te laten zien dat wij als partij maatschappelijk zeer actief zijn en concrete maatschappelijke doelen willen realiseren.

Wij berichtten twee weken geleden al over onze geslaagde promotiestraatactie voor het VIP & Vrijwilligerswerk (https://lansingerland.pvda.nl/2014/02/15/aan-de-slag-voor-het-vrijwilligersinformatiepunt/ ). Binnenkort komt er ook meer nieuws over de wervingsactie die Petra Verhoef en Sam de Groot momenteel doen ten behoeve van de bemensing van een evenementencommissie voor het Annie MG Schmidtpark. Dat loopt lekker. Wij denken dat wij succes gaan krijgen.

Ingrid Tuinenburg en Don van Doorn gingen aan de slag voor het Lansingerlandse Jeugdsportfonds. Woensdag bezochten zij het kantoor van het grote Rotterdamse Jeugdsportfonds bij de Feyenoord Kuip. Zij hadden een informatief en interessant gesprek gehad met Jacques Bovens en Carla van Alphen van Rotterdam Sportsupport. Ingrid en Don kregen goede uitleg over de doelstelling van het Jeugdsportfonds en de spelregels die daarvoor gelden en zijn aansluitend ingegaan op voor Lansingerland interessante interpretaties en opties.

Tijdens dit gesprek sprongen er twee items uit:

–   Hoe gaan wij dit in Lansingerland organiseren als blijkt dat de beoogde doelgroep (gezien de strenge regels) wel eens niet zo groot blijkt te zijn? Het gemiddeld besteedbaar inkomen ligt in onze gemeente fors hoger dan in bijvoorbeeld steden als Rotterdam. Gaan wij desondanks een heel apparaat oprichten en inrichten of sluiten wij bijvoorbeeld aan bij het organisatiemodel van Rotterdam. (efficiënter)

–   Is er voor Lansingerland maatwerk nodig door niet uit te gaan van een inkomensnorm van 120% maar van bijvoorbeeld het model dat de Voedselbanken gebruiken, te weten de hoogte van het besteedbaar inkomen. Laatstgenoemde model doet mogelijk veel meer recht aan de situatie in Lansingerland.

Voor beide punten gaan Ingrid en Don nog de boer op en gaan zij gesprekken plannen met het Jeugdsportfonds Nederland en het Jeugdsportfonds Zuid Holland. Vanzelfsprekend houden zij nauw contact met onze Rotterdamse vrienden en zullen zij onze bevindingen delen met het Lansingerlandse gemeentelijke apparaat. Wordt vervolgd!

En verder genieten we er met volle teugen van. 19 maart moet ons zeker 5 zetels gaan opleveren. Als alle 5000 mensen in Lansingerland die in september 2012 op de PvdA en op onze Astrid Oosenbrug stemden dat nu weer doen, wordt het een eitje. Daar is onze inzet nu opgericht. Een op het voorsorteren naar een gemeentebestuur dat zich gaat onderscheiden op bestuurskracht en visie voor de toekomst!

02 Ruud loc IMG_9603

EERSTE PAAL STARTERWONINGEN BERKEL CENTRUM

Donderdag 6 maart om 17.30 uur slaat wethouder Ruud Braak de eerste paal voor de bouw van de 12 starterswoningen van 140.000 euro in de Berkelse Oranjestraat. Wij hebben er ons als PvdA fractie 8 jaar intensief voor ingezet en nu is het dan eindelijk zover. In Berkel centrum begint de starters-victorie! Inmiddels zijn alle 12 woningen verkocht. De belangstelling was groot. Er zijn in totaal 92 inschrijvingen ontvangen. 46 inschrijvers zijn jonger dan 26 jaar, 19 inschrijvers horen tot de groep 26-30 jarigen, 7 zijn 30-35 jaar oud en 21 personen zin ouder dan 35 jaar. Het grootste aantal (69) inschrijvingen zit in de categorie inkomen tot 34.229 euro. Dat is de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Liefst 69 personen komen uit Lansingerland. 13 uit Rotterdam. Misschien zitten daar ook nog ‘terugkomers’ onder. Uit de gemeentelijke gegevens blijkt dat alle 12 woningen volledig aan de startersgroep zijn toegewezen. Alle kopers komen uit Lansingerland en hebben een inkomen lager dan 34.229 euro. Er zijn drie kopers boven de 35 jaar. Bovendien blijken 10 van de 12 kopers een sociale huurwoning in Lansingerland achter te laten waardoor de doorstroming in de sociale huursector wordt bevorderd. Dat sluit prima aan bij de Samenwerkingsafspraken die met de regio Rotterdam zijn gemaakt.

Kortom: op alle fronten woon-winst en een resultaat dat compleet aansluit op ons beleid en onze verwachtingen. Dit smaakt naar meer. Wij willen de komende vier jaar nog graag 300 extra woningen in deze prijsklasse gaan bouwen. De markt is er, de bouwers zijn er en het politieke draagvlak neemt met de dag toe. Op donderdag 6 maart gaan wij van de PvdA Lansingerland dus een mooi feestje bouwen!

Voorjaar op de Boterdorpsweg op 24 februari 2014

Voorjaar op de Boterdorpsweg op 24 februari 2014

TOT SLOT

Het is momenteel intensief campagnevoeren geblazen. Zaterdag vieren wij in de drie centra ons 300ste weekverslag, maandag is er campagneoverleg met al onze kandidaten, woensdag het prachtige ‘Ladies Debate’ met Petra Verhoef, donderdag om 17.30 uur gaat de zon onder vergezeld door de eerste paal voor onze starterswoningen, ook donderdagavond is Gerard Bovens van 20-22 uur de gast van programmamaker Kees Maree in zijn programma Music Case. Volgende week vrijdag vanaf 18 uur zal Ruud Braak natuurlijk excelleren in het radio verkiezingsdebat van RTV Lansingerland. En verder zijn er vele interviews, advertenties en flyers en nog veel meer. Volg ons op de voet via twitter en Facebook.

Het citaat van de week komt uit de ‘Maarten’ van februari-april 2014. Maarten van Rossem interviewt oud-president van DNB Nout Wellink met als sprekende kop: ‘Je doet het altijd fout’. Ons citaat: Vraag van Maarten van Rossem: ‘Denkt u dat het überhaupt mogelijk is om een internationaal macro-economisch regime op te tuigen waarmee crises te vermijden zijn? Antwoord Wellink: ‘Eerlijk gezegd denk ik dat door de globalisering de kans op crises is toegenomen. De besmettingsgevaren zijn groter. Dat betekent dat je het economisch regime moet veranderen wil je niet over 5 jaar weer in een crisis zitten. We hebben in Europa alles vrij gegeven maar er is onvoldoende toezicht. Het Internationaal Monetair Fonds moet sterker worden en de ECB moet een sterkere positie krijgen. Een ander deel van de oplossing komt voort uit de constatering dat de toekomst fundamenteel onvoorspelbaar is’.

Tot de volgende week voor alweer ons weekverslag 301.

Fractie PvdA Lansingerland, 28 februari 2014

Debat Ondernemend 3B

Debat Ondernemend 3B