22 april 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 18 – 22 APRIL 2016

Dit vijftiende weekverslag in 2016, aflevering 390 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin wij vragen stelden over code oranje bij crisisopvang & financiële problemen bij jeugdzorginstellingen, wij antwoord kregen op onze vragen over mogelijke vermindering van het tuinbouwareaal, ook de Rotterdamse raad zich uitsprak voor Metro vervoer in de weekendnachten en er nieuws was over de aanstaande onderwijsvisie.

CODE ORANJE BIJ CRISISOPVANG & FINANCIELE PROBLEMEN BIJ JEUGDZORG?

‘Crisisopvang kinderen met spoed heropend’ berichtte het AD/RD op 11 april 2016. Omdat er een groot tekort is aan opvang van kinderen die direct onderdak nodig hebben, zijn tientallen crisisplekken in de regio Rotterdam die al waren gesloten, heropend. De jeugdinstellingen besloten niet bij de gemeente aan te kloppen voor meer geld, maar besloten zelf de druk van de ketel te halen door tijdelijk weer de crisisopvang die al gesloten was te heropenen. De tijdelijke opvang wordt uit de reserves van de instellingen betaald. Bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond kwamen er 1500 meldingen binnen in plaats van de verwachte 1000. De 15 regio gemeenten hebben daarom samen 1 miljoen extra aan subsidie gegeven.

‘Jeugdhulp bang om te bezwijken’ meldt het AD/RD op 18 april 2016. Volgens deze krant betalen afnemers van jeugdhulp zo slecht dat het water hen aan de lippen staat. Ongeveer 40% zit in de gevarenzone, blijkt uit nieuwe, landelijke cijfers. Het betreft een onderzoek van de samenwerkende organisaties voor jeugdhulp (BGJZ) die bij 144 aanbieders hebben gepolst of ze nog wel aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Wanneer het onderzoek naar landelijk wordt vertaald, lijden 4 op de 10 organisaties onder de betalingsachterstanden van de gemeente. Onze vraag is of deze cijfers ook één op één naar de regio Rijnmond vertaald kunnen worden en wat het betalingsgedrag van Lansingerland ten opzichte van jeugdzorginstellingen is

De PvdA fractie stelde daarom afgelopen week aan het college de volgende vragen:

 1. Kent het college de artikelen ‘Crisisopvang kinderen met spoed heropend’(AD/RD dd. 11.04.2016) & ‘Jeugdhulp bang om te bezwijken’(AD/RD dd. 18.04.2016)
 2. Klopt het verhaal dat in 2015 het aantal crisismeldingen in onze regio opliep naar 1500 in plaats van de verwachte 1000? Hoeveel van deze crisismeldingen kwamen uit Lansingerland? Was dit meer dan oorspronkelijk verwacht?
 3. Zo ja, wat is daarvan de oorzaak?
 4. Is het waar dat de uitbreiding van het aantal crisisopvangplekken in de regio deels door de instellingen zelf werden gefinancierd? Klopt het dat de 15 regio gemeenten daarom samen 1 miljoen extra aan subsidie hebben beschikbaar gesteld?
 5. Zijn er in onze regio jeugdzorg instellingen die door te late betalingen door de gemeenschappelijke regeling en de aangesloten gemeenten in financiële problemen gekomen zijn? Zo ja, hoeveel? Zo ja, waarom worden deze instellingen niet tijdig betaald?
 6. Wat is het betalingsgedrag van de gemeente Lansingerland? Is er sprake van achterstallige betalingen ten opzichte van jeugdzorginstellingen? (betalingstermijn langer dan 4 weken). Zo ja, hoeveel instellingen betreft dit en tot welk bedrag?

Het college moet binnen 30 dagen reageren op onze vragen. De PvdA fractie is zeer geïnteresseerd in de verhalen van mensen die ervaringen hebben met de Jeugdzorg, Participatiewet en WMO nieuwe stijl.

Brandweerkazerne Berkel

Brandweerkazerne Berkel

ONTWIJKEND COLLEGE ANTWOORD OP PVDA VRAGEN OVER AREAAL GLASTUINBOUW

Het college reageerde deze week op onze schriftelijke vragen over ‘Code oranje in het glastuinbouwareaal’. Zie voor onze vragen en de antwoorden van het college: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201614-pvda-betr-code-oranje-voor-glastuinbouwareaal-in-lansingerland_74093.html

Wat opvalt, is dat volgens het college, geïnspireerd door de LTO, de landbouwtelling van het CBS geen getrouw beeld biedt van de economische realiteit. Daarvoor is het fysieke, dus feitelijk aanwezige, productie areaal van belang. Volgens het college is daarmee niets aan de hand. ‘Het duurzaam voor de glastuinbouw beschikbare glastuinbouwareaal in Lansingerland ligt vast in de verordening ruimte van de provincie Zuid Holland en blijft gehandhaafd. Van significante daling van het areaal is geen sprake’.

Dat klopt maar het is niet ons punt. De vraag van ons is hoe groot momenteel het feitelijk aanwezige productieareaal is en hoe zich dit wat volume betreft ontwikkelt binnen de grenzen die de provincie gesteld heeft. Daarover krijgen wij geen informatie. Waarschijnlijk weten LTO en de gemeente het zélf ook niet gezien de volgende passage in het antwoord : ‘Wij pleiten samen met LTO Glaskracht en de gemeente Westland voor een koppeling van de landbouwtelling aan de BAG zodat gegevens objectgericht worden geregistreerd en de resultaten zuiverder worden”. BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Kortom het college weet het niet maar stelt wel dat er niets aan de hand is. Een onbevredigend antwoord waarover onze fractie zich zal beraden. Mogelijk komen er vervolgvragen. Wat wij ook niet begrijpen, is waarom de berekening van het voor onze economie zo belangrijke feitelijke productieareaal nog niet op orde is. Hoe kun je hierop als LTO en gemeenten op sturen wanneer je de feitelijke kennis mist? En dat voor zo’n vitaal deel van onze lokale & regionale economie!

RK kerk, Noordeindseweg Berkel

RK kerk, Noordeindseweg Berkel

BREDE ONDERWIJSVISIE LANSINGERLAND IN DE MAAK

Op 19.februari.2015 was er een raadsdebat over Rekenkamerrapport m.b.t onderwijshuisvesting. Tijdens dit debat kwamen wij met het voorstel om dit thema breder te trekken en te gaan werken aan een toekomstbestendige onderwijsvisie. Wij legden dit idee vast in een breed door de raad gesteund amendement.

De gemeente Lansingerland mist node een brede visie op de toekomst van onderwijshuisvesting in Lansingerland, zo gaven wij bij monde van Sam de Groot toen aan. De afgelopen jaren stonden in het teken van een stap voor stap opbouw. De aanpak was door de omstandigheden als groeigemeente gedwongen pragmatisch: snel en kwalitatief goed bouwen om de enorme aanwas aan leerlingen tijdig goed onderwijs te kunnen bieden en het sluiten van overeenkomsten met onderwijsinstellingen over de wijze van meerjaren financiering.

Lansingerland geeft jaarlijks meer aan onderwijs uit dan het rijk beschikbaar stelt. De tijd van pragmatische opbouw is naar het oordeel van de Raad nu voorbij. Er is meer integrale sturing nodig die in het teken staat van kwaliteit, aanbod, financiële beheersbaarheid en samenwerking.

Voor de komende jaren is het dan ook nodig om doelen, ambities en toetsbare kaders te formuleren en de talrijke samenwerkingsmogelijkheden met andere maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven verder uit te nutten. Het amendement luidde als volgt: Het college opdracht te geven om een “Visienota Onderwijshuisvesting in Lansingerland” op te stellen waarin de volgende bestanddelen zijn verwerkt:

 • De gemeentelijke ambities & toetsbare doelen ten aanzien van het aanbod en de kwaliteit van onderwijshuisvesting, zowel met betrekking tot het basis onderwijs, voortgezet onderwijs als het hoger onderwijs;
 • De financiële randvoorwaarden waar binnen deze ambities moeten passen waarbij het uitgangspunt is dat het gaat om slimmere besteding van gelden binnen de bestaande financiële kaders;
 • De samenhang en kansen op samenwerking tussen onderwijs en buitenschoolse opvang, kindercentra, preventieve jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg (waaronder de alcohol & drugspreventie), jongerenwerk, aanpak t.a.v. onderwijsachterstand & VVE, cultureel & sportief aanbod, combinatiefunctionarissen en bedrijfsleven te beschrijven;
 • In nauw overleg met de betrokken scholen, andere maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en ouders deze samenhang & kansen om te zetten in nieuwe samenwerkingsinitiatieven;
 • Uit te werken welk type scholen en samenstelling van onderwijsaanbod gewenst is in Lansingerland en wat voor onderwijshuisvesting daarvoor nodig is;
 • Het college te verzoeken deze nota voor eind 2015 aan de Raad voor te leggen;
 • Afgelopen woensdag was er een ambtelijke presentatie over een enquête die door het college is uitgezet onder ouders en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Het college wil in overleg met belanghebbenden in het onderwijs komen tot een overkoepelende en gedragen visie die voor de komende jaren richting geeft aan het onderwijsbeleid. In totaal deden 1066 respondenten (746 primair onderwijs & 320 voortgezet onderwijs) mee aan de enquête. Volgens de gemeente een zeer representatieve score. Voor ouders en leerlingen bleken de afstand school-huis, de inrichting van de school en het onderwijsconcept de belangrijkste elementen voor de schoolkeuze. De geloofsrichting en de aanwezigheid van het concept brede school doen er minder toe. Ook de aanwezigheid van schoolmaatschappelijk werk scoort zeer hoog terwijl de Cito-scores dat opvallend genoeg niet deden. Positief scoorde tevens de aanwezigheid van aandacht voor natuur & milieu in het onderwijs en voor de toekomstige werkgelegenheid. Wat opvalt, is de beperkte reikwijdte van de enquête in relatie met de tekst van het amendement. Onze fractie is heel benieuwd hoe het college dit verder gaat uitwerken. Van ambtelijke zijde werd ons woensdagavond verteld dat in het verdere traject die brede benadering wel degelijk in beeld zal komen. Dat hopen wij dan maar. Het college wil in het vierde kwartaal van 2016 het raadsvoorstel naar buiten brengen. De PvdA fractie is erg benieuwd!
Noordeindseweg Berkel

Noordeindseweg Berkel

HOERA: OOK RAAD ROTTERDAM WIL NACHT-METRO’S

Twee weken geleden berichtten wij in ons weekverslag 13 dat de PvdA fractie een groot voorstander is van de komst van nacht-Metro’s op lijn E in de weekenden. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/04/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-4-8-april-2016/ Wij haalden daarmee uitgebreid het nieuws van RTV Rijnmond en de lokale media. Tot onze vreugde blijkt deze wens ook in de raad van Rotterdam breed te leven. Op initiatief van Arno Bonte van GroenLinks Rotterdam sprak de Rotterdamse raad zich afgelopen woensdagavond unaniem uit voor de komst van nacht-Metro’s in de weekends. Wij zullen dit plan inbrengen in het commissie en raadsdebat over het Vervoersplan 2017 van de Metropoolregio dat in mei op de agenda staat. Dat geldt natuurlijk ook over de terugkeer van de opgeheven halte Bonfut aan de ZoRo-busbaan.

Er is ook sinds kort ook een speciale Facebook-pagina: https://www.facebook.com/nachtmetro/ (“Wij willen een nachtmetro in het weekend”).

Ook RTV Rijnmond was woensdagavond weer alert met de berichtgeving: http://www.rijnmond.nl/nieuws/141073/Roep-om-metro-in-nachtelijke-uren

Rodenrijsezoom

Rodenrijsezoom

VRAGEN AAN OMBUDSTEAM PVDA LANSINGERLAND? BEL OF MAIL ONS!

Loopt u vast in een woud van regels en wetten? Voelt u zich onrechtvaardig behandeld door een gemeentelijke instantie of heeft u een probleem met het energiebedrijf of uw woningcorporatie? Dit zijn maar enkele vragen waar mensen tegen aan kunnen lopen. Het Ombudsteam van de PvdA Lansingerland ondersteunt u in het zoeken naar een oplossing voor uw probleem (op het gebied van wonen, inkomen, werk, gezondheid, onderwijs, zorg etc.). U kunt ook bij ons terecht als u van mening bent dat u onvoldoende antwoord vindt bij officiële instanties. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 06-19618730. Spreek dan naam en telefoonnummer in dan belt het Ombudsteam snel terug, indien gewenst maken we dan een afspraak met twee leden van het ombudsteam. Mailen kan vanzelfsprekend ook: ombudsteampvdall@gmail.com

Vogelaarstraat Berkel

Vogelaarstraat Berkel

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode in 2015? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/04/24/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-april-2015/ Toen stelden de PvdA Tweede Kamerleden Astrid Oosenbrug en John Kerstens schriftelijke vragen stelden over de opsporing van bijstandsfraude op no cure no pay basis door commerciële bureaus, diende onze fractie een motie indiende met het doel om volledig geïnformeerd te worden over de inhoud van het bestuurlijke afstemmingsoverleg (BAG) met betrekking tot de A13/A16 en hielden wij ons bezig met de terugplaatsing van het Berkelse carillon & het verval van een monumentale Berkelse boerderij. Van dit lijstje is de terugkomst van het Berkelse carillon nog steeds actueel.

De komende twee weken is het mei-reces. Op maandag 9 mei gaan we weer verder met de politiek. Het is dan de maandelijkse raadscommissieweek met als belangrijkste agendapunten de huisvesting van asielgerechtigden in onder meer Hergerborch, de gemeentelijke jaarrekening 2015 en het OV vervoersplan 2017. Zie: http://www.lansingerland.nl/agenda/alle-activiteiten-en-vergaderingen_43799/kalender/2016/05/

Lees vooral de eerste pagina’s van de jaarrekening eens en zie hoezeer de PvdA fractie gelijk heeft gekregen: er worden nu bijna 500 huizen gebouwd en onze weerstandsratio is vrijwel voldoende. Iets wat wij in november al voorspelden. Lansingerland is nu echt op de goede weg!

Het volgende PvdA weekverslag 16 verschijnt vervolgens op vrijdag 13 mei, tenzij er eerder belangrijk nieuws is natuurlijk.

Het citaat van de week komt uit de NRC van zaterdag 16 april. Het is van de hand van columnist Tom-Jan Meeus en heeft als sprekende titel: ‘Hoe wij een sprookjesland voor de grote bekken konden worden’. Het citaat betreft de follow up van het Oekraïne referendum : ‘Dus wat de oppositie, tot en met Van der Staaij (SGP), deze week op de mat legde, was niet zozeer een rationele maximalisatie van de Nederlandse positie, maar een knieval voor de grote bek van de neen-stemmers. Een knieval, bovendien, voor het grootste manco van het populisme: de misvatting dat je dingen kunt veranderen door ze te benoemen -in plaats van er iets aan te doen. Het onderstreept het probleem van Nederland en zijn politiek. Je zou hopen dat je manieren vindt om terug te keren naar debatten met normale woorden en een normale toonhoogte. Naar debatten zonder stelselmatige overdrijving (red de democratie) en compromisloze eisen van grote bekken (NEE is NEE). Naar debatten waarin niet iedereen in onbescheidenheid eigen posities en opvattingen opeist-maar waarin mensen contact weten te maken: met andersdenkenden, met andermans kennis, en met oplossingen”. Spreekt voor zich zelf, toch?

Tot over 3 weken!

Fractie PvdA Lansingerland, 22 april 2016

Bonfut Rodenris

Bonfut Rodenrijs

Westersingel Berkel

Westersingel Berkel

DSC06474

Brandweergarage Berkel

Brandweergarage Berkel

Sligro op Oudeland

Sligro op Oudeland

Idyllische volkstuin op kop Oostersingel

Idyllische volkstuin op kop Oostersingel

Rodenrijsezoom

Rodenrijsezoom