21 januari 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 18 – 22 JANUARI 2016

Dit derde weekverslag in 2016, aflevering 378 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de PvdA Lansingerland de nieuwjaarsreceptie hield met burgemeester Pieter van de Stadt als gastspreker, wij vragen stelden aan het college over de hoogte van de eigen bijdragen bij WMO voorzieningen, het college onze vragen beantwoordde over het aantal instappers per halte van de ZoRo-buslijn en over meer P+R voorzieningen bij de Metro E stations, de duurzame tuinbouw weer prominent op onze agenda stond en de Kleihoogt in Berkel nu eindelijk gemakkelijk te vinden is. De foto’s bij dit weekverslag zijn gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van onze PvdA afdeling en in de Berkelse Meerpolder die nu, wat de nieuwbouw betreft, bijna compleet is. Kortom, weinig raadsvoorstellen van collegezijde dezer dagen maar wel veel nieuws van de PvdA fractie. Noblesse oblige!

WAAR STAAT LANSINGERLAND?

Burgemeester Pieter van de Stadt was afgelopen maandagavond de gastspreker tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de PvdA Lansingerland. “Lansingerland heeft goud in handen” is zijn overtuiging na vier maanden burgemeesterschap. “Je bent inwoner van Lansingerland maar je woont in Bleiswijk, Bergschenhoek of Berkel en Rodenrijs. De gemeente werkt als de belangenbehartiger naar de omgeving om ons heen. Het biedt slagkracht en dient zo de belangen van de inwoners. Bovendien is deze slagkracht nodig om ook de binnengemeentelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Denk maar aan het bouwen van woningen, de ontwikkeling van groen, de bedrijventerreinen en grote projecten zoals de A13/A16. De kernen op hun beurt bieden geborgenheid, identiteit en herkenning. Volgens Pieter van de Stadt waren vele voorzieningen in de kernen ook verdwenen als de fusie niet had plaatsgevonden. Lansingerland als geheel kan er voor zorgen dat er op gemeenteniveau wel een behoorlijk aanbod blijft. De burgemeester constateerde dat Lansingerland heel veel jongeren telt. “De komst van een bioscoop zou een welkome aanvulling zijn. Voor jongeren moet er voldoende te doen zijn”.

Pieter van de Stadt is optimistisch over de toekomst nu Lansingerland uit een diep dal gekomen is. “De risico’s in ons grondbedrijf zijn nog groot. Wij profiteren van een lage rente. Ook de gunstige ligging van onze gemeente is een voordeel. De gemeentebegroting is verder kerngezond”. De burgemeester ziet voor zich zelf een belangrijke rol weggelegd als het gaat om de verkoop van grond. Ook wil hij de in 2009 door de raad vastgestelde ‘Visie op Lansingerland in 2040’ gaan actualiseren.

De burgemeester: “Lansingerland moet de oude politiek achter zich laten. Dorpspolitiek heeft zijn charmes maar ook risico’s. De afstand tussen politiek en bevolking moet een zekere marge hebben. Het gemeentebestuur moet los van komen te staan van spelletjes en posities. Het gaat om het dienen van het algemeen belang. Debat is nodig om samen verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Pieter van de Stadt ziet voor zich zelf daarbij een rol weggelegd.

De nieuwe gemeentewet zadelt de burgemeester op met de taak om als hoeder van integriteit op te treden. Pieter van de Stadt interpreteert dit begrip breed. Hij ziet ‘rolvastheid’ en ‘weloverwogen keuzes’ van college en raad ook als onderdeel van integer bestuurlijk handelen.

De burgemeester rondde zijn verhaal af met de oproep om hem vooral te laten weten wanneer men het zijn visie en optreden niet eens is. “Ik sta open voor vragen en meningen. Ik ben er voor u!”

IMG_1160

DAG VAN DE NIEUWE ENERGIE

 Vrijdag, 15 januari 2016 organiseerde de Statenfractie van de PvdA in Zuid-Holland de bijeenkomst “Dag van Nieuwe Energie.” Zo’n 30 PvdA bestuurders kwamen in het provinciehuis bijeen om te praten over de transitie naar duurzame energievoorzieningen. Namens de PvdA Lansingerland was Raymond Tans aanwezig.

De bijeenkomst begon met een goede en interessante presentatie over de transitie naar duurzame energie van Pieter Boot, directeur Klimaat, Lucht en Energie van het Planbureau voor de leefomgeving en deeltijd bestuurder van het Hoogheemraadschap Delfland. Pieter Boot, gaf aan dat er in het kader van het energieakkoord 2014 al heel wat is bereikt, maar dat dat volstrekt onvoldoende is om de doelstellingen voor 2050, zoals die zijn afgesproken bij de Milieuconferentie in Parijs, te realiseren.

De overgang naar duurzame, hernieuwbare, energie is weliswaar begonnen, maar is nog onvoldoende. Zon- en windenergie worden steeds meer populair, maar daarmee kunnen we het niet redden. Er moet meer gebeuren. De provincie heeft een “potje” van € 100 miljoen beschikbaar, voor energiebesparingsdoeleinden waaruit goede ideeën kunnen worden ondersteund.

De in discussie zijnde warmterotonde is een goed idee. Daarmee kunnen woonwijken, bedrijven, kantoren en ook de tuinbouw worden aangesloten op het systeem van restwarmte-voorziening uit de haven. Aardwarmte, aldus Pieter Boot, zou veel meer ingezet kunnen worden. Op dit ogenblik wordt de warmte uit de diepere lagen van de aarde (geothermie) vrijwel uitsluitend gebruikt door de tuinbouw. Hier en daar bestaan zorgen over het winnen van aardwarmte, maar dat is niet nodig, omdat het procédé totaal anders is dan dat bij het boren naar schaliegas.

In de discussie kwamen tal van ideeën en initiatieven over de tafel. Zo werd er bijvoorbeeld veel waarde gehecht aan een voortrekkersrol van de woningbouwcorporaties en aan de nieuwbouw. Ook werd geopperd om de restwarmte ondergronds op te slaan.

Veel waarde werd gehecht aan samenwerkingsverbanden en wisselwerking tussen energieleveranciers, gemeenten, provincies en universiteiten en hogescholen.

Er was deze week nog meer PvdA Lansingerland betrokkenheid bij een duurzame toekomst. Petra Verhoef en Raymond Tans bezochten op donderdag 21 januari de publiekslezing door Prof. Louise Fresco bij de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen in Het Glazen Huis in Den Haag. Zij sprak over duurzaamheid in de Voedselketen, waarbij ze de glastuinbouw veelvuldig noemde, o.a. vanwege opties voor duurzame voedselproductie en zelfs energie-producerende kassen. Ook de bijen van Koppert en tomaatjes uit Berkel schitterden in haar presentatie. Raymond adviseerde een “plan a la Mansholtplan” om te kunnen voorzien in de voedselbehoeften van de 9 miljard mensen in de wereld in 2050. Niet alleen visie, maar ook beleid! Ze vond dit een zeer goede suggestie en zou er voor pleitten in de juiste gremia.

IMG_1152

VRAGEN AAN HET COLLEGE OVER EIGEN BIJDRAGE MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

 De gemeente Lansingerland vraagt – waar dat wettelijk mogelijk is – een eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning, zoals hulp bij het huishouden, woon- en vervoersvoorzieningen, dagbesteding en begeleiding. In Artikel 4:9:5 van de Verordening Sociaal Domein 2016 staat dat de bedragen en percentages die gelden voor een bijdrage in de kosten gelijk zijn aan de bedragen en percentages opgenomen in het Uitvoeringsbesluit WMO 2015. Echter op de website van de gemeente is dit Uitvoeringsbesluit niet direct beschikbaar.

Voor minima heeft het Rijk een limiet gesteld aan de eigen bijdrage in de kosten voor maatschappelijke ondersteuning: zij betalen maximaal rond de 30 euro per maand. Gemeenten mogen zelf vaststellen wat de eigen bijdragen zijn voor mensen met een eigen vermogen, een middeninkomen of hoger. Zij betalen in sommigen Gemeenten honderden euro’s eigen bijdrage per 4 weken. Veel gebruikers van dagbesteding of begeleiding worden pas nu geconfronteerd met de gestegen eigen bijdrage, omdat ze tot nu toe vielen onder het overgangsrecht. De hoge kosten zijn soms een reden zijn om te stoppen met dagbesteding of begeleiding.

Voor personen met een PGB wordt de eigen bijdrage niet meer vooraf op het PGB ingehouden. Het vaststellen en de inning van de eigen bijdrage doet het CAK. Petra Verhoef stelde aan het college afgelopen week de volgende schriftelijke raadsvragen:

  1. Welke bedragen en percentages worden er in Lansingerland gehanteerd voor de eigen bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitgesplitst voor de verschillende inkomensgroepen, inclusief minima?
  2. Wordt bij het vaststellen van de eigen bijdrage het eigen vermogen, bijvoorbeeld een eigen huis, meegenomen? Of telt alleen het inkomen?
  3. Is er al eens bezwaar aangetekend door cliënten over de hoogte van de eigen bijdrage? Zo ja, hoe vaak dan?
  4. Zijn er mensen met een beperking die ondersteuning nodig hebben gestopt met dagbesteding, begeleiding of hulpverlening, vanwege een te hoog ervaren eigen bijdrage in de kosten?
  5. Is het de Gemeente Lansingerland gelukt om de SVB tijdig te informeren wie er in 2016 recht heeft op een PGB?
  6. Verloopt het vaststellen en de inning van de eigen bijdrage door CAK, voor mensen met een PGB, goed?
  7. Kunnen wijzigingen in eigen bijdragen, bijvoorbeeld door veranderingen in inkomen, snel worden doorgevoerd (zowel bij Gemeente/dienstverlenende instantie als bij CAK)?

De PvdA fractie is heel benieuwd naar de reactie van het college. Dan kan beoordeeld worden in hoeverre Lansingerland in vergelijking tot andere gemeenten een hoge sociale en toegankelijke standaard voert.

Eenzame ZoRo-bushalte Groendalseweg/A.H. Verweijweg in Berkel Noord

Eenzame ZoRo-bushalte Groendalseweg/A.H. Verweijweg in Berkel Noord

ANTWOORD COLLEGE OP PVDA VRAGEN OVER BUSHALTES ZORO-BUS

 Deze week kregen wij antwoord van het college op onze vragen over het aantal reizigers dat in en uitstapt op de haltes bij de ZoRo-busbaan in Lansingerland en bij de andere buslijn in Bergschenhoek en Bleiswijk (bus 173). De PvdA fractie vroeg dit omdat zowel het college als de Vervoersautoriteit in de Metropoolregio het aantal instappers van 22 per dag bij de halte Bonfut in de wijk Rodenrijsezoom te weinig was om deze halte te handhaven. Let wel, het ging hier alleen om instappers’. Uit het overzicht van de Vervoersautoriteit blijkt dat het aantal in- en uitstappers bij de ZoRo-bushalte Anthuriumweg met gemiddeld 13.3 reizigers per dag aanzienlijk lager ligt dan bij de Bonfut. Ook de halte Groendalseweg scoort niet hoog: 32.7 in- én uitstappers per dag. Waarom deze haltes wel gehandhaafd worden en de halte Bonfut niet is dus nogal arbitrair. Mensen die vroeger opstapten bij de halte Bonfut nemen nu de auto naar P+R station Rodenrijs. Met extra parkeerdruk als gevolg.

Het totaal aantal in- en uitstappers per dag van de buslijnen 170 & 173 per dag bij het busstation Metrostation Rodenrijs is ongeveer 1750 personen. De drukste halte op de ZoRo-busbaan is de halte Berkelseweg (grens Berkel/Bergschenhoek) met ongeveer 500 reizigers. Per dag passeren 273 bussen deze halte. De drukste halte in Bleiswijk (bus 173) is de halte Edisonlaan. Per dag passeren 131 bussen deze halte die goed is voor 110 in- en uitstappers.

De PvdA fractie vindt de reactie van het college zeer teleurstellend. Het college komt niet op voor de belangen van haar inwoners en verbergt zich achter de Metropoolregio. Uit de vervoerscijfers blijkt dat het schrappen van de bushalte Bonfut op willekeur berust. Het aantal reizigers bij deze halte is ongeveer gelijk met twee andere haltes op dit traject terwijl de afstand tussen de nieuwe halte Kogelwieckplantsoen en station Rodenrijs, die ongeveer 1.5 km is, aan de te hoge kant is. Het in ere herstellen van de halte Bonfut brengt de afstand tussen de haltes terug naar ongeveer 750 meter.

De PvdA fractie roept het college opnieuw op om haar standpunt te heroverwegen. Wij hopen op steun van de andere fracties. Uiteraard gaan wij de reactie op onze vragen opnieuw in de raadscommissie Ruimte agenderen.

De complete set vragen & antwoorden is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201565-pvda-betr-aantal-instappers-per-halte-op-bussen-170-en-173_71818.html

Bouwen in de Meerpolder (Berkelse Wal)

Bouwen in de Meerpolder (Berkelse Wal)

ANTWOORD COLLEGE OP PVDA VRAGEN OVER UITBREIDING P+R BIJ METRO E STATIONS

 Het college van Lansingerland wil wel gaan praten met de Metropoolregio over een betere afstemming van het parkeren bij de Metro E stations in Rotterdam, Berkel en Rodenrijs en Pijnacker-Nootdorp maar voelt niets voor de bouw van een extra station met een grote P+R langs deze lijn. Volgens het college blijkt uit onderzoek dat de autoparkeerders bij de Metrostations in Berkel veelal op loop- of fietsafstand van de stations wonen. “Met het uitbreiden van de autoparkeermogelijkheden wordt het nog gemakkelijker om met de auto naar het station te komen”, aldus het college.

 Het college ziet ook niets in het voorstel van de PvdA fractie om P+R voorzieningen voor auto’s te gaan aanleggen bij de haltes langs de ZoRo-busbaan in Lansingerland. Eind 2018 gaat het station Bleizo open. Met de ZoRo-bus is het vanaf Lansingerland ongeveer 10 minuten reizen naar dit station. Het college: “P+R voorzieningen voor auto’s worden aangelegd op de eindhaltes van de ZoRo-lijn (station Rodenrijs & station Bleizo) en niet bij tussenliggende haltes. Voor P+R reizigers zou dit een extra overstap betekenen en daarom zijn hier geen extra voorzieningen opgenomen. Bovendien leent de omgeving van vrijwel alle ZoRo-haltes zich niet voor het aanleggen van parkeervoorzieningen in de directe nabijheid van de haltes”.

De PvdA fractie in Lansingerland vindt de reactie van het college erg teleurstellend. “Het college toont geen enkele eigen ambitie of bestuurskracht wanneer het gaat om de belangen van de duizenden OV-reizigers in Lansingerland. Zij wijst vooral met het vingertje richting Metropoolregio en leunt vervolgens lekker achterover”, aldus de PvdA fractie. “Het onderzoek naar de parkeerders bij de Metro E stations waar het college over rept, is al weer enige jaren oud en vraagt met spoed om actualisering. Bij dit soort antwoorden vraag je je bovendien af of de collegeleden zelf wel eens de Metro E nemen. Want dan zouden ze weten dat je na je werk nog boodschappen wil doen of je kind uit de crèche moet halen. De fiets is lang niet altijd een goed alternatief voor de moderne Vinex’er, zelfs niet wanneer je in de buurt woont”.

Ronduit schokkend vindt de PvdA fractie de reactie van het college om geen P+R voorzieningen aan te gaan leggen bij de haltes langs de ZoRo-busbaan. “Het college vindt één P+R bij station Bleizo kennelijk voldoende toereikend. Dit betekent dat automobilisten vanaf hun huis in Lansingerland via de drukke N209 of N470 naar de P+R station Bleizo moeten gaan rijden. Dan ben je in de spits zeker 20 minuten onderweg terwijl de ZoRo-bus er 10 minuten over doet en bovendien ook nog eens de filedruk op de N209 en N470 vermindert. Dat maakt een extra overstap best interessant”.   De PvdA fractie hoopt op steun van andere fracties in de raad en zal deze kwestie zeker op de agenda zetten van een volgende raadscommissie Ruimte.

Ook de PvdA fractie in Pijnacker-Nootdorp stelde samen met de fractie Eerlijk Alternatief soortgelijke vragen aan het college. De Rotterdamse PvdA fractie steunt onze ideeën. Binnenkort is er een gezamenlijk PvdA Rotterdam & Lansingerland overleg met wethouder Pex Langenberg van Rotterdam over deze problematiek.

De complete set vragen & antwoorden is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201601-pvda-betr-inzet-van-positief-financieel-resultaat-ret_72373.html

Bouwen in de Meerpolder (Naardermeerstraat)

Bouwen in de Meerpolder (Naardermeerstraat)

TOT SLOT

Petra Verhoef nam namens de fractie deel aan de discussie over deregulering. Een goede inleiding door Marianne Ringma, nu werkzaam bij Gemeente Haarlemmermeer. Interessant om te horen dat de gemeente Amsterdam bezig is met deregulering op het sociale domein, daar moeten wij als PvdA fractie beslist ons licht eens opsteken. Want daar zijn wij erg voor, met name als het om minders regels in de Participatieverordening gaat. De discussie die volgde was geanimeerd, waarbij Petra voor zichzelf de volgende aandachtspunten noteerde: dereguleren vraagt vertrouwen in de burgers (in alle domeinen), ruimte voor de een is beperking voor de ander, we moeten ervoor zorgen dat de minder mondigen bij vermindering van regels niet juist in de knel komen. Wethouder Fortuyn riep ons op om “te durven loslaten”. Wordt vervolgd.

Eindelijk een richtingbord naar de Kleihoogt op de Oostmeerlaan (bij de Zwartemeerstraat)

Eindelijk een richtingbord naar de Kleihoogt op de Oostmeerlaan (bij de Zwartemeerstraat)

In het najaar van 2015 spanden wij ons in voor een betere bewegwijzering vanaf de Oostmeerlaan in de Berkelse Meerpolder richting de Kleihoogt. Deze weg was voor vele automobilisten moeilijk te vinden. Er staan nu op de Oostmeerlaan ter hoogte van de Zwartemeerstraat keurige richtingborden. Ook weer geregeld, met natuurlijk dank aan wethouder Simon Fortuyn!

Wat deden wij in week 3 van 2015? Kijk maar op: https://lansingerland.pvda.nl/2015/01/22/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-19-23-januari-2015/ Toen stelde de raad de profielschets voor de werving van een nieuwe burgemeester vast, werd duidelijk dat het HSL spoor in 2016 intensiever zal worden bereden en ging ons PvdA Lansingerland Ombudsteam aan het werk. Voor het overige gebeurde er die week aan politieke front bijzonder weinig. Dat is ook nu weer het geval. Zie de lege agenda’s voor de raadscommissieweek van begin februari 2016.

Volgende week maandagavond is er weer fractieoverleg, dinsdagavond is er een presentatieavond onder meer over de stand van zaken met betrekking tot de Metropoolregio. Donderdag is er de maandelijkse raadsvergadering. De agenda bevat, behalve een duo-afscheid & welkom, vooral hamerstukken. De raadsagenda staat op: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=lansingerland&agendaid=42a2c850-e978-48af-844f-a4860fbec2b2&FoundIDs=&year=2016

DSC02934

Het citaat van deze week komt uit het NOS Journaal van donderdag 21 januari en draagt de kop: Kamer: vanaf 2017 gebouwen verplicht toegankelijk voor gehandicapten”. Het bericht bevat het volgende prachtige nieuws: “Er komt een algemene verplichting om gebouwen en bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. De verplichting moet ingaan per 1 januari 2017. In de Tweede Kamer is achter de schermen druk onderhandeld om een meerderheid te krijgen voor wijzigingsvoorstellen bij de uitvoeringswet van een verdrag. Daarover is nu overeenstemming bereikt. PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk, de initiatiefnemer van het in de wet vastleggen van de toegankelijkheid, spreekt van een historische dag voor mensen met een beperking. “Toegankelijkheid wordt de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering.” 

Op diezelfde donderdag publiceerde het college van Lansingerland een besluit van afgelopen dinsdag waarin akkoord gegaan wordt met de inhoud van een verbeteringsvoorstel voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Wethouder Simon Fortuyn zegde ons recentelijk zo’n besluit toe naar aanleiding van onze eerdere inzet, samen met de bewoners van Middin aan de Oudelandselaan, voor de verbetering van de toegankelijkheid van het winkelcentrum van Berkel centrum. Dat werd een succes en smaakte naar veel meer en dit lijkt er nu echt van te gaan komen. Ook de mensen met een beperking in Lansingerland zullen dus gaan profiteren van deze “historische dag”!

Tot de volgende week!

fractie PvdA Lansingerland, 22 januari 2016

PvdA Lansingerland voorzitter Naushad Boedhoe

PvdA Lansingerland voorzitter Naushad Boedhoe

PvdA Ombudsteam Lansingerland

PvdA Ombudsteam Lansingerland

DSC06040

Bouwen in de Meerpolder (Naardermeerstraat)

Bouwen in de Meerpolder (Naardermeerstraat)

DSC06035

Bouwen in de Meerpolder (Berkelse Wal)

Bouwen in de Meerpolder (Berkelse Wal)