21 mei 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 18 – 22 MEI 2015

Dit 17de weekverslag in 2015, aflevering 351 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de Kadernota 2015 verscheen, wij schriftelijke vragen stelden aan het college over de ‘toetsing van de lokale solidariteit’ in het kader van de ‘Maand van de Lokale Solidariteit’, wij de beantwoording door het college over de wachttijden om in aanmerking te komen voor een sociaal bereikbare huurwoning onder de loep namen, wij debatteerden met de commissie Samenleving en de wethouder over de grip op de transitie en de voorbereiding op de transformatie met betrekking tot de decentralisaties op het sociale domein. Het was ook de week waarin helder werd dat de locatie van de Prins Mauritsschool in Berkel Noord gedurende de komende vijf jaren behouden lijkt te blijven. De (meeste) foto’s tonen het nieuwe fietspad tussen de Oudelandselaan en de nieuwe Gouden Griffelschool in de Berkelse Westpolder.

SLUITENDE MEERJARENBEGROTING & VOLDOENDE WEERSTANDSVERMOGEN

Het college zond afgelopen donderdag de Kadernota 2015 naar de raad. Onze eerdere voorspellingen komen dus uit (zie weekverslag 15): voor de periode 2016-2019 zal er sprake zijn van een sluitende meerjarenbegroting. Bovendien stijgt de weerstandsratio in 2017 reeds naar de factor 1. In 2018 zal er sprake zijn van een weerstandsratio van liefst 1.2. Lansingerland kan dus vanaf 2016 afscheid gaan nemen van het provinciale preventieve toezicht. In de begroting 2015-2018 werd er nog vanuit gegaan dat deze ratio pas in de loop van de volgende raadsperiode zou worden gehaald. Volgende week in weekverslag 18 volgen de details met een overzicht van al onze plussen & minnen en ook vragen.

Wat ons direct opvalt, is dat het college komt met een voorstel om een ton extra te gaan bezuinigen op niet wettelijke subsidies maar waarbij wél een wettelijke WMO inspanningsverplichting bestaat. Het zou daarbij moeten gaan om het korten op initiatieven zoals het VIP, ouderenwerk, maatjesprojecten, ontmoeting etc. Een ons inziens bizar voorstel dat haaks staat op de gemeentelijke steun die de zozeer omarmde initiatieven uit de samenleving wel degelijk nodig hebben. Wel veel geld investeren in dorpsdialogen en hierop bezuinigen? Dit is echt niet meer te volgen.

Precies een jaar geleden stond Lansingerland nog voor een mogelijke artikel 12 aanvraag. Het toenmalige college pakte de dreigende ondergang kordaat en met veel elan op. Wethouder Albert Abee zette deze lijn secuur en vasthoudend door. Lansingerland staat nu voor een nieuw perspectief en voor een aanpassing van de bestuurlijke meerjaren-agenda.

De hele Kadernota 2015 is te vinden op: www.lansingerland.nl/document.php?fileid=169403&f=274bf12a47e889a6c066d7cb6226441e&attachment=1&c=67708 De extra bezuinigingsvoorstellen staan op pagina 25.

DSC04769

VRAGEN AAN HET COLLEGE OVER DE MAAND VAN DE LOKALE SOLIDARITEIT

De Sociale Alliantie (een initiatief & netwerk van vakbeweging, kerken, humanisten en uitkeringsgerechtigden) roept de maand mei 2015 uit tot “Maand van de Lokale Solidariteit”. Dit netwerk stelde een lijst van 10 maatregelen op aan de hand waarvan het door de gemeente gevoerde armoede en minimabeleid geëvalueerd kan worden. De uitkomst kan zijn dat een gemeente een aantal voorzieningen en regelingen prima voor elkaar heeft en op een aantal andere punten nog een tandje bij kan zetten. De lijst met de 10 evaluatiepunten is te vinden op: http://www.socialealliantie.nl/images/pdf/lokale-solidariteit-getoetst-petitie.pdf

De PvdA fractie is benieuwd in hoeverre het door de gemeente Lansingerland gevoerde beleid met betrekking tot de inkomensondersteuning overeenkomt met de kaders die de Sociale Alliantie formuleert en stelde het college afgelopen woensdag daarover een drietal vragen:

  1. In hoeverre komt de lijst van tien maatregelen die de Sociale Alliantie presenteert overeen met de door de gemeente Lansingerland tot dusver gehanteerde aanpak m.b.t. de inkomensondersteuning?
  2. Welke afwijkingen in positieve en negatieve zin constateert het college?
  3. Hoe staat het met de totstandkoming van de door het college aan de raad toegezegde “Armoedemonitor Lansingerland”?

Onze fractie is heel benieuwd in hoeverre het door Lansingerland gevoerde beleid overeenkomt met de tien kaders die de Sociale Alliantie legt. Zo op het oog legt dit netwerk de lat niet al te hoog zodat deze 10 geformuleerde ambities ook voor Lansingerland haalbaar moeten zijn. Over pakweg 30 dagen verwachten wij de schriftelijke reactie van het college hierover.

DSC04771

REACTIE VAN HET COLLEGE OP ONZE VRAGEN OVER WACHTTIJDEN HUURWONINGEN

Wij kregen vorige week woensdag antwoord van ons college op onze raadsvragen over de beschikbaarheid van voldoende sociaal bereikbare huurwoningen in onze gemeente: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201518-pvda-betr-langere-wachttijd-sociaal-bereikbare-huurwoningen-in-lansingerland_66997.html

Het college heeft zijn best gedaan. De beantwoording was uitvoerig en biedt een goede opmaat naar het debat dat in juni zal gaan plaatsvinden over de nog te verschijnen Woonvisie 2015-2020. Het college maakt zich met ons zorgen of er voldoende beschikbare sociale huurwoningen voor de doelgroep beschikbaar zullen blijven. Er is winst te behalen via doorstroming vanuit sociaal bereikbare huurwoningen naar betaalbare starterswoningen. Ook de verhuizing door ouderen die nu in een eengezinswoning wonen naar een kleiner appartement kan ruimte scheppen voor grotere huishoudens die nu op de wachtlijst staan. Ook alternatieven voor de reguliere sociale woningbouw zoals het inrichten van Hergerborch voor tijdelijk gebruik door kleine huishoudens en verdere herontwikkeling zijn een goede optie. Het college stelt dat “de gemeente uiteraard samen met de corporatie 3B-Wonen ook zal kijken naar mogelijke investeringsruimte voor toekomstige sociale huurwoningen in de nieuwbouw of inbreilocaties”.

Lansingerland streeft er naar om het aantal sociaal bereikbare huurwoningen in de periode tot 2020 minimaal gelijk te laten blijven en de toename afhankelijk te maken van de ontwikkeling van de doelgroep in de eigen gemeente. In 2012 waren er in Lansingerland 4122 sociaal bereikbare huurwoningen beschikbaar. Per jaar komen er bij 3B-Wonen ongeveer 200 woningen vrij voor verhuur. Betere toewijzing, een meer doelgroep gerichte aanpak en nieuwbouw kunnen helpen. De nieuwe regionale verordening op de woonruimteverdeling die meer maatwerk en prioritering op lokaal niveau mogelijk maakt, zullen zeker een verbetering kunnen betekenen. Het college schrijft dat de gemiddelde wachttijd de afgelopen jaren redelijk stabiel is gebleven (kleine 6 jaar). De gemiddelde inschrijvingsduur in de regio Rotterdam is met 60 maanden een klein jaar korter.

De PvdA fractie is heel benieuwd naar de binnenkort te verschijnen Woonvisie 2015-2020. Wij onderschrijven de instrumenten die het college wil inzetten maar willen wel bijzondere aandacht voor het uitbreiden van het bestand aan sociaal bereikbare huurwoningen. Wij weten dat het voor 3B-Wonen lastig is om te investeren omdat hen de financiële spankracht ontbreekt. 3B-Wonen wil graag nieuw bouwen maar de portemonnee is leeg. Volgens de corporatie zijn de grondprijzen voor sociaal bereikbare huurwoningen in onze gemeente zeer redelijk dus daar zit het hem dus niet in. Misschien is er nog enige winst te behalen in de bouw en ontwikkelingskosten. Lansingerland wil jaarlijks 400 nieuwe huizen bouwen. Wil je het aantal sociaal bereikbare huurwoningen de komende jaren op 20% van de totale woningvoorraad houden dan moeten wij jaarlijks 80 extra sociaal bereikbare huurwoningen bouwen of fors investeren in nieuwe betaalbare koopwoningen in de prijs van 140.000-180.000 euro om doorstroming te realiseren of een alternatief te bieden. Wat de PvdA betreft wordt het maatregelenpakket in de Woonvisie 2015-20120 vergezeld van ambitieuze, concrete doelstellingen waar het om nieuwbouw van sociaal bereikbare koop en huurwoningen gaat. Dat geldt ook voor de doorstromingsmaatregelen, de concrete maatregelen voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, verblijfsgerechtigden en mensen met beperkingen. Een integrale aanpak in het kader van de decentralisaties in het sociale domein is van groot belang. Ook die visie willen wij in de Woonvisie uitgewerkt zien. Wordt vervolgd!

DSC04772

TRANSITIE EN TRANSFORMATIE IN HET SOCIALE DOMEIN

Petra Verhoef ging tijdens de raadscommissie Samenleving van afgelopen maandag uitvoerig in op de stand van zaken met betrekking tot de transitie en de transformatie in het kader van de decentralisaties in het sociale domein. Haar bijdrage is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/document.php?m=59&fileid=167825&f=011a1aeda4a4305164ab1b3a31ab2e2a&attachment=0&a=1741

Erg blij kijkt een aantal leden van de commissie Samenleving niet wanneer wij, zoals afgelopen maandag, voor de vijfde keer op rij belangstellend informeren naar de stand van zaken met betrekking tot de stand van zaken m.b.t. de decentralisaties. ‘Is dit niet nog veel te vroeg?’ Zo vroeg een aantal raadsleden zich af. Wat ons beweegt om voortdurend aandacht te blijven vragen voor de gevolgen van een van de grootste veranderingen op het gemeentelijke domein, is de terughoudendheid van het college om de raad uit eigen beweging te informeren. De eerste kwartaalinformatie die de raad bereikte was nogal summier. Het is voor ons op dit moment nog ondoenlijk om na te gaan of de decentralisaties beleidsinhoudelijk & financieel in control zijn. Het college zegt dat het goed gaat en dat geloven wij graag (het gemeentelijke apparaat trekt er echt hard aan) maar wij beoordelen dat graag zelf op basis van goede & frequente rapportages over de stand van zaken met betrekking tot de transities. Petra stelde dan ook voor om stap voor stap een 3D-Dashboard te gaan ontwikkelen op basis waarvan in ieder geval de zorgvragen, het zorgaanbod en de financiële situatie gevolgd kunnen worden. Deze vraag sluit aan bij het eerdere voorstel van de VVD fractie om zogenaamde outcome criteria te gaan ontwikkelen met betrekking tot de resultaten van het te voeren beleid. De raadscommissie voelde in combinatie met de outcome criteria wel wat voor zo’n dashboard. Het college kan hiermee dus aan de slag.

Wethouder Jeroen Heuvelink zag wel wat in het voorstel van Petra om nog dit jaar met een aanzet te komen over het meerjaren transformatieproces. Eind 2015 wil hij met een ‘transformatieagenda’ komen. Goed nieuws dus voor onze fractie op twee fronten: meer sturing op het in control zijn van het transitieproces en op de agenda van de transformatieaanpak.

DSC04774

MAURITSSCHOOL KAN WEER 5 JAAR VERDER ALS DEPENDANCE

De raadscommissie Samenleving boog zich afgelopen maandag over het voorstel van wethouder Jeroen Heuvelink om het gebouw van de Prins Mauritsschool, die bij gebrek aan een voldoende aantal leerlingen wordt opgeheven, voor de periode van 5 jaar als dependance van de Johan Willem Frisoschool te laten bestaan. Ouders en schoolbestuur zijn bereid om samen 2 ton te investeren in het in standhouden van deze school. Eigenlijk moet deze school ingrijpend gerenoveerd worden om opnieuw weer enige tientallen jaren mee te kunnen gaan. Daarvoor is een bedrag van 9 ton opgenomen in het gemeentelijke investeringsprogramma. De wethouder stelde voor dit bedrag te schrappen. Het bestuur van de school is wettelijk voortaan zélf verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoollocaties waarbij het via vrijwilligerswerk ondersteund zal worden door de ouders van de leerlingen. Deze operatie kost de gemeente nauwelijks iets.

Sam de Groot, onze woordvoerder, vroeg zich af wat er nu precies over 5 jaar gaat gebeuren. Bestuur en ouders krijgen nu de kans om van de nieuwe dependance & dislocatie Mauritsschool gezamenlijk iets moois te maken, dus er vanuit gaande dat dit gaat lukken wat gaat de wethouder dan over een paar jaar precies doen? Wat wil de wethouder dan precies bereikt hebben om met deze dependance door te gaan? Sam stelde dan ook voor om het investeringsbedrag van 9 ton vooralsnog te laten staan en (nog) niet te schrappen. Ook de CDA fractie kwam met een soortgelijke suggestie. De PvdA fractie overweegt het collegevoorstel via een amendement op dit punt te gaan aanpassen.

Wat opviel in het debat was wederom de structurele terughoudendheid van de Leefbaar 3B fractie ten aanzien van investeringen in het lokale onderwijs. Deze fractie aarzelt vooralsnog nog om met het voorstel van wethouder Heuvelink in te stemmen. Hun dilemma: “Kiezen wij voor een zakelijke benadering of gaan wij mee met dit initiatief uit de samenleving?’ De ‘zakelijke’ benadering brengt volgens Leefbaar 3B met zich dat de leerlingen van de huidige Mauritsschool verspreid zullen gaan worden over leegstaande lokalen in andere schoolgebouwen in de Noordpolder. Dat willen de ouders absoluut voorkomen vandaar hun maatschappelijke initiatief om samen met het schoolbestuur het gebouw te redden voor de komende 5 jaar. Het blijft voor de PvdA als oppositiepartij wonderlijk om te zien hoe deze coalitiepartij voortdurend schuttert als het om de “burgerparticipatie in de praktijk” gaat, nota bene zo ongeveer hun allergrootste politieke speerpunt. Volgende week donderdag neemt de raad een definitief besluit.

DSC04781

NATUURLIJK NOG EVEN DE A13/A16

De concept-afspraken kaart A13/A16 is door Rijkswaterstaat inmiddels vrijgegeven, inclusief toelichtingen en informatiebladen die trots getooid worden met het logo van de gemeente Lansingerland! Ze zijn te vinden op www.a13a16rotterdam.nl

Een interessant citaat uit een brief van Rijkswaterstaat dd. 6 mei gericht aan de Bewonersgroep Rodenrijs West: “Tot slot heeft u eerder gevraagd naar de achtergronden van de hoogteligging van het nieuw te maken RandstadRail/HSL-viaduct in het OTB. Op dit punt kan ik u meedelen dat door het project nader onderzoek wordt gedaan of de hoogte ervan nader kan worden geoptimaliseerd. De conclusies hieruit zouden kunnen leiden tot eventuele wijziging van het Tracebesluit”.

Bedoelt RWS hier te zeggen dat zij alsnog willen onderzoeken of de geplande hoogte van het viaduct een stuk naar beneden kan?

De Bewonersgroep Rodenrijs West wil de Tweede Kamer volgende week een petitie aanbieden. Dan vergadert de Kamer over de MIRT, het meerjaren investeringsprogramma van het rijk. De petitie is te vinden op: www.petitie24.nl/petitie/328/rijksweg-a13a16-meer-tijd-geld-en-beter-participatieproces-noodzakelijk-voor-acceptabele-a13a16 Van harte aanbevolen!

DSC04782

TOT SLOT

  1. Het college publiceerde afgelopen week een vergelijkend overzicht van de vele verkeerstellingen die er in 2014 & 2015 in Berkel en Rodenrijs zijn gehouden. Deze tellingen laten interessante resultaten zien: http://www.lansingerland.nl/in-de-gemeente/herziening-mobiliteitsplan-berkel_44220/item/verkeerstellingen-berkel-april-2015_67616.html Wat opvalt is de fors toegenomen verkeersdruk op de Noordeindseweg tussen het centrum van Berkel en de Van Naeldwijklaan en op de Rodenrijseweg tussen de Boterdorpseweg en het Metro station. Nota bene op de oude, smalle dorpslinten. Een aantal politieke partijen wil het lint tussen Zoetermeer en Berkel centrum weer openstellen voor doorgaand verkeer, met name op het deel van de Noordeindseweg tussen de Wilgenlaan en de Planetenweg dat nu nog afgesloten is. Opvallend in negatieve zin is ook de fors toegenomen verkeersdruk in de Markermeerstraat en Slotermeerstraat in de Meerpolder. Kennelijk gaat het daarbij om verkeer dat de knip Noordeindseweg/Planetenweg wil omzeilen. De druk op de Sterrenweg zuid is stevig afgenomen. Deze informatie en de ideeën van het college komen in de juni vergadering van de commissie Ruimte zeker aan de orde.
  2. Al vele jaren strijdt onze fractie voor verlichting van het fietspad langs de Landscheiding tussen Metrostation Rodenrijs en de grens van Zoetermeer. Deze verbinding langs het Annie MG Schmidtpark is zowel voor scholieren, woon-werk verkeer en de recreatieve fietser van groot belang en verheugt zich als belangrijk lokaal en regionaal fietspad in een toenemende drukte. Tot op heden was onze inzet tevergeefs. Tot op heden komt het aanbrengen van verlichting nog niet in het gemeentelijke investeringsprogramma voor. Ingrid Tuinenburg sneed deze kwestie opnieuw weer aan tijdens het debat over de Jaarrekening in commissieverband. Wethouder Fortuyn zegde toe er naar te zullen kijken. Los daarvan zullen wij deze kwestie zeker weer aan de orde gaan stellen bij het debat over de Kadernota. Want een onverlichte fietssnelweg die Lansingerland doorkruist zonder verlichting, dat kan echt niet langer meer!
  3. Volgende week woensdagavond om 20 uur is er een presentatieavond over de gemeentelijke Woonvisie 2015-2020. Donderdagavond is er de maandelijkse raadsvergadering met de Jaarrekening 2014, de woonplaats van wethouder Abee en de toekomst van de Mauritsschool.
  4. Wat stond er in weekverslag 17 van precies een jaar geleden? Toen presenteerde de nieuwe coalitie hun coalitieakkoord en stonden de Europese verkiezingen nog voor de deur. En onze wethouder Ruud Braak hield toen een mooi verhaal over “Europa & Lansingerland”, over de betekenis van Europa voor onze economische ontwikkeling. Leuk om nog eens terug te lezen! Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/05/16/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-mei-2014/

Het citaat van de week komt uit dagblad Trouw van zaterdag 16 mei. TV-recensent van deze krant Willem Pekelder schrijft daarin een verhaal onder de kop “De Troostbuis” met als ondertitel “Zijn we ziek, geblesseerd tijdens de Vierdaagse of misselijk van liefdesverdriet, Hilversum zegt: Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven’. Het citaat: RTL, dat grossiert in hulpverleningsprogramma’s, werd vanwege grote maatschappelijke betrokkenheid gehuldigd met de Machiavelliprijs 2014. Volgens de jury heeft de omroep de samenbindende taak van kerken en verenigingen overgenomen”. En: “Zeker is dat de tobbende mens niet meer in de eerste plaats de kerk op zijn weg treft, maar de omroep. Op haar manier voedt de televisie hongerigen, laaft de dorstigen en troost de weduwen, noodt Hilversum, en ik zal u rust geven. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, noodt Hilversum. En kijkcijfers.”

VARA ’s “Beeldreligie” anno 1965 van de hand van “Zo is het toevallig ook nog eens een keer” revisited in een perfecte analyse van het dagblad Trouw.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 22 mei 2015

DSC04783

DSC04786