22 november 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 18 – 22 NOVEMBER 2013

Dit alweer 38ste weekverslag in 2013, aflevering 288 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week die helemaal in het teken stond van onze financiële problematiek en de oplossingsrichtingen. Het was de week waarin de Tweede Kamer mede op ons initiatief een PvdA-SP motie aannam waarin de regering werd gevraagd om oplossingen aan te dragen voor gemeenten met een slecht lopend grondbedrijf om hen zo in staat stellen de ontstane problemen het hoofd te bieden, wij samen met de Lansingerlandse D66 fractie spraken met de Provinciale Statenfracties van D66 en PvdA over problemen & oplossingen en de provincie Zuid Holland en het ministerie van BZK een openbare presentatie deden van de op verzoek van Lansingerland recent verrichtte diepte scan naar ons huishoudboekje.

PvdA Tweede Kamerlid Albert de Vries

PvdA Tweede Kamerlid Albert de Vries

MOTIE ALBERT DE VRIES DOOR KAMER AANGENOMEN

In ons weekverslag 36 & 37 berichtten wij over de schriftelijke vragen die de Kamerleden Manon Fokke en Albert de Vries (PvdA) dd. 6 november 2013 stelden aan de ministers van Binnenlandse zaken en Infrastructuur en Milieu over de actuele situatie waarin gemeentelijke grondbedrijven als gevolg van de financiele crisis verkeren. Zij gingen daar expliciet in op de situatie waarin ondermeer Lansingerland verkeert en vroegen de betrokken ministers te reageren op de door ons voorgestelde plannen om tot herstel van onze financiele situatie te komen. Ons bericht werd vorige woensdag ook opgepikt door de ook in Den Haag veel bekeken website van Binnenlands Bestuur: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/verzoek-om-haagse-hulp-gemeenten-met.9162533.lynkx?utm_source=BB%202013-11-13&utm_medium=link&utm_campaign=nieuws

Het wachten is nu op de beantwoording door de regering van deze vragen. Afgelopen week kwam de discussie over mogelijke steun door de regering aan gemeenten die door de slechte resultaten van hun grondbedrijf in de problemen zijn geraakt in een stroomversnelling. Vorige week zaterdag hoorden wij van ons PvdA Tweede Kamerlid Albert de Vries dat de Kamer op dinsdag 19 november zou stemmen over een samen met Eric Smaling (SP) ingediende motie. Eric Smaling had een maand eerder aan de regering om informatie gevraagd naar aanleiding van berichten in het Financieel Dagblad over de beroerde situatie waarin Lansingerland verkeert. Tijdens een Voortouw overleg !&M kwam deze kwestie in de Kamer aan de orde met als gevolg de genoemde Kamervragen van de Vries en een gezamenlijke motie PvdA-SP. Dit alles in goede samenwerking met onze lokale fractie.

De tekst van de motie Smaling en De Vries luidde als volgt: “Overwegende, dat periodieke berichtgeving in Binnenlands Bestuur er op duidt dat de verliezen op de grondexploitaties voor gemeenten richting 5 miljard euro koersen; Constaterende, dat gemeenten deze verliezen proberen af te dekken door te bezuinigen op publieke voorzieningen zoals zwembaden, buurthuizen, bibliotheken, onderhoud van de openbare ruimte en door het verhogen van de onroerende zaakbelasting; Overwegende dat gemeenten tevens overladen worden met nieuwe taken als gevolg van decentralisatiebeleid; Verzoekt de regering oplossingen aan te dragen die gemeenten in staat stellen de ontstane problemen het hoofd te bieden”.

De motie werd dinsdagmiddag door de Tweede Kamer aangenomen met de stemmen van PvdA, SP, CDA, GroenLinks, Christen Unie, Partij voor de Dieren en 50plus voor en VVD, D66, PVV en SGP tegen. Wij zijn de collega’s in onze gemeenteraad van CDA, Christen Unie en GroenLinks zeer erkentelijk voor hun steun in de richting van hun Kamerfracties. Deze fracties hebben tezamen opnieuw laten zien dat landelijke partijen veel meer kunnen dan lokale partijen. Wij toonden weer dat wij als landelijke partijen met een groot bestuurlijk netwerk het verschil kunnen gaan maken voor de toekomst van Lansingerland.

Wij danken Albert de Vries voor de uitstekende samenwerking en zijn grote inzet!

De aangenomen motie is een belangrijke politieke doorbraak omdat de betrokken ministeries niet meer achterover kunnen leunen maar met onze en andere gemeenten moeten gaan samenwerken om oplossingen te vinden. Wij van de PvdA Lansingerland vinden dat onze gemeente zelf verantwoordelijkheid moet dragen voor de oplossingen. Dat kunnen we best mits wij worden gefaliciteerd door het rijk. Dat hoeft het rijk geen geld te kosten: schatkistlenen, langere inlooptijd om onze algemene reserve weer op peil te krijgen en het herwaarderen van onze stille reserves tot een reële waarde kosten het rijk niets maar kan ons vele miljoenen opleveren.  Dat is onze agenda!

Onze eerste nog niet geheel geslaagde camapgne activiteit: 'Avond Rood"

Onze eerste nog niet geheel geslaagde campagne activiteit: ‘Avond Rood”

HERSTELPLAN FINANCIEN

Behalve de motie van Albert de Vries speelde er de afgelopen week rond de aanpak van het financiele herstel van Lansingerland nog veel meer. Afgelopen maandagavond spraken D66 collega Jeroen Heuvelink en Gerard Bovens met een delegatie van de D66 en PvdA fractie in Provinciale Staten. Aanleiding waren de schriftelijke vragen over Lansingerland die coalitiepartij D66 en oppositiepartij PvdA  een maandje geleden aan Gedeputeerde Staten (GS) stuurden. Het werd een open en constructief gesprek waarin de Lansingerlandse delegatie eensgezind de Statenleden bijpraatten en bovendien de door onze beide fracties voorgestane oplossingsrichtingen werden toegelicht. Onze keuze om als gemeente ‘eigen verantwoordelijkheid te dragen en daarbij gefaciliteerd te worden door provincie & rijk zonder dat dit hen overigens extra geld hoeft te kosten (leenfaciliteit, stille reserves herwaarderen en langere inloop termijn op tekort algemene reserve), sprak de Statenleden aan. Zij hebben nu voldoende materiaal om te gebruiken bij hun agendering van onze problematiek(en wel zeker ook van andere gemeenten) in de Statenvergaderingen.

Afgelopen woensdagavond was er een openbare presentatie van de provincie en het ministerie van BZK over de recent verrichtte diepte scan over de inkomsten, uitgaven en grondbedrijf van Lansingerland. Don van Doorn en Sam de Groot woonden die bij. In bijlage is deze presentatie opgenomen. De presentatie bevatte de volgende  oplossingsrichtingen die deels onze ideeën overlappen.

Verlagen van de schulden

• Verkoop gemeentelijk bezit (waaronder verzilveren stille reserves)

• Verkoop aandelen Eneco en BNG

• Creëren structureel overschot in de begroting

• Minder activeren groot onderhoud en renovaties openbare ruimte

Exploitatie

• Investeringsstop

• Goedkoper lenen (schatkistlenen)

• Beleid uitruilen (nieuw voor oud)

• Verlagen budget flexibele formatie en inhuur derden

• Doorrekenen realistisch rentepercentage

• Budgetten afstemmen op uitvoerbaarheid

131120-Presentatie-begrotingsscan-Lans_2.pptx

Don van Doorn gaf tijdens deze informatiebijeenkomst aan groot voorstander te zijn van een aanpak waarbij de gemeente Lansingerland enerzijds en provincie & rijk anderzijds samen naar oplossingen zoeken. Confrontatie tussen overheden draagt niet bij aan een passende oplossing. Wij moeten dus met elkaar in gesprek blijven met de motie van Albert de Vries als bestuurlijk ruggensteuntje en als leidend politiek kader. Don vroeg: ‘Hoe ziet de provincie preventief toezicht? Alleen maar als een zuiver financieel toezicht of ook als een creatief, meedenkend en faciliterend toezicht?’

Reactie van de provinciale ambtenaar was dat de provincie afwacht wat er op landelijk niveau gebeurt. Verder benadrukte hij ‘geen zak geld te hebben’. Don: ‘Deze raad wil verantwoordelijkheid dragen dus de concrete vraag aan de provincie is hoe zij zal reageren op de creativiteit die nu aangeboord zal gaan worden in de gemeenteraad op zoek naar antwoorden en oplossingen. Komt u naast ons op de bank zitten wanneer wij met creatieve oplossingen komen?’ Hierop kreeg hij een bevestigend antwoord. Het fundament is gelegd, de bruggen zijn geslagen en de gereedschappen liggen gereed, we kunnen dus aan de slag. Wordt spoedig vervolgd!

Station Westpolder in de avondschemering

Station Westpolder in de avondschemering

TOT SLOT

Maandagavond 25 november om 20 uur in Rehoboth Berkel is onze openbare algemene ledenvergadering waarin wij ons verkiezingsprogramma vaststellen en er een besluit valt over onze kandidatenlijst. Zie voor verkiezingsprogramma en kandidatenlijst: https://lansingerland.pvda.nl/verkiezingen-2014/   

Dinsdagavond van 20-22 uur is er de maandelijkse presentatieavond in ons Gemeentehuis en woensdagavond een WMO café met als thema ‘Veranderingen in de (geïndiceerde) dagbesteding’. Plaats: Poortwerk, Berkelse Poort 37, 2651 JX in Berkel en Rodenrijs.

Donderdagavond is er de maandelijkse raadsvergadering. Sam de Groot zal dan bij het agendapunt ‘inkomensondersteuning’ een amendement indienen over de inzet van de extra rijksgelden die voor de ondersteuning van minima worden ontvangen. Onze voorlopige opties: schrappen van de bezuiniging op de langdurigheidstoeslag WWB, extra geld voor hulp aan (ZZP) zelfstandigen in de knel en reserveren van het resterende bedrag voor de te verwachten groei van het gebruik van de WWB en inkomensondersteuning. Wij zijn een grote voorstander om mee te gaan doen aan het Jeugdsportfonds. Ook onze landelijke PvdA fractie wil versterking van deze fondsen: http://www.nugeld.nl/portemonnee/3631274/pvda-wil-meer-geld-sportfonds-arme-kinderen.html

Rode ramen aan de Hoefweg in Bleiswijk.

Rode ramen aan de Hoefweg in Bleiswijk.

Het citaat van de week gaat over onze privacy bescherming. RTL Nieuws berichtte afgelopen woensdag: “Alle Nederlanders zouden moeten kunnen zien welke gegevens de overheid over hen heeft opgeslagen, vindt de PvdA”. Astrid Oosenbrug van de PvdA Tweede Kamerfractie diende daartoe vijf concrete voorstellen in die ook aan de orde kwamen bij het debat over de begroting van het ministerie van Veiligheid & Justitie.

1. Burgers moeten kunnen inzien wat de overheid allemaal van hen weet. Bij inloggen op overheid.nl moeten burgers kunnen inzien wat de overheid over diegene opslaat. Bijvoorbeeld de kentekengegevens bij controlepoortjes, of als de burgerlijke stand persoonsgegevens heeft doorgegeven aan derden;

2. De overheid moet het mogelijk maken dat privacygevoelige gegevens van Nederlanders in Nederlandse servers worden opgeslagen, en niet via de cloud ergens in het buitenland. Hiermee weten burgers zeker dat alleen de Nederlandse wetgeving op hun gegevens van toepassing is;

3. Als de overheid een burger aftapt, moet dat na afloop meegedeeld worden. Die zogenoemde notificatieplicht blijft bestaan;

4. De algemene voorwaarden van bedrijven moeten in een half A4’tje en in duidelijke taal worden aangeboden, zodat iedere burger weet waarvoor hij toestemming geeft en wat er met zijn gegevens kan gebeuren;

5. Illegale handel in persoonsgegevens door bedrijven moet veel harder gestraft worden. De huidige boetes zijn een lachertje vergeleken met het bedrag dat bedrijven verdienen aan de handel in persoonsgegevens. Wat de PvdA betreft wordt deze bedrijven de illegale winst afgenomen en komt daar nog een stevige verhoging bovenop.

Een belangrijke bijdrage van Astrid aan een maatschappelijk gezien heel gevoelig debat. Wij zijn er immers als burgers om de overheid te controleren en niet andersom. Alleen op basis van strikte regelgeving mag inbreuk op onze privacy plaats vinden. Bovendien moet de overheid zodanige condities scheppen dat die regelgeving ook echt werkt en niet overruled wordt door inmenging van derden op de digitale gegevens van ons allemaal. De overheid als hoeder van de rechtstaat is meer dan ooit nodig. Het ministerie van Veiligheid & Justitie moet daarom gewoon weer het ‘ministerie van Justitie’ gaan heten. Wij zijn benieuwd wat minister Opstelten met haar aanbevelingen gaat doen. Neemt hij ze integraal over? Wij gaan het binnenkort ‘meemaken’.

 Tot de volgende week!

 Fractie PvdA Lansingerland, 22 november 2013

Dorpsstraat Bleiswijk

Dorpsstraat Bleiswijk

Verplaatst van oude Gemeentehuis naar Kranenburgplein Bleiswijk