22 december 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 19 – 23 DECEMBER 2016

Dit éénenveertigste weekverslag in 2016, aflevering 416 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raad voor de laatste keer in 2016 vergaderde en nog geen procedurebesluit nam over het burgerinitiatief “Bushalte Bonfut moet terug” en onze fractie een persbericht publiceerde over het deze week verschenen RIVM rapport over de veiligheid van rubberkorrels op kunstgrasvelden. Dit weekverslag bevat ook de belangrijkste ontwikkelingen in de Lansingerlandse politiek van 2016. De foto’s bij dit weekverslag zijn een selectie uit al eerder dit jaar gepubliceerde foto’s.

 GEEN RISICO’S NEMEN MET SPORTENDE KINDEREN IN LANSINGERLAND

Dit jaar is er veel opschudding ontstaan met betrekking tot de zogenaamde rubbergranulaat sportvelden. Onduidelijkheid over de samenstelling van de stoffen gebruikt bij de aanleg van de velden, of de velden voldoen aan de gestelde normen en tenslotte of de gestelde normen wel voldoen. Er zijn inmiddels diverse onderzoeken uitgevoerd (o.a. door de leveranciers van het rubbergranulaat) en de sportverenigingen en de gemeenten hebben deze onderzoeken nauwlettend gevolgd.

De conclusies van het RIVM-rapport zijn voor de PvdA-fractie duidelijk maar waren ook te verwachten. De sportvelden met rubbergranulaat voldoen aan de normen ten tijde van de aanleg van de velden en ook volgens de huidige normen. Het probleem zit in de normen zelf. De toegepaste normen zijn algemene normen voor het gebruik van mengsels en niet gebaseerd op materialen geschikt voor gebruik door consumenten. In de gemeente Lansingerland zijn zes voetbalvelden voorzien van rubbergranulaat.

De sportvelden worden zeer intensief gebruikt en (jonge) kinderen brengen daar vele uren per week op door. Door nu niet in te grijpen, zal er grote onzekerheid bij clubs en ouders blijven bestaan die, naar onze mening, er uiteindelijk toe zal leiden dat de sportvelden versneld vervangen zullen worden. Wat de PvdA betreft wachten we dus niet af en gaan we zorgvuldig om met de gezondheid van onze kinderen. De PvdA-fractie is er dan ook een voorstander van om de zes sportvelden die voorzien zijn van rubbergranulaat op korte termijn te vervangen door veilige alternatieven.

Wij stuurden hierover afgelopen dinsdag een persbericht naar alle lokale en regionale media.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag kwam wethouder Van Tatenhove met een verklaring waarin het college zich vierkant achter de RIVM rapportage stelde. Eigen onderzoek op de velden in Lansingerland had laten zien dat de geconstateerde waarden aanzienlijk lager lagen dan in de RIVM rapportage. Een belangrijk deel van de raad schaarde zich direct achter haar conclusie. De wethouder beloofde de raad een brief te sturen over het standpunt van het college. De rubbergranulaatvelden worden niet op korte termijn vervangen. De PvdA fractie wil deze brief agenderen in de raadscommissie Samenleving van februari. Het is mooi dat college en sportverenigingen kennelijk de conclusies van het RIVM delen maar is daarmee ook de ongerustheid van de ouders van (heel) jonge kinderen weggenomen? Wij horen het graag van henzelf.

Meer over het RIVM rapport is te vinden op: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/december/Beoordeling_gezondheidsrisico_s_door_sporten_op_kunstgrasvelden_met_rubbergranulaat

Oudelandselaan Meerpolder Berkel

DAG 2016 , EEN TERUGBLIK

Om maar onbescheiden met ons zelf te beginnen, de PvdA fractie is niet ontevreden over wat wij in het afgelopen jaar bereikt hebben. Wij vormen met zijn drieën (Petra Verhoef, Sam de Groot en Gerard Bovens) een hechte groep. Petra en Gerard zijn raadslid, Sam is commissielid. Tot september was ook Ingrid Tuinenburg lid van onze fractie maar vanwege een nieuwe, intensieve baan moest zij toen jammer genoeg afscheid nemen. Wij missen haar inzet & betrokkenheid zeer in ons hechte team.

Ingrid haakte af!

Als oppositiepartij hebben wij in 2014 gekozen voor een sterk agenderende, volksvertegenwoordigende en initiërende rol. Wij waren tijdens de 12 raadsvergaderingen van 2016 goed voor 6 amendementen en 7 moties en dienden 14 schriftelijke raadsvragen bij het college in. Voor ons waren de belangrijkste amendementen het voorstel om de OZB vanaf 2017 terug te brengen van 120% naar 110%, de forse bezuiniging op het beheer en onderhoud van de buitenruimten met de helft te reduceren en ons voorstel voor een integrale aanpak van de mobiliteitsproblematiek in Berkel. Onze fractie nam in 2016 bijna een derde van alle ingediende schriftelijke vragen voor haar rekening. De antwoorden op deze vragen vormden meestal aanleiding voor vervolgacties.

Ons weekverslag vervult daarbij een belangrijke rol. Het verscheen in het afgelopen jaar 41 keer. Het weekverslag wordt intensief gelezen door onze achterban, de lokale en regionale media en een ieder die in de politiek van Lansingerland geïnteresseerd is. Bovendien zijn wij dagelijks ook zeer actief op de sociale media Twitter (ruim 1000 volgers) en op Facebook. De lokale en regionale media volgen ons via de weekverslagen en de sociale media op de voet. Vrijwel wekelijks zijn er in de pers berichten te lezen over onze politieke activiteiten. Onze fractie is stevig ingebed in een regionaal politiek PvdA netwerk. Onze relatie met de PvdA collega’s in Rotterdam, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer en de provincie Zuid Holland is uitstekend. Er is een intensief contact met PvdA Tweede Kamerleden als Astrid Oosenbrug, Duco Hoogland, Henk Leenders en John Kerstens en de PvdA vertegenwoordiging in de Hoogheemraadschappen Delfland en Schieland & Krimpenerwaard. Samen met ons afdelingsbestuur vormen we een hecht team. Vergezeld door ons afdelingsbestuur brachten wij in 2016 een drietal bedrijfsbezoeken in de glastuinbouwsector. Het betrof de bedrijven Koppert, Fiore Anthuriums en Themato. PvdA Tweede Kamerlid Marit Maij hield in het vroege voorjaar tijdens onze PvdA Lansingerland ledenvergadering een boeiend betoog over vluchtelingen, Oekraïne en Brexit. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/03/17/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-14-18-maart-2016/

Parkeergarage Westpolder

Sinds januari 2016 is het PvdA Lansingerland Ombudsteam actief. Dit enthousiaste team is telefonisch en via mail bereikbaar voor hulpvragen. Het aantal vragen is echter beperkt. De indruk bestaat dat in Lansingerland het bestaande eerstelijns informatie & advieswerk goed werkt. Voor onze fractie staan slagvaardigheid, openheid, enthousiasme, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid voorop. Wij willen voorop lopen in het maatschappelijke debat en tegenwicht bieden tegen de matheid die de huidige Lansingerlandse coalitie van meet af aan uitstraalt.

Het college van Lansingerland is inmiddels alweer ruim tweeëneenhalf jaar aan de slag. Wat ons nog steeds opvalt is het nogal angstige functioneren van de collegeleden. De steun vanuit de vier partijen Leefbaar 3B, CDA, D66 en ChristenUnie die de coalitie vormen is niet vanzelfsprekend. Duaal functioneren wordt vaak letterlijk opgevat. De inspiratie over en weer wordt vaak gemist. De coalitie werkt naar buiten toe te weinig als een team. Wethouders die zich hard willen maken voor belangrijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, armoedebestrijding, bouwen en economische vernieuwing functioneren met de hand op de rem. Voorzichtig als egeltjes. In de Lansingerlandse politieke praktijk is het niet ongewoon dat het juist de oppositie is die het college in cruciale dossiers steunt onder het motto: “Met deze coalitie heb je geen oppositie meer nodig”. Met de wil om ‘anders te besturen’ is het in de praktijk nog moeizaam gesteld. Bij gebrek aan harde coalitie-doelstellingen gedraagt het college zich vaak meer als een ‘evenementencommissie’ dan als het slagvaardige dagelijks bestuur van een middelgrote gemeente. Te zeer staan ‘processen’ centraal en te weinig de harde, meetbare doelen.

Lansingerland telde op 22 december 60.000 inwoners. Deze belangrijke mijlpaal is dus nu bereikt. De raad zal dus vanaf maart 2018 drieëndertig leden tellen tegen de eenendertig van nu.

Bergboezem

Het vergaderjaar 2016 stond in het teken van de start van het BOB model dat moet leiden tot een meer naar buiten gericht functioneren van de raad. De PvdA fractie leverde in 2015 een stevige bijdrage aan de voorbereiding en ook aan de evaluatie in 2016. BOB staat voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Het idee is om deze drie fases die tot besluitvorming in de raad moeten leiden scherper te onderscheiden in de wijze van werken van de raad. Juist de beeldvormende fase waarin de raad met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in gesprek gaat over raadsvoorstellen wordt steeds belangrijker. Te denken valt aan de organisatie door de raad van werkbezoeken, rondetafel gesprekken, hoorzittingen en inloopavonden om zin en onzin van raadsvoorstellen beter in beeld te krijgen. De raad startte begin 2016 met een experiment van 6 maanden dat eind 2016 tot een eerste evaluatie van de werkwijze heeft geleid. De eerste ervaringen zijn goed. Vooral de beeldvormende fase heeft veel aan kracht gewonnen. Brede beeldvorming vond plaats rond de thema’s Mobiliteitsplan Berkel, huisvesting asielgerechtigden in Hergerborch, nieuwe APV en de toekomst van de Kunst & Cultuur in Lansingerland. In de raadscommissies worden er minder technische vragen gesteld en is er meer debat. De raadsvergadering concentreert zich inmiddels op ingebrachte moties en amendementen naar aanleiding van de oordeelsvorming in de commissievergaderingen. Begin 2017 neemt de raad een besluit over de aanbevelingen op basis van de eerste ervaringen met het BOB-model.

Marit Maij over de grenzen van Europa

Hierna volgt een overzicht van de voor de PvdA fractie 10 belangrijkste ontwikkelingen in 2016

Gemeentefinanciën. De gemeentekas van Lansingerland raakt weer boven Jan. De meerjarenbegroting 2017-2020 laat een structureel overschot zien en de algemene reserve zit vrijwel op het niveau voldoende om de risico’s af te dekken en zal de komende jaren verder groeien. In 2014 was het dreigende tekort op het grondbedrijf nog liefst 123 miljoen euro. De PvdA fractie verwacht dat dit tekort in 2017 verder terug zal gaan lopen tot zo’n 30 miljoen. De schuldenlast blijft met ongeveer 270 miljoen euro nog fors. De helft van dit bedrag zit in de aanschaf van gronden. Met de te verwachten verkoop van deze gronden in de komende 4 jaar (Westpolder & Wilderszijde) wordt de schuldenlast teruggebracht naar een voor de grootte van onze gemeente (groei naar 70.000 inwoners) acceptabel niveau. Sam de Groot vatte bij het debat over de begroting 2017 in november de financiële stand van zaken als volgt samen: ‘Te zeer blijft het college halsstarrig hangen in de financiële crisis terwijl het weerstandsvermogen vrijwel weer op peil is en de risico’s te overzien zijn. Zeker wanneer wij sneller gaan bouwen. De september circulaire laat bovendien opnieuw meevallers zien. Oplopend van 274.000 euro in 2017 tot bijna 2 miljoen euro in 2020. Het te verwachten voordelig resultaat wordt voor 2017 door het college begroot op 2.3 miljoen en voor 2020 op 4.6 miljoen. Lansingerland staat voor compleet nieuwe uitdagingen die met de forse bevolkingsgroei & samenstelling en de snel veranderende regionale & economische omgeving te maken hebben. Daar ontstaat nu financiële ruimte voor’.

Pekhuisbrug Rottemeren Bleiswijk

Sociaal domein. De sleutelwoorden voor de ontwikkelingen op het terrein van het sociaal domein in 2016 waren ‘Transformatie & Code Oranje’. De transitiefase van de grote decentralisaties op het gebied van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet die in 2015 van start gingen zijn inmiddels vrijwel afgerond. Wij komen nu in de fase van de Transformatie, de vernieuwing van het sociaal domein op basis van lokaal geformuleerde doelen en werkwijzen. Begin 2016 maakten wij ons grote zorgen over de uitvoering in het sociaal domein. Wij kregen geen grip op de hoogte van de eigen bijdragen, de mate van klanttevredenheid, de rechtspositie van mensen die werken in nieuwe vormen van zorg & huishoudelijke ondersteuning, de noodzakelijke continuïteit van vele maatjesprojecten, de beschikbare budgetten en de koers die het college wilde gaan varen. Dit leidde tot een door Petra Verhoef aangekaart debat in de commissie samenleving onder het motto ‘Code Oranje’ in het sociaal domein. In eerste aanleg reageerde de raadscommissie en het college nogal geïrriteerd maar gaandeweg het jaar zagen wij dit debat kantelen. Wij werden daarbij geholpen door inmiddels beschikbare klanttevredenheidsonderzoeken en de halfjaarlijkse rapportages over de precieze stand van zaken. De gemeente hield in 2015 ruim een miljoen over op de uitgaven in het kader van het sociaal domein. Een amendement van Leefbaar 3B en PvdA om dit geld in een speciale bestemmingsreserve te storten haalde het helaas niet. Een meerderheid in de raad vond dat dit geld naar de algemene reserve moet. Dit besluit viel niet goed bij de inwoners die zich zorgen maken over de vraag of er in de toekomst nog wel voldoende budget is.

De PvdA fractie stopte veel tijd in de bestrijding van armoede, vooral onder Lansingerlandse kinderen. Zo’n 4% van onze kinderen heeft er mee te maken. Dit resulteerde in een set schriftelijke vragen aan het college waarin het college helderheid gaf over de aanpak in 2017. Die aanpak delen wij, zij het dat de regierol die het college daarbij moet vervullen nog niet écht uit de verf komt en het met de integrale aanpak nog maar matig gesteld blijft. Waar wij ons zorgen over blijven maken is het deel van de verordening Sociaal Domein dat gaat over de uitvoering van de Participatiewet. De hoeveelheid dwingende regels en sanctiebepalingen is buiten elke proportie en draagt niet bij aan een cliëntbejegening waarin vertrouwen centraal staat. De vernedering blijft op de loer liggen. Ook vinden wij dat de cliënt ondersteuning in het kader van de Participatiewet beter geregeld moet worden. Het college zegde dit toe. Onze zorgen concentreren zich vooral op de uitvoering van de Participatiewet. Van de re-integratie van mensen in de bijstand komt nog steeds weinig terecht. Het uitkeringenbestand dreigt te gaan verdubbelen. Eind 2016 stelden wij hierover schriftelijke vragen aan het college waarin de vraag centraal staat of het college voelt voor experimenten waarin mensen die langdurig of blijvend op een uitkering zijn aangewezen de mogelijkheid krijgen om bij te verdienen via kleine baantjes. De PvdA fractie is een voorstander van de herintroductie van de Melkertbanen voor deze groep en ook voor vele statushoudende vluchtelingen. Het antwoord op onze vragen was teleurstellend. Zie met name het inspiratieloze antwoord op onze vraag 3 op http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201649-pvda-betr-meer-maatwerk-bij-de-uitvoering-van-de-participatiewet_80986.html Petra Verhoef komt hier binnenkort zeker nog op terug.

Wat een Idylle in het Offenbachplantsoen!

Eind 2016 wordt door het college de laatste hand gelegd aan de Transformatie van het sociaal domein, de agenda voor de toekomst. Voor de PvdA zijn daarbij de volgende prioriteiten van belang: de bestrijding van armoede, vooral onder kinderen, het vergroten van de participatie van mensen met een psychiatrische aandoening en het bereiken van een inclusieve samenleving voor mensen met een beperking.

Verkeer en vervoer. Hoogtepunt in 2016 was de eerste paal voor het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer. In december 2017 wordt dit station officieel in gebruik genomen. ZoRo-bus 170 zorgt vanaf station Rodenrijs hoogfrequent in een kwartier voor een snelle aansluitverbinding richting de trein naar Gouda en Den Haag en de RandstadRail Oosterheem en Zoetermeer centrum. Blij zijn wij met de nieuwe Laan van Mathenesse die van groot belang is voor het bedrijventerrein Bleizo. Bus 173 gaat de inwoners van Bleiswijk een snelle verbinding met dit nieuwe station en met, natuurlijk, station Rodenrijs bieden.

Minder tevreden waren wij over het raadsbesluit over het Mobiliteitsplan Berkel in maart 2016. De bedoeling is dat de Noordeindseweg tussen de Wilgenlaan en de Planetenweg richting Zoetermeer weer voor auto’s wordt open gesteld. De hiertoe benodigde verkeersbesluiten zijn nog niet genomen. Te verwachten is dat vele inwoners de gang naar de Raad van State zullen gaan maken. Voor 2018 is er zeker geen definitief besluit te verwachten. De reconstructie van de huidige rotonde Oostmeerlaan-Planetenweg gaat heel veel geld kosten. Het is de vraag of het raadsbesluit over het Mobiliteitsplan Berkel soelaas biedt voor alle nieuwe ontwikkelingen rond het uit te breiden winkelcentrum van Berkel. De PvdA fractie denkt van niet. Daarom dienden wij bij het debat over het Mobiliteitsplan een amendement in waarin wij het volgende voorstelden:

 1. Het huidige parkeerplein bij de Herenstraat volledig op te heffen en dit plein via herontwikkeling een nieuw & bruisend leven in te blazen als voetgangers & fietsers gebied
 2. De Herenstraat tussen de Laan van Romen en de Nieuwstraat volledig af te sluiten voor autoverkeer en dit gebied in samenhang met aangrenzende huidige parkeerplein om te vormen tot één bruisend voetgangers- en fietsersgebied.
 3. Bij de ontwikkeling van de westzijde van het centrum in te zetten op een meer evenwichtige verkeersbelasting tussen de oost- en westzijde van het centrum.
 4. Het opstellen van een plan om de bewegwijzering (ook voor fietsers) richting centrum en andere belangrijke plekken in en om Berkel centrum met spoed te verbeteren.
 5. De bereikbaarheid van Berkel centrum aan te pakken door het direct starten van de planvorming met betrekking tot de toekomstige herontwikkeling van de locatie Hergerborch, waardoor de huidige inrichting van de Raadhuislaan en Molenwerfstraat geoptimaliseerd kan worden.
 6. Het Berkelsedijkje noord (Berkelseweg tussen Ds. van Koetsveldstraat en Oostersingel) af te sluiten voor fietsers en voetgangers nadat er een alternatieve fietsroute tot stand gekomen is.
 7. Geen initiatief te nemen voor het doortrekken van het Berkelsedijkje (tussen Raadhuislaan en Ds. van Koetsveldstraat) als autoverbinding.
 8. Opstellen van een Verkeersplan Berkel Westpolder om te voorkomen dat het verkeer in deze snelgroeiende Berkelse wijk volledig vastloopt (meer ontsluitingswegen).
 9. Het in het kader van het komende plan Fiets Veilig realiseren van veilige oversteekplaatsen voor fietsers bij de N-wegen, in het bijzonder het aanleggen van de eerder beoogde fietstunnel bij de kruising Oudelandselaan, Klapwijkseweg voor schoolgaande en sportende kinderen en overig fietsverkeer van en naar het centrum.
 10. Rekening te houden bij de aanleg van fietspaden en het plan Fiets-Veilig met een grote toename van de E-bikes.
 11. Het aanpakken van het te hard rijden op gebiedsontsluitingswegen zoals bijvoorbeeld de Oostersingel & Planetenweg (bijvoorbeeld oversteeklichten, verkeer remmende maatregelen, 30 km zones).
 12. De Noordeindseweg tussen de Herenstraat en de rotonde Oostmeerlaan wel in te richten als erftoegangsweg (snelheid is 30 km/h) en de verkeersveiligheidssituatie op het kruispunt Noordeindseweg – Krugerlaan – Oudelandselaan te verbeteren.
 13. Het in overleg met de buurtbewoners opstellen van een plan dat de huidige onveilige situatie in de Markermeerstraat en Naardermeerstraat in Berkel Noord/Meerpolder sterk verbetert (bijvoorbeeld door verbreding van de Naardermeerstraat en geen vrachtverkeer in de Markermeerstraat).
 14. De Noordeindseweg in noordelijke richting niet open te stellen en deze niet aan te sluiten op/bij de rotonde met de Oostmeerlaan.
 15. Aan de raad bij de Kadernota 2016 & 2017 een concreet voortschrijdend meerjareninvesterings- en uitvoeringsprogramma voor te leggen m.b.t. het hiervoor genoemde maatregelenpakket.

Dit prachtige voorstel van Sam de Groot haalde het in maart 2016 helaas niet maar blijft intussen wel reuze actueel. Sterker nog, waarom neemt een meerderheid in de raad dit perfecte plan niet alsnog over?

Buurtbewoonster Astrid Oosenbrug bij RTV Rijnmond over de verloren bushalte Bonfut

De PvdA fractie kreeg het nog niet voor elkaar dat de befaamde ZoRo-bushalte Bonfut- Wildersekade in 2016 weer in ere werd hersteld, Inmiddels is er door bewoners van de Bonfut en de Wildersekade een burgerinitiatief ingediend waarin gevraagd wordt om deze halte in december 2017 weer in gebruik te nemen. Bij de besluitvorming over de dienstregeling 2017 liet de raad de kans lopen om deze halte weer prominent op de agenda van de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio te zetten.

Het bleef in 2016 stil rond de aanpak van de geluidsoverlast die de HSL veroorzaakt. De stichting Stop Herrie HSL is nog steeds in overleg met het ministerie I&M en ProRail over de juiste aanpak. Wethouder Simon Fortuyn staat nu, net als de gemeenteraad aan de zijlijn. De PvdA fractie vindt dit geen goede situatie en zal hier in 2017 zeker op terugkomen.

Rotterdam The Hague Airport wil de komende jaren het aantal vluchten uitbreiden naar 37000. Een door de provincie en de omliggende gemeenten, waaronder Lansingerland, ingestelde ‘Verkenner’ bracht de vragen van omwonenden en andere betrokkenen in kaart. De inventarisatie van deze vragen heeft inmiddels plaatsgevonden. Zijn rapport met de antwoorden is in maart 2017 te verwachten. Eind 2017 of begin 2018 zal de minister I&M vervolgens hierover een besluit nemen. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid hierover een zienswijze in te dienen. Voor de PvdA fractie is van groot belang dat er recht wordt gedaan aan de zorgen van de omwonenden van de luchthaven. Er moet serieus gewerkt worden aan geluidsisolatie-programma’s en schadevergoedingen. Die compensatieregelingen zijn er nu nog niet. Ook de aanvliegroutes en de komst van stillere vliegroutes zijn voor ons belangrijk. De PvdA fractie beijverde zich ook in 2016 voor de komst van de Nacht-Metro E in de weekends. De Metropoolregio is helaas nog niet zover. In 2016 werd door de minister I&M het Tracebesluit over de A16 Rotterdam genomen. Nu is de Raad van State aan zet om de vele bezwaarschriften te behandelen.

Landscheidingsfietspad

Het Landscheidingsfietspad tussen station Rodenrijs en de grens van Zoetermeer is nog steeds niet (geheel) verlicht. Dit is de PvdA fractie allang een doorn in het oog. Wij dienden dan ook bij het debat over de begroting 2017 een motie in om de verlichting op te nemen in het gemeentelijke investeringsprogramma. De raad ging hier niet in mee. Zij wilde in meerderheid eerst een onderzoek naar het feitelijke gebruik van dit fietspad. Nogal flauw! De PvdA fractie gaat er vanuit dat dit voor de verbinding tussen de drie kernen en Zoetermeer zo belangrijke fietspad op afzienbare termijn toch verlicht gaat worden.

Blij zijn wij met de komst van de bewaakte fietsenstalling bij station Westpolder en de opening van de parkeergarage Westpolder die ruimte biedt aan 200 auto’s. Hopelijk komt er in 2017-2018 ook een bewaakte fietsenstalling bij station Rodenrijs.

Oud Bleiswijk

Vluchtelingen. Er was in 2016 veel te doen over de huisvesting van asielgerechtigden in Lansingerland. Na een uitgebreide hoorzitting en rondetafelgesprek over de huisvesting van ongeveer 40 alleenstaande asielgerechtigden (velen in afwachting van gezinshereniging) in Hergerborch zette de raad vrijwel unaniem het sein op groen. Woningcorporatie 3B-Wonen kocht het leegstaande pand aan. In september 2016 arriveerden de eerste bewoners. De opvang loopt goed. De steun en inzet van vrijwilligers is groot. Inmiddels is er sprake van de eerste gezinsherenigingen. De gezinnen worden in ‘gewone’ woningen in Lansingerland gehuisvest. Nu is het zaak om aan goede en succesvolle inburgeringsprogramma’s te gaan werken. Het vinden van betaald werk is en blijft een grote uitdaging. Slechts één op de drie vluchtelingen slaagt er landelijk gezien momenteel in om aan de bijstandsuitkering te ontkomen. De PvdA fractie ziet goede mogelijkheden in de terugkomst van de Melkertbanen, als eerste opstap of als definitieve werkplek. De gewone arbeidsmarkt gaat dit echt niet trekken. Van het college verwachten wij op dit punt in 2017 meer inzet & creativiteit. Onze fractie zal het college daar zeker een handje bij gaan helpen!

Vlinderstrik

Bouwen. In Lansingerland moeten de komende jaren nog zo’n 5000 huizen gebouwd gaan worden. De locaties zijn: Parkzoom 3 & Wilderszijde in Bergschenhoek en de Westpolder in Berkel en Rodenrijs. Wij verwachten dat Lansingerland in 2024 zo’n 70.000 inwoners zal tellen. Verdere groei is niet onwaarschijnlijk gezien de behoefte aan bouwlocaties in West Nederland. Het is van groot belang dat er in het nieuwe jaar een debat wordt gevoerd over hoe onze gemeente zich de komende jaren moet gaan ontwikkelingen. Wat hebben wij nodig aan voorzieningen en infrastructuur? Kortom de evaluatie en bijstelling van de in 2009 verschenen visienota ‘Lansingerland op weg naar 2040’. De groei van onze gemeente vraagt ook om een herbezinning over de ontwikkeling en de eventuele groei van de winkelcentra in de drie kernen. De PvdA fractie is een voorstander van het door de gemeente beschikbaar stellen van professioneel centrum-management om de winkeliers behulpzaam te zijn bij de plannenmakerij. Ook de instelling van een zogenaamde BIZ (Bedrijven Investeringszones) zal zeker bijdragen aan de slagkracht. In 2017 zal er ongetwijfeld veel debat zijn over hoe de toekomst van de winkelcentra, ook in regionaal perspectief er precies moet gaan uitzien.

Wat de PvdA fractie betreft moet het college een onderlinge concurrentie in de woning sector proberen voor te zijn. Het zet anders kwaad bloed en het zet groepen inwoners tegen elkaar op. Deze concurrentie wordt steeds groter door het groeiende aantal asielgerechtigden en de toenemende vraag naar huisvesting van bijvoorbeeld jongeren of mensen die gescheiden zijn. In januari 2017 publiceert het college naar aanleiding van een gezamenlijke Leefbaar 3B en PvdA motie een analyse van de huidige stand van zaken en een plan van aanpak. 3B-Wonen, een prima corporatie, wil graag bouwen maar de daarvoor noodzakelijke grond moet wel betaalbaar zijn. Wat de PvdA fractie betreft komt er op korte termijn een plan van aanpak om zoveel mogelijk sociaal bereikbare huurwoningen van zonnepanelen te voorzien. Een eerder PvdA amendement om dit plan samen met de gemeente te ontwikkelen haalde het niet maar wij zijn er van overtuigd dat dit plan ooit toch werkelijkheid zal gaan worden.

Anthuriums bij Fiore

Economie. De economie in Lansingerland ontwikkelde zich ook in 2016 voorspoedig. Onze gemeente hoort tot de nationale top 10. De centrale ligging in de Metropoolregio, de innovatiekracht van het bedrijfsleven, de mondialisering van de glastuinbouw, de goede infrastructuur (OV & wegen & fietspaden) en de beschikbaarheid van veel goed opgeleid personeel zijn van groot belang. De Metropoolregio was in 2016 goed voor het opstellen van een breed investeringsprogramma en de Roadmap Next Economy. Daarin wordt een beeld geschetst van de ingrijpende technologische ontwikkelingen waarin onze regio de komende jaren zal komen te staan. Ook verscheen er een OESO-rapport met een inventarisatie van de belangrijkste knelpunten. Gerard Bovens is namens de raad mede actief in de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio.

Met de vestiging van bedrijven op Oudeland en Bleizo kan het beter. De komst van station Lansingerland-Zoetermeer en de komst van de A16 Rotterdam zullen zeker gaan helpen. De ontwikkeltermijn van bedrijventerreinen is een zeer lange. Feit is dat er in het noordelijk deel van Rotterdam nog nauwelijks bedrijventerreinen beschikbaar zijn. Nu de economie gaat aantrekken zal de behoefte om te gaan investeren ongetwijfeld gaan groeien.

Donderdagavond vertelde wethouder Abee dat er mondelinge overeenstemming is bereikt over de verkoop van 6 hectaren grond op Oudeland.

Minpuntje is dat wij het ook in 2016 niet voor elkaar kregen om een programma te ontwikkelen waarin heel Lansingerland van snel glasvezel wordt voorzien. Zo mist bedrijventerrein Oudeland en ook woonbuurten in Rodenrijs West tot op heden glasvezel. Het college stelt zich hierin te terughoudend op, beducht als het is om in strijd met de wet te handelen in verband met concurrentiebepalingen.

Groenzoom

Burgerparticipatie. De gang van zaken rond de burgerparticipatie hield ons ook in 2016 weer volop bezig. In juni stelden wij schriftelijke vragen over de regierol op burgerparticipatie, maatschappelijke initiatieven, dialogen & allianties. Het antwoord van het college is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201621-van-pvda-betr-over-verhouding-van-oa-burgerparticipatie-met-de-regierol-van-de-gemeente_75299.html Voor ons is het ontbreken van concrete doelen en het niet meten van wat al die burgerparticipatie-inzet van gemeentelijke zijde maatschappelijk precies oplevert een doorn in het oog. Te zeer staat het proces voorop en te weinig de vraag of al die op zich goed bedoelde initiatieven de Lansingerlandse inwoners écht in de volle breedte bereiken. Of zijn alleen de ‘usual suspects’ in beeld? Het zou goed zijn wanneer de Rekenkamer in 2017 de doeltreffendheid van het Lansingerlandse burgerparticipatiecircus eens goed onder de loep neemt. De burgerpeiling “Waar staat je gemeente” liet in 2016 zien dat de relatie burger-gemeente door de inwoners van Lansingerland lager wordt beoordeeld dan in vergelijkbare gemeenten. Het gaat dan in het bijzonder om de beoordeling ‘betrekken burgers en faciliteren participatie (de gemeente luistert naar de mening van de burgers, betrekt burgers bij plannen en geeft voldoende ruimte om ideeën te realiseren)’.

Officiële opening fietsenstalling station Berkel Westpolder

Toegankelijkheid. Met dit belangrijke thema zijn wij al sinds eind 2014 intensief bezig. Eerst zetten wij samen met de bewoners van Middin de toegankelijkheid van het winkelcentrum Berkel op de kaart, voerden een debat in commissieverband in januari 2015 en bevorderden dat er ook een onderzoek kwam naar de toegankelijkheid van Bleiswijk en Bergschenhoek centrum. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/01/15/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-12-16-januari-2015/ Via een door de raad aangenomen motie in november 2016 droegen wij het college op om een maximale inspanning te plegen om eind 2017 binnen de huidige en nieuwe vacatures het aantal mensen met een beperking in dienst te hebben van de gemeente Lansingerland dat overeenkomt met de norm die past bij de grootte van de gemeentelijke organisatie. In het kader van de transformatie in het sociaal domein vindt de PvdA-fractie dat er prioriteit gegeven moet worden aan de inclusieve aanpak voor mensen met een beperking. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/11/11/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-7-11-november-2016/

De thema-avond “Vanzelfsprekend samen’ in oktober 2016 (https://lansingerland.pvda.nl/2016/10/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-10-14-oktober-2016/ ) was heel belangrijk voor de verdere agendering van dit onderwerp. Er was veel belangstelling en publiciteit en er was ook aandacht voor alle aspecten voor het leven met een beperking: toegankelijkheid, wonen, werken en maatschappelijke participatie. Voor de PvdA-fractie belangrijke input voor de verdere politieke discussie over dit thema!

Toegankelijkheid en een brede inclusieve aanpak voor mensen met een beperking moet politieke topprioriteit krijgen tijdens de volgende collegeperiode 2018-2022. Het moet net zo belangrijk worden als bijvoorbeeld ‘duurzaamheid’& ‘veiligheid’. De resultaten van de toegankelijkheidsonderzoeken van Bleiswijk en Bergschenhoek centrum zijn nog steeds niet beschikbaar. Dat betreuren wij zeer. Wethouder Simon Fortuyn moet veel meer druk op de ambtelijke ketel zetten. De gemeente mist nog een gecoördineerde aanpak van de inclusieve aanpak voor mensen met een beperking.  De huidige aanpak is nog te versnipperd en hangt te zeer van de goede wil af. De inclusieve aanpak moet veel beter verankerd worden in de organisatie. Knelpunt is de slechte toegankelijkheid van het Gemeentehuis zelf. Daarin zal in 2017 verbetering moeten komen.

Voorjaar in Berkel

Duurzaam Lansingerland. De opening van de natuurgebieden Vlinderstrik en Groenzoom waren de hoogtepunten in 2016. Ook het AMG Schmidtpark werd stap voor stap voltooid met de komst van de waterspeelplaats. Belangrijk is het burgerinitiatief om te komen tot corporaties in onze gemeente die de komst van windmolens bevorderen. Jammer genoeg vond een meerderheid in de raad het in juli ongewenst dat het college daarbij een actieve rol vervult. Wat daarbij de doorslag gaf, was dat de fracties die dit voorstel steunden bij de besluitvorming niet compleet waren waardoor een minderheid met de zege wegliep. Nogal beschamend. Het project “Realistisch duurzaam’ met de drie programmalijnen waarbij wethouder Heuvelink het voortouw heeft, ontwikkelde zich in 2016 in betrekkelijke stilte. Ook hier staat het proces voorop en ontbreken er concrete doelstellingen. De PvdA fractie vindt het gebrek aan zichtbaarheid erg jammer. De wethouder zijn twee grootste problemen: gebrek aan voldoende budget en de coalitiegenoten CDA en Leefbaar 3B die duurzaamheid laag op de politieke prioriteitenlijst hebben staan. Een amendement van GroenLinks en PvdA om het college er toe te dwingen om concrete doelstellingen te gaan ontwikkelen haalde het niet. Probleem is de gigantische distelgroei met de bijbehorende pluizenoverlast in de Groenzoom aan het worden. Wethouder Simon Fortuyn heeft de PvdA toegezegd om hier aandacht aan te gaan besteden.

Halte Bonfut Rodenrijs zaliger

In het voorjaar 2016 bezochten de Tweede Kamerleden Astrid Oosenbrug en Henk Leenders en Statenlid Anne Koning samen met de PvdA Lansingerland de nieuwe Bijen-Idylle in het Berkelse Offenbachplantsoen. Dit project is het product van een burgerinitiatief met steun van de gemeente en van bedrijven. Vrijwilligers van Rotta zorgen samen met de gemeente voor het onderhoud. Over twee jaar zal hier een bloemenpracht ontstaan die gastvrijheid moet gaan geven aan bijen & vlinders. Die hebben het zwaar in ons land. Als het om duurzaamheid gaat, kan Lansingerland zoveel beter!

Kunst & cultuur. Er was in 2016 nogal wat opschudding over de toekomst van gebouw de Snip in Bleiswijk centrum. Daarin zijn onder meer de Bibliotheek Oostland, het gemeenteloket, het kantoor van Humanitas Lansingerland en het Bleiswijkse historische museum gevestigd. Het college spant zich in om gebouw ’t Web in Bleiswijk om te vormen tot een Cultuurhuis waarin vele sociaal culturele activiteiten een plekje moeten gaan krijgen. Het college ziet de bibliotheek als hoofdhuurder van ’t Web en als motor achter nieuwe initiatieven. Verhuizing naar ’t Web zou wel eens het einde van de Snip kunnen betekenen. Zowel de bibliotheek als het museum lopen daartegen te hoop. Ook vele inwoners van Bleiswijk zien dit plan niet zitten. De PvdA fractie heeft in 2016 een aantal keren geprobeerd hierover helderheid te krijgen. Onze fractie wijst een eventuele verkoop van dit pand zonder voorafgaand raadsbesluit af. Een ter zake ingediende motie haalde wonderlijk genoeg geen raadsmeerderheid. De raad vond in meerderheid dat een adviesrol m.b.t. de besluitvorming door het college volstaat. Het college blijft een mistgordijn trekken. Onze inschatting is dat het college de verkoop van de Snip in 2017 niet gaat redden vanwege het aanzwellende volksverzet.

Begin oktober werd de Regenboogoversteek in de Berkelse Herenstraat, een initiatief van GroenLinks, met steun en in aanwezigheid van de winkeliersvereniging, officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde op de jaarlijkse Coming Out Day. Op ons initiatief wappert op deze dag sinds 2015 de trotse Regenboogvlag bij het gemeentehuis. Zoals het er nu naar uitziet, komt het Berkelse carillon weer terug in Berkel centrum. De herplaatsing van dit carillon dat oorspronkelijk bij het voormalige Berkelse gemeentehuis stond, houdt ons al enige jaren stevig bezig. Er is nu een plan om dit carillon en het daaraan verbonden klokkenlint weer in ere te herstellen op het nieuwe autovrije evenementenplein bij het Vierkantje.

In het voorjaar van 2017 zal de raad een definitief besluit nemen over de kunst & cultuurnota. Deze moet in de plaats komen van een eerdere nota die in 2009 verscheen. In het kader van de beeldvorming ging de raad eind november in de drie kernen de straat op om ideeën van inwoners te verzamelen. Ook was er een inspirerende excursie naar creatieve initiatieven in Gouda en Middelburg. Voor de PvdA fractie staat vast dat, wil Lansingerland écht iets gaan bereiken als het om kunst & cultuur gaat, het budget dat nu nauwelijks 1 miljoen bedraagt, tenminste moet verdubbelen. Ook ziet de PvdA wel wat in het lenen van kunst in de buitenruimte bij bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam. De komst van een klein podium voor muziek en toneel wordt door de inwoners belangrijk gevonden, zo leerden de gesprekken op straat. Het wordt al met al een stevige uitdaging voor wethouder Van Tatenhove om meer budget te krijgen. Anders is nieuw beleid zonde van de tijd en de inspanning.

Eigenlijk krijgen wij als kleine PvdA fractie, wanneer je terugkijkt op het afgelopen jaar, ongemerkt best veel voor elkaar. Stapje voor stapje………..!

Bergschenhoek centrum

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde periode twee jaar geleden in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/12/19/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-15-19-december-2014/ Wij blikten toen terug op de politiek in Lansingerland in 2014. Bovendien vond in die week de maandelijkse raadsvergadering plaats en legde een PvdA projectteam de laatste hand aan de voorbereiding van het PvdA Ombudsteam Lansingerland. In die week stelden wij voor de 10de keer sinds de zomer van 2014 het lokale armoede & minimabeleid aan de orde en gaf de Eerste Kamer definitief groen licht aan de komst van de Metropoolregio. Het is aardig om de terugblik op 2014 te vergelijken met de terugblik op 2016 in dit weekverslag.

Het citaat van deze week is dit keer een vrolijk filmpje waarin wethouder Simon Fortuyn wat onwennig RET bus 174 neemt om te onderzoeken of deze bus ook daadwerkelijk stopt bij de nieuwe tijdelijke bushalte bij het Gemeentehuis. Zie: https://m.youtube.com/watch?v=g7tI-yAOvVU De PvdA fractie wacht vol spanning op de in 2017 te verschijnen vervolgfilm waarin wethouder Fortuyn trots uitstapt bij de weer in ere herstelde ZoRo-bushalte Bonfut-Wildersekade. Wij reizen dan graag met hem mee!

Afgelopen donderdag stond op de raadsagenda aanvankelijk een raadsvoorstel om het Burgerinitiatief ‘ZoRo-bushalte Bonfut moet terug!’, dat is ingediend door bewoners van de Bonfut en de wijk Rodenrijsezoom, voor te leggen aan het college van B&W voor advies aan de raad. Helaas kon mede-indienster en woordvoerster van de bewonersgroep Astrid Oosenbrug vanwege verplichtingen in de Tweede Kamer niet aanwezig zijn. De raad besloot toen dit agendapunt te verplaatsen naar de raadsvergadering van januari.

Het volgende weekverslag, nummer 1 van 2017, verschijnt over drie weken op vrijdag 13 januari 2017. De PvdA fractie wenst U allen mooie kerstdagen en alvast een heel goed begin van 2017 toe.

Fractie PvdA Lansingerland, 23 december 2016

Melanchthon De Zijde

Tunneltje Boterdorpseweg

Ontoegankelijk gemeentehuis

Eerste paal station Lansingerland-Zoetermeer (Bleizo)

Dorpskerk Berkel

Busje rijdt door (Bonfut)

Westpolder

Berkelse Watersnood

PvdA woordvoerders Kadernota debat: Petra & Sam

Opening nieuwe Laan van Mathenesse door Bleizo bestuurders Marc Rosier en Albert Abee

4X4 toernooi met Sam de Groot in raadsteam tegen de Lansingerlandse ondernemers (1-2)

Open dag Oldenbarnevelthoeve Rodenrijs

PvdA op bezoek bij Fiore Anthuriums

Petra Verhoef liep haar derde Rotterdam Marathon in een persoonlijke recordtijd!