22 januari 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 19 – 23 JANUARI 2015

Dit 3de weekverslag in 2015, aflevering 337 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raad de profielschets voor de werving van een nieuwe burgemeester vaststelde, helder werd dat het HSL spoor in 2016 intensiever zal worden bereden en er voor het overige aan politieke front bijzonder weinig gebeurde. Dat leverde dus een veel korter weekverslag op dan de lezers van ons gewend zijn.

RAAD NEEMT BESLUIT OVER PROFIELSCHETS NIEUWE BURGEMEESTER

Afgelopen dinsdag nam de raad een besluit over de door de vertrouwenscommissie opgestelde profielschets die de leden van deze commissie behulpzaam moet zijn bij het werven van een nieuwe burgemeester. Het is de bedoeling dat deze in september van dit jaar aantreedt. De regels schrijven voor dat de besluitvorming over de profielschets plaatsvindt in aanwezigheid van de commissaris van de koning. Gebruikelijk is dat de voorzitter van de vertrouwenscommissie de profielschets kort toelicht en dat de commissaris vervolgens enige verhelderende vragen stelt. Ook andere raadsleden mogen reageren op de profielschets en de reactie van de commissaris. Het feit dat de profielschets opgesteld is door vertegenwoordigers van alle fracties in de raad maakt het niet voor de hand liggend dat ook andere fracties nog aan het debat deelnemen. Zo echter niet het raadslid en lid van de vertrouwenscommissie Neeleman. Hij plaatste kritische kanttekeningen bij de inhoud van de profielschets en betichtte bovendien zijn collega’s in de raad van manipulatie. De profielschets zou toegeschreven zijn naar één kandidaat, de burgemeester van Westland. De PvdA fractie heeft geen idee waar hij het nu weer over had.

Op de fractie Neeleman na stemde de hele raad voor de profielschets. Het is niet duidelijk of Neeleman deel gaat nemen aan de vertrouwenscommissie. Dat laat hij ons binnen een week weten. Een dag later, afgelopen woensdag, pakte de NRC breed uit over de actie van Neeleman. Dat zijn wij inmiddels in Lansingerland wel gewend. Een interessante vraag tijdens de komende sollicitatiegesprekken met kandidaten voor het burgemeesterschap zou kunnen zijn: “Hoe denkt u als voorzitter van de raad om te gaan met raadslid Neeleman?” Dan zou bijgaand filmpje vanaf minuut 27.50 getoond kunnen worden: http://player.companywebcast.com/gemeentelansingerland/20150120_1/nl/player

Commissaris van de Koning op bezoek in de Lansingerlandse raad

Commissaris van de Koning op bezoek in de Lansingerlandse raad

FREQUENTIE HSL WORDT OPGEVOERD

De frequentie van de Intercity Direct die tot op heden 2x per uur Amsterdam met Breda verbindt, wordt vanaf de start van de dienstregeling 2016 verhoogd tot 4x per uur. Acht keer per uur dus in beide richtingen. Opgeteld bij de 28 Thalys treinen die momenteel dagelijks Lansingerland passeren, zullen er volgend jaar ongeveer 170 treinen per dag door de verdiepte bak rijden. Wij komen dan al dichtbij de 192 passages per dag die ooit de bedoeling waren. De dienstregeling vindt in ieder geval tot 2021 plaats met de huidige, door Traxx locomotieven getrokken, rijtuigen. Pas in 2021 beschikt NS over nieuwe intercity treinen die zowel op het traditionele als op het HSL spoor kunnen gaan rijden. Wat deze verhoging van de frequentie precies voor de geluidsbelasting gaat betekenen, is niet duidelijk. Weliswaar rijden de Traxx-treinstellen met een lagere snelheid dan gepland maar voldoen zij niet aan de geluidseisen die de verdiepte bak aan hen stelt. Dat geldt ook voor het materieel dat vanaf 2021 op de HSL baan verschijnt.

Fietspad park De Polder

Fietspad park De Polder

AFTRAP PVDA OMBUDSTEAM

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie op maandag 26 januari zal Astrid Oosenbrug, lid van de PvdA fractie in de Tweede Kamer, het startsein geven voor het ombudsteam van de PvdA Lansingerland. Het ombudsteam wil een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van problemen bij de overdracht van de uitvoering per 1 januari 2015 van een aantal wettelijke regelingen van Rijk naar Gemeente. Het ombudsteam is er overigens voor alle vragen, zorgen en klachten die te maken hebben met de gemeente, rijksoverheid en andere instanties, zoals o.m. woningbouwcorporatie, UWV, etc.

Het ombudsteam van de PvdA Lansingerland, dat beschikbaar is voor alle Lansingerlanders, staat in directe verbinding met de PvdA-bestuurders in de gemeenteraad, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten en Waterschappen. Op deze wijze kunnen de problemen snel, voortvarend en doeltreffend worden opgelost. De nieuwjaarsreceptie is voor iedereen, leden en niet-leden, toegankelijk en vindt plaats op maandag, 26 januari 2015 in zalencentrum REHOBOTH, Wilhelmina straat 2, Berkel en Rodenrijs, van 20.00 – 22.00 uur.

Midden in de Metropoolregio

Midden in de Metropoolregio

TOT SLOT

Ook de raad van Zoetermeer schaarde zich afgelopen week achter het voorstel dat de bedieningsovereenkomst en realisatieovereenkomst van de vervoersknoop Bleizo moet gaan bezegelen. De week er voor (zie ons weekverslag 2) sprak ook de raadscommissie van Lansingerland zich op het raadslid Neeleman na positief uit over dit voorstel. Niets staat nu meer in de weg voor de feestelijke opening van dit station in december 2018 bij de start van de dienstregeling 2019.

Wij hebben afgelopen woensdag ons Tweede Kamerlid Duco Hoogland die de A13/A16 in zijn portefeuille heeft (net als de HSL trouwens), telefonisch bijgepraat over de actuele stand van zaken. Duco bezocht die avond een bewonersavond in Schiebroek waarbij de zorgen over de A13/A16, HSL en RtHA centraal stonden. Daar was ook een presentatie van de Bewonersgroep Rodenrijs West. Binnenkort praten Sam & Gerard met deze bewonersgroep bij. Onze actielijn is te vinden in weekverslag 2 van de vorige week.

Aanstaande maandagavond is er, zoals hiervoor al vermeld, onze PvdA nieuwjaarsreceptie. Aanstaande dinsdagavond is er een presentatieavond die onder meer in het teken staat van het plan van aanpak met betrekking tot de proces dialoog met de samenleving over nieuwe bezuinigingen. Deze dialoog is een speerpunt in het coalitieakkoord. Nieuwe bezuinigingen oplopend tot 3 miljoen per jaar zijn volgens het college nodig om meer begrotingsruimte te scheppen voor het opvangen van tegenvallers en het aanvullen van het weerstandsvermogen. Beoogd wordt een extra bezuiniging in 2016 van één miljoen oplopend naar 3 miljoen in 2018. Het college denkt deze forse extra bezuinigingen (we hebben er inmiddels al 18 miljoen opzitten) te kunnen compenseren via een nieuwe verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de samenleving en de gemeente. Bovendien wil het college inwoners, instellingen en bedrijven vragen om mee te denken over manieren van bezuinigen en op een andere manier te verdienen.

De PvdA fractie is tegen extra bezuinigingen om het weerstandsvermogen te versterken. Ons verkiezingsprogramma 2014-2018 is daar helder over. Versterken van het weerstandsvermogen is mogelijk via de inzet van de voordelige resultaten in het kader van de jaarrekening. Jaar naar jaar houdt onze gemeente miljoenen op de exploitatie over. Geld dat zonder veel pijn benut kan worden om ons weerstandsvermogen stap voor stap in te lopen. Een tekort op het weerstandsvermogen moet je niet op de samenleving verhalen.

De PvdA fractie vindt het een slecht idee om bijvoorbeeld de sport, inkomensondersteuning, beheer en onderhoud van wegen en groen, zorgvoorzieningen en andere vormen van dienstverlening verder te versoberen in verband met ons slechte weerstandsvermogen. Drie miljoen extra bezuinigen op een toch al sobere begroting via de inzet van eigen kracht van inwoners, instellingen, verenigingsleven en bedrijven lijkt ons een illusie. Een streven dat meer gebaseerd op de populaire ideologie van de ‘eigen kracht’ dan op de budgettaire en maatschappelijke realiteit. Eerdere dialogen met de samenleving over de kerntaken van de gemeente liepen zoals bekend op een fiasco uit. De raad moet zelf verantwoordelijkheid nemen en die niet afschuiven op onze inwoners.

Het totale proces van de dialoog met de samenleving moet zijn beslag krijgen in september 2015. Wij nemen aan dat de gevolgen vervolgens verwerkt worden in de begroting 2016-2019. Inmiddels is dan wel hard gewerkt aan de omzet vergroting van bureau Berenschot dat dit proces met graagte zal gaan begeleiden. Absoluut zonde-geld!

Komende donderdag 29 januari is er de maandelijkse raadsvergadering. Wat ons betreft staan er op de agenda louter hamerstukken: http://www.lansingerland.nl/agenda/agendas_44079/item/vergadering-gemeenteraad_1687.html

De eerste week van februari staat in het teken van de raadscommissievergaderingen. Met opnieuw vooralsnog opvallend weinig agendapunten die in het teken staan van nieuw college beleid.

Het citaat van de week komt uit een artikel in De Heraut van 21 januari met als titel: “Leefbaar 3B omarmt preventief toezicht provincie: Verslaggever Jelle Marchand concludeert: “Wethouder Abee vindt dat de cijfers goed genoeg zijn om onder het preventief toezicht uit te komen. Feitelijk staat hij daarmee tegenover coalitiepartij Leefbaar 3B. De wethouder vindt echter een meerderheid in de raad tegenover zich en heeft daarom toegezegd dat er een ander soort brief naar de provincie zal gaan. De brief wordt wel ondersteund door oppositiepartij PvdA. Het blijft soms verwarrend dat oppositiepartijen een wethouder ondersteunen die niet door coalitiepartijen wordt ondersteund”.

Verwarrend? Dat kan best zo zijn maar feit is dat wethouder Abee gewoon gelijk heeft. Het is en blijft een raadsel waarom de CDA fractie het alsmaar blijft pikken dat hun wethouder door Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester zo wordt gekoeioneerd.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 23 januari 2015

Prille narcissen op de Boterdorpseweg

Prille narcissen op de Boterdorpseweg

Onderhoudsniveau C in Berkel Noord

Onderhoudsniveau C in Berkel Noord

Onderhoudsniveau C in Berkel Noord

Onderhoudsniveau C in Berkel Noord