23 juni 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 19 – 23 JUNI 2017

Dit éénentwintigste weekverslag in 2017, aflevering 437 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de maandelijkse raadscommissieweek waarin stil gestaan werd bij de ontwikkelingen in het sociale domein in 2016, rubbergranulaat op sportvelden een blijvend voorwerp van politieke zorg lijkt te worden en de raadscommissie Ruimte reageerde op de Kadernota Openbaar Vervoer van de Metropoolregio. Het was bovendien de week waarin de raadscommissie Samenleving een werkbezoek bracht aan de Oudelandsehof, het college antwoordde op onze schriftelijke vragen over de AD Misdaadmeter 2017 en de landelijke PvdA een nieuwe weg in sloeg. En het was ook de week waarin bleek dat wethouder Simon Fortuyn een ander metrisch stelsel gebruikt, de PvdA Lansingerland de uiterst succesvolle Leergang 2017 afsloot en het college de ideologische veren van zich afwierp als het gaat om omgaan met ‘eigen kracht’ in het sociale domein. Een topweek dus!

OUDELANDSEHOF KAN PRIMA PLEK VOOR HET CULTUURHUIS BERKEL WORDEN

De cliëntenraad van de Oudelandsehof in Berkel vindt het een goed idee om ruimten van de Oudelandsehof op de begane grond om te gaan toveren tot het Cultuurhuis Berkel. Dat bleek vorige week vrijdag tijdens een werkbezoek van de raadscommissie Samenleving. De cliëntenraad wil op deze plek een laagdrempelige, toegankelijke uitgaansplek voor alle inwoners van Berkel en Rodenrijs creëren. Een plek waar men elkaar ontmoet, meedoet en een open podium vindt op het gebied van educatie, informatie, theater, toneel, musical, film, kunst. Een plek voor iedereen, rijk, arm, jong en oud. Op dit moment wordt een werkplan voorbereid die in juli aangeboden zal gaan worden aan de directie van Laurens waar de Oudelandsehof een onderdeel van is. Bij het ontwikkelen van dit initiatief zijn maatschappelijke organisaties zoals ‘Vier het leven’, Welzijn Lansingerland, Belbus, Zorgaanbieders, culturele organisaties, verenigingen, scholen, gemeente, kerken en de Bibliotheek Oostland betrokken. Helaas staat het college van Lansingerland (nog) op afstand.

In eerdere weekverslagen berichtten wij over de mogelijke komst van een Cultuurhuis in Berkel. In Bergschenhoek is daartoe “het Spectrum’ vlakbij de Groeneweg definitief in beeld en in Bleiswijk ’t Web. Voor Berkel moet er nog een keuze worden gemaakt. Wat ons betreft is de huidige bibliotheek in de Nieuwstraat in beeld in combinatie met de ruimte eronder die vrij is gekomen na vertrek van de Jumbo supermarkt die daar gevestigd was. Ook zou er gekeken kunnen worden naar het gebouw Rehoboth. De Oudelandsehof hoort zeker in dit rijtje thuis. Het aantal beschikbare vierkante meters is groot (vrijwel de hele benedenverdieping), er is al een restaurant en een theaterzaal en de staat van onderhoud is uitstekend. Bovendien komt de Oudelandsehof na uitbreiding van het winkelcentrum van Berkel direct tegen dit winkelhart aan te liggen. Het kan de bruisende grens van dit winkelgebied gaan vormen. Bus 174 stopt voor de deur. De PvdA-fractie is heel benieuwd naar het definitieve plan van de cliëntenraad en naar wat de directie van Laurens hiervan gaat vinden. De PvdA-fractie is graag bereid om mee te denken en waar nodig een actief steentje bij te dragen aan het denkproces en de besluitvorming over een Cultuurhuis in Berkel.

HET METRISCHE STELSEL VAN WETHOUDER SIMON FORTUYN

Wethouder Simon Fortuyn houdt er kennelijk zijn eigen metrische stelsel op na. Dinsdagavond beweerde hij tijdens de commissie Ruimte met grote nadruk dat er 750 meter ligt tussen de ZoRo-bushalte Koegelwiekplantsoen en station Rodenrijs. Volgens de Metropoolregio moeten haltes van het R-Net, waartoe de ZoRo-lijnen behoren, op zo’n 750 meter van elkaar af liggen. De heropening van halte Bonfut past dus niet in het beleid. Jammer voor de wethouder is dat, volgens het in Nederland gangbare metrische stelsel, de afstand tussen het Koegelwiekplantsoen en station Rodenrijs 1500 meter is. De voormalige halte Bonfut ligt op 750 meter van station Rodenrijs. Heropening van deze legendarische halte past dus perfect in het beleid, zeker nu er vanaf 2019 gebouwd gaat worden op het aanpalende Wilderszijde en op het voormalige Hordijkterrein vlak achter deze halte.

De Smitshoek

TOBBEN OVER DE SMITSHOEK

Wij stelden begin mei schriftelijke vragen aan het college over de sluiting van het dienstencentrum Smitshoek in Bergschenhoek. Afgelopen week kregen wij eindelijk antwoord: https://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201733-pvda-betr-challenge-invulling-smitshoek_85318.html

Het college meldde bij brief d.d. 7 maart 2017 dat ‘een deel van de huidige activiteiten niet mee kan verhuizen naar de Stander. Het gaat dan vooral om gezelligheidsactiviteiten als biljarten en bridgen. Enkele vertegenwoordigers van deze activiteiten hebben regelmatig contact met de gemeente over de mogelijkheden tot voortzetting van de activiteiten in de Smitshoek of op een andere locatie in Bergschenhoek. Daarbij zijn alternatieven aangeboden’. Wij vroegen of het college kan garanderen dat er, in samenspraak met de deelnemers van deze activiteiten, op korte termijn een passende oplossing gevonden wordt? Het college reageerde daarop als volgt: “Wethouder Ankie van Tatenhove heeft na een rondvraag hierover in de commissie Samenleving van 18 mei jl. toegelicht dat de bridgevereniging inmiddels een plek heeft gevonden in Rehoboth in het centrum van Berkel en dat er overleg met de biljartvereniging loopt over het gebruik maken van het Berghonk in Bergschenhoek. Omdat verenigingen zelf beslissen over de locatie van waaruit zij hun activiteiten organiseren, kunnen we geen garantie afgeven”. Vaagheid ten top dus, eerder verborg het college zich achter de uitspraak dat er ‘maatwerk’ geleverd zal gaan worden. De PvdA-fractie zal volgende week donderdag tijdens het raadsdebat over de Voorjaarsnota 2017 met een amendement komen om een frictiebudget beschikbaar te stellen voor die clubs die na uitplaatsing uit de Stander naar elders voor bijvoorbeeld hogere huurlasten komen te staan.

De PvdA-fractie constateert dat ‘meedoen aan de burgerparticipatie’ in Lansingerland zeer grote vaardigheden van onze inwoners vereist. Uit het antwoord van het college blijkt dat er en onderscheid moet worden gemaakt tussen ‘Right to chalenge’ & ‘Chalenge’. Maar dat hadden onze trouwe lezers natuurlijk allang begrepen!

COLLEGE ANTWOORD OP ONZE VRAGEN OP DE AD MISDAADMETER 2017

Op vrijdag 18 mei verscheen met AD Misdaadmeter 2017. In vergelijking met 2016 is Lansingerland gezakt van de 168ste naar de 141ste plaats in de landelijke rangorde. Lansingerland bevindt zich in de oranje zone. Buurgemeente Pijnacker-Nootdorp doet het beter. Deze gemeente staat op de 204de plaats en bevindt zich in de groene, veilige zone. Wat opvalt in de cijfers dat Lansingerland, als het om woninginbraak, autokraak en autodiefstal gaat, het gelukkig beter doet dan in 2016. Er is in 2017 sprake van meer gevallen van zakkenrollen, bedreiging, straatroof en (vooral) vernieling. De PvdA-fractie stelde naar aanleiding hiervan op 22 mei schriftelijke vragen aan het college. Hierna volgen onze vragen en de antwoorden.

Vraag 1. Hoe analyseert het college de resultaten van de AD misdaadmeter 2016? Staan er wat het college betreft verrassende cijfers in? Antwoord: Het college nam kennis van de AD Misdaadmeter. Hoewel er altijd kanttekeningen te plaatsen zijn bij de methodiek van een misdaadmeter, ervaren wij de inzichten van deze AD misdaadmeter als nuttig omdat het uitnodigt tot een nadere toelichting. Zo zien wij dat we op de prioriteiten die de raad vaststelde in het integraal veiligheidsbeleid positieve resultaten bereikten, met name op het delict woninginbraken. We ervaren echter ook een groeiende behoefte aan inzet op de diverse veiligheidsonderwerpen en zien dat op diverse onderwerpen het aantal delicten stijgt. De aantallen per delict genoemd in de misdaadmeter stelt ons niet voor verrassingen. Wekelijks bespreekt de burgemeester de belangrijkste cijfers met de teamchef van politie. Dit stelt ons in staat om samen met politie snel in te spelen op lokale trends en landelijke ontwikkelingen.

Vraag 2. Heeft het college inzicht in de oorzaak waarom buurgemeente Pijnacker-Nootdorp in de Misdaadmeter 2016 aanzienlijk beter scoort dan Lansingerland? Antwoord: Hoewel we buurgemeenten zijn en op het eerste gezicht op elkaar lijken, zijn er wezenlijke verschillen tussen Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Zo grenzen wij direct aan Rotterdam. Rotterdam staat op plaats drie van de AD misdaadmeter en criminaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Daarnaast is Lansingerland aanzienlijk groter qua oppervlakte en heeft Lansingerland meer inwoners. Tot slot speelt ook de normering van delicten een rol. Op een aantal strafbare feiten scoort Lansingerland namelijk beter dan Pijnacker-Nootdorp, maar dit zien we niet terug in de AD Misdaadmeter. Los van deze verschillen werken wij regionaal met veel gemeenten, ook met Pijnacker-Nootdorp, samen om daar waar mogelijk van elkaar te leren.

Vraag 3. Welke concrete maatregelen wil het college, in overleg met alle partners op het veiligheidsdomein, gaan nemen om de cijfers voor 2018 te gaan verbeteren? Antwoord: Samen met onze partners namen we begin 2016 concrete stappen om onder meer criminele (jeugd)groepen stevig aan te pakken. Een goede aanpak kost tijd en de vruchten van de inzet pluk je niet direct. Eind 2016 maakten we de balans op en constateerden een aanzienlijke verbetering op het gebied van woning- en auto-inbraken. Dit proces zetten we in 2017 ook op andere vormen van criminaliteit voort. Daarnaast werken we aan het verhogen van de meldingsbereidheid door inwoners, investeren we nog meer in buurttoezicht en onderzoeken we de uitbreiding van handhavingsmogelijkheden.

Wat de PvdA-fractie betreft zet de raad de komende jaren een stevige focus op ‘Jong-Lansingerland’. Wij zijn een gemeente waarvan één derde van onze inwoners jonger dan 19 jaar is. Het gaat hun meestal goed maar ze moeten natuurlijk wel wat te doen hebben. Het aantal plekken waar sprake is van overlast door jongeren neemt toe. Ook de aan jeugd gelieerde criminaliteit zal de komende jaren zeker gaan stijgen. Een gemeentelijke visie op de rol die de gemeente ter zake moet gaan spelen is er niet. Er moet veel meer geïnvesteerd gaan worden in plekken waar jongeren elkaar kunnen gaan ontmoeten, aan uitbreiding van sportterreinen, wifi in de publieke ruimte, veel beter contact met jongeren over wat zij zelf willen en natuurlijk ook in preventie, zorg en handhaving. Doen we dit niet dan loopt de boel tussen nu en vijf jaar uit de hand.

RUBBERGRANULAAT OP SPORTVELDEN BLIJFT EEN GROOT PROBLEEM

Tijdens de commissie Samenleving werd er ingesproken door een lokale vertegenwoordiger van het ouderinitiatief ‘Kom van dat Gras Af’. Hij was vergezeld door een groep bezorgde ouders. Hij ging in op het onderzoek dat Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) op 22 mei jl. heeft gepubliceerd waaruit blijkt dat gemeenten niet voldoen aan hun zorgplicht in relatie tot de Wet Milieubeheer omdat grote hoeveelheden rubbergranulaat in het milieu verdwijnen. De door BSNC aanbevolen aanpassingen, brengen duizenden extra euro’s aan investeringen met zich mee. Deze extra investeringen worden vaak niet begroot in aanbestedingen.

De inspreker ging ook op de gezondheidsrisico’s in. Beleidsmakers baseren hun keuze voor blijvende toepassing van SBR infill (de korrels) op kunstgrasvelden op het begrip ‘verwaarloosbaar gezondheidsrisico’. Dit geldt volgens de inspreker niet voor alle gezondheidsrisico’s. Hieronder zijn belangrijkste constateringen op een rij.

  • Het begrip ‘verwaarloosbaar risico’ past het RIVM enkel toe in relatie tot de ziekte kanker
  • Het RIVM geeft toe geen onderzoek te hebben verricht naar effecten van SBR op immuunziekten, hormoonverstorende huishouding en neurologische huishouding. Uitspraken hierover baseert ze op literatuuronderzoek. Het RIVM heeft geen epidemiologisch onderzoek verricht noch heeft het urine- of bloedmonsters afgenomen en bestudeerd.
  • De blootstellingsroute van nanodeeltjes, die ontstaan door erosie van SBR, is niet door het RIVM bestudeerd, terwijl deze de darmwand en celmembraan kunnen penetreren
  • In het licht van openbare, gemeentelijke trapveldjes, gebruik door scholen kinderopvang, BSO’s en Cruyff Courts is het zorgwekkend dat het RIVM toegeeft geen onderzoek te hebben gedaan naar gezondheidsrisico’s voor kinderen, door spelen op SBR
  • In de monsters SBR-rubbergranulaat heeft het RIVM 60 chemische stoffen gevonden, waarvan er circa 30 van zijn onderzocht.
  • Het RIVM acht het zinvol ook normen te stellen voor de andere aangetroffen chemische stoffen, naast het strenger maken van de norm voor PAK’s.

Nu er een renovatiegolf op handen is (SBR is sinds 2001 ingevoerd), is volgens ‘Kom van dat Gras Af’ het gebruik van rubbergranulaat niet meer te verantwoorden. Te meer omdat alternatieven beschikbaar zijn, die niet de toxische stoffen van SBR bevatten en derhalve ook de niet onderzochte gezondheidsrisico’s uitsluiten. De gemeente Den Haag kan volgens hen een accurate inschatting van de vervangingskosten geven. Bij het opstellen van een investeringsanalyse zou voor SBR infill ook rekening gehouden moeten worden met toekomstige sanering als gevolg van nadelige effecten op het milieu. Gezien het recente voornemen van de gemeente om een duurzame investering te doen in LED verlichting voor sportverenigingen verwacht ‘Kom van dat Gras Af’ dat een duurzame investering, zoals het vervangen van kunstgrasvelden met SBR infill, ook zeker snel op de agenda komt.

Beschermd dorpsgezicht Berkel

Naar aanleiding van deze inspraak stelde Petra Verhoef de volgende rondvraag: Door de PvdA-fractie werd in december 2016 de mogelijke onveiligheid van de sportvelden met rubbergranulaat al aangekaart. Zie daarvoor: https://lansingerland.pvda.nl/2016/12/22/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-19-23-december-2016/

Via mondelinge en schriftelijke beantwoording, waaronder het antwoord op de schriftelijke vragen van de D66 fractie in februari 2017, nam het college in grote lijnen de positie in dat uit eigen en extern onderzoek bleek dat de gemeten waarden op de velden in Lansingerland voldeden aan de normen. Het college zag dus geen aanleiding voor vroegtijdig vervangen van de kunstgrasvelden. De zorg van de ouders bleef echter, terwijl in vele andere Gemeenten men voor de zekerheid overging op een alternatief voor het rubbergranulaat. Intussen zijn er meer gegevens beschikbaar en hebben experts de zaak breder besproken, zoals toegelicht door de inspreker. Petra stelde de volgende vragen:

  1. Hebben de wethouders bij eerdere besluitvorming over het niet (of niet op korte termijn) vervangen van de velden met rubbergranulaat al kennis genomen van de door experts genoemde bredere risico’s voor de gezondheid, anders dan het ‘verwaarloosbare’ risico op kanker? Genoemd worden verhoogde risico’s op immuunziekten en verstoringen in de huishouding van hormonen en zenuwstelsel.
  2. En werd bij de eerdere besluitvorming alleen het ‘verwaarloosbare’ gezondheidsrisico meegenomen, of was het college bekend met de milieurisico’s? Zo ja, vond men die niet zwaarwegend genoeg om versneld de velden te vervangen met een ander type korrel?
  3. Is het college bereid om op basis van de gegevens over de milieubelasting en de mogelijk niet verwaarloosbare gezondheidsrisico’s, versneld een veilig, duurzaam alternatief voor rubbergranulaat op de velden aan te brengen, in overleg met de betreffende sportverenigingen?
  4. Is het college bereid om opnieuw een kostenanalyse te doen, bijv. op basis van ervaringen en tips van andere verenigingen, die de sportvelden al hebben vervangen? Op die manier kan de besluitvorming beter vorm krijgen.

Wethouder Van Tatenhove herhaalde haar eerder ingenomen standpunten. Zij herkende zich niet in de stelling dat 60% van de ouders zich zorgen maakt. Lansingerland voldoet aan de huidige RIVM norm, zo stelde zij. Ook de GGD maakt geen problemen. Het rubbergranulaat zal volgens reguliere planning worden vervangen. Zeven van de tien kunstgrasvelden zijn in 2020 aan vervanging toen. De overige velden stammen van 2014 en zijn pas in 2024 aan vervanging toe. Zij herhaalde dat zij op één lijn zit met de besturen van de betreffende sportclubs. Voor het argument dat standpunt van de besturen vooral ingegeven wordt door gebrek aan geld en dat ook zij bezorgd zijn, was zij niet gevoelig. Of de EU met nieuwe richtlijnen komt, is afwachten. Zie weekverslag 20. Ze sprak met geen woord over milieubelasting van het rubbergranulaat dat vervangen moet worden. Dit wordt, kortom, een lange adem dossier dat ongetwijfeld binnenkort wel weer op onze agenda zal verschijnen. Het is goed dat ouders nu ook zelf bij de raadsleden aan de bel gaan trekken. Hopelijk worden zij binnenkort gevolgd door sportbestuurders. Wordt zeker vervolgd!

Wat een mooie straatnaam!

VERSLAG SOCIAAL DOMEIN 2016: NOG LANG NIET ALLE ARME KINDEREN IN BEELD

Volgens de samenvatting van de jaarrapportage is onze gemeente een jonge, welvarende, grotendeels zelfredzame gemeente, waarbij de gebruikers van Wmo voorzieningen tevreden zijn met de geboden hulp en ondersteuning. Maar geldt dat ook voor de huishoudelijke ondersteuning? Diverse pilots, met erg lage eigen bijdrage, bleken succesvol en worden structureel. Daar zetten wij onze vraagtekens bij. De kwaliteit van aanbieders blijkt in het algemeen goed te zijn en dat geeft vertrouwen in het aanbestedingsbeleid. De monitoring moet nog verder vorm krijgen en dat duurt ons nu echt wel te lang. En dan weer een enorm overschot van 2,4 miljoen euro. Daar blijft onze fractie zich over verbazen. Bij het debat over de Jaarrekening 2016 zullen we hierover samen met Leefbaar 3B met een amendement komen.

Namens de PvdA fractie diepte Petra Verhoef de volgende punten verder uit.

Huishoudelijke ondersteuning: Ondanks een algemene tevredenheid van cliënten in de Wmo, blijft de situatie rond de Huishoudelijke Ondersteuning vaag. Er is sprake van een teruglopende vraag en meer ontevredenheid van cliënten. Hoe kan het dat deze voorziening overal in Nederland volop in de schijnwerpers staat en hier niet? Wij blijven de indruk houden dat de vraag afneemt door de beschikbaarheid van vrij toegankelijke voorzieningen, van het type ‘pilot’, die goedkoop zijn voor de cliënt, elkaar beconcurreren, medewerkers minder zekerheid bieden en daarmee op lange termijn niet duurzaam zijn. Kan de wethouder daar een visie op geven?

Armoede bij kinderen: Voorkomen van armoede onder kinderen is een van de beleidsaccenten en dat is goed. We zijn een jonge, welvarende gemeente, maar toch groeit een deel van de kinderen op in armoede. Het blijft voor ons onduidelijk om hoeveel kinderen het precies gaat. Zijn ze bekend of vindbaar en in hoeverre wordt deze groep nu werkelijk bereikt door het nu beschikbare aanbod? Graag antwoord van de wethouder.

Participatiewet: Uit gesprekken tijdens de presentatieavonden is ons duidelijk geworden dat het team van bijstandsconsulenten een stap vooruit heeft gemaakt en bijvoorbeeld steeds beter gaat samenwerken met de andere partners in het sociale domein. Ze geloven in een integrale aanpak omdat, wanneer geldzorgen niet geregeld zijn, je de verdere aanpak wel kan schudden. We zijn daar blij om. Toch blijven we van mening dat de afdeling Sociale Dienst nog verdere versterking kan gebruiken, o.a. in betere begeleiding naar werk en het versterken van de integrale aanpak. Extra FTE in die afdeling biedt ook meer mogelijkheden om te experimenteren met gesubsidieerde banen of mogelijk maken van constructies waarbij mensen extra verdienen bovenop een (beperkte) uitkering. Hoe zien de wethouders dit?

Bijstandsbestand: Zoals bekend kan slechts een beperkt deel direct weer aan de slag, ze zijn goed bemiddelbaar. Het leeuwendeel waarschijnlijk nooit meer of alleen met de nodige moeite. Een feit is ook dat bijna 20% van de mensen met een bijstandsuitkering in deeltijd werkt. Hun inkomen zit onder de bijstandsnorm en wordt dus aangevuld. Dat is niet in alle gevallen makkelijk om te zetten naar een betaalde baan die volledig bestaan garandeert. Naar onze mening wordt al decennia lang het rendement van de re-integratieaanpak overschat. Ook in Lansingerland willen we te veel inzetten op sollicitatie coaching e.d. Wat echt werkt, is zelf banen scheppen in samenwerking met bedrijven en non-profitorganisaties. En dan vanuit een werkgeversinstituut detacheren. Wat de PvdA betreft komen de Melkertbanen nieuwe stijl weer terug. Ideaal voor de mensen die nu kleurcodering blauw & turquoise hebben. Op die manier maken we het ook simpeler voor de werkgevers: voor hen is het huidige stelsel van loonsubsidies te complex. Die leggen de werkgeversrisico’s liever bij anderen, maar zijn wel bereid om inleenvergoedingen te betalen. Met de verdere robotisering zal dit vraagstuk overigens steeds groter worden.

Ontmoeting: Dat is de tegenhanger van eenzaamheid. Wat ons betreft is het de hoogste tijd dat er weer subsidie mogelijk wordt voor activiteiten die in het teken van ontmoeting staan. Die subsidietitel is destijds geschrapt. Alleen ‘problemen’ krijgen nu geld, bijv. via de beleidsaccenten.

Eigen kracht: De PvdA fractie kreeg deze week eindelijk antwoord op haar vragen rondom het WRR rapport “Weten is nog geen doen”, waarin gemeentes wordt aangeraden op realistische, rationele wijze te kijken naar het denk- en doen vermogen van een inwoner en op basis daarvan een goede inschatting te maken van de werkelijke ‘eigen kracht’. Het college geeft in de beantwoording duidelijk aan de adviezen ter harte te nemen bij de uitvoering van beleid. De oorspronkelijke ideologische kantjes zijn ervan af gehaald. Wat ons betreft een goede ontwikkeling, waarmee er goed oog blijft voor de werkelijk kwetsbaren. Onze vragen en het antwoord van het college zijn te vinden op: https://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201732-pvda-betr-gevolgen-wrr-rapport-weten-is-nog-geen-doen-voor-de-lansingerlandse-standa_85312.html

Uitvoeringsplan ‘Werken aan werk’. Werken aan werk, dat doen we bij de PvdA maar al te graag. Het is terecht 1 van de 10 beleidsaccenten waarop de Raad graag inzet gepleegd ziet worden in het Sociaal Domein. Bij de concrete invulling van dit accent gaat erom dat aan de ene kant zoveel mogelijk jonge inwoners met een arbeidsbeperking geschikter worden voor het aannemen van een baan en dat aan de andere kant de arbeidsmarkt beter deze kandidaten weet op te nemen in de organisatie. Goed plan om met extra aandacht bij de jongeren te leggen, die nog het meest vormbaar zijn en hiermee een goede basis leggen voor verdere participatie in hun leven.

Het voorstel is om ongeveer twee derde van het budget (dus ongeveer 34.000 euro) van het uitvoeringsplan te besteden aan een betere aansluiting tussen praktijkonderwijs (PRO) en speciaal voortgezet onderwijs (VSO) enerzijds en werk anderzijds. Het gaat vaak om jongeren die beperkte arbeidsmogelijkheid hebben, maar niet meer in Wajongprogramma’s kunnen meedoen of in Sociale werkplaats aan de slag kunnen. Wij vinden natuurlijk dat er voor deze jongeren een extra inspanning moet worden gedaan, en dat zou wat ons betreft deels kunnen via een betere organisatie van vraag en aanbod, gecombineerd met training en begeleiding van de jongeren door een consulent participatie.

Het voorstel is om de overige ongeveer 16.000 euro te investeren in een klein stukje FTE in de afdeling Participatie. Een persoon die verstand heeft van regelgeving rondom de SROI (Social return on investment) verplichting en de betrokken werkgevers, vaak aanbieders van ingekochte diensten door de Gemeente, hierin kan ondersteunen. Wij gaan er vanuit dat de Gemeente zelf ook het maximale zal doen om mensen met arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dat kan nog beter.

Het zijn kortom twee sympathieke, kleine maatregelen. Maar waar we vanuit de PvdA voor blijven pleiten is om als Gemeente dit snel veel grootser op te pakken, ook voor volwassenen. Wat ons betreft schept de Gemeente zelf banen, in samenwerking met bedrijven en non-profitorganisaties. Dit zou in zgn. werkbedrijven kunnen. Hierover zou het college eens met experts moeten brainstormen en dan een plan aan de raad voorleggen.

Opnieuw bleek tijdens het debat dat een meerderheid van de raad met de VVD voorop niet staat te springen om een terugkeer van de gesubsidieerde arbeid voor mensen met een groet afstand tot de arbeidsmarkt. Het collectieve vertrouwen dat de markt dit wel zal oplossen omdat er banen genoeg zijn, is overweldigend. Het zijn de mensen zonder werk die beter hun best moeten doen en de gemeente is te laks, zo luidt het parool. De maatschappelijke realiteit is echter compleet anders. Veel bedrijven staan echt niet te springen om mensen met een beperking of met een zwakke positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Ook niet wanneer er jobcoaches en loonkostensubsidies zijn. Robotisering en een internationale arbeidsmarkt bieden voldoende soelaas. De aanhoudende groei van het aantal mensen in de bijstand is een veeg teken. Dit proces van uitsluiting op de arbeidsmarkt gaat door. Daar kan ook wethouder Van Tatenhove echt weinig aan doen. Misschien moet zij de confrontatie maar eens aangaan. Onze steun krijgt zij dan zeker!

Volgens wethouder Van Tatenhove leeft 3% van de Lansingerlandse kinderen in armoede. Dat zijn er dus omgerekend zo’n 600. Die zijn nog lang niet allemaal in beeld, gelet op het gebruik van het door de gemeente aangeboden voorzieningenpakket (sportfonds, cultuurfonds, bijzondere bijstand, etc.) voor deze groep. De PvdA fractie vindt dat het college alles op alles moet gaan zetten om ieder kind dat in armoede opgroeit in beeld moet krijgen. Een voor ons belangrijk thema dat ook terug zal gaan komen in het verkiezingsprogramma.

KADERNOTA OPENBAAR VERVOER

De Vervoersautoriteit van de Metropoolregio heeft de Kadernota OV vrijgegeven voor inspraak. De Kadernota is een belangrijk document waarin regionale top-eisen vertaald worden in doelstellingen voor het openbaar vervoer. De Raad van Lansingerland dient een zienswijze in waarmee de Raad invloed uitoefent op de ambities opdat de regio en Lansingerland goed bereikbaar zijn & blijven. Deze zienswijze kwam aan de orde in de commissie Ruimte met sam de Groot als onze woordvoerder. Sam stipte voor de zoveelste keer aan dat het belangrijk is dat de ZoRo-bushalte in ieder geval van december 2018 weer in gebruik genomen zal gaan worden. In de periode erna begint de start van de bouw op het aanpalende Wilderszijde en op het direct naast de halte gelegen voormalige Hordijk terrein. Het woord ‘Bonfut’ zorgde als altijd voor een gulle lacht in de raadscommissie. We will never give up! Never!

Sam stelde ook voor om een passage toe te voegen over nut & noodzaak om de ZoRo-busbaan om te gaan toveren tot een lightrail verbinding tussen station Lansingerland-Zoetermeer en station Rodenrijs. Het idee is om deze railverbinding van daar af door te gaan trekken naar Rotterdam The Hague Airport en Schiedam. De raadscommissie nam deze suggestie over. Op suggestie van Leefbaar 3B komt er in de zienswijze ook een passage waarin onze collectieve zorg wordt uitgedrukt over de tekort schietende investeringscapaciteit waarmee de Vervoersregio tobt. Dit probleem wordt veroorzaakt door de forse rijksbezuinigingen op het daartoe beschikbare BDU budget.

GRATIS WIFI IN DE OPENBARE RUIMTEN

Samen met de collega’s van Leefbaar 3b dienden wij in de raad van 15 juni een motie in met de opdracht aan het college om een aanvraag voor Europese subsidie in te dienen en zo in aanmerking te komen voor een Europese bijdrage om verspreid over de gemeente van gratis wifi te kunnen profiteren. Het hele verhaal staat op de website van Leefbaar 3B: https://www.leefbaar3b.nl/2017/06/hoe-fijn-zou-als-overal-wifi/

Rodebrug Noordeindseweg

TOT SLOT

Wat deden wij in dezelfde week in 2016? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/06/24/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-24-juni-2016/ Het was toen de week waarin de oplossingen voor de geluidsoverlast door de HSL, net als afgelopen week, weer eens op de agenda kwamen, de raadscommissie Ruimte debatteerde over de plaatsing van windmolens op het grondgebied van Lansingerland, de armoedemonitor en het jaaroverzicht sociaal domein 2015 besproken werd en groen licht gegeven werd aan de dure reparatie van de zuidgevel van ons gemeentehuis. Interessant trouwens om onze inbreng van een jaar geleden met betrekking tot het jaaroverzicht sociaal domein 2015 te vergelijken met die van afgelopen week. Stapje voor stapje gaan we vooruit in de door de PvdA gewenste richting!

Aanstaande maandag is er weer fractieoverleg. Dan bereiden we het raadsdebat over de Voorjaarsnota en Kadernota van aanstaande donderdag voor. Petra Verhoef is dan onze woordvoerder. Er zijn PvdA moties en amendementen te verwachten over de versterking van het ambulante jeugd en jongerenwerk, de verlichting van het Landscheidingsfietspad, de uitbreiding van de gemeentelijke personeelsformatie, de toegankelijkheid van evenementen in het AMG Schmidtpark voor mensen met een beperking, het regelen van een frictiebudget voor recreatieve activiteiten die uit de Smitshoek worden geplaatst, een dwingende oproep aan het college om sneller huizen te gaan bouwen dan nu in de pen zit en tenslotte, een verdere verlaging van de gemeentelijke lasten. Nog deze week verwachten wij de doorrekening van de mei-circulaire van het rijk die een beeld geeft van de stijging van de uitkering van het gemeentefonds ten behoeve van onze gemeente. Dinsdagavond is er een vergadering van het presidium.

Het citaat van de week komt uit het AD-Rotterdam van 21 juni. Deze krant doet onder de kop ‘Rust, bier, gezelligheid: dát is de nieuwe PvdA’, verslag van ‘Café Rood ’in Hilversum waarin de bloeiende toekomst voor de PvdA werd gepresenteerd door Paul Depla. Zie voor zijn rapport: https://toekomst.pvda.nl/wp-content/uploads/2017/06/Op-de-toekomst-Paul-Depla.pdf Het citaat: ‘Makkelijk is het niet om een brede volkspartij te zijn, nu politieke partijen als 50Plus en Denk vaker groepjes kiezers vertegenwoordigen dan het hele volk. Toch is Depla hoopvol. “Als zelfs Feyenoord het heef! t geflikt om toch weer kampioen te worden, kunnen wij als PvdA ook zeker weer helemaal bovenop komen”. Mooi gezegd! Bovendien sluit zijn verhaal perfect aan bij het initiatief #PvdAnders van de kandidaat PvdA voorzitters Astrid Oosenbrug & Gerard Oosterwijk.

Tot de volgende week! Nog twee weken te gaan tot het zomerreces!

Fractie PvdA Lansingerland, 23 juni 2017

Hogeland Berkel

Parkeerterrein sportpark Hogeland op maandagmorgen

Oude Moskee wordt gesloopt