22 september 2016

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 19 – 23 SEPTEMBER 2016

Dit negenentwintigste weekverslag in 2016, aflevering 404 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Er is nieuws over de woonzorgvoorziening Van Oldenbarnevelthoeve die de aanwezigheid van snel internet node mist en over onze ideeën over welke zaken van belang zijn bij de transformatie van het sociaal domein. Verder was het lokaal politiek gezien opnieuw een zeer nieuwarme week.

WAT WIL DE PVDA BIJ DE TRANSFORMATIEVAN HET SOCIAAL DOMEIN BEREIKEN?

De komende maanden organiseert het team van ambtenaren van de gemeente Lansingerland, dat zich zeer inzet voor de grote transitie & transformatie als gevolg van de decentralisaties op het sociaal domein, een serie workshops voor de raadsleden. Zo krijgen raadsleden de kans om mee te denken over de vraag waar het met het sociaal domein in de toekomst naar toe moet. In de half jaar rapportage 2016 schetst het college de volgende thema’s die in hun optiek van belang zijn: “De transformatie is in volle gang. Binnen en tussen de domeinen wordt geëxperimenteerd met nieuwe werkvormen, nieuw aanbod, andere werkwijze en financiering enzovoort. Leidend daarbij zijn de volgende thema’s;

  • Naar een inclusieve samenleving;
  • Naar efficiëntere hulp en ondersteuning;
  • Naar focus op uitvoering;
  • Naar een eenvoudig systeem van registratie en monitoring;

Thema’s die ook de PvdA fractie aanspreken. In onderstaand verhaal willen wij aangeven welke aspecten van het transformatieproces wij in het bijzonder onder de aandacht willen brengen. Dit in de hoop de discussie over het toekomstige ideaalplaatje te stimuleren.

Aanpassing Verordening Sociaal Domein. De Verordening op het sociaal domein moet wat bejegening van cliënten betreft worden aangepast. Het vertrouwensbeginsel moet op de drie domeinen ‘zorg, jeugd en participatie’ leidend zijn. De overdaad aan sanctiebepalingen in het deel ‘participatie’ moet geschrapt worden. Dit past bij de integrale aanpak voor de drie domeinen, waarmee we streven naar een inclusieve samenleving.

Keukentafelgesprekken voor het hele sociaal domein. Keukentafelgesprekken zijn gelukkig gemeengoed voor de domeinen ‘zorg & jeugd’. Maar nog niet als het gaat om ‘participatie’. Het is wenselijk om de keukentafelgesprekken ook voor dit domein te gaan introduceren. Het moet dan gaan om een bredere intake waarbij het niet alleen gaat om het vinden van werk & inkomensondersteuning maar ook om eventuele andere zorgvragen. Denk maar om schuldhulp, vragen rond zorg & gezondheid, de gevolgen van armoede ook voor kinderen en dagbesteding. Hieruit moet een integraal plan van aanpak voortvloeien dat samen met de cliënt is opgesteld. En betrek van begin af aan ook de mantelzorgers bij de keukentafelgesprekken.

Professionele clientondersteuning voor het hele sociaal domein. Om evenwicht te krijgen tussen de hulpvrager met een vaak complexe vraag en het gemeentelijke apparaat is het nodig om voor iedereen die onafhankelijke professionele clientondersteuning wenst, deze gratis beschikbaar te stellen. Dit geldt voor alle drie de sociale domeinen. Clientondersteuners kunnen behulpzaam zijn om de precieze zorgvraag te formuleren en kunnen steun en toeverlaat zijn bij de voor buitenstaanders vaak ingewikkelde bureaucratische processen.

Zorgvuldige inzet van vrijwilligers. Zorgorganisaties die in belangrijke mate met vrijwilligers werken moeten beschikken over professionele, betaalde coordinatoren die kunnen beoordelen of de hulpvragen overeenkomen met de kennis en kunde van de beschikbare vrijwilligers. Deze coordinatoren moeten door de gemeente gefinancierd worden indien de doelstelling van de betreffende organisatie overeenkomt met de prioriteitstelling van de gemeente. Ook moet er via netwerkoverleg voor gezorgd worden dat professionele hulpverleners de hulpvragen kunnen overnemen wanneer die de draagkracht van vrijwilligers te boven gaat. Ook hiervoor moet voldoende gemeentelijk budget beschikbaar zijn.

Scherp houden aan Zorg-cao’s. De gemeente Lansingerland gaat niet in zee (ook niet als het om experimenten gaat) met aanbieders die hun medewerkers niet conform de voor de domeinen van toepassing zijnde cao’s betalen.

Inclusieve aanpak staat centraal. Het gemeentelijke beleid moet een samenhangende aanpak tonen als het gaat om de domeinen wonen, werken, zorg, meedoen, toegankelijkheid en inkomen. Speciale aandacht verdient de positie van mensen met een beperking. Met name waar het gaat om meedoen, werken, onderwijs en inkomen. De programma’s om mensen met een beperking aan betaald werk te helpen, falen momenteel nog steeds. Van de door de regering opgelegde aantallen banen in het bedrijfsleven en overheid komt nog maar weinig terecht. Banen scheppen voor mensen met een beperking bij overheid en in het bedrijfsleven moet prioriteit krijgen. Lansingerland moet daarbij het voorbeeld geven. De introductie van een werkgeversinstituut dat mensen met een beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt detacheert naar profit en non-profit organisaties kan waarschijnlijk een oplossing zijn.

Stop de stapeling van de zorgkosten. Helder is dat de collectieve ziektekostenverzekering die de gemeente aanbiedt aan mensen met een laag inkomen nog maar weinig soelaas biedt. Er wordt immers maar weinig gebruik van gemaakt. Bovendien zijn de afgelopen jaren voor mensen met gezondheidsproblemen veel financiële extra’s afgeschaft. De inkomens bleven veelal sterk achter terwijl het eigen risico voor gezondheidszorg steeg. Er zijn ook zorgen over de hoogte van de eigen bijdragen voor voorzieningen in het kader van het gemeentelijke sociaal domein. De gemeente Lansingerland moet beleid formuleren over hoe om te gaan met de stapeling van kosten. Voorkomen moet worden dat hulpvragers noodgedwongen afzien van noodzakelijke hulp, omdat zij die niet kunnen betalen. Het is volgens de PvdA nodig dat er een speciaal onderzoek wordt ingesteld onder alle gebruikers van voorzieningen in Lansingerland om in kaart te brengen of en in welke mate zorgmijding door kostenstapeling hier speelt. Het is goed dat ook de Miljoenennota speciale aandacht aan de kostenstapeling inclusief de compensatieprogramma’s besteedt.

Periodieke klanttevredenheidsonderzoeken. Onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoeken bieden informatie over wat er goed en minder goed gaat. Essentiele informatie dus voor de beleidsevaluatie en beleidsbijstelling. Gezien de snelheid van de ontwikkelingen en de gevoeligheid van deze materie lijkt een frequentie van één keer per twee jaar voor de hand te liggen.

Geen kansloze arme kinderen. Armoedebestrijding en het scheppen van eerlijke kansen voor arme kinderen moet top-prioriteit krijgen. Lansingerland telt 5% kinderen die in arme gezinnen opgroeien. Voorkomen moet worden dat het lage inkomen van hun ouders hun eerlijke kansen op een goede toekomst in de weg staat. Al het extra geld dat het rijk beschikbaar stelt voor programma’s om armoede te bestrijden moet voor dit doel worden ingezet. Dit geld moet dus niet worden gebruikt om tekorten elders in de begroting aan te vullen.

‘Eigen kracht & eigen verantwoordelijkheid’ zijn prima maar niet als ideologie. Er is natuurlijk niets op tegen om bij het bepalen van de hulp in het kader van het sociaal domein te bekijken wat de hulpvrager en hun directe omgeving zelf kunnen betekenen. Maar bekijk dit praktisch en giet er geen ‘neo-liberaal’ ideologisch sausje overheen. De solidariteit van mantelzorgers is nog steeds erg groot. Het risico dat zij zich overtillen, is veel groter dan dat de samenleving geen verantwoordelijkheid laat zien. Het is dus van belang dat de gemeente goed investeert in de positie van mantelzorgers via programma’s op maat.

Adviesraad Sociaal Domein is belangrijke schakel. De Adviesraad Sociaal Domein( ASD) is goed op stoom gekomen. Hun gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college snijden hout. Ook de raad profiteert hiervan. Zie hun website: http://www.asd-lansingerland.nl/ het is goed dat de raad & ASD periodiek bijpraten over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Wat zijn de kernthema’s, witte vlekken, problemen?

Re-integratie aanpak is nauwelijks effectief. De inzet van geld & menskracht om mensen weer aan werk te helpen blijkt nog steeds weinig effectief. Goede bedoelingen zijn er te over maar de praktijk is weerbarstig. Wat wel werkt zijn detacheringsformules naar profit en non-profitorganisaties, al dan niet in combinatie met werkervaringsplaatsen. Begeleiding op de werkplek via jobcoaches is vaak nodig. Loonkostensubsidies al dan niet in de vorm van terugploegregelingen (uitkeringen omzetten in loonbetalingen) werken goed. De aanwezigheid van een professioneel werkgeversinstituut dat als detacheringsbedrijf werkt, is een randvoorwaarde voor succes.

Schrap de Tegenprestatie. De Tegenprestatie staat nog steeds in de verordening Sociaal Domein. In de praktijk is deze maatregel overbodig. De gemeente Lansingerland past hem niet toe. Er zijn instrumenten te over om mensen met een uitkering aan vrijwilligerswerk en onbetaalde arbeid te helpen met behoud van uitkering. De Tegenprestatie kan dus geschrapt worden uit de verordening. Het is goed wanneer de wetgever dit ook doet.

Minder bureaucratie en meer deregulering. Het college moet de huidige regelgeving, procedures en formulierenstroom in het sociaal domein kritisch toetsen op nut & noodzaak & klantvriendelijkheid. Zorg ervoor dat vragers om hulp niet vastlopen in procedures en bureaucratisch gedoe. Solidariteit & bureaucratie staan immers vaak op gespannen voet.

En overigens is de PvdA van oordeel dat het ideologisch geleuter over ‘eigen kracht’ geschrapt moet worden als grondslag voor het sociaal domein.

Astrid links en Maaike rechts

Astrid links en Maaike rechts

“OOK VOOR DE ZORG IS SNEL INTERNET GEEN LUXE MAAR EEN MUST!”

Je kunt het je nauwelijks voorstellen maar zelfs op het ultramoderne bedrijvenpark Oudeland in Berkel en Rodenrijs is een belangrijk deel verstoken van snel internet omdat er geen glasvezelkabel is aangelegd. De monumentale woonzorgvoorziening Van Oldenbarnevelthoeve is hiervan de dupe. Coordinator Maaike Logtenberg: “Snel internet is voor ons heel belangrijk. Wij regelen er onze dagelijkse boodschappen en medicijnbestellingen mee, gebruiken het voor de planning van onze uitstapjes en communiceren zo met de ouders van onze bewoners. Op dit moment werken wij met een dure maar trage internetverbinding. Het is zelfs zo dat de medewerkers met hun eigen mobieltje zelf een ‘hot spot’ regelen om toch via snel internet te kunnen werken. Ook werken zij soms noodgedwongen thuis. Het gemis aan een glasvezelkabel op Oudeland kost ons veel improviseren en ook veel tijd. Tijd die wij liever aan de zorg van onze bewoners besteden”.

Voor Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug (PvdA) is het gemis aan snel internet in belangrijke delen van ons land een doorn in het oog. Zij vindt dat snel internet een gewone nutsvoorziening is zoals de elektriciteits- en watervoorziening. De overheid moet er voor zorgen dat ieder huis, instelling of bedrijf direct aangesloten kan worden op beide netten. Maar die vlieger gaat niet op voor het snelle internet. De wet zegt nog steeds dat de markt in die sector zijn werk moet doen. Wanneer er commerciële aanbieders in de markt zijn, mag bijvoorbeeld een gemeente niet zelf overgaan tot de aanleg van een glasvezelnet. Oosenbrug kreeg via een Tweede Kamermotie onlangs voor elkaar dat de minister van Economische zaken nu onderzoek doet of dit zo moet blijven.

Verhalen en ervaringen uit de praktijk zijn voor Oosenbrug belangrijk. Reden te meer om een werkbezoek aan de Van Oldenbarnevelthoeve te brengen om haar ideeën te delen met die van coordinator Maaike Logtenberg en om van haar te horen wat gemis aan snel internet voor de dagelijkse praktijk van een zorginstelling betekent. Oosenbrug: “Als het rijk steeds meer via internet zaken wil gaan doen met de inwoners en bedrijven, moet je ook consequent zijn en garanderen dat er overal snel internet beschikbaar is. De moderne 4G verbindingen zijn mooi maar kunnen de kwaliteit en betrouwbaarheid van glasvezel nooit evenaren. Het roer moet nu snel om!” Logtenberg is blij dat de Tweede Kamer nu eindelijk echte aandacht heeft voor haar probleem en hoopt dat de Minister van Economische Zaken er nu snel voor kiest om de glasvezel als gewone nutsvoorziening te gaan beschouwen. En met haar duizenden inwoners, bedrijven en instellingen in ons land die met hetzelfde probleem kampen.

Zie ook weekverslag 20 van 2016 over welke gebieden in Lansingerland nog snel internet ontberen: https://lansingerland.pvda.nl/2016/06/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-juni-2016/ Best wel veel, toch?

De Wadden & Rodenrijsezoom

De Wadden & Rodenrijsezoom

PVDA THEMA-AVOND ‘VANZELFSPREKEND SAMEN’

Graag de aandacht van onze lezers voor de PvdA Lansingerland thema-avond “Vanzelfsprekend samen!” die op maandag 10 oktober vanaf 20 uur in Rehoboth in Berkel centrum gehouden wordt. Deze bijeenkomst is de afsluiting van de ‘Week van de Toegankelijkheid’. De PvdA wil meer aandacht voor de inclusieve aanpak ten behoeve van mensen met een beperking. Ingrid Tuinenburg is de gespreksleider en er zijn vier prachtige sprekers die de thema’s wonen, werken, recreatie en toegankelijkheid onder de loep zullen nemen. Noteer datum & plaats alvast in uw agenda. Volgende week meer informatie over programma en sprekers!

IMG_0740

REGENBOOGVLAG & COMING OUT DAY OP DINSDAG 11 OKTOBER

Net als in 2015 zal ook dit jaar de Regenboogvlag weer wapperen bij het gemeentehuis van Lansingerland. Diezelfde dag zal ook de nieuwe ‘Regenboogoversteek’ in de Berkelse Herenstraat officieel in gebruik gesteld gaan worden. Het precieze tijdstip is nog niet bekend. De PvdA fractie is blij dat wethouder Simon Fortuyn zich hiervoor zo intensief heeft ingezet. Zo laat de gemeente Lansingerland zien dat ‘onze grondwettelijke vrijheid & gelijkheid’ ongeacht de seksuele geaardheid ook hier hoog in het vaandel staan.

ZoRo-busbaan ter hoogte van Rodenrijsezoom

ZoRo-busbaan ter hoogte van Rodenrijsezoom

COLLEGE WIL DE SNIP IN BLEISWIJK AFSTOTEN

Het college is toch van plan om het gebouw de Snip in de Bleiswijkse Dorpsstraat af te stoten. Het college zet in op gebouw ’T Web elders in Bleiswijk waar het college grootse plannen mee heeft in de vorm van een Cultuurhuis. Hoe realistisch deze plannen zijn, is, mede gezien de forse kapitaallasten die nog op dit gebouw drukken, de exploitatieopzet en de eisen die de huidige huurders van de Snip ongetwijfeld zullen gaan stellen, voor de raad nog onduidelijk. Het gemeenteloket in de Snip wordt ook gesloten. Eerder (in maart 2015) maakte de gemeenteraad grote bezwaren tegen de verkoop van sociaal culturele gebouwen in de drie kernen zoals ook de Snip. De raad vond dat er eerst een beleidsplan moest komen. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/04/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-april-2015/ Verkoop brengt een enorme kapitaalvernietiging met zich terwijl een verhaal over wat we eigenlijk met dit sociaal cultureel vastgoed willen bereiken, ontbreekt. De raad is nog niet geïnformeerd over de plannen om de Snip af te stoten. In mei 2016 ging Petra Verhoef hierover nog in de clinch met wethouder Van Tatenhove. De PvdA eiste toen opnieuw een beleidsnota over dit thema en vindt dat het sneaky afstoten van sociaal culturele accommodaties echt moet stoppen: https://lansingerland.pvda.nl/2016/05/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-25-april-13-mei-2016/

Hierover is natuurlijk het laatste politieke woord nog niet gesproken.

De Wadden & Rodenrijsezoom

De Wadden & Rodenrijsezoom

TOT SLOT

Het heeft ongeveer 5 maanden geduurd maar nu is het zover: het bovenste parkeerdek van de parkeergarage station Westpolder is eindelijk geopend. De parkeercapaciteit heeft daarmee de 200 parkeerplekken bereikt. Een verdubbeling van de huidige capaciteit. De PvdA fractie is benieuwd hoe deze verdubbeling van de capaciteit in de praktijk gaat uitpakken. Is dit voldoende of loopt de garage weer in de kortst mogelijke tijd vol? Wij denken het laatste.

Wat deden wij in dezelfde week in het jaar 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/06/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-juni-2016/ Wij berichtten toen uitvoerig over de terugplaatsing van het Berkelse carillon: “Het is nog steeds niet duidelijk of het carillon dat ooit het voorplein van het Berkelse Gemeentehuis sierde zal worden teruggeplaatst op het plein waarop momenteel het nieuwe winkelcentrum “De Hoge Singel” wordt gebouwd. Aan de toenmalige Kunstcommissie is verzekerd dat het carillon slechts tijdelijk verwijderd zou worden ten behoeve van de bouw van de Hoge Singel. De kosten van de herplaatsing zouden op rekening komen van degene waarvoor het carillon tijdelijk moest plaats maken. Het gaat om ongeveer 65000 euro.

Het carillon is onderdeel van de zogenaamde Kerkas die het centrum van Berkel (Gemeentehuis en Nederlands Hervormde Kerk) verbindt met de woonwijk Meerpolder. Voor deze Kerkas is door Stan Lewkowicz het Klokkenlint ontworpen. Het Klokkenlint is in 2003 met 53 klokken vanaf het (nu gesloopte) gemeentehuis via het winkelcentrum naar de Groenblauwe Slinger aangelegd. De verbinding bestaat uit de beleving van de drie-eenheid van het geluid van: het spel van het carillon (het centrum), het Klokkenlint, dat de laatste toon van de melodie van het carillon oppakt en met een speciale compositie heen en terug naar het centrum gaat en de klokslag van 12 uur van de N.H.Kerk (het centrum). Deze ‘beleving’ staat overigens al geruime tijd stil.  

Het niet terugplaatsen van het carillon rondom de N.H.Kerk, als onderdeel van de 3drie-eenheid in geluid, zou een ernstige verarming van de kern Berkel betekenen. Het carillon is gemaakt door de Berkelse beeldend kunstenaar Bas van Leeuwen. Het werd in 1975/1976 geplaatst en bestaat uit drie delen; twee bomen en een wachter. In de twee bomen hangt het carillon. Het carillon is door bevolking en ondernemers geschonken aan de gemeente ter gelegenheid van de ingebruikname van het toen nieuw gebouwde gemeentehuis. In de voet van de wachter zitten in een loden buis de namen van de schenkers. Een belangrijke reden extra om dit monument niet verloren te laten gaan!

Inmiddels heeft de 10 jarige Historische Vereniging van Berkel en Rodenrijs te kennen gegeven het mogelijk verdwijnen van het carillon te zullen agenderen in hun overleg met het college. Ook cultuur wethouder Ankie van Tatenhove is op de hoogte: “Ze heeft het op haar netvlies”, berichtte zich op Twitter. Onze fractie zal uiteraard ook in de raad hiervoor aandacht gaan vragen. Wij hopen natuurlijk op brede steun uit de raad. Na de recente teloorgang van de eeuwenoude Laan van Koot kan de kern Berkel en Rodenrijs zich geen tweede historische zeperd veroorloven”. Tot zover het citaat van precies twee jaar geleden! We zijn twee jaar later geen steek opgeschoten. De berichten over de actuele stand van zaken van wethouder Van Tatenhove zijn nog precies hetzelfde als toen. “Delen, durven, doen!” Kom op zeg!

De Wadden & Rodenrijsezoom

De Wadden & Rodenrijsezoom

Aanstaande maandagavond hebben we weer fractieoverleg, aanstaande dinsdag is er een presentatieavond en een raadsworkshop over de invulling van de transformatie sociaal domein. Donderdag is er de raadsvergadering met een beperkte agenda. Natuurlijk gaan we ook deze week weer op pad en in gesprek met onze inwoners.

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van donderdag 22 september. Het gaat over de Algemene Beschouwingen. De Volkskrant kopt: “Links de modellen, rechts de emotie”. Het citaat: “Samsom vist met één handbeweging alweer een papiertje uit zijn map. Punt voor punt toont de PvdA’er aan dat de door Roemer opgevoerde financiële dekkingen een fata morgana zijn. “Ik schrijf toch ook niet zomaar even in een zinnetje op dat ik geen tegenwind meer wil op fietspaden?” Het is het traditionele gevecht over beleid, koopkracht en de modellen van het CPB. Een debat dat niet zonder voetnoten kan worden gevoerd. Bijna parallel daaraan is woensdag een heel ander debat te volgen. De rechtse partijen spreken ook over zorg en economie, maar VVD, PVV, CDA en ex-PVV’er Louis Bontes van VNL gaan met elkaar het gevecht aan over andere onderwerpen. Thema’s die niet in tabellen te vangen zijn, maar wel leiden tot grote woorden. “Politiek gaat over de vraag wat goed en kwaad is’, zegt CDA-leider Sybrand Buma bijvoorbeeld. Geert Wilders wordt er zelfs emotioneel van: ‘Dit gaat over het voortbestaan avn Nederland”. Een mooie analyse van de Volkskrant over de waterscheiding in het politieke debat!

En volgens oud PvdA Kamerlid, raadslid en Gedeputeerde en vooral Rotterdammer Peter van Heemst was het 20 jaar geleden precies andersom!

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 23 september 2016

Sporthal De Zijde

Sporthal De Zijde

Wilderszijde

Wilderszijde

Overal dichtbij in De Wadden & Rodenrijsezoom

Overal dichtbij in De Wadden & Rodenrijsezoom

Links Lansingerland, rechts Rotterdam: Wildersekade

Links Lansingerland, rechts Rotterdam: Wildersekade

Bonfut

Bonfut

Land van Hordijk (Rotterdam & Lansingerland)

Land van Hordijk (Rotterdam & Lansingerland)

Tuin van Floddertje

Tuin van Floddertje