6 juni 2014

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 2 – 6 JUNI 2014

Dit 20ste weekverslag in 2014 aflevering 313 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin Ruud Braak in de raadsvergadering afscheid nam van zijn wethouderschap, het raadsdebat plaatsvond over het coalitieakkoord, de Kadernota 2014 verscheen, Rotterdam-Lansingerland Airport bij ons in beeld kwam en Ruud Braak op de valreep met een reddingsplan voor het Bleiswijkse Museum ontwikkelde.

RUUD BRAAK NEEMT AFSCHEID

Op maandagavond 2 juni stond de raadsvergadering in het teken van het afscheid van het oude wethoudersteam, het debat over het coalitieakkoord en de installatie van de aantredende wethouders.Net als Tymon de Weger, Marc van Dijk en Henk de Paepe nam ook Ruud Braak afscheid. Gerard Bovens mocht hem namens de PvdA fractie toespreken. Dit was zijn verhaal.

“Slechts 32 maanden duurde het bevlogen wethouderschap van onze Ruud Braak. Voor hem was het genoeg om geschiedenis te schrijven. In de zomer van 2011 vroeg de toenmalige coalitie aan de PvdA fractie om hun rijen te komen versterken. Niet dat dit getalsmatig nodig was maar de groep kon wel wat PvdA gebruiken. Wij gingen toen aan de slag (dat gebeurde ook toen al) vanwege het belang van Lansingerland en de noodzaak van een stabiel bestuur. Ruud Braak had er toen bijna 10 jaar als raadslid opzitten. Eerst in Bergschenhoek waar hij furore maakte met de “braakpaal’ op de Hoeksekade en vanaf 2007 in de nieuwe gemeente Lansingerland. Hij deed als PvdA raadslid onder meer de portefeuilles financiën, bouwen en wonen en ook spraakmakende dossiers als de geluidsoverlast van de HSL en de aanvliegroutes naar Rotterdam The Hague Airport.

Een top-raadslid werd plotseling wethouder en wat voor één. U zult het geloven of niet maar toen Ruud Braak in oktober 2011 aantrad als wethouder had hij nauwelijks ervaring op het terrein van het sociale domein. Een man die gewend was om wereldwijd voor Defensie te onderhandelen over de aanschaf van zwaar materieel werd in de coalitie belast met de het voorbereiden van de decentralisaties op het gebied van zorg & WMO, de burgerparticipatie, de toekomst van de bibliotheek, de hoofpijndossiers in de sport, de ontwikkeling van het nieuwe subsidiebeleid, de inkomensondersteuning en de nieuwe Participatiewet. Bovendien moest er ook nog het nodige gebeuren op het terrein van de werkgeversbenadering voor mensen zonder werk (de inmiddels befaamde Werktop). Ruud kwam, overzag de bestuurlijke uitdagingen en regelde het met, veelal, een breed draagvlak in de raad. Zijn bestuurlijke score gaat naar de 100%.

Hij was in staat om een zwaar bezuinigingspakket te realiseren zonder afbreuk te doen aan de solidariteit en de kwaliteit van de dienstverlening. Ruud was niet alleen een bestuurlijke bestuurder. Hij wilde precies weten wat mensen in nood meemaken, hoe zij omgaan met grote tegenslagen in het leven en hoe zij de gemeentelijke aanpak ervaren. Hij ging dus geregeld op pad, naar de mensen toe om van hen zelf te horen hoe beleid in de praktijk uitpakt. Die aanpak was goed voor het beleid en werd zeer gewaardeerd. Het bestuur had een gezicht.

Ruud Braak laat nooit los. Zo deed hij er als raadslid en als wethouder in totaal 10 jaar over voordat de eerste paal voor de starterswoningen van 140.000 euro in Berkel centrum de grond inging en bracht hij zijn omgeving soms tot wanhoop met zijn bevlogenheid en halsstarrig volhouden. Maar het ging altijd om de mensen, het algemeen belang en de toekomst van Lansingerland. Ruud is Ruud, zo zeiden we dan vertederd tegen elkaar. Een mensen-mens die zijn intensieve werk bovendien op briljante manier weet te combineren met zijn ouderschap. Onze fractie is zijn zoons Dirk & Leo en natuurlijk ook Kathalijne veel dank verschuldigd voor al die tijd die wij Ruud van jullie mochten lenen.

Ruud had, net als wij van de PvdA, zijn bestuurlijke karwei de komende jaren graag afgemaakt. Het was voor hem een stevige domper toen de PvdA na de verkiezingen buiten de coalitievorming kwam te staan. Politiek is een hard vak, zo bleek maar weer eens. Zijn teleurstelling was groot. Maar gelukkig kwam er een prachtig perspectief. Ruud Braak gaat Europa in!

De PvdA fractie gaat nu verder zonder ons maatje Ruud. Ons weekverslag, waarin Ruud Braak 312 keer mede een hoofdrol vervulde, zal het nu zonder hem moeten doen. Wat blijft, is de trotse herinnering aan een kanjer van een sociaal democratisch raadslid en een intens bevlogen wethouder die Lansingerland sterker en socialer maakte. Daarvoor zijn wij van de PvdA jou ontzettend dankbaar. Ruud, wees trots op wat je voor de mensen in Lansingerland bereikt hebt en neem al die intensieve ervaringen mee op je toekomstige pad. Ook daar liggen de successen zeker in het verschiet. We houden van je, Ruud, ontzettend bedankt voor alles!”

Namens het afdelingsbestuur en de fractie waren er voor Ruud natuurlijk bloemen. Op de publieke tribune was een grote delegatie van de PvdA Lansingerland aanwezig om Ruud ook in de raadszaal gedag te zeggen. Het afdelingsbestuur, vele leden van het campagneteam en onze steunfractie gaven acte de présence.

Ruud Braak gaat binnenkort aan de slag als diplomaat bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO in Brussel. Op dinsdag 10 juni vanaf 15.30 uur is in het Gemeentehuis de afscheidsreceptie van de inmiddels voormalige wethouders Ruud Braak, Tymon de Weger, Henk de Paepe en Marc van Dijk.

Dag Ruud, ontzettend bedankt voor je inzet en betrokkenheid!

Dag Ruud, ontzettend bedankt voor je inzet en betrokkenheid!

DEBAT OVER COALITIEAKKOORD

Gerard Bovens begon zijn bijdrage in het debat over het coalitieakkoord op 2 juni met een gelukwens aan de nieuwe coalitie. “Tijdspanne van 70 dagen was nodig voor een definitief akkoord. Dat is lang. Laten we het maar zien als een diepte-investering in relaties. Politieke stabiliteit is nodig. Daarom hoopt PvdA dat de coalitie nu eensgezind aan de slag gaat. Slagkracht en doorzettingsvermogen is ook nodig om vier jaren bijeen te blijven. De titel van het coalitieakkoord komt ons vertrouwd over: de PvdA Lansingerland voerde in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 campagne met als leuze: ‘Aan de slag met de PvdA Lansingerland’. Zo drukken ook wij de komende 4 jaar een stempel op de coalitie van Lansingerland’.

Gerard Bovens: “Veel van de voorstellen die de nieuwe coalitie van Leefbaar 3B, CDA, D66 en CU in het akkoord doen zijn ons net zo vertrouwd. Feitelijk wordt de politieke lijn van de afgelopen jaren op veel beleidsterreinen doorgetrokken, zij het hier en daar wel erg kort door de bocht geformuleerd. De passage over de aanstaande drie grote decentralisaties doet bijvoorbeeld geen recht aan de enorme impact die deze operatie op onze samenleving heeft. Verder wordt er nauwelijks over grenzen van Lansingerland heen gekeken. Er staats weinig concreets vermeld over Metropoolregio, Greenport, innovatie en, actueel, onze Europese kansen. De schijnwerper staat sterk op de drie traditionele dorpen & kernen gericht en nauwelijks op de collectieve kracht van Lansingerland als belangrijke, midden in het hart van de Metropoolregio gelegen, speler. De cruciale, kansrijke relatie met Rotterdam komt niet aan bod. Dat is vreemd, gezien de relatie tot onze belangrijke vraagstukken als woningbouw, bedrijventerreinen, het openbaar vervoer, de HSL, RtHA, de A13/A16 en -last but not least- onze economische ontwikkeling en onze financiële vraagstukken. Als het om samenwerking gaat, richt men zich liever op Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer. De tekst toont meer de sociaal culturele traditie van CDA, Leefbaar 3B en CU dan die van D66.

Waar wij echt van geschrokken zijn, is de financiële paragraaf. De beschrijvingen hierin zijn gedateerd, missen concreetheid en speculeren wel erg op mogelijke steun van hogere overheden. Het wordt vooruitschuiven geblazen, gezien de uitspraak van beoogd wethouder Jeroen Heuvelink: ‘Wij moeten moeilijke keuzes maken. Daarvoor hebben wij draagvlak nodig bij de oppositie en in de samenleving. Bij te snelle besluitvorming creëren wij onze eigen weerstand”. De nieuwe coalitie kiest voor een doorlichting van uitgaven, dialoog met de samenleving en lastenverschuivingen. Citaat: “Dat proces zal worden afgerond voor de begroting van 2016, zodat de nodige besluiten voor financieel herstel genomen kunnen worden bij de begroting 2016”. Dan zijn wij al weer twee jaar verder. Wil het college eigenlijk wel van de leiband van de provincie af, wil het college wel besturen? Gelooft het college niet in de eigen kracht van Lansingerland? De PvdA kiest er voor om in lijn met de scenario’s die de Kadernota 2014 gaat schetsen nu direct te gaan zorgen voor een sluitend meerjarenbeeld op eigen bestuurlijke kracht. Het idee om van jaar tot jaar te bezien hoe wij ons negatieve weerstandsvermogen kunnen versterken spreekt ons aan. Uit de voorjaarsnota blijkt dat het preventief toezicht al voor 2014 feitelijk van de baan is. Die lijn moet volgens de PvdA ook voor de komende jaren worden doorgetrokken. PvdA komt hier bij de besluitvorming over de Kadernota zeker op terug. Mocht de coalitie bij het financieel herstel een beroep willen doen op medewerking van politiek Den Haag dan zal de PvdA alleen meewerken wanneer het een herstelplan scenario betreft dat door de PvdA voor 100% gedeeld wordt.

Hiernaast telt het akkoord een aantal suggesties voor financiële intensiveringen: consultatiebureaus, handhaving ‘huiskamers in de dorpen’, uitbreiding Buurtoezicht, wijkgericht werken, uitbouw burgerparticipatie, buitensport & duurzame gemeente. Daar tegenover staat nu al een gigantisch tekort. Dekking is niet aanwezig. Hoe denkt de coalitie dit te gaan realiseren? Graag een reactie.

Ons basisonderwijs scoort over de hele breedte onder het landelijke Cito-toets gemiddelde terwijl wij ten opzichte van referentie gemeenten 50% meer uitgeven aan onderwijs Wat opvalt is dat hierover in de onderwijsparagraaf niet gerept wordt. Wat denkt de nieuwe coalitie hieraan te gaan doen?

De 3D-decentralisatie is nu verspreid over twee wethouders. Waarom? Had het uit oogpunt van integrale beleidsvoorbereiding en uitvoering niet veeleer voor de hand gelegen om hier één wethouder voor verantwoordelijk te maken?

Waar wij als PvdA ook niet om staan te springen is in het veel tijd gaan investeren in een nieuwe vergaderstructuur van de raad. De aanstaande coalitie wil samen met de hele raad op zoek naar een duale vergaderstructuur die meer aansluit bij de gedachte van burgerparticipatie en wijkgericht werken en die meer recht doet aan de duale verhoudingen tussen gemeenteraad en college. Er is één wezenlijk vraagstuk waar alle vergadervarianten die op dit moment in ons land gangbaar zijn gemakshalve aan voorbij gaan. Wanneer je aan de burger meer aandacht en dus ook tijd wilt besteden, zul je daar als politicus meer tijd voor vrij moeten maken. Het is de vraag of je dat moet formaliseren in een structuur. Werkt dat echt beter? Komen er dan meer mensen? Of moet je dat als politieke partij zélf oppakken. Afstand tussen politiek en burger gaat over de raadsleden zélf, daar moet je dan ook zélf iets aan doen. Structuren zijn per definitie gesloten en scheppen vanuit zich zelf afstand. Met het betrekken van de burger kunnen alle politieke partijen morgen zélf beginnen, daar is geen studie of nieuwe structuur voor nodig. De PvdA wil hier dus geen tijd in gaan investeren.

Dan een punt over transparantie: De passage ‘Uitgangspunt is het openstellen van de Noordeindseweg­Zuid’ is niet te rijmen met hetgeen gesteld is in de paragraaf ‘Openheid en transparantie’ van het akkoord. Daar staat:’Elk besluit moet te motiveren en verdedigen zijn op basis van openbaar beschikbare informatie’. In de laatste gemeenteraadsvergadering van de vorige raadsperiode is een motie aangenomen, waarin het college is gevraagd om de uitvoering van de maatregelen van het Mobiliteitsplan te evalueren.Bovendien is er in 2013 een onderzoek van de gemeente gedaan over de eenzijdige openstelling van de Noordeindseweg­Zuid, met negatieve uitkomst. Het is dan ook onbegrijpelijk dat  het besluit is genomen om deze uitspraak zo in het concept­coalitieakkoord op te nemen.

Gerard Bovens sloot zijn verhaal af met een vijftal vragen:

1. Waarom heeft Leefbaar 3B precies afscheid genomen van VVD en PvdA? Graag publiekelijke verantwoording van dit besluit. Reactie van Wouter Hoppenbrouwer: “Wij hebben ons laten leiden door de verkiezingsuitslag. Leefbaar 3B bleef de grootste partij dus mocht het initiatief nemen. VVD & PvdA verloren. D66 & Christen Unie wonnen. Wij wilden de verkiezingsuitslag recht doen”.

2. Vraag aan D66: Wij missen in het akkoord een passage over de zondagsopening van winkels. Is dit een vrije kwestie geworden? Reactie van Jeroen Heuvelink: “Dat klopt!”

3. De financiële claim bij het rijk is volgens het coalitieakkoord van de baan. Samen met het niet verhogen van de lasten was dit het speerpunt in het CDA verkiezingsprogramma. CDA heeft dus fors ingeleverd in het coalitieakkoord. Kan het CDA in het openbaar uitleggen wat hen er toe bewogen heeft om deze draai te maken? Reactie van Matthijs Ruitenberg: “CDA heeft geen draai gemaakt. De afgelopen jaren hebben wij juist benut om te herbronnen”.

4. Vraag aan Leefbaar 3B: Waar zijn de starterswoningen van 140.000 euro gebleven? Reactie van Wouter Hoppenbrouwer: “Dit concrete bedrag is inderdaad in het coalitieakkoord komen te vervallen. Maar wij blijven ons natuurlijk inzetten voor goedkope koopwoningen”. PvdA fractie ziet hier de hand van CDA en D66 die niets voor 140.000 euro starterswoningen voelen omdat zij denken dat de gemeente dan financieel moet bijspringen om betaalbare grondprijzen mogelijk te maken. Wat ons betreft klinkklare onzin. Een markt conforme grondprijs is ook bij starterswoningen mogelijk

5. Vraag aan Leefbaar 3B & CDA: Waarom wethouders van buiten aangetrokken? Waren er geen geschikte kandidaten uit Lansingerland zelf? Van buiten aantrekken is niet logisch gezien de sterke oriëntatie op de sociaal-culturele traditie van de drie kernen in het akkoord. Reactie van Wouter Hoppenbrouwer en Matthijs Ruitenberg: “Wij hebben ons best gedaan om een geschikte kandidaat binnen onze gemeentegrenzen te vinden. Maar dat is niet gelukt’. Vraag van Gerard Bovens aan Matthijs Ruitenberg: “Speelde daarbij voor kandidaten uit Lansingerland zelf misschien een mogelijk afbreukrisico mee?” Antwoord: “Nee”. Wethouder Abee aan het eind van het debat hierover: “Ik vind het nog niet opportuun om naar Lansingerland te verhuizen. Dat heeft ook te maken met de politieke stabiliteit die zal moeten blijken. Ik zeg het maar eerlijk”. Wij stemden dus tegen zijn benoeming.

Fietspad station Rodenrijs-station Westpolder is klaar!

Fietspad station Rodenrijs-station Westpolder is klaar!

Het debat spitste zich toe op de manier waarop de coalitie het herstelplan wil gaan vormgeven. Leefbaar 3B wil de eigen financiële broek” blijven ophouden maar sluit niet uit dat hulp van het Rijk nodig is, eventueel via het opstarten van de artikel 12 procedure. Het CDA kiest voor en stap voor stap verhoging van de OZB naar 120% omdat zij denkt dat dit de sleutel is voor eventuele rijkssteun. “De eigen broek ophouden” kwam in hun verhaal niet voor. D66 benadrukte de procesmatige kant en schetste het traject voor het herstelplan dat tot eind 2015 moet lopen en in de begroting van 2016 vorm moet gaan krijgen. De tijd wordt ingevuld met de bezuinigingsdialoog met inwoners en maatschappelijke organisaties, het herijken van onze budgetten aan die van de referentiegemeenten en een kritische toets van ons investeringsprogramma. Op het eind van dit traject volgt de beantwoording van de vraag of wij onze eigen broek kunnen ophouden of dat er rijksteun nodig is. De ChristenUnie liet zich in het debat niet echt uit over het herstelplan. Hun verhaal ging vooral over investeren in vertrouwen voor de toekomst. Wat wij node misten was een beschouwing over het tijdens de afgelopen 8 jaren door ons in hen geïnvesteerde vertrouwen.

In ons weekverslag 12 van 4 april 2014 berichtten wij: “Eigenlijk kent Lansingerland maar een enkel echt agendapunt: ‘Hoe komen wij zo snel mogelijk tot financieel herstel?’ Eind februari 2014 werd duidelijk dat de tekorten op de begroting 2018 oplopen tot 14 miljoen euro structureel. Gingen wij aanvankelijk nog uit van 9 miljoen structureel tekort in 2018, inmiddels is duidelijk geworden dat ook het negatieve weerstandsvermogen van 50 miljoen moet worden ingelopen. Dat kost 5 miljoen per jaar. Onze begroting biedt nauwelijks nog ruimte voor nieuwe bezuinigingen. Sinds de begroting van 2010 is er al sprake van bezuinigingen die oplopen naar 17 miljoen in 2018. Dat is bijna 20% van onze totale begroting. Voor de PvdA is duidelijk dat er voor Lansingerland slechts een enkele oplossingsrichting is: het starten van de artikel 12 procedure. Er is in Lansingerland zozeer sprake van structureel verstorende externe factoren in onze financiële huishouding dat de financiële verdelingssystematiek in het gemeentefonds voor Lansingerland niet meer werkt”.

Nauwelijks twee maanden later zien onze financiële perspectieven er een stuk beter uit. Het oude college heeft de afgelopen maanden intensief gewerkt aan analyses en oplossingsvarianten. Zij leverde onder leiding van wethouder Marc van Dijk (VVD) een prima prestatie. Vorige week verscheen de Kadernota 2014 die voldoende aanknopingspunten biedt voor een sluitende meerjarenbegroting vanaf 2015 waarbij Lansingerland zonder steun van het rijk de eigen broek kan blijven ophouden. Ook de Voorjaarsnota 2014 laat, anders dan de in november 2013 vastgestelde begroting 2014, voor dit jaar inmiddels een sluitende begroting zien. Het preventieve toezicht kan dus van de baan als wij dit raadsbreed willen.

De PvdA Lansingerland wil direct van het preventief af en wil direct op eigen kracht zoeken naar de voor Lansingerland beste financiële strategie die leidt tot een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2015-2019. Rijksteun is niet meer nodig. De artikel 12 procedure is nu gelukkig van de baan. De nieuwe coalitie kan met een gerust hart de Sixtijnse kapel verlaten. We ‘herbronnen’ voortaan op eigen kracht en houden een goed oog voor alle financiële risico’s die er de komende jaren kunnen ontstaan. De Kadernota 2014 is daar helder over!

Wanneer wij er voor kiezen om zowel een sluitende meerjarenbegroting te realiseren en ook via de begroting te bouwen aan een, op termijn, voldoende weerstandsvermogen, dan moet er voor de periode 2015-2018 een oplossing gevonden worden voor een tekort van, inmiddels, 3.5 miljoen per jaar. Vanaf 2019 loopt het tekort weer op naar ruim 5 miljoen met een uitschieter naar 8 miljoen in 2023. We zijn er dus nog lang niet maar de korte termijn ziet er al met al een stuk dragelijker uit. Feit is wel dat met de kennis van nu de financiële problematiek nog zeker 10 jaar aandacht zal blijven vragen.

Het voormalige college presenteerde een viertal scenario’s voor financieel herstel. (pagina 26 Kadernota 2014). Op het eerste oog komt scenario 1 aardig overeen met onze PvdA ideeën. Direct schoon schip maken dus. Geen uitstel. Wij willen wel een stevige discussie of het echt nodig is om de versterking van het weerstandsvermogen via de begroting te laten lopen. Wellicht kan dit (geheel of voor een deel) ook op rekeningbasis. De jaarlijkse overschotten op de jaarrekening worden dan ingezet om het weerstandsvermogen te versterken. Wat wij zeker niet willen is bezuinigen op de inkomensondersteuning, ons goede armoede & minimabeleid.

Scenario 2 sluit aan bij de plannen van de nieuwe coalitie. In deze variant moeten de concrete bezuinigingen voor de komende jaren nog opgenomen worden. Die zouden dus pas in de begroting 2016 verwerkt kunnen worden.

Kortom, wij zien eind juni en begin juli 2014 een boeiende discussie over de Kadernota 2014 tegemoet.

Alles over de Kadernota 2014 is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/internet/nieuws_264/item/kadernota-2014-gemeente-lansingerland_57946.html Lees het want het is de moeite dik waard!

College op 2 juni voor de laatste keer in de oude samenstelling in de raadszaal

College op 2 juni voor de laatste keer in de oude samenstelling in de raadszaal

ROTTERDAM-LANSINGERLAND AIRPORT

Ook deze week hebben wij via ons fractielid Sam de Groot aandacht voor Rotterdam The Hague Airport en niet voor niets want er staan belangrijke dingen te gebeuren. Zo is er, na navragen van ons, sprake van nieuwe onderhandelingen van de gemeente Rotterdam over de zeggenschap met betrekking tot het vliegveld. Deze zeggenschap ligt nu grotendeels bij Schiphol waar zoals wij weten de gemeente Amsterdam grootaandeelhouder van is. Toch wel raar dat over zaken die ons als Lansingerland direct raken, besloten wordt in de gemeenteraad van Amsterdam.

De DCMR heeft afgelopen woensdagavond een goede presentatie gehouden over de metingen en meldingen van klachten met betrekking tot de overlast die de aanwezigheid van de luchthaven met zich meebrengt. De conclusie van DCMR is dat het aantal klachten niet toeneemt en ook niet afneemt maar dat er twee zaken om bijzondere aandacht vragen (die overigens maar op 200 van de circa 5500 klachten betrekking hebben). Ten eerste de vluchten waarbij op basis van besluitvorming van de luchtverkeersleiding de vliegtuigen af moeten wijken van hun vaste (minder overlast gevende) route. Het blijkt dat bij bepaalde windrichtingen het luchtverkeer van Schiphol zo dichtbij komt dat in verband met de veiligheid de vliegtuigen die opstijgen in Rotterdam eerder en met minder hoogte over de bebouwde (meestal Rotterdam) vliegen. Het is een goed punt om aan te kaarten bij de bestuurlijke overleggen om te kijken of hier iets aan te doen is. Een tweede extra overlast gevende punt zijn de zogenaamde positievluchten. Als een vliegtuig niet op de plek is geëindigd waar de volgende vlucht moet beginnen moet er een korte vlucht (meestal tussen Rotterdam en Amsterdam) plaatsvinden. De afstand is dan zo kort dat direct na opstijgen de landing al weer ingezet wordt met als gevolg dat deze vliegtuigen andere routes met minder hoogte volgen.  Ook hiervoor is het de moeite waard om te kijken of er iets te doen valt.

Wij hebben als PvdA gevraagd of er wat betreft de overige 5200 klachten bijzonderheden te noemen of te vinden zijn zodat we ook voor deze klachten op zoek kunnen naar een oplossing. De DCMR gaf aan dat er zo op het eerste gezicht geen rode draad zit in de klachten maar dat ze dit voor ons uit gaan zoeken en in juli daarover terug rapporteren.

Nog veel belangrijker is de nieuwe luchtvaartwet. Omdat deze nieuwe wet er is moet de Minister een nieuw luchtvaartbesluit nemen. Tegelijkertijd is de gemeente Rotterdam begonnen met het actualiseren van het bestemmingsplan (de laatste update was in 1961) wat betrekking heeft op het vliegveld. Dit betekent dat er nu twee zware procedures tegelijk lopen waarbij de gemeente en de inwoners de volle aandacht moeten hebben.

In beide trajecten wordt rekening gehouden met een groei scenario van de luchthaven. In het bestemmingsplan betreft dit de gebouwen en infrastructuur op de luchthaven zelf maar in het luchthaven besluit gaat dit ook over het aantal vluchten.  Wat betreft het laatste is aangegeven dat groei dan plaats gaat vinden binnen de huidige geluidsnormen. Dit laatste is mogelijk door het inzetten van stillere vliegtuigen. Wij hebben eerder reeds aangegeven voorstander te zijn van het 50/50 principe waarbij 50% van de geluidswinst bij een stiller vliegtuig gebruikt mag worden voor groei van de luchthaven en 50% ten goede komt van de bewoners wat in principe inhoudt dat de geluidsoverlast op de langere termijn minder wordt.

Tot slot hebben wij, zoals ook in de eerdere raadscommissie, ook vragen gesteld over het Masterplan van de luchthaven. In dit Masterplan wordt de economische Ontwikkeling van de luchthaven beschreven. Wij zouden graag zien dat Lansingerland als directe buur een plek krijgt in de ontwikkelingsplannen van de luchthaven. De luchthaven heeft aangegeven dat dit zeker niet uitgesloten en dat zij graag in overleg gaan met de gemeente hierover.

Wij willen graag dat de geluidsoverlast van de luchthaven minder wordt, wij willen ook dat als er interessante economische ontwikkelingen zijn, Lansingerland en haar inwoners daar mee van gaan profiteren. Het gaat om eerlijk delen van lasten maar ook van lusten.

Waarom dan ook van verschillende noden geen deugd maken? Laten we eerlijk zijn, wie wil er ooit op Wilderszijde wonen, direct naast de HSL, een nog aan te leggen snelweg en vlakbij een aanvliegroute? Waarom wordt Lansingerland bijvoorbeeld geen aandeelhouder van de luchthaven waarbij we de ‘waardeloze’ grond van Wilderszijde inbrengen om daar een prachtig transferium te vestigen inclusief de goede openbaar vervoer verbindingen die er al zijn, parkeergelegenheid, hotels en hoogwaardige kantoren, en waarom geen halte van de HSL dan is het helemaal compleet (en rijdt deze niet zo hard dus minder geluid). Van de bedrijvigheid die ontstaat gaan onze andere bedrijven en dus de inwoners dan ook profiteren en we hebben meer invloed.

We waarderen het inmiddels goed groeiende olifantsgras op Wilderszijde maar bedrijfseconomisch wordt dit natuurlijk nooit op bouwgrond. Het enige verdere alternatief is namelijk om de grond volledig af te boeken en weer om te zetten naar landbouwgrond waarbij de inwoners van Lansingerland de rekening zullen betalen.

Bouw winkelcentrum Westpolder

Bouw winkelcentrum Westpolder

MUSEUM BLEISWIJK GERED

Het museum in Bleiswijk dreigde gesloten te worden omdat zij in de toekomst de huur niet meer kunnen betalen. Dat komt omdat het museum vanwege het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente een lagere financiële ondersteuning ontvangt. De museum directie was natuurlijk in zak en as maar op de valreep zorgde aftredend PvdA wethouder Cultuur, Ruud Braak, via de Kadernota 2014 toch nog voor een oplossing.

Per 1 juli 2014 is de Wet markt en Overheid van kracht. Deze wet verplicht het overheden om op het gebied van vastgoed op gelijke voet als marktpartijen te opereren. Dit moet leiden tot het vaststellen van marktconforme huurtarieven. Daarnaast maakt het vastgestelde nieuwe subsidiebeleid het noodzakelijk om huurtarieven te herzien. Dit omdat er niet langer gesubsidieerd wordt in de huur, terwijl de huidige huurtarieven in enkele gevallen veel hoger zijn dan marktconform. Bovendien zijn de huurtarieven historisch gegroeid. Zij zijn nog een uitvloeisel van de voormalige gemeenten, waardoor er soms een zeer verschillend huurbedrag gevraagd wordt voor het gebruik van een gelijke tijdseenheid van een vergelijkbare ruimte. Het voldoen aan de wet Markt en Overheid, het harmoniseren en uniformeren en op realistisch niveau brengen van de huurtarieven leidt gesaldeerd tot € 67.000 minder aan inkomsten. Het volgens de Wet Markt en Overheid vaststellen van realistische, marktconforme huren geldt ook voor het Museum in Bleiswijk. De geraamde inkomsten zijn onderdeel van het eerdergenoemde saldo. Deze publieke functie in het kader van educatie en behoud van cultureel erfgoed kan behouden blijven door de huur van ca. € 12.000 als een bijdrage ten laste van functie archeologie en oudheidkunde te vergoeden.

Bij de besluitvorming over de Kadernota 2014 heeft de raad het laatste woord hierover. Wij steunen natuurlijk het Bleiswijkse Museum van harte!

Annie M.G. Schmidtpark ter hoogte van Boterdorpseweg

Annie M.G. Schmidtpark ter hoogte van Boterdorpseweg

TOT SLOT

Volgende week is het weer de maandelijkse raadscommissie week. Zie voor de agenda’s: http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/

Van belang zijn de voorstellen over het OV plan 2015 (zie weekverslag 19), de ontwikkelingen rond de HSL, de Voorjaarsnota 2014, de huisvesting van RTV Lansingerland en de begroting van onze regionale GGD.

Het citaat van de week betreft natuurlijk het prachtige weerbericht voor het komende pinksterweekend. Een mens leeft niet van lokale politiek alleen!

“Zaterdag beleven we een hoogzomerse dag. De maximumtemperatuur komt uit op 23 graden in het Waddengebied, 26-29 graden in de kustprovincies en een tropische 30 tot 32 graden op verschillende plekken in het binnenland! Het is daarbij vrij zonnig. Strakblauwe luchten zijn er niet, want er trekken velden hoge bewolking over het land. Eind van de middag en in de avond steekt in het westen van het land een verkoelende zeewind op. In de avond zou vooral in het westen en zuidwesten een enkele onweersbui kunnen ontstaan.

Zondag, Eerste Pinksterdag, is het in het westen en noordwesten van het land duidelijk minder warm dan zaterdag. De maxima komen uit tussen 20 en 24 graden. Het midden en oosten krijgen nog te maken met zomerse temperaturen van 25-28 graden.

Daarbij zijn in het westen zonnige perioden en blijft het overdag grotendeels droog. In het warme binnenland is het broeierig met kans op regen- en onweersbuien. ’s Avonds neemt ook in de noordwestelijke helft van het land de kans op buien toe.

Maandag, Tweede Pinksterdag, bevindt het hele land zich weer in de warme lucht. Het wordt maar liefst 23 tot 27 graden in de kustgebieden en 28 tot 32 graden landinwaarts. Er is veel ruimte voor de zon, maar een lokale onweersuitbraak behoort ook tot de mogelijkheden”. Bron: http://www.weeronline.nl/weerbericht-nederland

Mooie pinksterdagen toegewenst!

Tot de volgende week,

Fractie PvdA Lansingerland, 6 juni 2014

DSC00999

 

Dag wethouders!

Dag wethouders!

 

Zicht op station Rodenrijs

Zicht op station Rodenrijs