5 november 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 2 – 6 NOVEMBER 2015

Dit 35ste weekverslag in 2015, aflevering 369 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de commissie van het Hoogheemraadschap Delfland zich boog over het plan om de kwijtscheldingsregeling te schrappen, de gemeenteraad zich boog over de begroting 2016-2019 en wij van het college een antwoord kregen op onze schriftelijke vragen over de bouwplannen bij de RK kerken in Berkel en Rodenrijs

RK KERK & GEMEENTE KUNNEN HET GOED MET ELKAAR VINDEN

De gemeente Lansingerland en de RK Kerk in Berkel en Rodenrijs kunnen prima met elkaar door één deur. Dat blijkt uit het antwoord van het college op onze schriftelijke vragen over het principebesluit van het college om medewerking te verlenen aan een breder gebruik van de kerkgebouwen in Berkel centrum en Rodenrijs en aan de toekomstige woningbouw op de gronden van deze kerk op de locaties in Berkel en in Rodenrijs. Het gaat daarbij om maximaal 12 grondgebonden woningen in de Burgemeester Hendrixstraat en maximaal 2 woningen aan de Anjerdreef. De RK parochie heeft beide verzoeken ingediend omdat zij staat voor de kostbare renovatie van het kerkgebouw aan de Noordeindseweg. De parochie wil dit mede-financieren door herontwikkeling op beide locaties en via een breder gebruik van de kerkgebouwen. Daar zit nu nog de bestemming ‘religie’ op maar het college is bereid om beide gebouwen ook ‘voor andere maatschappelijke doelen’ te bestemmen. Ook wil het college medewerking geven aan de bouw van woningen op beide plekken. “Het behoud van het kerkgebouw en de bijbehorende pastorie aan de Noordeindseweg (beiden gemeentelijk monument) is voor zowel het kerkgenootschap als voor de gemeente van belang”. Het college voegt daar aan toe dat “bij de beoordeling van het verzoek van de parochie de ruimtelijke aanvaardbaarheid leidend is geweest”.

Het college geeft toe dat er mogelijk sprake is van enige concurrentie met andere bouwlocaties in Lansingerland maar vindt woningbouw op deze plek aanvaardbaar omdat het om een kleinschalige ontwikkeling gaat binnen een bestaande woonwijk. Ook deze nieuwbouw valt onder de regionale afspraak dat er jaarlijks maximaal 400 woningen per jaar mogen worden gebouwd. Het complete antwoord is te vinden op: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201555-pvda-over-woningbouw-op-gronden-van-rk-kerk-in-berkel-en-rodenrijs_70475.html

Duidelijk wordt uit de antwoorden op onze vragen dat het college van Lansingerland de RK Kerk in Berkel en Rodenrijs een dienst wil bewijzen. De welwillende insteek daarbij is het gezamenlijke belang van het in stand houden van een gemeentelijk monument. Dat het college zich daarbij zelf de nodige concurrentie aandoet wordt voor lief genomen. Voor een gemeente die elke cent moet omdraaien, valt de soepele coulance bij de gemaakte afwegingen op. De invloed van de overwegend dorps-christelijke signatuur van zowel ons dagelijks bestuur als coalitie mag niet uitgesloten worden. De geur van een soepele verstandhouding tussen mijnheer de wethouder en mijnheer pastoor is zélfs in het moderne Lansingerland nog niet helemaal vervlogen!

RK Kerk aan de Noordeindseweg

RK Kerk aan de Noordeindseweg

GOLF AAN PROTESTEN TEGEN PLAN DELFLAND OM KWIJTSCHELDING AF TE SCHAFFEN

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland wil de kwijtschelding van de zuiveringsheffing afschaffen: 50 % in 2016 en 100% in 2017. De opbrengst wil het college gebruiken om de tarieven voor iedereen te verlagen. Een gewoon huishouden betaalt dan alleen een paar euro per jaar minder. In de coalitie zitten onder meer VVD en CDA. Op 3 november is het voorstel van het college behandeld in de commissie Bestuur, Ondersteuning en Bedrijfsvoering. De PvdA verzet zich al enige tijd tegen deze afschaffing. NIBUD heeft uitgerekend dat minima 20 tot 50 euro per maand overhouden om calamiteiten op te vangen: wasmachine vervangen, fiets van een kind herstellen enz. Tegen de ontwerpverordening waarin de afschaffing wordt geregeld zijn zeer vele zienswijzen ingediend, onder andere door alle gemeentebesturen en de PvdA-Lansingerland. Het is opmerkelijk dat alle gemeenten in het werkgebied van Delfland in actie zijn gekomen voor hun burgers met een minimuminkomen. Alle zienswijzen worden door het college van Delfland echter terzijde geschoven.

In de commissievergadering van 3 november werd ingesproken door o.a. wethouder Ankie van Tatenhove. Zij betoogde dat veel huishoudens zelfs niets overhouden en dat betalen aan Delfland voor hen geen optie is. Zij kunnen het waterverbruik alleen in geringe mate beïnvloeden. Bij energieverbruik ligt dat anders. Zij riep het college op om af te zien van de afschaffing van de kwijtschelding met als belangrijke argumenten: er wordt geen gat geslagen in de begroting van Delfland en afschaffing levert alleen verliezers op, geen winnaars. Naushad Boedhoe, onze afdelingsvoorzitter, is ook lid van de PvdA fractie in het hoogheemraadschap Delfland en was als commissielid aanwezig tijdens deze vergadering. Wat opviel was dat ook studenten kwamen inspreken. Ook zij hebben vaak een laag inkomen en Delft is een grote studentenstad. Ook de landelijke basisgroep sociale zekerheid van het CDA is deze week in het geweer gekomen tegen het plan van het dagelijks bestuur van Delfland. In het dagelijks bestuur is het CDA vertegenwoordigd.

De PvdA Tweede Kamerleden Yücel en Jacobi stelden deze week schriftelijke vragen aan minister Plasterk over de aanpak van Delfland. Een greep uit hun vragen: Gaat u er nog steeds van uit “dat de medeoverheden, net als nu, oog blijven houden voor mensen die geen mogelijkheden hebben om de belastingen (volledig) te betalen”? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de bovengenoemde ontwerpverordening? Zo nee, waarom niet? Houdt het waterschap Delfland oog voor mensen die geen mogelijkheden hebben om belastingen (volledig) te betalen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, op welke wijze gaat u het waterschap er op wijzen dat het oog voor deze problematiek zou moeten houden? Deelt u de mening van de PvdA dat een waterschap niet alleen een functionele taak heeft binnen onze gedecentraliseerde eenheidsstaat maar ook een rol heeft in het armoedebeleid? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en hoe verhoudt zich dat tot het feit dat vrijwel alle waterschappen behalve Delfland wel een kwijtscheldingsbeleid kennen? Deelt u de mening van de leden van de PvdA-fractie dat, aangezien er van de 30 leden in het Algemeen Bestuur van Delfland er slechts 21 gekozen zijn, er geen sprake is van een volledig democratisch gekozen bestuur noch van een volledig democratische besluitvorming ten aanzien van het kwijtscheldingsbeleid? Zo ja, waarom? Zo, waarom niet?”

Fractievoorzitter Leon Hombergen van de PvdA Delfland berichtte ons woensdag dat er liefst 300 zienswijze bij het Hoogheemraadschap binnen zijn gekomen.

De druk op de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap Delfland wordt met de dag groter. Ook vanuit eigen kring. Het is de vraag of dit bestuur daar tegen bestand en op toegerust is. De hele gang van zaken pakt negatief uit voor het imago van dit Hoogheemraadschap. In één klap is het werk in de luwte van het hoogheemraadschap volkomen gepolitiseerd. Daarmee omgaan is een vak apart. Het hoogheemraadschap heeft nog veel te leren!

Alle Kamervragen zijn te vinden op: http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a5d5e458-e654-4f52-a8ca-81a0f21d94ba&title=Het%20voornemen%20van%20het%20waterschap%20Delfland%20de%20kwijtschelding%20van%20de%20afvalwaterzuiveringsheffing%20in%20twee%20stappen%20geheel%20af%20te%20schaffen.doc

The Point in Bergschenhoek: home van het Jongerenwerk in Lansingerland

The Point in Bergschenhoek: home van het Jongerenwerk in Lansingerland

JONGERENWERK OP DE VALREEP TOCH GERED NA TUMULTUEUS RAADSDEBAT OVER BEGROTING 2016-2019

Afgelopen dinsdag vergaderde de raad met Gerard Bovens als woordvoerder namens de PvdA over de gemeentebegroting 2016-2019. Het werd een intensief en soms tumultueus debat met voor de PvdA als belangrijkste thema’s: stop de bezuinigingen op het jeugd en jongerenwerk, verhoog het aantal te bouwen woningen van 400 naar 500 per jaar, stel sociaal cultureel centrum ’t Web in Bleiswijk boekwaarde vrij in handen van een enthousiast lokaal initiatief met grootse plannen en kom snel met een beleidsplan over de toekomst van kunst & cultuur in Lansingerland. Gerard Bovens hield in de eerste spreektermijn van de raad het volgende verhaal.

Het gaat steeds beter met de gemeente Lansingerland. Voor de 8ste keer op rij zal er volgens de Najaarsnota ook in 2015 sprake zijn van een voordelig resultaat van 5.4 miljoen, de meerjaren begroting is sluitend, het ziet er naar uit dat ons weerstandsvermogen reeds in 2016 het predicaat ‘voldoende’ zal krijgen en er wordt weer volop gebouwd. Het provinciale toezicht loopt op zijn einde. Lansingerland is volop in beweging. Berkel centrum is verrijkt met een prachtig winkelcentrum, de Berkelse Westpolder is trots op hun nieuwe winkelhart en ook Bergschenhoek mag volgend jaar eindelijk gaan profiteren van een eigen bruisend dorpscentrum. In de Westpolder van Berkel en in Bleiswijk verrijzen prachtige schoolgebouwen, volgende week wordt de eerste bouwhandeling verricht voor de bouw van station Bleizo, Metro E & de ZoRo-bus lopen als een trein, er komt een bewaakte fietsenstalling en ook een parkeergarage bij station Westpolder en ons net van fietspaden is prachtig en vrijwel compleet, op de verlichting van de Landscheiding na. De inwoners van Lansingerland hebben inmiddels de prachtige Groenzoom en het immense Annie MG Schmidtpark in hun hart gesloten. Er is eindelijk een oplossing gevonden voor de geluidsoverlast van de HSL en het is goed dat er nu ook duidelijkheid is over de komst van de A13/A16. Twee zeer beladen dossiers kunnen nu dicht in afwachting van uitvoering via co-creatie. In alle drie kernen wordt, zonder onderscheid, volop geïnvesteerd.

Bovendien horen wij tot de 10 top van de sterkste economische gemeenten, vormen wij het hart van de nieuwe Metropoolregio en horen onze inwoners tot de welvarendste van Nederland. Lansingerland is nog steeds een banenmotor. Innovatie op het gebied van duurzaamheid & ondernemen staat hoog op onze agenda. Onze mondiaal werkende tuinbouw staat op hoog niveau. De paprika’s gaan sinds kort ook naar China. Lansingerland is een zeer veilige gemeente en dat willen we graag zo houden. Lansingerland is ook een sociale gemeente. De betrokkenheid & inzet van inwoners bij mensen in de knel is groot want ook hier bestaat er armoede, eenzaamheid en sociaal isolement. Het is goed dat ons college zich actief verzet tegen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland om de kwijtscheldingsregeling voor minima af te schaffen. De transitie op het sociale domein loopt tot op heden volgens plan. De ambtelijke ondersteuning verricht bergen werk. De uitdaging voor een innovatief transformatieproces staat nu voor de deur, zij het dat een speciaal innovatiebudget niet zou misstaan. Het netwerk van de sterke maatschappelijke professionele & vrijwilligersorganisaties waarover Lansingerland beschikt, draait op volle toeren.

Er is sinds 2007 door de elkaar opvolgende raden en colleges veel bereikt. De oproep “Verkwansel ons mooie Lansingerland niet!” van Leefbaar 3B, de partij die al sinds 2010 de leider van de coalitie van Lansingerland is, komt dan ook wonderlijk over. Een beeld waar de PvdA als oppositiepartij zich absoluut niet in herkent. Aan wie is deze oproep van Leefbaar 3B gericht? De PvdA fractie hoort het graag.

Natuurlijk zijn er knelpunten. Onze schuldenlast moet rap naar beneden. Dat kan wanneer wij meer en sneller woningen gaan bouwen. Met Oudeland en Bleizo/Prisma beschikken wij over vele hectares nog lege grond waarop bedrijventerreinen moeten verrijzen. Er is nog onzekerheid over hoe de decentralisatie van de jeugdzorg inhoudelijk en financieel zal gaan uitpakken. De uitvoering van de Participatiewet moet in het teken van de principiële waarde ‘vertrouwen van de overheid in de burgers’ komen te staan. Een principe dat in de rest van het sociale domein overigens regel is. Het verlaagde participatiebudget vanaf 2016 is zorgelijk. Kunst & cultuur verdienen met spoed een nieuwe impuls.

Burgerparticipatie staat terecht hoog op de agenda maar hoe dit in de praktijk en in de volle breedte vorm te geven, blijft een probleem. Te vaak is burgerparticipatie een instrument voor inwoners & maatschappelijke organisaties die toch al ruim aan de bestuurlijke bak komen. Maar denk aan de liefst 17000 inwoners die jonger zijn dan 19 jaar. Voor hen is er nog veel te weinig te doen. Aan participatieprocessen doen zij nog steeds nauwelijks actief mee. Dat geldt trouwens ook voor andere groepen in onze samenleving. Betaalbare huur en koopwoningen voor mensen met een inkomen tot modaal zijn er nog veel te weinig. Er moet veel meer gebouwd worden voor kleine huishoudens, starters en inwoners met een inkomen dat de grens om in aanmerking te komen voor een sociaal bereikbare huurwoning nét overschrijdt. De komende prestatieafspraken met de woningcorporaties en de Huurdersvereniging Lansingerland moeten hierop perspectief gaan bieden. En ook in Lansingerland zijn er nog vele mensen zonder werk en hebben ZZP’ers en andere ondernemers het soms moeilijk. Knelpunt is ook dat de Lansingerlandse coalitie nog te veel naar binnen kijkt terwijl het buiten gebeurt. We moeten wég van de zijlijn. Wat meer elan & uitstraling zou dit college beslist sieren. Het is nog wat angstig & bleekjes, beducht als zij zijn voor een coalitie die duaal opereren verheft tot de maat aller politieke & bestuurlijke dingen.

Een nieuwe discussie over onze gezamenlijke visie op hoe Lansingerland er in 2025 en 2040 uit moet gaan zien, is broodnodig. De komst van onze nieuwe burgemeester kan daarbij helpen. Zijn eerste daden zijn veelbelovend en smaken naar meer.

De PvdA fractie wil in dit debat aandacht vragen voor een drietal specifieke knelpunten:

 • Er moet meer gebouwd worden dan de gemiddeld 400 nieuwe huizen die nu jaarlijks gepland worden;
 • Een mogelijk burgerinitiatief om de toekomst van het sociaal cultureel centrum ’T Web in Bleiswijk veilig te stellen, moet een reële kans krijgen;
 • De voorgenomen bezuinigingen op het Jeugd & Jongerenwerk moeten voorlopig van de baan;

De PvdA fractie dient een motie in met als titel: “Jaarlijks 500 nieuwe huizen vanaf 2017”. Wanneer wij vanaf 2017 jaarlijks gemiddeld 500 in plaats van 400 nieuwe huizen bouwen, is het resultaat dat Lansingerland rond 2025, in plaats van in 2030, gereed is met het bouwen op de grote nieuwbouwlocaties. Versnelling van het bouwen kán positieve gevolgen hebben voor het weerstandsvermogen, de hoogte van het leningenpakket en de gemeentelijke exploitatie/programmabegroting 2017-2020. Om een groter aantal woningen te bouwen is natuurlijk wel vooroverleg nodig met de partners in de regio & de betrokken projectontwikkelaars en bouwers.

Het dictum van de motie luidt als volgt: verzoekt het college om:

 • Vanaf 2017 jaarlijks in te zetten op de bouw van gemiddeld 500 woningen in plaats van de in de Begroting 2016-2019 beoogde 400 nieuwe woningen;
 • Daartoe overleg te plegen met de regio partners en de betrokken projectontwikkelaars en bouwers;
 • In de Kadernota 2016 in de vorm van een scenario toe te lichten wat de (globale) financiële gevolgen van een verhoging van het aantal te bouwen woningen tot gemiddeld 500 zullen zijn, daar waar het gaat om de ontwikkeling van het weerstandsvermogen, de hoogte van het leningenpakket, de gemeentelijke exploitatie/programmabegroting 2017-2020 en de eventuele extra ontwikkelingskosten;

De PvdA fractie dient ook een amendement in met als titel: “Amendement boekwaarde ’t Web’. Hoge huren en lage subsidies maken het voor de gebruikers van MKC ’t Web in Bleiswijk moeilijk om ook in de toekomst gebruik te blijven maken van de ruimten van MKC ’t Web. Overdracht van eigendom, verlaging van de exploitatielasten en zelf-initiatieven vanuit de Bleiswijkse samenleving zijn een probaat middel om voor een bloeiende toekomst te gaan zorgen. Bovendien zorgt afschrijving van de resterende boekwaarde voor een besparing in de gemeentelijke exploitatie. Dit levert een voordeel in de meerjarenbegroting op. Het voorgestelde amendement is conform de wettelijke regeling voor schoolgebouwen, waarbij de eigendom om niet wordt overgedragen, maar na beëindiging van de activiteiten weer terugkomt bij de gemeente. Het sluit bovendien goed aan bij de college notitie over de toekomst van de maatschappelijke organisaties die in deze maand op de agenda van de raadscommissie Samenleving staat.

Bij de overdracht horen natuurlijk ook voorwaarden die door het college en een initiatiefgroep via een proces van co-creatie zullen moeten worden uitgewerkt en vastgelegd. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan:

 1. Een meerjaren inhoudelijk & financieel werkplan dat een goede basis zal gaan bieden voor een gezonde & bloeiende toekomst van de maatschappelijke initiatieven die gebruik willen gaan maken van ’t Web;
 2. Een juridisch sluitende overdrachtsregeling, een adequate beheerorganisatie/stichtingsvorm waarin mogelijk ook de gemeente actief in participeert.
 3. Een sluitend toekomstig exploitatieplan waarin ook het groot onderhoud geregeld is;
 4. Een regeling dat het eigendom weer terug moet vallen aan de gemeente in geval van staken van de exploitatie van ’t Web door de initiatiefgroep;

De PvdA fractie wil voor de initiatiefnemers & het college ruimte scheppen om een creatieve dialoog aan te gaan om de toekomst van ’t Web veilig te stellen. Het sluit bovendien naadloos aan bij de resultaten van de eerste Alliantiefabriek.

De tekst van het amendement luidt als volgt: Het onderdeel 1 van het besluit te vervangen door:

 1. De meerjarenbegroting 2016-2019 vast te stellen waarbij
 • de resterende boekwaarde op MKC ’t Web in Bleiswijk van 740.000 euro af wordt geschreven en dit bedrag ten laste wordt gebracht van de algemene reserve;
 • het eigendom van MKC ’t Web voor een bedrag van 1 euro wordt overgedragen aan een initiatiefgroep die zorg wil gaan dragen voor de toekomstige exploitatie van dit gebouw.

Een door de collega’s van WIJ Lansingerland, mede namens ons, in te dienen amendement om de directe toekomst van het jeugd en jongerenwerk veilig te stellen, steunt de PvdA fractie natuurlijk graag.

Het debat in de raad van Lansingerland stond sinds 2009 vooral in het teken van de zorgen over ons grondbedrijf en het noodzakelijke financiële herstel. De PvdA fractie pleit er voor om deze agenda nu snel te verbreden. Lansingerland is economisch en sociaal een zeer kansrijke gemeente. Ondanks alle financiële kommer & kwel is er de afgelopen jaren heel veel tot stand gebracht. Petje af en veel dank aan het ambtelijke apparaat, ze verzetten bergen goed werk. Lansingerland is een fantastische gemeente om te wonen en te ondernemen. Een snel veranderende wereld vraagt om een nieuw en hoopvol perspectief zonder populisme. Maar vraagt ook om een college dat met veel meer durf & elan dan nu aan de slag gaat. Een nieuw maatschappelijk & politiek debat over waar wij in Lansingerland in 2025 & 2040 willen staan, is broodnodig. Daar moeten we in het nieuwe jaar direct mee gaan beginnen. Wat de PvdA betreft neemt de raad hierbij het voortouw.

Bijna klaar! Bergschenhoek winkelcentrum.

Bijna klaar! Bergschenhoek winkelcentrum.

Tot zover het verhaal van Gerard Bovens. Hoe ging het verder? De coalitiepartijen kwamen met een amendement om de bezuiniging op het jongerenwerk voor 2016 terug te brengen van 50.000 naar 30.000 euro. Voor de jaren daarna moet een oplossing komen bij het debat over de Kadernota 2016 en het toekomstige preventieve jeugdbeleid. Samen met WIJ diende de PvdA fractie een amendement in om het jongerenwerk in ieder geval tot 2019 veilig te stellen. Er is daarvoor voldoende budgettaire ruimte beschikbaar omdat Lansingerland de komende jaren meer bezuinigt (13 miljoen) om het weerstandsvermogen te versterken dan feitelijk noodzakelijk is (10 miljoen). Het debat in de raad kwam volledig vast te zitten omdat de coalitie geen krimp gaf. Een laatste felle interventie van Gerard Bovens in de richting van wethouder Jeroen Heuvelink, die ons inziens wel erg achterover leunde en zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid niet nam, leidde tot een plotselinge ingreep door de fractie van Leefbaar 3B die het allemaal te veel werd. Zij stelden voor om 20.000 euro van het voordelig resultaat op de Najaarsnota 2015 (liefst 6.4 miljoen) door te schuiven naar het jongerenwerk. De coalitie besloot vervolgens om in de volgende raadsvergadering met een amendement te komen om dit te regelen. Een redding op het nippertje. Opvallend was opnieuw de breekbare relatie tussen het CDA en Leefbaar 3B. Voor het CDA zijn er maar twee dingen van belang: een robuuste begroting en het lokale verenigingsleven. De maatschappelijke werkelijkheid van nu teruggebracht tot de verhoudingen van 1955. Leefbaar maakt zich zorgen over het gehele voorzieningen niveau. Het piept en kraakt tussen die twee partijen, dat werd donderdagavond opnieuw duidelijk.

Ons amendement om MKC ’t Web in Bleiswijk om niet over te dragen aan een initiatiefgroep die er een bruisend sociaal cultureel centrum van wil gaan maken, redde het niet. Alleen Leefbaar 3B ging met ons mee. De rest van de raad, gesteund door het college, zag beren op de weg: “Scheppen we geen precedent t.a.v. ander gemeentelijk maatschappelijk vastgoed, hoe ziet het businessplan er uit, is het allemaal niet te vroeg?”. Wat onze fractie al aan zag komen, gebeurde: met veel trompetgeschal en veel gemeentegeld wordt er een “Alliantiefabriek” opgetuigd, iedereen wordt lekker gemaakt, wethouders treden op als bevlogen trekkers, de flessen bubbeltjes wijn worden open gerukt, we roepen dat we ‘anders gaan besturen’ en houden enthousiaste burgers voor dat hun wensen centraal staan. Maar wanneer het puntje bij paatje komt, valt de raad direct terug op de traditionele bestuursreflex en is de Alliantiefabriek plots heel ver weg verwijderd van de raadszaal. Je kon er natuurlijk op wachten en ons amendement maakte het duidelijk.

Volgende week donderdag spreekt de raadscommissie Samenleving over de toekomst van al het gemeentelijke maatschappelijke vastgoed. Het ligt voor de hand dat de raad vervolgens binnenkort toch zal gaan besluiten om ’t Web om niet over te dragen aan een bestuur in oprichting dat al staat te trappelen om aan de slag te gaan.

Ook onze motie om vanaf 2017 per jaar 500 huizen te gaan bouwen, haalde het niet. Koud watervrees van wethouder Abee, die dit wel graag zegt te willen maar zich hier op papier niet op wil vastleggen, is de voornaamste oorzaak. Hij vertelde wel dat er in de jaarplanning van 2018 inmiddels 484 nieuwe woningen op de rol staan. Die 500 woningen worden dus zeker bereikt. Wanneer je de nu al geplande aantallen vanaf 2016 bij elkaar optelt, zie je dat Lansingerland al rond 2025 in plaats van in 2030 het beoogde aantal van 5000 nog te bouwen woningen zal hebben gerealiseerd. De Kadernota 2016 zal daar, zo voorspellen wij (wethouder Abee weet uit ervaring dat onze voorspellingen altijd kloppen), definitief helderheid over brengen. Het doel van onze motie wordt dan ook zeker bereikt.

Omdat de stad steeds populairder is om te wonen is in de steden behoefte aan zeker 230.000 extra woningen, zo berichtte RTV Rijnmond afgelopen donderdag: ‘Maar als gemeenten hun huidige bouwplannen niet aanpassen, worden er bijna 100.000 huizen te weinig bijgebouwd. Samen met de gemeenten wil de provincie Zuid-Holland op zoek gaan naar oplossingen voor het woningtekort’. Meer ambitie en geloof in zich zelf zou wethouder Abee niet misstaan. Er liggen grote kansen!

En dan tenslotte onze broodnodige Kunst & Cultuur. Die is hard aan een nieuwe, stevige impuls toe. Dat bleek ook uit de verhalen van de vele insprekers tijdens de begrotingsraadsvergadering. Wethouder Van Tatenhove beloofde in het begin van het nieuwe jaar met een nota te komen. Hoe belabberd de huidige situatie is, staat in het antwoord op onze vragen aan het college van maart 2015: http://www.lansingerland.nl/politiek-en-bestuur/raadsvragen_43623/item/raadsvraag-201510-pvda-betr-stand-van-zaken-kunst-en-cultuur-in-lansingerland_65863.html

Parkzoom Bergschenhoek

Parkzoom Bergschenhoek

TOT SLOT

Aanstaande maandagmiddag gaat de PvdA Lansingerland op (een door secretaris Raymond Tans, die gelukkig bij ons blijft en geen staatssecretaris EZ wordt) werkbezoek bij Koppert Biological Systems in Rodenrijs. Samen met onze Tweede Kamerleden John Kerstens en Astrid Oosenbrug, ons Statenlid Anne Koning en de voorzitter van LTO Glaskracht Midden ZH gaan wij ons verdiepen in de innovatie en de werkgelegenheidsaanpak van dit internationaal werkende bedrijf. ’S avonds om 19.30 uur is er de PvdA ledenvergadering in ’t Manneke met Kamerlid John Kerstens als spreker en raadslid Petra Verhoef als zijn co-referent. John Kerstens zal spreken over de Participatiewet en minimabeleid en ‘Goed Werk”. De bijeenkomst is natuurlijk openbaar. Verder is het de maandelijkse commissieweek. Zie de agenda’s: http://www.lansingerland.nl/agenda/vergaderagenda_43875/

Wat deden wij in dezelfde week in 2014? Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2014/11/07/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-november-2014/ Het was toen de week waarin de raad groen licht gaf aan de start van de drie grote decentralisaties, het debat over de gemeentebegroting plaats vond, de Tweede Kamer een VVD & PvdA motie over de HSL overlast unaniem omhelsde, het college nog geen zin had om de Regenboogvlag te hijsen en wij schriftelijke vragen stelden over de parkeeroverlast in Rodenrijs West.

Het citaat van de week komt uit de Volkskrant van maandag 2 november 2015 en is van de hand van René Cuperus, cultuurhistoricus. De titel van zijn verhaal is: “De democratische Bermudadriehoek”. Het citaat: “De democratie heeft twee Achilleshielen. Zij is uitermate kwetsbaar voor kritiek op representatie en responsiviteit, voor de kritiek dat de elite der bestuurders niet langer de bestuurden vertegenwoordigen maar vooral zichzelf. In een meritocratische standenmaatschappij is dat oppassen geblazen. Verder is de democratie kwetsbaar op haar prestaties. Verdeeldheid en krachteloze compromissen kunnen de roep om een sterke, autoritaire leider ontketenen. Het is dan ook zaak voor de gematigde krachten van het midden zich opnieuw uit te vinden om de segregatie en fragmentatie in de samenleving te stoppen. Onze democratie schreeuwt om verbindingen tussen de nieuwe zuilen van hoger en lager opgeleiden, en oude en nieuwe Nederlanders”. Zijn analyse is dat dit vraagstuk het probleem van de klimaatcrisis en duurzaamheid verre overtreft: “Want de komende decennia gaan (helaas) niet over windmolens, zeewier revolutie of CO2 emissies. Nee, die gaan niet over groene duurzaamheid maar over maatschappelijke en democratische duurzaamheid. Niet de temperatuurstijging van de aarde maar de politieke opwarming van de samenleving zal eerst en vooral onze top-aandacht vergen”.

Tot de volgende week!

PvdA fractie Lansingerland, 6 november 2015

Bus 174 is eindelijk terug in de Kerkstraat van Bergschenhoek

Bus 174 is eindelijk terug in de Kerkstraat van Bergschenhoek

Bijna klaar! Bergschenhoek winkelcentrum.

Bijna klaar! Bergschenhoek winkelcentrum

Bouwen in de Parkzoom in Bergschenhoek

Bouwen in de Parkzoom in Bergschenhoek

Nieuwe kunst in buitenruimte in de Berkelse Noordpolder

Nieuwe kunst in buitenruimte in de Berkelse Noordpolder

Pomp & kunst in de Berkelse noordpolder