5 oktober 2017

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 2 – 6 OKTOBER 2017

Dit dertigste weekverslag in 2017, aflevering 446 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de raadscommissie Algemeen Bestuur debatteerde over de mogelijke verkoop van Eneco aandelen, de weekend nachtmetro er eindelijk zal gaan komen, omwonenden zich zorgen maken over de toekomstige bebouwing op de locatie van de maalderij Treurniet in Berkel centrum en de commissie Samenleving sprak over de plannen om Huize Sint Petrus te behouden en tevens de stand van zaken in het sociale domein in de eerste helft van 2017 onder de loep nam. Het was ook de week van college-antwoorden op raadsvragen en van een goed gesprek over het al dan niet verkopen van gebouw De Snip in Bleiswijk centrum. De foto’s bij dit weekverslag tonen een aantal oude pandjes in Bleiswijk centrum.

RAADCOMMISSIEDEBAT OVER VERKOOP AANDELEN ENECO

Afgelopen woensdagavond debatteerde de raadscommissie Algemeen Bestuur eindelijk over de vraag of de gemeente Lansingerland ja dan neen het aandelenpakket in Eneco moet gaan verkopen. Lansingerland is met 3.38% de 5de aandeelhouder in grootte. De lezers van dit weekverslag zijn door onze fractie vanaf weekverslag 24 week na week uitvoerig bijgepraat over de acties van onze fractie op www.lansingerland.pvda.nl De inbreng van de PvdA-fractie in het debat in de raadscommissie van woensdag was als volgt:

53 gemeenten, waaronder Lansingerland, staan voor de keuze om het aandelenpakket in Eneco te houden of af te bouwen. Het woord ‘afbouwen’ suggereert een gefaseerde afbouw maar mag zo niet gelezen worden. Het gaat wel degelijk om een volledig in de markt zetten van alle aandelen die de gemeenten in bezit hebben. De PvdA-fractie zal zich niet scharen achter het raadsvoorstel. Tijdens de raadsvergadering van 26 oktober zullen wij dit voorstel zeker gaan amenderen.

Centraal in dit debat staat de interpretatie van het begrip ‘publiek belang’. De Aandeelhouderscommissie (AHC) waarin ook Lansingerland samen met 8 andere gemeenten zitting heeft, is van oordeel dat het publieke belang er niet om vraagt om aandeelhouder te blijven. Het raadsvoorstel geeft een keurige opsomming van de overwegingen. Kern van het verhaal is dat het aandeelhouderschap van Eneco geen randvoorwaarde voor gemeenten is om effectief duurzaamheidsbeleid te voeren en dat het bovendien niet passend is om als lokale overheden aandelen te houden in een commercieel werkende, internationale onderneming. Dat zou naar ‘beleggen’ rieken. Bovendien wordt het argument opgevoerd dat de gemeentelijke aandeelhouders geen of bijna geen invloed kunnen uitoefenen op het door de raad van bestuur en de commissarissen te voeren beleid. Dit kan immers in de toekomst de nodige financiële risico’s met zich brengen.

Laat duidelijk zijn, de argumenten die In het raadsvoorstel genoemd worden, zijn in de gepresenteerde context logisch, zij het dat de aangedragen feiten de feitenchecker waarschijnlijk niet altijd zullen overleven. Ze sluiten naadloos aan bij een wijze van denken waarin er een scherpe, ideologische scheiding bestaat tussen overheid en markt. Voor de PvdA-fractie geldt een andere interpretatie van het publieke belang. Het gaat daarbij met name over de vraag welke instrumenten de gemeente Lansingerland nodig heeft om écht duurzaam te worden en om de huidige werkgelegenheid van de ruim 2000 Eneco mensen die in onze regio wonen. En ook in Lansingerland. Het gaat ook over hun toekomst. Voor de PvdA is de scheiding tussen markt en overheid minder van belang. Het gaat ons veeleer om de vraag welke concrete instrumenten wij als gemeente nodig hebben om onze duurzame toekomst effectief & succesvol handen en voeten te geven en om de werkgelegenheid van onze bij Eneco werkende inwoners, veilig te stellen.

Juist in een periode waarin duurzaamheid één van de belangrijkste politieke thema’s is, want het gaat om het veilig stellen van onze toekomst, moet de rol van de overheid groot zijn. Wij hebben Eneco, in deze nog prille periode van duurzaamheidsbeleid, nodig om onze lokale ambities uit te kunnen voeren. Eneco is een grote speler als het om de energietransitie gaat. Hun innovatiekracht is keihard nodig op weg naar 2050. Daar moet je als 53 lokale overheden, zeker in deze fase van transitie, bovenop zitten en aan mee willen sturen. Dat vraagt om veel meer inhoudelijke bestuurlijke betrokkenheid bij het wel en wee en bij de strategische keuzes die Eneco maakt dan de uiterst magere inzet die onze vertegenwoordigers in de AHC gedurende de afgelopen jaren hebben laten zien als het gaat om het invloed uitoefenen op het beleid en op de strategie van Eneco.

Die structuur NV kwam de AHC kennelijk goed uit want waarom waren 53 aandeelhouders, goed voor 100% van de aandelen, niet in staat om daar wijzigingen in te brengen? Hoe kan het zijn dat zij de torenhoge salariëring van de raad van bestuur hebben laten lopen?

In de NRC van afgelopen zaterdag zegt Adriaan Visser, wethouder van Rotterdam en trekker van de AHC, dat “Jeroen de Haas te ver is gegaan”. Een betere kop was geweest: “We hebben het als aandeelhouders niet goed gedaan in het verleden. We hebben het allemaal laten gebeuren”. Een letterlijk citaat trouwens uit het interview. Onze vraag aan wethouder Abee is dan ook of hij dit citaat van Adriaan Visser onderschrijft en zo ja, of hij betreurt dat de AHC in het algemeen en zijn persoon in het bijzonder zijn werk als aandeelhouder en vertegenwoordiger van Lansingerland in het verleden niet goed heeft gedaan.

Voor de PvdA-fractie is het op dit moment in de uitverkoop doen van het totale aandelenpakket niet aan de orde. Een onvoorwaardelijk ‘ja’ zeggen tegen ‘afbouwen’ waarbij de voorwaarden waaronder dit gebeurt nog niet volledig zijn uitgeschreven en waarbij de feitelijke invulling in handen van de AHC komt te liggen en niet vooraf bij de kaderstellende controlerende raden is voor ons uit den boze. De PvdA wordt daarbij mede geïnspireerd door wethouder Adriaan Visser die in de NRC van zaterdag zegt: “En wat de voorwaarden betreft, het eerlijke antwoord is dat je niet kunt garanderen of daar uiteindelijk aan wordt voldaan”. De raden mogen pas een definitief ‘go or no go’ geven als het complete akkoord in fase 2 op tafel ligt. Wat moeten we dan nog? Moeten we dit als raden pikken? Of vinden we dat dit dossier te zeer bij de wethouders ligt en te weinig bij de raden? Voor de PvdA een retorische vraag.

Het is voor ons een uitgemaakte zaak dat bij behoud van het aandeelhouderschap de rol van de AHC en de overige 44 nu op afstand staande aandeelhouders veel sterker moet worden. Zij moeten besturen en geen couponnetjes knippen! Ook als het gaat om de strategie, internationalisering en risico’s. De raden moet beter & eerder in beeld dan tot nu toe het geval is.

Tot slot. Het raadsvoorstel meldt over burgerparticipatie het volgende: “Burgerparticipatie levert op dit specifieke onderwerp geen extra toegevoegde waarde. Wij verwijzen u hiervoor naar de beslisboom burgerparticipatie. Deze visie wordt overigens breed gedeeld door de andere gemeentelijke aandeelhouders”. Hoe regentesk wil je het hebben? Een operatie die voor onze gemeente zo’n 100 miljoen kan omvatten en het hart van onze duurzaamheids- & werkgelegenheidsaanpak raakt en dan geen burgerparticipatie? Leg het onze inwoners maar uit, college!

Marc Chavannes is columnist bij NRC & ‘Correspondent’ en schreef het volgende verhaal dat aansluit aan de visie van de PvdA-fractie. Zie: https://decorrespondent.nl/7408/wat-is-belangrijker-duur-of-duurzaam-wie-om-het-klimaat-geeft-verkoopt-eneco-niet/1615654590176-763bd2fb

Het werd woensdagavond een twee uur durend intensief debat. Zij het vooral tussen GroenLinks en PvdA aan de ene kant en de rest van de raad aan de andere kant. Op de fracties van GroenLinks en PvdA na stemden alle fracties, inclusief WIJ, D66 en ChristenUnie, voor het collegevoorstel om de aandelen te gaan verkopen. Kanttekeningen van de voorstanders waren er nauwelijks, hoogstens over de het wat te soft geformuleerde voorwaardenpakket waaraan de verkoop in de volgende fasedoor de AHC getoetst zal gaan worden. Dat het CDA, VVD, Leefbaar 3B en Partij Neeleman voor stemden was te verwachten. GroenLinks en PvdA zullen in het afrondende raadsdebat van 26 oktober met amendementen/moties komen. In ieder geval één waarin het raadvoorstel om ‘voor’ te stemmen wordt veranderd in ‘tegen’. Een tweede amendement of motie wordt door ons overwogen en moet dan in het teken staan van de aanscherping van het voorwaardenpakket. Dat is nu in strijd met de meest basale regels met betrekking tot de gangbare aanbestedingsregels.

Van PvdA zijde werd tijdens het debat stevig gehamerd op de actieve informatieplicht van het college. Daaraan heeft het college de afgelopen 3 jaar niet voldaan, opgezogen als het was door de AHC. Door het college is de raad de afgelopen jaren niet geïnformeerd over wat er in het Eneco dossier zoal speelde. Totdat deze zomer kwam. Dat wij het college zelf niet eerder om informatie hebben gevraagd, betreuren wij, zei Gerard Bovens tijdens het debat. “We hadden het college beter achter de bestuurlijke vodden moeten zitten, maar je moet als raad wel aanknopingspunten voor je vragen hebben en die hadden we niet.”

Het hele politieke strijdveld overziende, mag geconstateerd worden dat zowel D66 als de ChristenUnie nu afgehaakt zijn in de race om de ‘groenste partij’ van Lansingerland te worden. Alleen GroenLinks en PvdA zijn nog over als links-progressieve partijen. Dat zullen de links-progressieve kiezers in Lansingerland op verkiezingsdag 21 maart 2018 zich zeker nog herinneren. Het politieke speelveld is er sinds woensdagavond een stuk duidelijker op geworden!

 Goed nieuws uit Den Haag: donderdagavond besloot de raad aldaar om het Eneco aandelenpakket niet te verkopen. Inmiddels is zo’n kleine 20% van het totale aandelenpakket niet in de verkoop. Dat betekent dat de AHC een verkoop van 100% van de aandelen aan één geïnteresseerde dus kan vergeten. Opties als gefaseerd verkopen komen nu weer prominent in beeld. Ook interessant oor de definitieve besluitvorming in Lansingerland. Hulde voor de PvdA collega’s in Den Haag en laten we vooral ook de uitmuntende rol van de Christen Unie Den Haag niet vergeten. En nu zien hoe de rest van de aandeelhouders, Rotterdam voorop, gaat reageren!!

KAN VERKOOP ENECO AANDELENPAKKET VOORDELIG ZIJN VOOR AFLOSSING VAN ONZE LENINGENLAST?

Op 11 september 2017 stelden wij vragen aan het college over hoe voordelig is het voor de gemeente Lansingerland om een deel van het leningenpakket af te lossen met behulp van de opbrengsten van het Eneco aandelenpakket. Deze week kregen wij een reactie die wij hieronder integraal publiceren.

Vraag 1. Hoe verhoudt het vermoedelijke bedrag aan directe incidentele opbrengsten na verkoop van het gemeentelijke Eneco aandelenpakket zich ten opzichte van de doorrekening/kapitalisatie van de jaarlijks te verwachten dividendopbrengsten met daaraan toegevoegd het exacte kosten en batenplaatje verbonden aan de (vroegtijdige) aflossing van een deel van het leningenpakket?

Zoals bij u bekend bestaat het gehele traject rondom het aandeelhouderschap Eneco uit twee fasen. Fase 1 is het nemen van een principebesluit over de vraag ‘houden of afbouwen’. Centrale vraag bij dit principebesluit is welk publiek belang gerealiseerd wordt door middel van het gemeentelijk aandeelhouderschap. Het college constateert dat het aandeelhouderschap in Eneco niet noodzakelijk is om publieke belangen te realiseren of te borgen, dat de zeggenschap over Eneco beperkt is en dat het risicoprofiel van Eneco significant veranderd is en op basis van de huidige strategie verder veranderen zal. Het college neemt daarom het principebesluit om het aandelenbelang in Eneco af te bouwen. In deze fase van het proces is het niet mogelijk om een inschatting te maken van de uiteindelijke financiële effecten van een verkoop. Het daadwerkelijke transactieproces resulteert te zijner tijd in een concreet bod of in de financiële contouren van een voorgestelde beursgang. Op dat moment is er dus concreter zicht op de uiteindelijke waarde van het te verkopen aandelenpakket. Tegenover het ontvangen van een éénmalig verkoopbedrag staat wel het wegvallen van een jaarlijks begrote dividendontvangst. In de programmabegroting is een jaarlijks verwachte dividendontvangst opgenomen van EUR 1,6 miljoen. Deze inschatting is gebaseerd op 50% van de dividendverwachting van het ongesplitste Eneco. Wij verwachten voor jaareinde 2017 van Eneco een onderbouwde prognose van de te verwachten jaarresultaten en jaarlijkse pay-out ratio te ontvangen op basis van het huidig risicoprofiel en huidige strategie. Voor wat betreft de rentelasten hanteren we intern een herfinancieringsrente van 2,5%. Het college maakt de uiteindelijke financiële weging op het moment dat te zijner tijd het definitieve besluit tot verkoop ter besluitvorming aangeboden wordt. Wij gaan er wel van uit dat de verkoopopbrengst minimaal gelijk is aan de netto contante waarde van alle toekomstige kasstromen.

  1. Mocht hierover nog niets te zeggen zijn, vindt het college de aanname dat het profijtelijk is om het aandelenpakket nu te verkopen, nu niet veel te prematuur?

De uiteindelijke afweging of de verkoop van het aandelenbelang ‘profijtelijk’ is, kan pas gemaakt worden op het moment dat alle financiële informatie bekend. Deze informatie is bekend aan het einde van fase 2 namelijk een concreet bod of de financiële contouren van een voorgestelde beursgang. Eerst dient de vraag beantwoord te worden welk publiek belang gerealiseerd wordt door middel van het aandeelhouderschap. Het college constateert nu dat aandeelhouderschap in Eneco niet noodzakelijk is om een publiek belang te realiseren of te borgen en daarom voornemens is het aandelenbelang in Eneco af te bouwen. Pas daarna komt de vraag van ‘profijtelijkheid’ naar voren: indien het aandelenbelang in Eneco aangehouden wordt, om wat voor reden dan ook, is ‘profijtelijkheid’ niet aan de orde. In deze fase kan het college daarom nog geen oordeel hebben over de ‘profijtelijkheid’ van een transactie omdat daar nog geen beeld bij is c.q. kan zijn.

Kortom, beste collega’s van de VVD, jullie uitbundig pleidooi om de resultaten van de verkoop van de Eneco aandelen ten goede te laten komen van de aflossing van ons leningenpakket komt écht veel en veel te vroeg!

COLLEGE POSITIEF OVER DOORTREKKEN BUS 170 VAN RODENRIJS NAAR ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT EN SCHIEDAM

Er ligt een plan om in de toekomst de huidige ZoRo-busverbinding Rodenrijs-Zoetermeer, die voor een groot deel over een vrij liggende busbaan loopt, te gaan vervangen door een lightrail verbinding. Het idee is om deze lightrail bij het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer te laten aansluiten op de RandstadRail/sneltram uit Zoetermeer/Den Haag en op het NS-spoor naar Gouda/Utrecht en Den Haag. Dit plan, dat ook door de gemeente Zoetermeer van harte gesteund wordt, gaat natuurlijk veel geld en tijd kosten. Een nieuwe lightrail verbinding sluit aan bij de stijgende vraag naar snel en comfortabel openbaar vervoer, maakt de bouw van nieuwe woningen en de ontwikkeling van bedrijvigheid aantrekkelijk en zorgt voor een goede verbinding tussen verschillende OV-knooppunten en belangrijke bestemmingen aan de noordrand van Rotterdam.

Het gaat nog jaren duren voordat zo’n lightrail verbinding er is. De PvdA-fractie stelt voor om vanaf december 2018, wanneer het station Lansingerland-Zoetermeer in bedrijf is, de bestaande ZoRo-buslijn 170, die dit nieuwe station gaat aandoen, vanaf het huidige eindpunt station Rodenrijs door te trekken naar Rotterdam The Hague Airport en vervolgens via de bedrijventerreinen in Overschie & Spaansepolder naar Schiedam Centraal Station. Een belangrijk knooppunt voor de Metroverbindingen naar Spijkenisse en naar Hoek van Holland. Om dit mogelijk te maken zou in ieder geval het te lage, huidige fietstunneltje bij station Rodenrijs aangepast moeten worden. De rest van de noodzakelijke wegeninfrastructuur ligt er al goeddeels. Er moet dan gereden gaan worden met elektrische gelede bussen die veel meer capaciteit, duurzaamheid en comfort bieden dan de huidige bussen. Ons voorstel werd over genomen door de PvdA & VVD fracties in Zoetermeer.

Wij stelden hierover op 11 september aan het college de volgende schriftelijke vragen:

  1. Deelt het college het idee van de PvdA Lansingerland om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het doortrekken van ZoRo-bus 170 van Rodenrijs via Rotterdam The Hague Airport naar Schiedam, dit vooruitlopend op een mogelijke lightrail verbinding in de toekomst?
  2. Is het college bereid om dit onderzoek te agenderen bij de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio, vervoerder RET, de gemeenten Zoetermeer, Rotterdam en Schiedam en Rotterdam The Hague Airport?
  3. Is het college bereid om ook de provincie Zuid Holland bij dit onderzoek te betrekken in verband met mogelijke subsidiemogelijkheden met betrekking tot de aanpassing van de infrastructuur?

Wij kregen op 4 oktober antwoord van het college. Hun antwoord op onze drie vragen was een volmondig “ja”. De RET heeft in opdracht van de Metropoolregio een verkenning gedaan naar de busverbindingen naar RtHA. Daaruit blijkt dat de vervoersstromen van en aar RtHA beperkt en onregelmatig over de dag verdeeld zijn. Wel wordt aanbevolen om verder onderzoek te doen naar een nieuwe lijn Zoetermeer-Lansingerland-RtHA-Spaanse Polder-Schiedam. Als voorbereiding op het Gebiedsprogramma Rotterdam-Den Haag, de uitwerking van het MIRT-onderzoek Rotterdam-Den Haag, vindt samen met de Metropoolregio de netwerkstudie RandstadRail plaats. Hierin wordt verkend welke nieuwe en te versterken OV-verbindingen in het middengebied van de Zuidvleugel de bereikbaarheid kunnen verbeteren. De verbinding tussen Lansingerland en Schiedam is een van de te onderzoeken varianten die getoetst wordt op de vervoerswaarde. Zodra de resultaten bekend zijn, zullen wij deze delen met de commissie Ruimte, aldus het college.

DEBATTEN IN DE COMMISSIE SAMENLEVING OP EEN RIJTJE

Afgelopen donderdagavond vergaderde de commissie Samenleving. Hieronder de inbreng van de PvdA fractie met Petra Verhoef als onze woordvoerder. Per onderwerp worden de voornaamste conclusies vermeld.

Halfjaarrapportage Sociaal Domein. Zie ook: weekverslag 28 op https://lansingerland.pvda.nl/2017/09/21/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-15-22-september-2017/ De toon in de rapportage is positief: we liggen op koers, we zetten netjes in op waar de vraag ligt, het aantal uitkeringen is stabiel en de klanttevredenheid is toegenomen. Ja, er is veel om tevreden over te zijn, maar bij onze PvdA fractie liggen er toch nog een aantal zorgen:

  1. Allereerst het klanttevredenheidsonderzoek bij de uitvoering van de Jeugdhulp. Alhoewel er verbetering is, is toch zo’n 25% van de cliënten niet tevreden. Een kwart van de kinderen voelt zich na de geboden hulp niet beter, de helft kan nog niet beter problemen oplossen op school, en maar iets meer dan de helft presteert beter op school.
  2. Ten tweede zijn er de oplopende wachttijden in de jeugdzorg: Bij de beeldvormende avond is er een nadere analyse toegezegd naar oorzaken en mogelijke oplossingen om de wachttijden te versnellen. Een brief zal volgen in oktober. Ons verzoek: kijk ook goed naar concrete klachten van de cliënten in de jeugdzorg. Zo’n derde van de ouders en kinderen vindt dat de samenwerking tussen de verschillende organisaties beter moet en dat de informatievoorziening over de hulp duidelijker moet. Onze fractie verzoekt om een duidelijk verhaal met concrete oplossingen voor kortere wachttijden in de Jeugdzorg en hogere waarderingscijfers.
  3. Ten derde: wij steunen het besluit van het college om af te stappen van de Resultaatfinanciering bij hulp in het huishouden en hopen dat dit een stap in de richting zal zijn van grotere tevredenheid. Nu is immers toch de helft nog niet tevreden en dat moet echt beter. Zorgelijk is ook het feit dat bij de WMO nog maar 1/3 van de cliënten weet dat er een onafhankelijk clientondersteuner is. Ook daar moet volgend jaar de score omhoog. We zien ook hier graag een duidelijk plan.
  4. Tot slot de sociale werkvoorziening: in de evaluatie staat genoemd dat de Gemeente Lansingerland geen eigen Sociale werkvoorziening heeft, en dus ook geen rijkssubsidie meer ontvangt. Dat wisten we. Vervolgens staat er en passant: “voor slechts drie mensen gelden wij als betalende Gemeente”. Dat betekent dus, dat er maar 3 personen een sociale werkplek hebben in Lansingerland. Onze vraag: waarom zijn dat er maar zo weinig en betekent dit dat de rest thuis zit?

Business case Huize Sint Petrus. Sint Petrus is een gebouw in Berkel, maar ook een groep van oude mensen die al een tijd samenwonen, op een vertrouwde plek. Het ligt dus gevoelig dat een aantal bewoners nu worden verdeeld. Toch zal op een afgewogen wijze een groep moeten verhuizen naar zeer adequate, gespecialiseerde verzorging op een paar kilometer afstand, in de Stander in Bergschenhoek. Laurens, de Gemeente en DSW hebben een creatief voorstel voorgelegd in deze kloppende business case. Zij steken hun nek uit en nemen financieel risico om St Petrus open te houden: zij doen een investering in meer zelfstandige woonruimte met lichtere ondersteuning, voor een andere doelgroep van minder behoeftige ouderen. Hier blijkt vraag naar te zijn, het voorkomt voor die groep eenzaamheid en andere problemen rond ouder worden op de langere termijn. Het zorgt ervoor dat over een aantal jaren er toch weer meer verpleegtehuisbedden in St Petrus kunnen komen.

Iedereen in St Petrus houden is geen alternatief: als deze nieuwe constructie er niet komt en de kamers en bedden in de Stander niet worden bewoond, dan is Laurens de klos. Er kan op jaarbasis een tekort ontstaan van enkele miljoenen euro’s. In de mogelijk val van Laurens, worden dan mogelijk ook de Oudelandsehof en De Tuinen meegesleurd. Dat wil niemand.

Uiteindelijk zijn bij het voorgestelde plan de meeste ouderen in Lansingerland gebaat, over alle drie de kernen, nu en in de toekomst.

De wethouder zal de zorg van de commissie over de slechte informatievoorziening en communicatie van Laurens aan familieleden en mantelzorgers aan de directie van Laurens overbrengen. Er is breed draagvlak voor de business case. In november vindt de definitieve besluitvorming plaats.

Scenario’s Toekomst de Snip: Het college wil de Snip in Bleiswijk toch gaan verkopen. Wat krijg je als de wethouder keer op keer, al jarenlang, weigert om een samenhangende, op de toekomst gerichte visie te maken op maatschappelijk vastgoed? Dan glipt het maatschappelijk vastgoed langzamerhand uit je handen en hebben de gebruikers van die panden maar te slikken, te schipperen en uiteindelijk te verhuizen.

De vage ‘visual essay’ die we in de zomer kregen en de beeldvormende avond op 30 augustus over de Snip waren kenmerkend voor dat gebrek aan visie van onze wethouder: ronduit chaotisch! De ambtenaar presenteerde nonchalant de opbrengst van brainstorms en interviews met inwoners en ondernemers in Bleiswijk. Raadsleden mochten naderhand een beetje meedenken bij de bekende flip-overs. Het stuk wat nu voorligt, geeft absoluut niet de verduidelijking waar we stiekem nog op hadden gehoopt. De verschillende afwegingen waarop de scenario’s worden gescoord zijn moeilijk objectief in te vullen en bovendien zegt het rapport op pagina 27: “Voor welke ontwikkelrichting ook gekozen wordt, de huidige financiële boekwaarde maakt elke keuze bij voorbaat kansloos”. En heel gemakkelijk komt het college dan natuurlijk uit bij scenario 3: verkoop tbv herbestemming of herontwikkeling via sloop of nieuwbouw. Gelukkig heeft de fractie van Leefbaar 3B wel de moeite genomen om een gedegen financiële afweging te maken, waaruit blijkt dat het allemaal genuanceerder ligt. Wij voelen ons gefopt en ik denk dat de huurders van de Snip en de gebruikers van de voorzieningen zich ook zo voelen. Als we niet oppassen, is het gebouw van Pecto’s in Bleiswijk hetzelfde lot beschoren. We gooien dus de rode kont tegen de krib: de Snip wordt niet verkocht!

De commissie besloot het raadsvoorstel van de agenda van de raad te halen. Het college moet met een nieuw voorstel komen waarin de suggesties van de raad verwerkt zijn met als uitgangspunt het eerdere aangenomen amendement.

BUURT BEZORGD OVER BOUWEN OP LOCATIE TREURNIET IN BERKEL CENTRUM

 Omwonenden van de maalderij Treurniet in Berkel centrum maken zich zorgen over de herontwikkeling van de maalderij Treurniet. Dit bedrijf gaat de activiteiten stoppen. Het is de bedoeling om de oude fabriek, die cultureel historische waarde heeft en beeldvormende in Berkel centrum, om te vormen tot een appartementencomplex. De omwonenden maken zich zorgen over hoe deze transformatie gaat uitpakken, zo vertelden zij afgelopen dinsdag in de commissie Ruimte. Vorige week waren wij als fractie door buurtbewoners al op de hoogte gesteld van hun zorgen. De omwonenden klagen dat zij noch van de gemeente, nog van de projectontwikkelaar informatie krijgen over wat de plannen precies zijn. Zij vrezen hoogbouw die niet past bij de omliggende omgeving en ook veel extra parkeerdruk. Sam de Groot ging bij de rondvraag van de commissie in op hun zorgen. Hij vroeg wat de huidige stand van zaken met betrekking tot deze ontwikkeling is en hoe de omwonenden hierbij worden betrokken.

Wethouder Heuvelink gaf aan dat de gemeente als het om formele procedures gaat, nog niet in beeld is. Het is aan de initiatiefnemers, in casu Treurniet en zijn projectontwikkelaar, om met een ambitiedocument te komen dat overeenkomt met de eisen die de gemeente stelt. Daar is tot op heden nog geen sprake van. Pas als het ambitiedocument in de ogen van de gemeente passend is, en daar begint het volgens de wethouder nu op te lijken, kan begonnen worden met de noodzakelijke wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan. Dan zijn ook de omwonenden volgens hem formeel in beeld. Heuvelink zei in de aanloop naar het formele traject terughoudend te moeten zijn in het communiceren met de buurt. Die is daar niet blij mee want zij hebben inmiddels formele klachten tegen de wethouder en zijn ambtelijke ondersteuning ingediend. De PvdA-fractie begrijpt dat de gemeente op dit moment nog op afstand staat en daarom terughoudend moet zijn met de communicatie. Maar niet of nauwelijks communiceren over een voor omwonenden zo belangrijk dossier is ook niet van deze tijd. Je kunt als wethouder tenminste de omwonenden uitnodigen om precies uit te leggen waar je mee zit, wat je beperkingen in de communicatie zijn, daar begrip voor vragen en afspraken maken over het vervolgtraject. Dus, kom op, wethouder Jeroen Heuvelink, ga eens bij de mensen in die buurt op de koffie! Wordt vervolgd!

TOT SLOT

Bouwen op Wilderszijde. De commissie Ruimte sprak dinsdagavond met Sam de Groot als onze woordvoerder over het ambitiedocument met betrekking tot de aanstaande nieuwbouw op Wilderszijde. Wat en voor wie moet daar precies gebouwd gaan worden en aan welke eisen moeten de te bouwen woningen gaan voldoen. Op Wilderszijde komen 2500 te staan. De wijk ligt tegen de ZoRo-busbaan aan en dichtbij station Rodenrijs dus wordt goed ontsloten door openbaar vervoer. Wat de commissie betreft wordt het een gasloze wijk. Wat de PvdA-fractie betreft ook een wijk waar veel sociaal bereikbare huurwoningen komen, ook voor kleine huishoudens en voor startende jongeren. De PvdA-fractie zal het raadsvoorstel om 1.3 miljoen uit te trekken om de plannen voor te gaan bereiden, in de raadsvergadering van 25 oktober amenderen met het voorstel om op Wilderszijde 30% sociaal bereikbare huurwoningen te gaan bouwen. In totaal dus 800 woningen. Daarmee komt het totaal aantal sociaal bereikbare huurwoningen in Lansingerland op 20% van het totale woningaanbod. Nog bescheiden in vergelijking met omliggende gemeenten als Rotterdam en Zoetermeer, trouwens. De PvdA-fractie is benieuwd naar de steun vanuit de raad voor dit voorstel!

Nachtmetro E gaat van start. Sinds januari 2014 zet onze fractie zich in voor de komst van een nachtmetro E in de weekends. Er kwam brede bijval vanuit de raden van Rotterdam en ook van Pijnacker-Nootdorp. De raad van Lansingerland sprak in het voorjaar van 2016 op voorstel van Leefbaar 3B uit meer te voelen voor een uitbreiding van de BOB-bus. Daarover is sindsdien niet meer vernomen. Deze week werd definitief duidelijk dat de nachtmetro er bij wijze van experiment echt gaat komen. Daar zijn wij reuze trots op! Weer een project afgerond. Het zoveelste! Eind december 2017 is het zover. Metro E rijdt dan in de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag vanaf Rotterdam Centraal vanuit Zuid een uurtje langer door tot 1.30 uur. De eindbestemming is station Pijnacker Zuid. De gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Den Haag weigeren aan dit experiment mee te betalen omdat zij dit een zaak van de Metropoolregio vinden. Om de kosten hoeven ze het niet te laten. Lansingerland betaalt naar rato van het aantal te verwachten reizigers 5500 euro om aan dit experiment mee te doen. Jammer dus voor de uitgaanders in Den Haag die later dan 24.00 uur met de Metro huiswaarts willen gaan. Zie ook: https://www.ad.nl/rotterdam/nachtmetro-gaat-eind-dit-jaar-rijden~a4f6cf73/ en ons weekverslag 13 van 2016: https://lansingerland.pvda.nl/2016/04/08/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-4-8-april-2016/

Wat deden wij in dezelfde periode in 2016? Zie: Er was toen nieuws over de PvdA themabijeenkomst “Vanzelfsprekend samen”, over de zorgen barende kunstgrasvelden, over de komst van het Regenboog zebrapad in Berkel centrum, over het beheer en onderhoud van onze openbare ruimten en over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport. Nog steeds vertrouwde materie! Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2016/10/06/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-3-7-oktober-2016/

Ons programma voor komende week. Aanstaande maandag praten wij bij met de Rekenkamer, is er een bijeenkomst in Rehoboth Berkel van de ASD over inclusieve samenleving en ook nog een interne informatieavond over de gemeentebegroting 2018, dinsdagavond is er de maandelijkse presidiumvergadering en woensdag 11 oktober is het weer Coming Outday.

Coming Outday. Op 11 oktober 1987 liepen in Washington D.C. 500.000 mensen mee in een demonstratie tegen een uitspraak van het federale hooggerechtshof, waarin de rechtmatigheid erkend werd van een verbod op homoseksualiteit. Wat begon als een lokaal initiatief, groeide uit tot een nationale actiedag in de Verenigde Staten. En vervolgens tot een internationaal evenement. Ons land is internationaal koploper op de ranglijst van sociale acceptatie van homoseksualiteit. En komt dan ook wereldwijd uit de bus als de plek waar LHBT’s zich het meest op hun gemak voelen. We zijn terecht trots op onze tolerantie en onze gelijke behandeling van homoseksuelen. Maar in dat succes schuilt ook een risico. Namelijk dat we onoplettend, en misschien zelfs een beetje onverschillig zouden kunnen worden. Dat moeten we voorkomen. Reden te meer om ook in Lansingerland aandacht te blijven vragen voor de positie van LHBT’s in de eigen gemeente en om dus ook vanwege Coming Out Day de Regenboogvlag te hijsen. In Lansingerland hijsen wij de Regenboogvlag sinds oktober 2015. Vorig jaar werd op 11 oktober de Regenboogoversteek in de Berkelse Herenstraat officieel in gebruik genomen.

Het hijsen van de Regenboogvlag vindt plaats op dinsdag 11 oktober om 8.00 uur bij het Gemeentehuis samen met wethouder Simon Fortuyn. Alle raads- en commissieleden zijn van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn! Natuurlijk is iedereen van harte welkom!

Het citaat van deze week is een artikel dat Astrid Oosenbrug (u weet wel van het duo Oosenbrug & Oosterwijk) deze week schreef voor “Joop” van BNN-VARA. Hierbij het hele verhaal met als titel:’ Kadaverdiscipline verstikt de politiek’. ‘Het keurslijf waar Ybeltje, Sharon over schreven tast de betrouwbaarheid van het parlement aan. Hoog tijd voor verandering’. In drie weken drie boeken van oud-collega’s, van drie verschillende politieke partijen. Kamerleden die gedesillusioneerd de nationale politiek verlieten. Afgeknapt op het soms vuile spel, maar vooral ook op het keurslijf waarin ze werden gedwongen. Wie wil slagen als Kamerlid, moet blijkbaar bereid zijn alle principes overboord te gooien en onvoorwaardelijk de partijlijn te volgen.

Haagse logica schrijft voor dat die kadaverdiscipline een noodzakelijk kwaad is. Zonder strakke regie vanuit de partijtop zou ons parlementaire systeem niet te handhaven zijn. Als alle Kamerleden naar eigen inzicht stemmen, is de regering nooit zeker van een meerderheid en wordt het land onbestuurbaar. Regeerbaarheid vergt strakke teugels, lijkt dus het devies. Maar klopt dat wel? Het antwoord is natuurlijk ‘nee’. Als er íets een bedreiging is voor de regeerbaarheid van ons land, is het wel de alsmaar groeiende kloof tussen burger en politiek. De rigide partijdiscipline produceert kleurloze jaknikkers, geen geloofwaardige volksvertegenwoordigers. Op die manier tast het keurslijf waar Ybeltje en Sharon over schreven de betrouwbaarheid van het parlement aan. Want waarom zou je een Kamerlid vertrouwen als je weet dat zij of hij alle verkiezingsbeloften breekt wanneer de partij dat eist?

Hoog tijd voor verandering. Om het vertrouwen van Nederlanders in hun vertegenwoordigers te herstellen, moet de eigenheid terug in de politiek. Als ik iets heb geleerd van PvdA-helden als Jan Schaefer, is het wel dat authenticiteit verrijkt. Zijn herkenbaarheid en uitgesproken idealen waren geen bedreiging voor stabiliteit, maar versterkten juist de positie van de Tweede Kamer en gaven haar een betrouwbaar gezicht. Als Kamerlid nam ik daarom zelf ook het heft in handen op mijn eigen dossier, ICT. Tegen de partijlijn in stemde ik tegen de ‘aftapwet’ – een voorstel dat indruiste tegen alles waar ik op ICT-gebied in geloof. De bijval die ik kreeg vanuit de beroepsgroep en de samenleving was overweldigend. Als zo’n eigengereide invulling van het Kamerlidmaatschap normaal wordt, kan de Tweede Kamer weer doen waarvoor ze bedoeld is: kiezers vertegenwoordigen door zonder last en ruggespraak de regering te controleren.

Partijen zouden onafhankelijkheid niet als zwakte, maar als kracht moeten zien. Eigenheid en eigengereidheid geven onze volksvertegenwoordiging weer smoel, en kunnen zo het vertrouwen in de politiek helpen herstellen. Zonder de zuurstof die authenticiteit biedt, verstikt politiek namelijk snel.

Tot de volgende week!

Fractie PvdA Lansingerland, 6 oktober 2017