6 september 2013

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 2 – 6 SEPTEMBER 2013

Dit alweer 28ste weekverslag in 2013, aflevering 279 sinds begin 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de eerste presentatieavond na het zomerreces plaatsvond met goede informatie over het toekomstige beheer van de Groenzoom, de stand van onze lokale sociale staat en het project Burgerparticipatie. Het was ook de week waarin het Rekenkamer rapport verscheen over het gemeentelijke economische beleid, wij een kijkje gingen nemen bij een paar infrastructurele werken die net klaar zijn voor gebruik en wij als PvdA afdeling verder werkten aan ons verkiezingsprogramma en wij ons voor bereidden op de raadscommissievergaderingen van de volgende week.

BURGERPARTICIPATIE GROOT SUCCES

Dinsdagavond was er opnieuw een informatiebijeenkomst over de stand van zaken met betrekking tot ons gemeentelijke project Burgerparticipatie. Een project waar de bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij onze wethouder Ruud Braak en de ambtelijke coördinatie bij projectleider Arno Bonte. Deze presentatie is te zien op: http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=113721&f=e9e92200be7eba56a0682adf124fcd8f&attachment=0&a=1129

De introductie van het fenomeen burgerparticipatie & initiatieven uit de samenleving ligt goed op stoom. Alle grote gemeentelijke projecten staan in het teken van burgerparticipatie. Los daarvan ontstaan er steeds meer initiatieven uit de samenleving die al dan niet in een formeel burgerinitiatief zijn vervat. Zo is er ten aanzien van ons nieuwe AMG. Schmidtpark, dat in 2014 helemaal gereed zal zijn, sprake van een in totaal 30 tal concrete ideeën van inwoners over wat er in dat grote park allemaal te doen moet zijn. Heel kleine (mogelijkheid om eendjes te voeren) tot zeer grote zoals het realiseren van een wielerbaan door De Pedaalridders. Tot op heden is ongeveer een derde van de ideeën haalbaar gebleken, een derde kan gecombineerd worden met andere projecten en voor het laatste een derde deel is gebleken dat die niet realiseerbaar zijn, bijvoorbeeld omdat de gemeente er geen geld voor heeft en de initiatiefnemers dus zelf voor een budget moeten zorgen.

Arno Bonte vertelde dinsdagavond op de vraag van Don van Doorn hoe er door het gemeentelijk apparaat omgegaan wordt met dit soort type teleurstellende mededelingen en dat er in de praktijk nog wel eens een interne verbeterslag gemaakt moet worden. Breed opgezette interne cursussen waar hoog tot laag in het apparaat aan meedoen dragen bij aan het interne draagvlak. Dat kost natuurlijk ook even tijd.

Wethouder Tymon de Weger vertelde maandagavond tijdens de 19de bijeenkomst van het druk bezochte netwerk ‘Lansingerland Leeft’ dat hij naarstig zoekt naar vrijwilligers die zitting willen gaan nemen in een nieuwe evenementen commissie die in het park de aanjager moet gaan worden voor tal van activiteiten op cultureel, recreatief en sportief gebied. Ook zoekt hij naar mensen die zich willen gaan inspannen voor de komst van een kinderboerderij of een paardenverblijf. Hij deed aan het netwerk een oproep om mee te helpen zoeken naar mensen uit Lansingerland die hieraan mee willen doen. Bij deze ook aan de lezers van ons goed bekeken weekverslag! Meldt u aan bij wethouder Tymon de Weger of coördinator Arno Bonte!  Volgende week maandagavond 9 september is er weer een bewonersbijeenkomst, nu over de komst van een skatepark in het park. Astrid Oosenbrug bepleitte ooit dat er op dit soort plekken ook Wifi moet komen. Wij geven het nog maar eens aan het college mee!

De vaart zit er nu stevig in en het is zaak om dit vooral ook zo te houden. In het najaar verschijnt de evaluatie van een jaar project burgerparticipatie met aanbevelingen om dit project in de toekomst te borgen en veilig te stellen. Wij merken in de praktijk hoe belangrijk een creatieve en volhoudende aanjager voor dit type organisatie overschrijdende en cultuur veranderend projecten is en vragen ons af of Lansingerland nu al toe is aan burgerparticipatie zonder coördinator en aanjager. Lopen wij niet het risico dat het kind met het badwater verdwijnt? Een aspect dat wij bij monde van Don van Doorn zeker aan de orde zullen stellen.

Voor het vierde kwartaal staan, naast het Annie MG Schmidtpark, ook de Lezersenquête van het gemeentenieuws, het grote inwonersdebat ‘Koopzondag of zondagsrust?’, het ontwikkelen van een Digitaal Burgerpanel en de burgerparticipatie voor de Sportnota op de agenda. Wordt vervolgd!

Wethouder Tymon de Weger tijdens 'Lansingerland Leeft' bijeenkomst

Wethouder Tymon de Weger tijdens ‘Lansingerland Leeft’ bijeenkomst

BEHEER GROENZOOM

In ons weekverslag 27 van vorige week berichtten wij uitvoerig over een door de nieuwe coöperatie Groenzoom gehouden informatie bijeenkomst over hun ambities om dit gebied te gaan beheren. De coöperatie is een van de kandidaten voor deze klus waarbij via een aanbestedingsprocedure moet blijken wie in de toekomst in de Groenzoom aan de slag kan gaan. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2013/08/30/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-20-juli-31-augustus-2013/ Wij hadden bij monde van Don van Doorn een tweetal vragen aan de coöperatie die in het verslag van deze bijeenkomst beantwoord werden:

Waarom moet het gebied de Groenzoom nu beheerd worden door de boeren die eerst eigenaar waren van dezelfde gronden?

  • Deze boeren hebben hun gronden moeten verkopen of zijn onteigend, om een groot aaneengesloten natuur- en recreatiegebied mogelijk te maken
  • De beheervisie van de beide gemeenten gaat al uit van beheer door boeren als pachter of als loonwerker om zo natuurdoelen te kunnen behalen
  • De boeren kunnen al hun inzet richten op de nieuwe bestemming. Dat is de uitdaging die zij willen aangaan; zo zijn zij al begonnen met certificering (weidevogelbeheer cursus afgerond)

Het RLI rapport “Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’, van o.a. Agnes van Ardenne, heeft zich nogal negatief uitgelaten over agrarisch natuurbeheer. Wat is de mening van Stuurgroep en Natuurcoöperatie hierover?

  • Het rapport stelt dat agrarisch natuurbeheer in de huidige vorm niet voldoende effectief is om de achteruitgang te stoppen van bijvoorbeeld weidevogels (zie www.rli.nl , p.64 e.v.)
  • Dit rapport gaat echter over natuurbeheer op particuliere gronden met de hoofdbestemming Agrarisch. In de Groenzoom gaat het daarentegen om overheidsgronden die een Natuur- of Recreatiebestemming hebben
  • Het rapport verwacht veel van het omzetten van agrarische grond in natuurgrond en omschakelen naar natuurbedrijf (p.68). Dit is precies wat er nu in de Groenzoom gebeurt
  • De beheervisie van de Groenzoom past goed bij de aanbevelingen in het rapport

Afgelopen dinsdagavond was er een presentatie van de projectleiding van de Groenzoom over de visie van het dagelijks bestuur en de projectleiding op hun kijk op het toekomstige beheer en op het aanbestedingsprotocol. De presentatie: http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=107489&f=5ee11bbd8d694875e59a12de2ac95612&attachment=0&a=1129

Opvallend is de voorgestelde lange contractduur met een basislooptijd van 18 tot 30 jaar. Hoe flexibel ben je dan als gemeenten nog als het gaat inspelen op nu nog niet in te schatten ontwikkelingen in de toekomst? Vorm geven aan landschapsbeheer duurt lang maar is er echt zo’n lang contract nodig? Kan dit niet wat flexibeler? Voor ons is de toepassing van ‘social return’ als contractvoorwaarde van groot belang. Mensen met een handicap of anderszins met een grote afstand tot de arbeidsmarkt moeten via een arbeidscontract, een SW detachering of dagactiviteit in de Groenzoom aan de slag kunnen gaan. De wereld van de psychiatrie zoekt via DOEL ook in Lansingerland naarstig naar goede dagactiviteiten. Die match moet er snel gaan komen. Aanstaande woensdagavond praat de commissie Ruimte over het voorstel. Don van Doorn is dan onze woordvoerder.

Nieuwe fietsdoorsteek bij scholen Bergschenhoek

Nieuwe fietsdoorsteek bij scholen Bergschenhoek

REKENKAMER OVER ECONOMISCH BELEID

Afgelopen donderdag publiceerde onze Rekenkamer het rapport ‘Grondige problemen’. Het gehele rapport en het persbericht is te vinden op http://www.rekenkamer.rotterdam.nl/files_content/rapporten/lansingerland/DW_153_%20economisch%20beleid%20definitief%20rapport%20openbaar%20deel%20(3).pdf  Het rapport zal binnenkort door de directeur in raadsverband worden toegelicht waarna het debat in de raad zal plaats vinden. Wat ons op het eerste gezicht opvalt, is het volgende:

–          De Rekenkamer gaat uit van de volgende vraagstelling: ‘Hoe is het economische beleid ten aanzien van de bedrijventerreinen Oudeland, Bleizo en Prisma opgezet, leidt dit tot de beoogde resultaten en wordt de raad hierover adequaat geïnformeerd?’  Het onderzoek spitste zich feitelijk echter toe op Bleizo. Een gezamenlijk verhaal van en Zoetermeer en Lansingerland. Het verhaal van onze Rekenkamer gaat dus ook op voor Zoetermeer dat een eigen Rekenkamer heeft. Wij vroegen via twitter aan directeur Paul Hofstra of die Rekenkamer geconsulteerd was. Zijn antwoord: Het onderzoek heeft zich enkel gericht op Lansingerland. Uiteraard zal de problematiek ook consequenties hebben voor Zoetermeer’.  Dat het ‘onderzoek zich enkel heeft gericht op Lansingerland is niet juist. Wij zijn heel benieuwd wat men in Zoetermeer van deze aanpak & bevindingen vindt.

–          Het Rekenkamer rapport verscheen liefst negen maanden nadat het onderzoek was afgesloten. Dus vlak na het niet doorgaan van het FOC om provinciale politieke redenen. Dat had niets met marktverkenningen of vraag uit de markt te maken. Die was er te over. Net als in 2007 en begin 2008. Waren Provinciale Staten akkoord gegaan dan liepen we nu polonaise. In de periode januari 2013 tot heden zijn wij als raden van Zoetermeer en Lansingerland intensief betrokken bij het verdere traject. Inclusief de risicobeheersing. In het najaar nemen wij een besluit over de verdere strategie. Over de informatievoorziening hebben wij zeker geen klagen. De projectorganisatie doet bovendien ook geregeld een beroep op ons om vaart te houden in de komst van station Bleizo. Ook zo’n politiek beslispunt. Bleizo is dus geen markt verhaal maar een politiek verhaal geworden.

–          Lansingerland rapport periodiek op basis van een eerder Rekenkamer onderzoek over de ‘Verbonden Partijen’ waaronder Bleizo. Toevallig staat er voor de commissie Algemeen bestuur van 12 september een update op het menu. Zie: http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=107807&f=4a06d1f11bdbf59e0a2095c122a2e124&attachment=0&a=1287 Zie de passages over hoe de raad de actuele risico’s over 2012 heeft verwerkt in de jaarrekening 2012. Dat gebeurde in het afgelopen voorjaar. Zie ook de geldbedragen die nu als reëel risico worden gezien en de voorzieningen die daarvoor zijn getroffen. Die wijken nauwelijks af van het bedrag dat wij als gemeenschappelijke raden in juli 2008 hadden voorzien. Voor de echt geïnteresseerden, lees nog eens het verslag van de raadsvergadering in 2008 na. Er werd volop gedebatteerd over de vele risico’s die ook toen speelden. De raad ging unaniem akkoord met het voorstel. Het staat op: http://www.lansingerland.nl/document.php?m=1&fileid=13862&f=b6fc7ae53657a5dff44e1645f338b223&attachment=0&c=10277

–          Wij missen in de analyse van de Rekenkamer een beschrijving van het beginmoment in 2007 toen twee gemeenten de strijdbijl over Bleizo begroeven en eensgezind aan de slag gingen met deze super strategische plek midden in onze provincie. Een bestuurlijk moment van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de relatie tussen Zoetermeer en Lansingerland. Vijf jaar later zien wij dat deze aanpak gewerkt heeft.

–          Wij begrijpen ook niet waarom de Rekenkamer de beide raadsleden Jan van Arem (CDA) en Leon van Noort (VVD) die lid zijn namens onze raad in de Rekeningcommissie Bleizo niet heeft gehoord. Juist zij zijn onze ‘vooruitgeschoven’ post bij het bestuur van Bleizo en informeren de raad uitstekend omtrent hun bevindingen.

Volgende week dinsdag krijgen wij een brief van het college met een nadere reactie van hun zijde over het rapport. Die brief zien wij graag tegemoet. Net als het debat over het rekenkamer rapport. RTV Rijnmond maakte donderdag de volgende reportage: http://www.rijnmond.nl/nieuws/05-09-2013/lansingerland-wacht-sobere-jaren Wordt vervolgd!

Nieuwe fietsdoorsteek naar scholen in Bergschenhoek

Nieuwe fietsdoorsteek naar scholen in Bergschenhoek

TOT SLOT

Volgende week is er weer een raadscommissieweek. Vooral de commissie Ruimte krijgt het zwaar te verduren met liefst twee avondvergaderingen. De agenda’s zijn te vinden op http://www.lansingerland.nl/internet/vergaderkalender_3131/ In het oog springen de veelheid aan bestemmingsplannen, de locatiekeuze voor het Melanchthon in Bleiswijk, de Beheervisie Groenzoom, het gebruik van ons Gemeentehuis ook door derden, het overzicht van de Gemeenschappelijke Regelingen waaronder Bleizo en het niet doorgaan van de precariorechten voor terrassen. Ook werken wij weer verder aan ons verkiezingsprogramma 2014.

Het citaat van de week komt van Warren Buffett met dank aan Don van Doorn: ‘Als het verleden belangrijk zou zijn voor het voorspellen van de toekomst waren de bibliothecarissen de rijkste mensen ter wereld’. Dat is in de praktijk voor hen helaas niet het geval. Tenzij het om andere vormen van rijkdom gaat. Toch? Petra Togni?

Tot de volgende week, fractie PvdA Lansingerland, 6 september 2013

Nieuwe brug Naardermeerstraat

Nieuwe brug Naardermeerstraat