24 april 2015

PVDA FRACTIE AAN HET WERK: PERIODE 20 – 24 APRIL 2015

Dit 15de weekverslag in 2015, aflevering 349 sinds de start van de gemeente Lansingerland in januari 2007, betreft de dingen die wij deden tijdens de afgelopen week. Het was de week waarin de PvdA Tweede Kamerleden Astrid Oosenbrug en John Kerstens schriftelijke vragen stelden over de opsporing van bijstandsfraude op no cure no pay basis door commerciële bureaus, onze fractie een motie indiende met het doel om volledig geïnformeerd te worden over de inhoud van het bestuurlijke afstemmingsoverleg (BAG) met betrekking tot de A13/A16 en de terugplaatsing van het Berkelse carillon & het verval van een monumentale Berkelse boerderij ons (opnieuw) bezig hield. .

KAMERFRACTIE STELT VRAGEN OVER COMMERCIELE OPSPORING BIJSTANDSFRAUDE

De PvdA fractie in Lansingerland is al sinds begin juli 2014 aan de slag met de vraag of het wettelijk toegestaan is dat een commercieel bedrijf op no cure no pay basis in opdracht van de gemeente Lansingerland werkt aan de opsporing van bijstandsfraude. Inmiddels is er in de media veel aandacht voor dit vraagstuk dat in deze regio ook in de Hoeksche Waard en Krimpen a/d IJssel speelt. Hieronder volgt een overzicht van wat wij tot op heden aan deze kwestie gedaan hebben.

Ons eerste verhaal in juli 2014 ging over ‘Menswaardig handhaven’: https://lansingerland.pvda.nl/2014/07/04/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-juni-4-juli-2014/ )

Naar aanleiding hiervan dienden wij in de raad van juli 2014 een motie in: https://lansingerland.pvda.nl/2014/07/18/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-14-18-juli-2014/

In september 2014 volgde de uitspraak van de centrale raad van beroep in de casus Amstelveen: https://lansingerland.pvda.nl/2014/09/18/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-15-19-september-2014/

Vervolg in september: https://lansingerland.pvda.nl/2014/09/26/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-22-26-september-2014/

Verder vervolg begin oktober 2014: https://lansingerland.pvda.nl/2014/10/09/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-oktober-2014/

Maart 2015: College wil samenwerking met gemeente Zoetermeer i.p.v. verder gaan met Investiga: https://lansingerland.pvda.nl/2015/03/13/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-9-13-maart-2015/

Maart 2015: Meerderheid raad Lansingerland wil toch met Investiga verder: https://lansingerland.pvda.nl/2015/03/27/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-23-27-maart-2015/

April 2015: PvdA Zoetermeer stelt vragen over opzeggen samenwerking door Lansingerland ter zake van opsporing m.b.t. bijstandsfraude: https://lansingerland.pvda.nl/2015/04/10/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-6-10-april-2015/

Op zondag 19 april besteedde KRO-NCRV’s De Monitor aandacht aan deze problematiek: http://www.npo.nl/de-monitor/19-04-2015/KN_1667494 Donderdag 23 april publiceerde het AD/RD een uitgebreid verhaal over de schriftelijke PvdA Kamervragen.

Naar aanleiding van ons inmiddels uitgebreide dossier dienden de PvdA Kamerleden Astrid Oosenbrug en John Kerstens op 20 april 2015 schriftelijke vragen in bij de staatssecretaris SZW en de minister van BZK over de inhuur door gemeenten van externe bureaus op no cure no pay basis voor onderzoek naar uitkeringsfraude. Deze Kamervragen luiden als volgt:

 1. Heeft u kennis genomen van de uitzending van De Monitor over gemeenten die op no cure no pay basis externe bureaus inhuren voor onderzoeken naar uitkeringsfraude? [1]
 2. In welke mate maken gemeenten voor onderzoeken naar uitkeringsfraude gebruik van de constructie waarbij externe bureaus worden ingehuurd op no cure no pay basis? Wat is uw beoordeling van deze constructie? Deelt u de mening dat deze constructie een perverse prikkel met zich meebrengt die kan leiden tot de in de uitzending naar voren komende praktijken waarbij uitkeringsgerechtigden op intimiderende wijze gevolgd worden door externe bureaus die er zelf financieel belang bij hebben om fraude vast te stellen? In hoeverre zijn deze praktijken in dit kader representatief voor de wijze waarop gemeenten uitvoering geven aan onderzoeken naar uitkeringsfraude?
 3. Welke gevolgen heeft de recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de inhuur door gemeenten van externe bureaus op no cure no pay basis voor onderzoeken naar uitkeringsfraude? In hoeverre zijn gemeenten door deze uitspraak verplicht om onderzoeken naar uitkeringsfraude zelf uit te voeren? Deelt u de mening dat het uitbesteden van onderzoeken naar uitkeringsfraude aan externe bureaus op no cure no pay basis nu verboden is?
 4. In hoeverre geven gemeenten thans uitvoering aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep? Wat is uw beoordeling van de in de uitzending genoemde constructie waarbij medewerkers van de externe bureaus de status krijgen van ‘onbetaald ambtenaar’ maar hun werk blijven verrichten op no cure no pay basis? In welke mate maken gemeenten gebruik van deze constructie? Kan dit volgens u gezien worden als ontwijking van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep? Zo ja, bent u bereid om op te treden tegen dergelijke ontwijking? Op welke wijze gaat u dit doen? Zo niet, waarom niet?
 5. Deelt u de mening dat de inhuur van externe bureaus op no cure no pay basis voor onderzoeken naar uitkeringsfraude onwenselijk is vanwege de bij vraag 2 genoemde perverse prikkel? Deelt u de mening dat gemeenten onderzoeken naar uitkeringsfraude zelf uit moeten voeren? In welke mate wordt dit bereikt door de uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep? In welke mate zijn aanvullende maatregelen van uw kant noodzakelijk om dit resultaat te bewerkstellingen? Bent u bereid om deze maatregelen te nemen? Zo ja, op welke termijn? Zo niet, waarom niet?

Onze fractie is zeer benieuwd naar de antwoorden van de staatssecretaris en de minister. Die worden geacht binnen drie weken te antwoorden. Medio mei moet dus duidelijk zijn of de gemeente Lansingerland op dit door ons ongewenste spoor mag doorgaan. Wordt dus snel vervolgd!

DSC04375

Nieuwbouw Herenstraat Berkel centrum

PVDA MOTIE OVER BETERE INFORMATIEVOORZIENING OVER A13/A16

Het besluitvormingsproces rond de A13/A16 loopt nu al enkele jaren. We komen nu in een cruciale fase waarbij onomkeerbare besluiten worden genomen en het vergrootglas staat op de Raden van Rotterdam en Lansingerland en de beide Colleges. Het besluitvormingsproces is ingewikkeld zowel wat betreft het proces als de inhoud en gaat nu in de snelkookpan plaatsvinden. Het is dus cruciaal dat zowel het College als de Raad optimaal voorzien zijn van informatie en werken binnen een volledig transparant proces om een optimaal resultaat voor onze inwoners te kunnen realiseren. Wij constateren nog veel onbeantwoorde vragen  vanuit onze en andere fracties zowel wat betreft het besluitvormingsproces als de inhoud daarvan en beoogden met deze, tijdens de raad van afgelopen donderdag ingediende motie, dit te doorbreken en dit gezien de urgentie op korte termijn te realiseren. Tijdens een technisch bijpraatoverleg op woensdag 22 april waaraan namens onze fractie Sam de Groot meedeed (en Barbara Kathmann namens de PvdA Rotterdam) werd duidelijk hoe cruciaal de rol van de BAG is. Deze bestuurlijke afstemmingsgroep met daarin onder meer Rijkswaterstaat en de wethouders van Rotterdam en Lansingerland beschikt volgens RWS over alle relevante informatie om belangrijke afwegingen te maken met betrekking tot de inrichting van het Ontwerp Tracé besluit. Samen hakken zij vitale knopen door. De raden staan in feite buiten spel terwijl de verantwoordelijke wethouder Simon Fortuyn in het publieke debat ten onrechte voortdurend naar de raden verwijst. Onze motie luidde als volgt:

Overwegende dat:

 • Op woensdag 22 april 2015 een technische informatie-bijeenkomst is geweest in het Stadhuis van Rotterdam ten behoeve van de raden van Rotterdam en Lansingerland;
 • Er nog te veel onduidelijk bleef over de inrichting van het komende besluitvormingsproces;
 • Volgens RWS er informatie beschikbaar blijkt te zijn bij de BAG, onder andere over het alternatieve plan van de Bewonersgroep Rodenrijs-West, die door het college niet gedeeld is met de Raad en mogelijk ook niet gedeeld zál gaan worden met de Raad;
 • Er niet duidelijk is of alle informatie, besproken alternatieven en onderbouwingen die nu voor de BAG beschikbaar zijn, gedeeld zullen gaan worden met de Raad;
 • De BAG een vitale rol vervult in de aanloop naar de definitieve besluitvorming over het Tracébesluit;
 • De Raad haar kaderstellende en volks-vertegenwoordigende taak niet naar behoren kan vervullen zonder tijdige en complete informatie door de BAG;
 • Absolute transparantie dan ook noodzakelijk is:

Constaterende dat:

 • Gezien de op woensdagavond 22 april door RWS versterkte informatie, de BAG bijeenkomst van aanstaande dinsdag 28 april 2015 cruciaal zal zijn zowel voor het besluitvormingsproces zélf als voor de inhoud van het Ontwerp Tracébesluit;

Verzoekt het college om:

 1. Alle informatie die beschikbaar bij het college is met betrekking tot de aanstaande meningsvorming in de BAG rond de A13/A16 vóór zaterdag 25 april 2015 ter beschikking te stellen aan de raad;
 2. Alle bij de BAG berustende informatie met betrekking tot de onderbouwing van het besluit om niet akkoord te gaan met de voorstellen van de Bewonersgroep Rodenrijs-West direct ter beschikking te stellen aan de raad;
 3. Het in te nemen standpunt van het college ten aanzien van de besluitvorming in de BAG van aanstaande dinsdag 28 april direct kenbaar te maken aan de raad;
 4. De fracties in de raad de gelegenheid te geven om vóór de BAG bijeenkomst van aanstaande dinsdag 28 april schriftelijk te reageren richting het college;

Het debat over onze motie, die mede werd ingediend door de VVD en de fractie WIJ Lansingerland, vond vlak voor middernacht plaats. De coalitiepartijen hadden direct voor de start van de raadvergadering met elkaar en in aanwezigheid van wethouder Simon Fortuyn overleg gevoerd over hoe onze motie aan te vliegen. In eerste termijn verwees Leefbaar 3B woordvoerder direct naar wethouder Simon Fortuyn zonder zelf op de motie in te gaan. De andere coalitiepartners hielden hun mond. Wethouder Fortuyn reageerde gepikeerd. Hij had de raad altijd precies en compleet op de hoogte gesteld over welke informatie er in de BAG aan de orde was. Hij ervoer de motie dan ook als een teken van gebrek aan vertrouwen in zijn persoon. Gerard Bovens gaf aan dat de kern van de motie is dat de raad zélf moet kunnen controleren of de informatie die de wethouder vanuit de BAG geeft compleet is. Wanneer, zoals de wethouder stelt, inderdaad blijkt dat de door hem gegeven informatie volledig is dan kun je wel vraagtekens stellen bij de kwaliteit van de door de BAG gesteunde voorstellen. Het bleek moeilijk aan de wethouder uit te leggen dat het politieke begrip ‘vertrouwen’ een andere is dan vertrouwen in iemands persoonlijke integriteit. In tweede termijn werd de coalitie wakker. Zij vonden dat de wethouder de raad immer een compleet beeld heeft geschetst over wat er in de BAG omgaat en hadden er geen behoefte aan om zelf direct inzicht te krijgen in de agenda en de bijbehorende stukken voor de BAG van aanstaande dinsdag. Opvallend was dat de CDA woordvoerder geen enkele inbreng in het debat had.

Na een felle woordenwisseling met wethouder Fortuyn en Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk vroeg Gerard Bovens of de wethouder wilde toezeggen dat de raad voor zaterdag 25 april alle stukken voor de BAG van aanstaande dinsdag zal ontvangen. Dat deed de wethouder direct waarna Gerard aangaf de motie in te zullen trekken. Het beoogde resultaat was immers gehaald.

De PvdA fractie ervaart deze toezegging als een forse doorbraak. Sinds 2012 zet Sam de Groot zich in om meer grip op de informatiestroom in en om de BAG te krijgen. Dat is nu gelukt. Wij gaan er vanuit dat ook de raad van Rotterdam nu voortaan ook alle BAG informatie gaat ontvangen. Barbara Kathmann, de PvdA woordvoerder in dit dossier in de raad van Rotterdam, had onze motie ook graag ingediend in de raad van Rotterdam maar dat was daar om procedurele redenen donderdagmorgen niet meer mogelijk. Wij zijn heel benieuwd hoe de andere leden van de BAG (waaronder RWS en wethouder Pex Langenberg) op de toezegging van wethouder Fortuyn gaan reageren. Hij kon hun immers niet vooraf consulteren.

Klokkenbrug boerderij Rodenrijseweg

Klokkenbrug boerderij Rodenrijseweg

OVER DE RODENRIJSE KLOKKENWONING & HET BERKELSE CARILLON

Van vele kanten werd onze fractie via de sociale media benaderd met de vraag hoe het eigenlijk zit met de verwaarloosde monumentale boerderij aan de Rodenrijseweg ter hoogte van de Anjerdreef. Wij kregen op onze vraag van de gemeente prompt de volgende informatie. De gemeente Lansingerland is al jaren bezig met de eigenaar van de ‘klokkenwoning’ op de Rodenrijseweg 54 van dit gemeentelijke monument. Helaas heeft de gemeente geen juridische grondslag de eigenaar te dwingen het pand terug te brengen naar originele staat, omdat het pand niet in de beste conditie verkeerde ten tijde van de aanwijzing als gemeentelijk monument. De gemeente erkent wel het belang van het behoud van het historische pand.

Daarom heeft de gemeente lange tijd overleg gehad met de eigenaar betreft de mogelijkheden. Dit heeft helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom is er onlangs ook een handhavingszaak geweest tegen de eigenaar. De eigenaar heeft het pand wind- en waterdicht moeten zetten om verder verval te voorkomen. Omdat de in de zaak gestelde termijnen herhaaldelijk zijn overschreden, heeft dit uiteindelijk geleid tot een dwangsom. Deze is inmiddels geïnd.

Ondertussen blijft de gemeente de boerderij regelmatig monitoren om te voorkomen dat hij toch verder in verval raakt. Eventuele nieuwe juridische stappen zijn daarbij niet ondenkbaar, maar vooralsnog niet nodig. In de tussentijd heeft de gemeente gesprekken gehad met behoorlijk wat verschillende ontwikkelaars die er wel wat in zien om hier iets te ontwikkelen, meer dan 10 in de afgelopen 4 á 5 jaar. Vermoedelijk zijn ze afgehaakt op de grondprijs. De gemeente erkent namelijk het behoud van het pand, maar ziet ook wel in dat de nodige financiële injectie niet direct uit de portemonnee van de eigenaar kan komen. Daarom bekijkt de gemeente de mogelijkheden om het herstel van de boerderij te laten financieren d.m.v. (her)ontwikkeling op het perceel. Het perceel is van dusdanige omvang dat het zich verleent om andere bouwwerken op te richten achterop het perceel. Denk bijvoorbeeld aan seniorenwoningen. Het uitgangspunt voor ontwikkeling moet wel altijd het herstel van het monument zijn. Tot zover de gemeentelijke berichtgeving. Wie weet, zijn er organisaties, bedrijven en particulieren die de handen in één slaan en aan deze boerderij een nieuw leven bieden. Wellicht een mooi project in het kader van de ‘Alliantie Fabriek’ die binnenkort van start gaat binnen het raam van de door het college georganiseerde maatschappelijke dialogen? Het lijkt ons een prachtige uitdaging!

En dan het carillon. In het weekverslag 14 berichtten wij uitvoerig over de actuele stand van zaken.

Afgelopen week hoorden wij van een lid van de voormalige Gemeentelijke Kunstcommissie dat medio juli 2012 (dus vlak voor de sloop van het voormalige Gemeentehuis van Berkel en Rodenrijs) deze zaak er ambtelijk als volgt voor stond: “We weten nu wat er met het Carillon en het bedieningspaneel voor het Carillon, klokkenlint en kerkklok gaat gebeuren. Het Carillon wordt binnen een straal van 300 à 400 meter verplaatst. Het bedieningspaneel gaat als alles doorgaat naar de kerk. Zij zijn bereid om mee te werken en we hebben a.s. woensdag een gesprek om de plaatsing en de werkzaamheden te bespreken”.

Deze informatie sluit perfect aan bij onze berichtgeving in weekverslag 14. Zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/04/16/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-13-17-april-2015/ Toenmalig burgemeester Ewald van Vliet vertelde tijdens de raadscommissie Algemeen bestuur van 7 februari 2013 in de rondvraag van deze commissie: “Het carillon zal verplaatst worden naar een plek tegenover de sportwinkel Intersport. Het carillon is een onderdeel van het klokkenlint. Herplaatsing in de nabijheid van dit klokkenlint en de oorspronkelijke plek is nodig. Niet elke plek is mogelijk. De definitieve locatie zal nog definitief vastgelegd worden”. Over de financiering dus geen woord. Dat was toen kennelijk geen thema. Zelf deze passage terugzien? Kijk vanaf 2.10 uur op: http://player.companywebcast.com/gemeentelansingerland/20130207_1/nl/player

Wat het huidige college met hun verhalen over mogelijk andere locaties voor de herplaatsing van het Berkelse carillon en het financieren van deze herplaatsing via fundraising bezielt, is ons nog steeds een compleet raadsel. De ontwerper van het carillon, de kunstenaar Bas van Leeuwen, heeft tot op de dag van vandaag geen antwoord van het college ontvangen op zijn brief van februari 2015 met daarin vragen over de herplaatsing van het carillon. Dat is op zijn zachtst gezegd niet netjes van het college!

Voor de lezer die een compleet beeld over de geschiedenis van het Berkelse carillon wil zien, zie: https://lansingerland.pvda.nl/2015/04/02/pvda-fractie-aan-het-werk-periode-30-maart-3-april-2015/

Wordt zeker vervolgd!

Boerderij Rodenrijseweg

Boerderij Rodenrijseweg

TOT SLOT

De komende twee weken is de raad met reces. We mogen dus even uithijgen na een reeks politiek turbulente weken. Op maandag 11 mei gaan we weer verder. Dan is het gelijk weer een raadscommissieweek. Petra Verhoef en Sam de Groot brengen in de commissie Samenleving van maandag 18 mei een bespreekstuk in met als titel: “De 3-Decentralisaties: hoe als raad grip te krijgen op transitie (cijfers, keten, samenleving) en voorbereiding transformatie”. Weekverslag 16 verschijnt op vrijdag 15 mei tenzij er zeer actueel nieuws te vermelden is.

Het citaat van deze week komt uit de Volkskrant van dinsdag 21 april. Columnist Bert Wagendorp schrijft over lijstrekker Bram die inmiddels al weer ingehaald is door lijstrekker Hero Brinkman. Wagendorp verzucht: “Sinds 2001 heeft de Tweede kamer deels gefungeerd als opvangtehuis en werkgelegenheidsproject voor hadjememaars, uitgerangeerden en ander kansloos volk- wat overigens niet wil zeggen dat het parlement daarvóór louter werd bevolkt door de bloem der natie. Maar de afgelopen veertien jaar zagen we een wel zeer bijzonder gezelschap clowns en B-artiesten voorbij trekken”.

Tot over 14 dagen!

PvdA fractie Lansingerland, 24 april 2015

Terrassen rondom de Berkelse oude kerk!

Terrassen rondom de Berkelse oude kerk!

 

Berkel centrum

Berkel centrum

 

Rodenrijsezoom

Rodenrijsezoom

 

Bonfut Rodenrijs

Bonfut Rodenrijs

 

Rodenrijs

Rodenrijs

 

Onderdeel van het Berkelse carillon

Onderdeel van het Berkelse carillon